Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lynparza (olaparib) – Písomná informácia pre používateľa - L01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLynparza
Kód ATC klasifikácieL01
Látkaolaparib
VýrobcaAstraZeneca AB

Písomná informácia pre používateľa

Lynparza 50 mg tvrdé kapsuly

Olaparib

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Lynparza a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lynparzu

3.Ako užívať Lynparzu

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Lynparzu

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Lynparza a na čo sa používa

Čo je Lynparza a ako účinkuje

Lynparza tvrdé kapsuly obsahuje liečivo olaparib. Olaparib je typ lieku na rakovinu nazývaný inhibítor PARP (poly[adenozíndifosfát -ribózo]polymerázy).

U pacientok s mutáciami (zmenami) určitých génov nazývaných BRCA (gén spojený s rakovinou prsníka) vystavených riziku rozvoja niektorých foriem rakoviny sú inhibítory PARP schopné vyvolať odumretie rakovinových buniek blokovaním enzýmu, ktorý pomáha opravovať DNA.

Na čo sa Lynparza používa

Lynparza sa používa na liečbu typu rakoviny vaječníkov, nazývanej „rakovina vaječníkov s mutáciou BRCA“. Používa sa po tom, ako rakovina odpovedala na predchádzajúcu liečbu štandardnou chemoterapiou obsahujúcou platinu. Na stanovenie, či máte rakovinu vaječníkov s mutáciou BRCA, sa používa test.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lynparzu

Neužívajte Lynparzu:

ak ste alergická na olaparib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Neužívajte Lynparzu, ak sa vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istá, porozprávajte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako užijete Lynparzu.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lynparzu alebo počas liečby Lynparzou, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

ak máte pri vyšetrení nízke počty krvných buniek. Môžete mať nízky počet červených krviniek (anémiu), nízky počet bielych krviniek (neutropéniu) alebo nízky počet krvných doštičiek (trombocytopéniu). Viac informácií o týchto vedľajších účinkoch pozri v časti 4. Tam sú uvedené prejavy a príznaky, na ktoré musíte dávať pozor (horúčka alebo infekcia, modriny alebo krvácanie). Zriedkavo môžu byť prejavom závažnejšieho problému s kostnou dreňou, ako je „myelodysplastický syndróm“ (MDS) alebo „akútna myeloidná leukémia“ (AML). Váš lekár môže požadovať vyšetrenie vašej kostnej drene, aby skontroloval tieto ťažkosti.

ak spozorujete akékoľvek nové alebo zhoršujúce sa príznaky dýchavičnosti, kašľa alebo sipotu. Nízky počet pacientok liečených Lynparzou hlásil zápal pľúc (pneumonitídu). Pneumonitída je závažný zdravotný stav, ktorý si často môže vyžadovať hospitalizáciu.

Ak sa vás ktorékoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo ak si nie ste istá), obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Vyšetrenia a kontroly

Váš lekár vyšetrí vašu krv pred a počas liečby Lynparzou.

Krvné testy vám vykonajú:

pred liečbou,

každý mesiac počas prvého roka liečby,

v pravidelných intervaloch určených vaším lekárom po prvom roku liečby.

Ak počet vašich krviniek klesne na nízku úroveň, môže byť potrebná transfúzia krvi (kde vám podajú novú krv alebo krvné preparáty od darcu).

Iné lieky a Lynparza

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných prípravkov, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. Je to kvôli tomu, že Lynparza môže ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré iné lieky. Niektoré iné lieky môžu takisto ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Lynparza.

Lynparzu neužívajte, ak užívate akékoľvek iné protirakovinové lieky. Povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, ak máte byť očkovaná alebo máte dostávať lieky, ktoré potláčajú imunitný systém, pretože môže byť potrebné vás starostlivo sledovať.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

itrakonazol, flukonazol – používané na liečbu plesňových infekcií,

telitromycín, klaritromycín, erytromycín - používané na liečbu bakteriálnych infekcií,

inhibítory proteázy posilnené ritonavirom alebo kobicistatom, boceprevir, telaprevir, nevirapín, efavirenz - používané na liečbu vírusových infekcií, vrátane HIV,

rifampicín, rifapentín, rifabutín - používané na liečbu bakteriálnych infekcií, vrátane tuberkulózy (TB),

fenytoín, karbamazepín, fenobarbital - používané ako sedatívum (liek na upokojenie) alebo na liečbu kŕčov (záchvatov) a epilepsie,

ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) – rastlinný liek používaný prevažne pri depresii,

digoxín, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan – používané na liečbu ochorení srdca alebo vysokého krvného tlaku,

bosentan – používaný na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie,

statíny, napríklad simvastatín, pravastatín – používané na zníženie hladín cholesterolu v krvi,

dabigatran – používaný na zriedenie krvi,

glibenklamid, metformín, repaglinid – používané na liečbu cukrovky,

ergotamínové alkaloidy – používané na liečbu migrén a bolestí hlavy,

fentanyl – používaný na liečbu bolesti pri rakovine,

pimozid – používaný na liečbu schizofrénie,

kvetiapín – používaný na liečbu schizofrénie a bipolárnej poruchy,

cisaprid – používaný na liečbu žalúdočných problémov,

kolchicín – používaný na liečbu dny,

cyklosporín, sirolimus, takrolimus – používané na potlačenie imunitného systému

metotrexát – používaný na liečbu rakoviny, reumatoidnej artritídy a psoriázy.

Lynparza a nápoje

Počas celého užívania Lynparzy nepite grapefruitovú šťavu. Môže ovplyvniť spôsob účinku lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo môžete otehotnieť, Lynparzu neužívajte. Je to kvôli tomu, že to môže ublížiť nenarodenému dieťaťu.

Počas užívania tohto lieku je potrebné zabrániť tehotenstvu. Počas užívania tohto lieku

a 1 mesiac po užití poslednej dávky Lynparzy, musíte používať účinnú formu antikoncepcie. Nie je známe, či Lynparza ovplyvňuje účinnosť niektorých perorálnych (ústami užívaných) antikoncepcií. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate perorálnu antikoncepciu, pretože vám váš lekár môže odporučiť dodatočnú nehormonálnu formu antikoncepcie.

Pred začatím liečby Lynparzou, pravidelne počas liečby a 1 mesiac po užití poslednej dávky Lynparzy si musíte urobiť tehotenský test. Ak v priebehu tohto času otehotniete, musíte to okamžite povedať svojmu lekárovi.

Nie je známe, či sa Lynparza vylučuje do materského mlieka. Počas užívania a po dobu jedného mesiaca po užití poslednej dávky Lynparzy nedojčite. Ak plánujete dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lynparza môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak počas užívania Lynparzy pociťujete závrat, slabosť alebo únavu, neveďte vozidlá ani nepoužívajte stroje alebo nástroje.

3.Ako užívať Lynparzu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Koľko užívať

Odporúčaná dávka je 8 kapsúl (400 mg) užívaných ústami dvakrát denne (celkovo 16 kapsúl denne). Je dôležité, aby ste užili celkovú odporúčanú dennú dávku a pokračovali podľa pokynov vášho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry. Ak máte problémy s obličkami, váš lekár vám môže predpísať inú dávku.

Užívanie tohto lieku

Užívajte jednu dávku (8 kapsúl) Lynparzy ústami a zapite vodou, jedenkrát ráno a jedenkrát večer.

Užite Lynparzu najmenej jednu hodinu po jedle. Nejedzte aspoň 2 hodiny po užití Lynparzy.

Ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky, váš lekár vám môže povedať, aby ste užívali nižšiu dávku Lynparzy.

Ak užijete viac Lynparzy, ako máte

Ak užijete vyššiu než vašu normálnu dávku Lynparzy, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Lynparzu

Ak zabudnete užiť Lynparzu, vašu nasledujúcu normálnu dávku užite v naplánovanom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste si boli vedomá možných prejavov týchto vedľajších účinkov.

Váš lekár vám na zvládnutie vedľajších účinkov môže tiež predpísať iné lieky.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi – môžete potrebovať naliehavú zdravotnú starostlivosť:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb):

horúčka alebo infekcia – môžu byť prejavmi nízkeho počtu bielych krviniek (neutropénie alebo lymfopénie).

dýchavičnosť, pocit veľkej únavy, bledosť kože alebo rýchly tlkot srdca – môžu byť prejavmi nízkeho počtu červených krviniek (anémie).

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb):

tvorba podliatin alebo krvácanie dlhšie než je obvyklé v prípade poranenia – môžu byť prejavmi nízkeho počtu krvných doštičiek (trombocytopénie).

Ak spozorujete ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Veľmi časté

bolesť hlavy,

pocit závratu,

strata chuti do jedla,

pocit únavy alebo slabosti,

pocit nevoľnosti (nauzea),

nevoľnosť (vracanie),

zmeny vo vnímaní chuti jedla,

porucha trávenia alebo pálenie záhy (dyspepsia),

hnačka; Ak sa stane závažnou, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

zvýšenie hladín kreatinínu v krvi pozorované pri laboratórnych vyšetreniach poukazujúcich, ako pracujú vaše obličky,

vyšetrenie krvi preukazujúce zvýšenie veľkosti červených krviniek.

Časté

bolesť v ústach (stomatitída),

bolesť v oblasti žalúdka pod rebrami.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Váš lekár vám môže predpísať liek na liečbu príznakov, ako napr. nevoľnosť, vracanie, hnačka a porucha trávenia.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené

v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Lynparzu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lynparza obsahuje

Liečivo je olaparib. Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg olaparibu.

Ďalšie zložky (pomocné látky) sú:

Obsah kapsuly: 32-makrogolglyceridy kyseliny laurovej.

Stena kapsuly: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), guma gellan (E418), káliumacetát.

Atrament potlače: šelak, čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Lynparza a obsah balenia

Lynparza je biela, nepriehľadná, tvrdá kapsula, označená čiernym atramentom s “OLAPARIB 50 mg” a logom AstraZeneca.

Lynparza sa dodáva v HDPE plastových fľašiach obsahujúcich 112 tvrdých kapsúl. Jedno balenie obsahuje 448 kapsúl (4 fľaše po 112 kapsúl).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

Výrobca

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Spojené kráľovstvo

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis