Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyrica (pregabalin) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N03AX16

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLyrica
Kód ATC klasifikácieN03AX16
Látkapregabalin
VýrobcaPfizer Limited

1.NÁZOV LIEKU

Lyrica 25 mg tvrdé kapsuly

Lyrica 50 mg tvrdé kapsuly

Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly

Lyrica 100 mg tvrdé kapsuly

Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly

Lyrica 200 mg tvrdé kapsuly

Lyrica 225 mg tvrdé kapsuly

Lyrica 300 mg tvrdé kapsuly

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Lyrica 25 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 25 mg pregabalínu.

Lyrica 50 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg pregabalínu.

Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 75 mg pregabalínu.

Lyrica 100 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg pregabalínu.

Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 150 mg pregabalínu.

Lyrica 200 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg pregabalínu.

Lyrica 225 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 225 mg pregabalínu.

Lyrica 300 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje 300 mg pregabalínu.

Pomocné látky so známym účinkom

Lyrica 25 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 35 mg monohydrátu laktózy.

Lyrica 50 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 70 mg monohydrátu laktózy.

Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 8,25 mg monohydrátu laktózy.

Lyrica 100 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 11 mg monohydrátu laktózy.

Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 16,50 mg monohydrátu laktózy.

Lyrica 200 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 22 mg monohydrátu laktózy.

Lyrica 225 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 24,75 mg monohydrátu laktózy.

Lyrica 300 mg tvrdé kapsuly

Každá tvrdá kapsula obsahuje tiež 33 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula

Lyrica 25 mg tvrdé kapsuly

Biela, označená čiernym nápisom “Pfizer” na uzávere a “PGN 25” na tele kapsuly.

Lyrica 50 mg tvrdé kapsuly

Biela, označená čiernym nápisom “Pfizer“ na uzávere a “PGN 50“ na tele kapsuly. Telo kapsuly je označené aj čiernym pruhom.

Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly

Bielo – oranžová, označená čiernym nápisom “Pfizer“ na uzávere a “PGN 75“ na tele kapsuly.

Lyrica 100 mg tvrdé kapsuly

Oranžová, označená čiernym nápisom “Pfizer” na uzávere a “PGN 100” na tele kapsuly.

Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly

Biela, označená čiernym nápisom “Pfizer“ na uzávere a “PGN 150“ na tele kapsuly.

Lyrica 200 mg tvrdé kapsuly

Svetlooranžová, označená čiernym nápisom “Pfizer” na uzávere a “PGN 200” na tele kapsuly.

Lyrica 225 mg tvrdé kapsuly

Bielo – svetlooranžová, označená čiernym nápisom “Pfizer“ na uzávere a “PGN 225“ na tele kapsuly.

Lyrica 300 mg tvrdé kapsuly

Bielo – oranžová, označená čiernym nápisom “Pfizer“ na uzávere a “PGN 300“ na tele kapsuly.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Neuropatická bolesť

Lyrica je indikovaná na liečbu periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti u dospelých.

Epilepsia

Lyrica je indikovaná ako prídavná liečba u dospelých s parciálnymi záchvatmi s alebo bez sekundárnej generalizácie.

Generalizovaná úzkostná porucha

Lyrica je indikovaná na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety Disorder) u dospelých.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg denne, podáva sa rozdelene v dvoch alebo troch dávkach.

Neuropatická bolesť

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v dvoch alebo troch dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po 3 až 7-dňovom intervale zvýšiť na 300 mg denne a ak je to potrebné, až na maximálnu dávku 600 mg denne po ďalšom 7-dňovom intervale.

Epilepsia

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v dvoch alebo troch dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po 1 týždni zvýšiť na 300 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Generalizovaná úzkostná porucha

Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg denne, podáva sa rozdelene v dvoch alebo troch dávkach. Potreba liečby sa musí pravidelne opakovane posúdiť.

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg denne. Podľa individuálnej odpovede pacienta

a tolerancie možno dávku po 1 týždni zvýšiť na 300 mg denne. Po ďalšom týždni možno dávku zvýšiť na 450 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Prerušenie liečby pregabalínom

V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba pregabalínom prerušiť, odporúča sa, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa bez ohľadu na indikáciu (pozri časti 4.4 a 4.8).

Porucha funkcie obličiek

Pregabalín sa zo systémovej cirkulácie primárne eliminuje v nezmenenej forme renálnou exkréciou. Keďže klírens pregabalínu je priamo úmerný klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2), dávka u pacientov s poškodenými renálnymi funkciami sa musí znižovať individuálne podľa klírensu kreatinínu (CLcr), ako je uvedené v tabuľke 1 použitím nasledovného vzorca:

1,23 140 - vek (roky) x hmotnoť (kg)

 

 

CLcr (ml/min)

 

 

( x 0,85 u žien)

 

 

kreatinín v sére ( mol/l)

 

 

 

 

 

Pregabalín možno efektívne odstrániť z plazmy hemodialýzou (50 % lieku počas 4 hodín).

U hemodialyzovaných pacientov sa denná dávka pregabalínu musí upraviť podľa renálnych funckcií. K dennej dávke treba pridať doplnkovú dávku okamžite po každej 4-hodinovej hemodialýze (pozri tabuľku 1).

Tabuľka 1 Úprava dávky pregabalínu podľa renálnych funkcií

Klírens kreatinínu

 

 

 

(CLcr)

Celková denná dávka pregabalínu*

Dávkovací režim

(ml/min)

 

 

 

 

Úvodná dávka

Maximálna dávka

 

 

(mg/deň)

(mg/deň)

 

≥ 60

BID alebo TID

≥ 30 – < 60

BID alebo TID

≥ 15 – < 30

25 – 50

Jedenkrát denne

 

 

 

alebo BID

< 15

Jedenkrát denne

Doplnkové dávkovanie po hemodialýze (mg)

 

 

Jedna dávka+

TID = tri rozdelené dávky BID = dve rozdelené dávky

* Celková denná dávka (mg/deň) sa má rozdeliť podľa dávkovacieho režimu a vyjadriť v mg/dávka + Doplnková dávka je jedna dodatočná dávka

Porucha funkcie pečene

Nevyžaduje sa žiadna úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť LYRICY u detí mladších ako 12 rokov a u dospievajúcich (vo veku

12 - 17 rokov) neboli stanovené. Údaje dostupné v súčasnosti sú uvedené v časti 4.8, 5.1 a 5.2, ale nie je možné vykonať odporúčanie týkajúce sa dávkovania.

Staršie osoby

Starší pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky pregabalínu z dôvodu zníženej renálnej funkcie (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

Lyrica sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Lyrica je určená iba na perorálne použitie.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Diabetickí pacienti

Podľa súčasnej klinickej praxe u niektorých diabetických pacientov s prírastkom hmotnosti počas liečby pregabalínom môže byť potrebné upraviť hypoglykemickú liečbu.

Reakcie z precitlivenosti

Po uvedení lieku na trh boli zaznamenané hlásenia o rekciách z precitlivenosti vrátane prípadov angioedému. Liečba pregabalínom sa musí okamžite ukončiť, ak sa vyskytnú príznaky angioedému, ako sú faciálny, periorálny opuch alebo opuch horných dýchacích ciest.

Závrat, somnolencia, strata vedomia, zmätenosť a mentálne poškodenie

Liečba pregabalínom sa dáva do súvisu so závratom a somnolenciou, ktoré mohli zvýšiť výskyt náhodných zranení (pádom) u staršej populácie. Existujú tiež hlásenia po uvedení lieku na trh o strate vedomia, zmätenosti a mentálnom poškodení. Preto pacientom sa má poradiť, aby boli opatrní, pokým sa neoboznámia s možnými účinkami lieku.

Účinky spojené s videním

V kontrolovaných klinických skúšaniach hlásila väčšia časť pacientov liečených pregabalínom ako pacientov liečených placebom rozmazané videnie, ktoré vo väčšine prípadov ustúpilo pri pokračovaní dávkovania. V klinických štúdiách, v ktorých bolo zahrnuté aj oftalmologické vyšetrenie, bol výskyt zníženia zrakovej ostrosti a zmien zorného poľa väčší u pacientov liečených pregabalínom ako

u pacientov liečených placebom; výskyt zmien na očnom pozadí bol väčší u pacientov liečených placebom (pozri časť 5.1).

Po uvedení lieku na trh boli tiež hlásené nežiaduce reakcie na zrak, vrátane straty zraku, rozmazaného videnia alebo iných zmien zrakovej ostrosti, z ktorých mnohé boli prechodné. Prerušenie liečby pregabalínom môže viesť k vymiznutiu alebo zlepšeniu týchto zrakových príznakov.

Renálne zlyhávanie

Boli hlásené prípady renálneho zlyhávania a v niektorých prípadoch prerušenie liečby pregabalínom viedlo k reverzibilite tejto nežiaducej reakcie.

Vysadenie súčasne podávaných antiepileptík

Nie sú dostatočné údaje týkajúce sa vysadenia súčasne podávaných antiepileptík, akonáhle sa po pridaní pregabalínu dosiahne kontrola záchvatu tak, aby bolo možné podávať pregabalín

v monoterapii.

Abstinenčné príznaky

Po ukončení krátkodobej a dlhodobej liečby pregabalínom boli u niektorých pacientov pozorované abstinenčné príznaky. Uvádzajú sa nasledujúce účinky: insomnia, bolesť hlavy, nauzea, úzkosť, hnačka, chrípkový syndróm, nervozita, depresia, bolesť, kŕče, hyperhidróza a závrat, naznačujúce fyzickú závislosť. Pacient má byť o tom informovaný na začiatku liečby.

Počas užívania pregabalínu alebo krátko po ukončení liečby pregabalínom sa môžu vyskytnúť kŕče vrátane epileptických záchvatov a záchvatov typu grand mal.

Čo sa týka ukončenia dlhodobej liečby pregabalínom, údaje naznačujú, že výskyt a závažnosť abstinenčných príznakov môžu byť závislé od dávky.

Kongestívne srdcové zlyhávanie

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady kongestívneho srdcového zlyhávania u niektorých pacientov dostávajúcich pregabalín. Tieto reakcie sú najčastejšie pozorované u starších pacientov

s kardiovaskulárnymi ochoreniami počas liečby pregabalínom na neuropatickú indikáciu. Pregabalín sa má u týchto pacientov podávať s opatrnosťou. Ukončenie podávania pregabalínu môže viesť

k odozneniu reakcie.

Liečba centrálnej neuropatickej bolesti v dôsledku poškodenia miechy

Pri liečbe centrálnej neuropatickej bolesti v dôsledku poškodenia miechy sa zaznamenal zvýšený výskyt nežiaducich reakcií všeobecne, nežiaducich reakcií centrálnej nervovej sústavy a zvlášť somnolencie. Môže sa to pripísať aditívnemu účinku sprievodnej liečby (napr. spazmolytikami) potrebnej pri tomto ochorení. Toto sa má zvážiť pri predpisovaní pregabalínu pri tomto ochorení.

Samovražedné myšlienky a správanie

Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené u pacientov liečených antiepileptikami pri niekoľkých indikáciách. Meta-analýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií antiepileptík tiež ukázala málo zvýšené riziko samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u pregabalínu.

Pacienti majú byť preto sledovaní kvôli znakom samovražedných myšlienok a správania a má sa u nich zvážiť vhodná liečba. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa znaky samovražedných myšlienok alebo správania objavia.

Zhoršená funkcia dolného tráviaceho traktu

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady týkajúce sa zhoršenej funkcie dolného tráviaceho traktu (napr. intestinálna obštrukcia, paralytický ileus, obstipácia), keď sa pregabalín podával spolu s liekmi, ktoré môžu spôsobovať obstipáciu, ako sú napr. opioidné analgetiká. Keď sa bude pregabalín užívať

v kombinácii s opioidmi, môžu sa zvážiť opatrenia na predchádzanie obstipácii (zvlášť u žien a starších pacientov).

Zneužitie, sklon k nadmernému užívaniu liekov alebo závislosť

Boli hlásené prípady zneužitia, nadmerného užívania liekov a závislosti. Treba byť opatrný

u pacientov s anamnézou nadmerného užívania návykových látok a u takýchto pacientov majú byť sledované príznaky zneužitia pregabalínu, nadmerného užívania alebo závislosti (boli hlásené rozvoj tolerancie, zvýšovanie dávky, správanie vedúce k užitiu lieku).

Encefalopatia

Boli hlásené prípady encefalopatie, hlavne u pacientov s pridruženými stavmi, ktoré môžu vyvolať encefalopatiu.

Intolerancia laktózy

Lyrica obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, nesmú užívať tento liek.

4.5Liekové a iné interakcie

Pretože pregabalín sa vylučuje prevažne v nezmenenej forme močom, podlieha zanedbateľnému metabolizmu u ľudí ( 2 % dávky zachytenej v moči vo forme metabolitov), neinhibuje liekový metabolizmus in vitro a neviaže sa na plazmatické proteíny, je nepravdepodobné, že by spôsobil alebo bol sám subjektom farmakokinetických interakcií.

In vivo štúdie a populačná farmakokinetická analýza

Podobne, v in vivo štúdiách sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné farmakokinetické interakcie medzi pregabalínom a fenytoínom, karbamazepínom, kyselinou valproovou, lamotrigínom, gabapentínom, lorazepamom, oxykodónom alebo etanolom. Populačná farmakokinetická analýza ukázala, že perorálne antidiabetiká, diuretiká, inzulín, fenobarbital, tiagabín a topiramát nemali klinicky významný účinok na klírens pregabalínu.

Perorálne kontraceptíva, noretisterón a/alebo etinylestradiol

Súbežné podávanie pregabalínu s perorálnymi kontraceptívami noretisterónom a/alebo etinylestradiolom nemá vplyv na farmakokinetiku v rovnovážnom stave žiadnej z týchto látok.

Lieky ovplyvňujúce centrálny nervový systém

Pregabalín môže zosilňovať účinky etanolu a lorazepamu. Opakované perorálne dávky pregabalínu podávané súbežne s oxykodónom, lorazepamom alebo etanolom v kontrolovaných klinických štúdiách neviedli ku klinicky významným účinkom na dýchanie. Po uvedení lieku na trh existujú hlásenia

o respiračnom zlyhaní a kóme u pacientov užívajúcich pregabalín a iné lieky utlmujúce centrálny nerovový systém (CNS). Ukazuje sa, že pregabalín má aditívny efekt pri poškodení kognitívnej a hrubej motorickej funkcie spôsobenej oxykodónom.

Interakcie a staršie osoby

Žiadne špecifické štúdie farmakodynamických interakcií sa nevykonali u starších dobrovoľníkov. Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy v reprodukčnom veku / Antikoncepcia u mužov a žien

Keďže potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu.

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pregabalínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí.

Lyrica sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod).

Dojčenie

Pregabalín sa vylučuje do ľudského materského mlieka (pozri časť 5.2). Účinok pregabalínu na novorodencov/dojčatá nie je známy. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu pregabalínom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

Nie sú k dispozícii klinické údaje o účinkoch pregabalínu na ženskú fertilitu.

V klinickom skúšaní hodnotiacom účinok pregabalínu na pohyblivosť spermií boli zdraví muži vystavení pregabalínu v dávke 600 mg/deň. Po 3 mesiacoch liečby sa nezistili žiadne účinky na pohyblivosť spermií.

Štúdia fertility na samičkách potkanov preukázala nežiaduce účinky na reprodukciu. Štúdie fertility na samčekoch potkanov preukázali nežiaduce účinky na reprodukciu a vývin. Klinický význam týchto zistení nie je známy (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lyrica môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Lyrica môže vyvolať závraty a ospalosť, a preto môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacientom treba poradiť, aby neviedli vozidlá, neobsluhovali zložité stroje alebo sa nezapájali do iných potenciálne nebezpečných činností, pokiaľ nie je isté, či tento liek neovplyvňuje ich schopnosť vykonávať uvedené činnosti.

4.8Nežiaduce účinky

Klinický program s pregabalínom zahrňoval viac ako 8 900 pacientov užívajúcich pregabalín,

z ktorých viac ako 5 600 bolo zaradených v dvojito-slepých placebom kontrolovaných štúdiách. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli závraty a somnolencia. Nežiaduce reakcie boli zvyčajne ľahkej až strednej intenzity. Vo všetkých kontrolovaných štúdiách boli nežiaduce reakcie príčinou prerušenia liečby u 12 % pacientov užívajúcich pregabalín a u 5 % pacientov užívajúcich placebo. Najčastejšími nežiaducimi reakciami vedúcimi k prerušeniu liečby v skupinách

s pregabalínom boli závraty a somnolencia.

V tabuľke 2 nižšie sú všetky nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli častejšie než pri placebe a viac než u jedného pacienta, zoradené podľa triedy a frekvencie (veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až

1/10); menej časté ( 1/1 000 až 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000); veľmi zriedkavé ( 1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Uvedené nežiaduce reakcie môžu tiež súvisieť so základným ochorením a/alebo sprievodnou liečbou.

Pri liečbe centrálnej neuropatickej bolesti v dôsledku poškodenia miechy sa zaznamenal zvýšený výskyt nežiaducich reakcií všeobecne, CNS nežiaducich reakcií a zvlášť somnolencie (pozri časť 4.4).

Ďalšie reakcie hlásené na základe skúseností po uvedení lieku na trh sú zaradené v zozname nižšie kurzívou.

Tabuľka 2 Nežiaduce liekové reakcie pregabalínu

Trieda orgánových

Nežiaduce reakcie lieku

systémov

 

Infekcie a nákazy

 

Časté

Nazofaryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Neutropénia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

hypersenzitivita

Zriedkavé

angioedém, alergická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

zvýšená chuť do jedla

Menej časté

anorexia, hypoglykémia

Psychické poruchy

 

Časté

euforická nálada, zmätenosť, iritabilita, dezorientácia, insomnia,

 

pokles libida

Menej časté

halucinácie, panický atak, nepokoj, agitovanosť, depresia,

 

depresívna nálada, povznášajúca nálada, agresivita, kolísanie

 

nálady, depersonalizácia, ťažkosti s vyhľadávaním slov,

 

abnormálne sny, vzostup libida, anorgazmia, apatia

Zriedkavé

strata zábran

Poruchy nervového systému

 

Veľmi časté

závraty, somnolencia, bolesť hlavy

Časté

ataxia, porucha koordinácie, tremor, dyzartria, amnézia, poruchy

 

pamäti, porucha koncentrácie, parestézia, hypestézia, sedácia,

 

porucha rovnováhy, letargia

Menej časté

synkopa, stupor, myoklonus, strata vedomia, psychomotorická

 

hyperaktivita, dyskinéza, posturálne závraty, intenčný tremor,

 

nystagmus, kognitívne poruchy, mentálne poškodenie, porucha reči,

 

hyporeflexia, hyperestézia, pocit pálenia, strata chuti, nevoľnosť

Zriedkavé

kŕče, parosmia, hypokinéza, dysgrafia

Poruchy oka

 

Časté

zahmlené videnie, diplopia

Menej časté

strata periférneho videnia, poruchy videnia, opuch očí, defekty

 

v zornom poli, zníženie zrakovej ostrosti, bolesti oka, astenopia,

 

fotopsia, suché oči, zvýšená lakrimácia, podráždenie očí

Zriedkavé

strata zraku, keratitída, oscilopsia, porušené hĺbkové videnie,

Poruchy ucha a labyrintu

mydriáza, strabizmus, porušená zraková ostrosť

 

Časté

Vertigo

Menej časté

Hyperakúzia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

tachykardia, AV blokáda 1. stupňa, sínusová bradykardia,

 

kongestívne srdcové zlyhávanie

Zriedkavé

predĺženie QT, sínusová tachykardia, sínusová arytmia

Poruchy ciev

 

Menej časté

hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy, sčervenenie, periférny

 

pocit chladu

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, epistaxa, kašeľ, upchatie nosa, rinitída, chrápanie, suchý

 

nos

Zriedkavé

pľúcny edém, zovreté hrdlo

Trieda orgánových

Nežiaduce reakcie lieku

systémov

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

vracanie, nauzea, obstipácia, hnačka, flatulencia, abdominálna

 

distenzia, sucho v ústach

Menej časté

gastroezofageálna refluxová choroba, zvýšená salivácia, znížená

 

citlivosť v ústach

Zriedkavé

ascites, pankreatitída, opuchnutý jazyk, dysfágia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov*

Zriedkavé

žltačka

Veľmi zriedkavé

zlyhanie pečene, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

papulózny exantém, žihľavka, hyperhidróza, pruritus

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm, studený pot

 

,

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

svalové kŕče, artralgia, bolesti chrbta, bolesti v končatinách,

 

cervikálny spazmus

Menej časté

opuch kĺbov, myalgia, svalové zášklby, bolesť šije, svalová

 

stuhnutosť

Zriedkavé

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

močová inkontinencia, dyzúria

Zriedkavé

renálne zlyhanie, oligúria, retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

erektilná dysfunkcia

Menej časté

sexuálna dysfunkcia, oneskorená ejakulácia, dysmenorea, bolesť

 

prsníkov

Zriedkavé

amenorea, výtok z prsníkov, zväčšenie prsníkov, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

periférny edém, edém, abnormálna chôdza, padanie, pocit opitosti,

 

abnormálny pocit, únava

Menej časté

generalizovaný edém, edém tváre, pocit napätia na hrudníku,

 

bolesť, pyrexia, smäd, triaška, asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšená hmotnosť

Menej časté

zvýšená kreatínfosfokináza v krvi, zvýšená glukóza v krvi, znížený

 

počet trombocytov, zvýšený kreatinín v krvi, znížený draslík v krvi,

 

znížená hmotnosť

Zriedkavé

znížený počet leukocytov v krvi

* Zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy (AST).

Po ukončení krátkodobej a dlhodobej liečby pregabalínom sa u niektorých pacientov pozorovali abstinenčné príznaky. Uvádzajú sa nasledujúce reakcie: insomnia, bolesť hlavy, nauzea, úzkosť, hnačka, chrípkový syndróm, kŕče, nervozita, depresia, bolesť, hyperhidróza a závrat, naznačujúce fyzickú závislosť. Pacient má byť o tejto skutočnosti informovaný na začiatku liečby.

Čo sa týka ukončenia dlhodobej liečby pregabalínom, údaje naznačujú, že výskyt a závažnosť abstinenčných príznakov môžu byť závislé od dávky.

Pediatrická populácia

Bezpečnostný profil pregabalínu pozorovaný v dvoch pediatrických štúdiách (farmakokinetická štúdia a štúdia bezpečnosti, n = 65; 1-ročná otvorená kontrolná štúdia bezpečnosti, n = 54) bol podobný bezpečnostnému profilu, ktorý sa pozoroval v štúdiách u dospelých (pozri časti 4.2, 5.1 a 5.2).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Po uvedení lieku na trh najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie pozorované po predávkovaní pregabalínom zahŕňali ospalosť, stavy zmätenosti, agitovanosť a nepokoj. Boli hlásené aj záchvaty.

V zriedkavých prípadoch bola hlásená kóma.

Liečba predávkovania pregabalínom musí zahrňovať štandardné podporné opatrenia a môže zahrňovať podľa potreby aj hemodialýzu (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptikum, iné antiepileptiká, ATC kód: N03AX16

Liečivo pregabalín je analógom gamaaminomaslovej kyseliny [(S)-3-(aminometyl)-5-metylhexánová kyselina].

Mechanizmus účinku

Pregabalín sa viaže na auxiliárne podjednotky (2- proteíny) napäťovo ovládaných kalciových kanálov v centrálnom nervovom systéme.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Neuropatická bolesť

Účinnosť bola dokázaná v klinických skúšaniach u diabetickej neuropatie, postherpetickej neuralgie a poškodenia miechy. Účinnosť sa neštudovala na ostatných modeloch neuropatickej bolesti.

Pregabalín sa študoval v 10 kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní až do 13 týždňov

s dávkovaním dvakrát denne (BID) a až do 8 týždňov s dávkovaním trikrát denne (TID). Celkové profily bezpečnosti a účinnosti pri BID a TID dávkovacích režimoch boli podobné.

V klinických skúšaniach v trvaní až do 12 týždňov sa u periférnej ako aj centrálnej neuropatickej bolesti pozorovalo zníženie bolesti v 1. týždni a pretrvávalo počas celého obdobia liečby.

V kontrolovaných klinických skúšaniach u periférnej neuropatickej bolesti 35 % pregabalínom liečených pacientov a 18 % pacientov užívajúcich placebo dosiahlo 50 % zlepšenie v skóre bolesti. V prípade pacientov, u ktorých sa neprejavila ospalosť, sa takéto zlepšenie pozorovalo u 33 % pacientov liečených pregabalínom a u 18 % pacientov užívajúcich placebo. V prípade pacientov,

u ktorých sa prejavila ospalosť, bola miera odpovede na liečbu pregabalínom 48 % a na placebo 16 %.

V kontrolných klinických skúšaniach u centrálnej neuropatickej bolesti 22 % pacientov liečených pregabalínom a 7 % pacientov užívajúcich placebo dosiahlo 50 % zlepšenie v skóre bolesti.

Epilepsia

Prídavná liečba

Pregabalín sa študoval v 3 kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní 12 týždňov s dávkovaním BID alebo TID. Celkové profily bezpečnosti a účinnosti pri BID a TID dávkovacích režimoch boli podobné.

Zníženie frekvencie záchvatov sa pozorovalo v 1. týždni.

Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť pregabalínu ako doplnkovej liečby pri epilepsii u pediatrických pacientov mladších ako 12 rokov a dospievajúcich nebola stanovená. Nežiaduce udalosti pozorované vo farmakokinetickej štúdii a štúdii znášanlivosti, do ktorých boli zaradení pacienti vo veku od

3 mesiacov do 16 rokov (n = 65), boli podobné tým, ktoré sa pozorovali u dospelých. Výsledky 1-ročnej otvorenej štúdie bezpečnosti u 54 pediatrických pacientov vo veku od 3 mesiacov do

16 rokov s epilepsiou naznačujú, že nežiaduce udalosti pyrexie a infekcií horných dýchacích ciest sa pozorovali častejšie ako v štúdiách u dospelých (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.2).

Monoterapia (novodiagnostikovaní pacienti)

Pregabalín sa študoval v 1 kontrolovanom klinickom skúšaní v trvaní 56 týždňov s dávkovaním BID. Pregabalín nebol horší oproti lamotrigínu, čo sa týka dosiahnutia 6-mesačného obdobia bez záchvatov na konci sledovania. Pregabalín a lamotrigín boli podobne bezpečné a dobre tolerované.

Generalizovaná úzkostná porucha

Pregabalín sa študoval v 6 kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní 4 – 6 týždňov, v štúdii so staršími osobami v trvaní 8 týždňov a v dlhodobej štúdii zameranej na prevenciu relapsu s dvojito zaslepenou fázou zameranou na prevenciu relapsu v trvaní 6 mesiacov.

Ústup príznakov GAD vyjadrených Hamiltonovou škálou úzkosti (Hamilton Anxiety Rating Scale = HAM-A) sa pozoroval v 1. týždni.

V kontrolovaných klinických skúšaniach (v trvaní 4 – 8 týždňnov) 52 % pacientov liečených pregabalínom a 38 % pacientov v skupine s placebom malo aspoň 50 % zlepšenie celkového HAM-A skóre od začiatku až po koniec sledovania.

V kontrolovaných klinických skúšaniach hlásila väčšia časť pacientov liečených pregabalínom ako pacientov liečených placebom rozmazané videnie, ktoré vo väčšine prípadov ustúpilo pri pokračovaní v dávkovaní. Oftalmologické vyšetrenie (vrátane vyšetrenia zrakovej ostrosti, formálneho vyšetrenia zorného poľa a vyšetrenia očného pozadia pri rozšírených zreniciach) sa vykonalo u viac ako

3 600 pacientov v rámci kontrolovaných klinických skúšaní. U týchto pacientov bola zraková ostrosť znížená u 6,5 % pacientov liečených pregabalínom a 4,8 % pacientov liečených placebom. Zmeny zrakového poľa sa zistili u 12,4 % pacientov liečených pregabalínom a 11,7 % pacientov liečených placebom. Zmeny na očnom pozadí sa pozorovali u 1,7 % pacientov liečených pregabalínom a 2,1 % pacientov liečených placebom.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika pregabalínu v rovnovážnom stave je podobná u zdravých dobrovoľníkov, pacientov s epilepsiou užívajúcich antiepileptiká a pacientov s chronickou bolesťou.

Absorpcia

Pregabalín sa pri podaní nalačno rýchlo vstrebáva, maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu do 1 hodiny po podaní jednorazovej aj viacnásobnej dávky. Biologická dostupnosť pregabalínu po perorálnom podaní sa odhaduje na 90 % a je nezávislá na dávke. Po opakovanom podaní sa rovnovážny stav dosiahne počas 24 až 48 hodín. Rýchlosť absorpcie pregabalínu sa zníži, keď sa podáva s jedlom, čo sa prejaví poklesom Cmax približne o 25 – 30 % a predĺžením tmax na približne 2,5 hodiny. Avšak podávanie pregabalínu s jedlom nemá klinicky signifikantný účinok na mieru absorpcie pregabalínu.

Distribúcia

V predklinických štúdiách sa potvrdil prienik pregabalínu cez hematoencefalickú bariéru u myší, potkanov a opíc. Bolo dokázané, že pregabalín prechádza cez placentu u potkanov a nachádza sa

v mlieku laktujúcich potkanov. U človeka je zdanlivý distribučný objem pregabalínu po perorálnom podaní približne 0,56 l/kg. Pregabalín sa neviaže na plazmatické proteíny.

Biotransformácia

Pregabalín u človeka podlieha zanedbateľnému metabolizmu. Po podaní dávky rádionuklidom značeného pregabalínu približne 98 % rádioaktivity stanovenej v moči predstavoval nezmenený pregabalín. N-metylovaný derivát pregabalínu, hlavný metabolit pregabalínu v moči, predstavoval 0,9 %. V predklinických štúdiách sa nezistila racemizácia S-enancioméru pregabalínu na R-enanciomér.

Eliminácia

Pregabalín sa eliminuje zo systémovej cirkulácie primárne renálnou exkréciou v nezmenenej forme. Priemerný eliminačný polčas je 6,3 hodiny. Plazmatický klírens a renálny klírens pregabalínu sú priamo úmerné klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2 Poškodenie funkcie obličiek).

Je potrebné upraviť dávku u pacientov so zníženými renálnymi funkciami alebo u hemodialyzovaných pacientov (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

Linearita / nelinearita

Farmakokinetika pregabalínu je lineárna v odporúčanom rozsahu denných dávok. Interindivuduálna farmakokinetická variabilita pregabalínu je nízka (< 20 %). Farmakokinetiku pri opakovaných dávkach možno predpovedať z údajov pri jednej dávke. Preto nie je potrebné bežné monitorovanie plazmatických koncentrácií pregabalínu.

Pohlavie

Klinické skúšania potvrdili, že pohlavie nemá klinicky signifikantný vplyv na plazmatické koncentrácie pregabalínu.

Porucha funkcie obličiek

Klírens pregabalínu je priamo úmerný klírensu kreatinínu. Okrem toho sa pregabalín účinne odstraňuje z plazmy hemodialýzou (po 4-hodinovej hemodialýze klesnú plazmatické koncentrácie pregabalínu asi o 50 %). Vzhľadom na to, že eliminácia obličkami je hlavným spôsobom eliminácie, je potrebné zníženie dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek a doplnková dávka po hemodialýze (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

Porucha funkcie pečene

Neboli vykonané žiadne špecifické farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodenými pečeňovými funkciami. Keďže pregabalín nepodlieha signifikantnému metabolizmu a vylučuje sa prednostne

v nezmenenej forme močom, neočakáva sa, že by poškodenie pečeňových funkcií signifikantne menilo plazmatické koncentrácie pregabalínu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika pregabalínu bola vyhodnocovaná u pediatrických pacientov s epilepsiou (vekové skupiny: 1 až 23 mesiacov, 2 až 6 rokov, 7 až 11 rokov a 12 až 16 rokov) pri hladinách dávky 2,5; 5; 10 a 15 mg/kg/deň vo farmakokinetickej štúdii a štúdii znášanlivosti.

Po perorálnom podaní pregabalínu u pediatrických pacientov nalačno, bol čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie vo všeobecnosti podobný v rámci všetkých vekových skupín a dosiahol sa 0,5 hodiny až 2 hodiny po podaní dávky.

Parametre Cmax a AUC pregabalínu sa zvyšovali priamo úmerne so zvyšujúcou sa dávkou v rámci každej vekovej skupiny. AUC bola nižšia o 30 % u pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg z dôvodu klírensu upraveného na základe telesnej hmotnosti zvýšeného o 43 %

u týchto pacientov v porovnaní s pacientmi s telesnou hmotnosťou ≥ 30 kg.

Terminálny polčas pregabalínu sa pohyboval v priemere od 3 do 4 hodín u pediatrických pacientov vo veku do 6 rokov a od 4 do 6 hodín u tých, ktorí boli vo veku 7 rokov a starší.

Analýza populačnej farmakokinetiky preukázala, že klírens kreatinínu bol významným vedľajším parametrom klírensu pregabalínu po perorálnom podaní, telesná hmotnosť bola významným vedľajším parametrom zdanlivého distribučného objemu pregabalínu po perorálnom podaní a tieto vzťahy boli podobné u pediatrických a dospelých pacientov.

Farmakokinetika pregabalínu u pacientov mladších ako 3 mesiace nebola skúmaná (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.1).

Staršie osoby

Klírens pregabalínu má tendenciu klesať so stúpajúcim vekom. Tento pokles klírensu pregabalínu je v súlade s poklesom klírensu kreatinínu, ktorý je podmienený stúpajúcim vekom. Zníženie dávky pregabalínu sa môže vyžadovať u pacientov pri vekom podmienenom poškodení renálnych funkcií (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

Dojčiace matky

Farmakokinetika 150 mg pregabalínu podávaných každých 12 hodín (300 mg denná dávka) bola vyhodnocovaná u 10 žien počas laktácie, ktoré boli aspoň 12 týždňov po pôrode. Laktácia mala malý až žiadny vplyv na farmakokinetiku pregabalínu. Pregabalín sa vylučoval do materského mlieka

s priemernými koncentráciami v ustálenom stave približne 76 % z plazmatických koncentrácií

u matiek. Odhadovaná dávka u dojčaťa z materského mlieka (za predpokladu priemernej konzumácie mlieka 150 ml/kg/deň) žien užívajúcich 300 mg/deň by bola 0,31 mg/kg/deň alebo 0,62 mg/kg/deň

u žien užívajúcich maximálnu dávku 600 mg/deň. Tieto odhadované dávky predstavujú približne 7 % celkovej dennej dávky u matky v mg/kg.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

V obvyklých farmakologických štúdiách bezpečnosti u zvierat bol pregabalín dobre tolerovaný

v klinicky relevantných dávkach. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní u potkanov a opíc sa pozorovali účinky na CNS vrátane hypoaktivity, hyperaktivity a ataxie. Zvýšená incidencia atrofie retiny, bežne pozorovaná u starnúcich potkaních albínov, sa zistila po dlhodobej expozícii pregabalínu v dávkach ≥ 5-násobku priemernej dávky u človeka pri maximálnej odporúčanej klinickej dávke.

Pregabalín nebol teratogénny u myší, potkanov ani u králikov. Fetálna toxicita u potkanov a králikov sa vyskytla iba pri dávkach dostatočne prevyšujúcich dávku pre človeka.

V prenatálnych/postnatálnych štúdiách toxicity pregabalín vyvolával vývojovú toxicitu u potomkov potkanov v dávkach 2-krát vyššších, než je odporúčaná maximálna dávka pre človeka.

Nežiaduce účinky na fertilitu u samčekov a samičiek potkanov sa pozorovali iba pri expozíciách dostatočne vyšších, než je terapeutická expozícia. Nežiaduce účinky na samčie reprodukčné orgány a parametre spermií boli reverzibilné a vyskytli sa iba pri expozíciách dostatočne vyšších, než je terapeutická expozícia, alebo boli spojené so spontánnymi degeneratívnymi procesmi na samčích reprodukčných orgánoch u potkana. Preto sa týmto účinkom pripisuje malý alebo žiadny klinický význam.

Na základe výsledkov mnohých in vitro a in vivo skúšok možno prehlásiť, že pregabalín nie je genotoxický.

Dvojročné štúdie karcinogenicity s pregabalínom boli vykonané na potkanoch a myšiach. Nepozorovali sa žiadne nádory u potkanov v dávkach až do 24-násobku priemernej dávky u človeka pri maximálnej odporúčanej klinickej dávke 600 mg/deň. U myší sa nezistil zvýšený výskyt nádorov v dávkach podobných priemernej dávke u človeka, ale zvýšený výskyt hemangiosarkómov sa pozoroval pri vyšších dávkach. Negenotoxický mechanizmus tvorby pregabalínom indukovaných nádorov u myší zahrňuje zmeny krvných doštičiek a súvisiacu proliferáciu endoteliálnych buniek. Tieto zmeny krvných doštičiek neboli prítomné u potkanov alebo u ľudí na základe krátkodobých

a limitovaných dlhodobých klinických údajov. Neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval súvisiace riziko u ľudí.

U mladých potkanov sa druhy toxicity kvantitatívne nelíšili od tých, ktoré sa pozorovali u dospelých potkanov. Avšak mladé potkany sú oveľa senzitívnejšie. Pri terapeutických dávkach sa dokázali klinické príznaky hyperaktivity CNS a bruxizmus a niektoré zmeny v raste (prechodné potlačenie prírastku telesnej hmotnosti). Účinky na pohlavný cyklus sa pozorovali pri 5-násobku terapeutickej dávky u človeka. Znížená odpoveď na akustický podnet sa pozorovala u mladých potkanov

1 - 2 týždne po expozícii pri > 2-násobku terapeutickej dávky u človeka. Deväť týždňov po expozícii sa už tento účinok viac nepozoroval.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Lyrica 25 mg, 50 mg, 150 mg tvrdé kapsuly

Obsah kapsuly: monohydrát laktózy kukuričný škrob mastenec

Obal kapsuly: želatína

oxid titaničitý (E171) laurylsíran sodný

koloidný oxid kremičitý bezvodý čistená voda

Potlač:

šelak

čierny oxid železitý (E172) propylénglykol

hydroxid draselný

Lyrica 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg tvrdé kapsuly

Obsah kapsuly: monohydrát laktózy kukuričný škrob mastenec

Obal kapsuly: želatína

oxid titaničitý (E171) laurylsíran sodný

koloidný oxid kremičitý bezvodý čistená voda

červený oxid železitý (E172)

Potlač:

šelak

čierny oxid železitý (E172) propylénglykol

hydroxid draselný

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Lyrica 25 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 14, 21, 56, 84, 100 alebo 112 (2 x 56) tvrdých kapsúl. 100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Alu perforovaný blister s jednotlivými dávkami. HDPE fľašky obsahujúce 200 tvrdých kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Lyrica 50 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 14, 21, 56, 84 alebo 100 tvrdých kapsúl.

100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Alu perforovaný blister s jednotlivými dávkami. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 14, 56, 70, 100 alebo 112 (2 x 56) tvrdých kapsúl. 100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Alu perforovaný blister s jednotlivými dávkami. HDPE fľašky obsahujúce 200 tvrdých kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Lyrica 100 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 21, 84 alebo 100 tvrdých kapsúl.

100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Al bu perforovaný blister s jednotlivými dávkami. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 14, 56, 100 alebo 112 (2 x 56) tvrdých kapsúl. 100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Alu perforovaný blister s jednotlivými dávkami. HDPE fľašky obsahujúce 200 tvrdých kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Lyrica 200 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 21, 84 alebo 100 tvrdých kapsúl.

100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Alu perforovaný blister s jednotlivými dávkami. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Lyrica 225 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 14, 56 alebo 100 tvrdých kapsúl.

100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Alu perforovaný blister s jednotlivými dávkami. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Lyrica 300 mg tvrdé kapsuly

PVC/Al blistre obsahujúce 14, 56, 100 alebo 112 (2 x 56) tvrdých kapsúl. 100 x 1 tvrdá kapsula v PVC/Alu perforovaný blister s jednotlivými dávkami.

HDPE fľašky obsahujúce 200 tvrdých kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Lyrica 25 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/001 – 005

EU/1/04/279/026

EU/1/04/279/036

EU/1/04/279/046

Lyrica 50 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/006-010

EU/1/04/279/037

Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/011-013

EU/1/04/279/027

EU/1/04/279/030

EU/1/04/279/038

EU/1/04/279/045

Lyrica 100 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/014-016

EU/1/04/279/39

Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/017-019

EU/1/04/279/028

EU/1/04/279/031

EU/1/04/279/040

Lyrica 200 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/020 – 022

EU/1/04/279/041

Lyrica 225 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/033 – 035

EU/1/04/279/042

Lyrica 300 mg tvrdé kapsuly

EU/1/04/279/023 – 025

EU/1/04/279/029

EU/1/04/279/032

EU/1/04/279/043

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 06. júl 2004

Dátum posledného predĺženia: 06. júl 2009

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZOV LIEKU

Lyrica 20 mg/ml perorálny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý ml obsahuje 20 mg pregabalínu.

Pomocné látky so známym účinkom

Každý ml obsahuje 1,3 mg metylparabénu (E218), 0,163 mg propylparabénu (E216).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálny roztok

Číra bezfarebná tekutina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Neuropatická bolesť

Lyrica je indikovaná na liečbu periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti u dospelých.

Epilepsia

Lyrica je indikovaná ako prídavná liečba u dospelých s parciálnymi záchvatmi s alebo bez sekundárnej generalizácie.

Generalizovaná úzkostná porucha

Lyrica je indikovaná na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety Disorder) u dospelých.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg denne (7,5 až 30 ml), podáva sa rozdelene v dvoch alebo troch dávkach.

Neuropatická bolesť

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg (7,5 ml) denne, ktorá sa podáva rozdelená v dvoch alebo troch dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po

3 až 7-dňovom intervale zvýšiť na 300 mg (15 ml) denne a ak je to potrebné, až na maximálnu dávku 600 mg (30 ml) denne po ďalšom 7-dňovom intervale.

Epilepsia

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg (7,5 ml) denne, ktorá sa podáva rozdelená v dvoch alebo troch dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po 1 týždni zvýšiť na 300 mg (15 ml) denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg (30 ml) možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Generalizovaná úzkostná porucha

Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg (7,5 až 30 ml) denne, podáva sa rozdelene v dvoch alebo troch dávkach. Potreba liečby sa musí pravidelne opakovane posúdiť.

Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg (7,5 ml) denne. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku po 1 týždni zvýšiť na 300 mg (15 ml) denne. Po ďalšom týždni možno dávku zvýšiť na 450 mg (22,5 ml) denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg (30 ml) možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Prerušenie liečby pregabalínom

V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba pregabalínom prerušiť, odporúča sa, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa bez ohľadu na indikáciu (pozri časť 4.4 a 4.8).

Porucha funkcie obličiek

Pregabalín sa zo systémovej cirkulácie primárne eliminuje v nezmenenej forme renálnou exkréciou. Keďže klírens pregabalínu je priamo úmerný klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2), dávka u pacientov s poškodenými renálnymi funkciami sa musí znižovať individuálne podľa klírensu kreatinínu (CLcr), ako je uvedené v tabuľke 1 použitím nasledovného vzorca:

1,23 140 - vek (roky) x hmotnoť (kg)

 

 

CLcr (ml/min)

 

 

( x 0,85 u žien)

 

 

kreatinín v sére ( mol/l)

 

 

 

 

 

Pregabalín možno efektívne odstrániť z plazmy hemodialýzou (50 % lieku počas 4 hodín).

U hemodialyzovaných pacientov sa denná dávka pregabalínu musí upraviť podľa renálnych funckcií. K dennej dávke treba pridať doplnkovú dávku okamžite po každej 4-hodinovej hemodialýze (pozri tabuľku 1).

Tabuľka 1 Úprava dávky pregabalínu podľa renálnych funkcií

Klírens kreatinínu

 

 

 

 

 

(CLcr)

Celková denná dávka pregabalínu*

Dávkovací režim

(ml/min)

 

 

 

 

 

 

Úvodná dávka

Maximálna dávka

 

 

(mg/deň)

(mg/deň)

 

≥ 60

150 (7,5 ml)

(30 ml)

BID alebo TID

≥ 30 – < 60

(3,75 ml)

(15 ml)

BID alebo TID

≥ 15 – < 30

– 50

(7,5 ml)

Jedenkrát denne

 

(1,25 - 2,5 ml)

 

 

alebo BID

< 15

(1,25 ml)

75 (3,75 ml)

Jedenkrát denne

Doplnkové dávkovanie po hemodialýze (mg)

 

 

 

(1,25 ml)

(5 ml)

Jedna dávka+

TID = tri rozdelené dávky BID = dve rozdelené dávky

* Celková denná dávka (mg/deň) sa má rozdeliť podľa dávkovacieho režimu a vyjadriť v mg/dávka + Doplnková dávka je jedna dodatočná dávka

Porucha funkcie pečene

Nevyžaduje sa žiadna úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť LYRICY u detí mladších ako 12 rokov a u dospievajúcich (vo veku

12 - 17 rokov) neboli stanovené. Údaje dostupné v súčasnosti sú uvedené v časti 4.8, 5.1 a 5.2, ale nie je možné vykonať odporúčanie týkajúce sa dávkovania.

Staršie osoby

Starší pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky pregabalínu z dôvodu zníženej renálnej funkcie (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

Lyrica sa môže užívať s jedlom aj bez jedla. Lyrica je určená iba na perorálne použitie.

Spolu s liekom sa dodáva kalibrovaná striekačka na perorálne podanie a stláčací nadstavec na fľašku (Press-In Bottle Adapter, PIBA). Informácie o podaní, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Diabetickí pacienti

Podľa súčasnej klinickej praxe u niektorých diabetických pacientov s prírastkom hmotnosti počas liečby pregabalínom môže byť potrebné upraviť hypoglykemickú liečbu.

Reakcie z precitlivenosti

Po uvedení lieku na trh boli zaznamenané hlásenia o rekciách z precitlivenosti vrátane prípadov angioedému. Liečba pregabalínom sa musí okamžite ukončiť, ak sa vyskytnú príznaky angioedému, ako sú faciálny, periorálny opuch alebo opuch horných dýchacích ciest.

Závrat, somnolencia, strata vedomia, zmätenosť a zhoršenie mentálnych funkcií

Liečba pregabalínom sa dáva do súvisu so závratom a somnolenciou, ktoré mohli zvýšiť výskyt náhodných zranení (pádom) u staršej populácie. Existujú tiež hlásenia po uvedení lieku na trh o strate vedomia, zmätenosti a zhoršení mentálnych funkcií. Preto sa má pacientom poradiť, aby boli opatrní, pokým sa neoboznámia s možnými účinkami lieku.

Účinky spojené s videním

V kontrolovaných klinických skúšaniach hlásila väčšia časť pacientov liečených pregabalínom ako pacientov liečených placebom rozmazané videnie, ktoré vo väčšine prípadov ustúpilo pri pokračovaní dávkovania. V klinických štúdiách, v ktorých bolo zahrnuté aj oftalmologické vyšetrenie, bol výskyt zníženia zrakovej ostrosti a zmien zorného poľa väčší u pacientov liečených pregabalínom ako

u pacientov liečených placebom; výskyt zmien na očnom pozadí bol väčší u pacientov liečených placebom (pozri časť 5.1).

Po uvedení lieku na trh boli tiež hlásené nežiaduce reakcie na zrak, vrátane straty zraku, rozmazaného videnia alebo iných zmien zrakovej ostrosti, z ktorých mnohé boli prechodné. Prerušenie liečby pregabalínom môže viesť k vymiznutiu alebo zlepšeniu týchto zrakových príznakov.

Renálne zlyhávanie

Boli hlásené prípady renálneho zlyhávania a v niektorých prípadoch prerušenie liečby pregabalínom viedlo k reverzibilite tejto nežiaducej reakcie.

Vysadenie súčasne podávaných antiepileptík

Nie sú dostatočné údaje týkajúce sa vysadenia súčasne podávaných antiepileptík, akonáhle sa po pridaní pregabalínu dosiahne kontrola záchvatu tak, aby bolo možné podávať pregabalín

v monoterapii.

Abstinenčné príznaky

Po ukončení krátkodobej a dlhodobej liečby pregabalínom boli u niektorých pacientov pozorované abstinenčné príznaky. Uvádzajú sa nasledujúce účinky: insomnia, bolesť hlavy, nauzea, úzkosť,

hnačka, chrípkový syndróm, nervozita, depresia, bolesť, kŕče, hyperhidróza a závrat, naznačujúce fyzickú závislosť. Pacient má byť o tom informovaný na začiatku liečby.

Počas užívania pregabalínu alebo krátko po ukončení liečby pregabalínom sa môžu vyskytnúť kŕče vrátane epileptických záchvatov a záchvatov typu grand mal.

Čo sa týka ukončenia dlhodobej liečby pregabalínom, údaje naznačujú, že výskyt a závažnosť abstinenčných príznakov môžu byť závislé od dávky.

Kongestívne srdcové zlyhávanie

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady kongestívneho srdcového zlyhávania u niektorých pacientov dostávajúcich pregabalín. Tieto reakcie sú najčastejšie pozorované u starších pacientov

s kardiovaskulárnymi ochoreniami počas liečby pregabalínom na neuropatickú indikáciu. Pregabalín sa má u týchto pacientov podávať s opatrnosťou. Ukončenie podávania pregabalínu môže viesť

k odozneniu reakcie.

Liečba centrálnej neuropatickej bolesti v dôsledku poškodenia miechy

Pri liečbe centrálnej neuropatickej bolesti v dôsledku poškodenia miechy sa zaznamenal zvýšený výskyt nežiaducich reakcií všeobecne, nežiaducich reakcií centrálnej nervovej sústavy a zvlášť somnolencie. Môže sa to pripísať aditívnemu účinku sprievodnej liečby (napr. spazmolytikami) potrebnej pri tomto ochorení. Toto sa má zvážiť pri predpisovaní pregabalínu pri tomto ochorení.

Samovražedné myšlienky a správanie

Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené u pacientov liečených antiepileptikami pri niekoľkých indikáciách. Meta-analýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií antiepileptík tiež ukázala málo zvýšené riziko samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u pregabalínu.

Pacienti majú byť preto sledovaní kvôli znakom samovražedných myšlienok a správania a má sa u nich zvážiť vhodná liečba. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa znaky samovražedných myšlienok alebo správania objavia.

Zhoršená funkcia dolného tráviaceho traktu

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady týkajúce sa zhoršenej funkcie dolného tráviaceho traktu (napr. intestinálna obštrukcia, paralytický ileus, obstipácia), keď sa pregabalín podával spolu s liekmi, ktoré môžu spôsobovať obstipáciu, ako sú napr. opioidné analgetiká. Keď sa bude pregabalín užívať v kombinácii s opioidmi, môžu sa zvážiť opatrenia na predchádzanie obstipácii (zvlášť u žien

a starších pacientov).

Zneužitie, sklon k nadmernému užívaniu liekov alebo závislosť

Boli hlásené prípady zneužitia, nadmerného užívania liekov a závislosti. Treba byť opatrný

u pacientov s anamnézou nadmerného užívania návykových látok a u takýchto pacientov majú byť sledované príznaky zneužitia pregabalínu, nadmerného užívania alebo závislosti (boli hlásené rozvoj tolerancie, zvýšovanie dávky, správanie vedúce k užitiu lieku).

Encefalopatia

Boli hlásené prípady encefalopatie, hlavne u pacientov s pridruženými stavmi, ktoré môžu vyvolať encefalopatiu.

Pomocné látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie

Lyrica perorálny roztok obsahuje metylparabén a propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu (pravdepodobne oneskorenú).

4.5 Liekové a iné interakcie

Pretože pregabalín sa vylučuje prevažne v nezmenenej forme močom, podlieha zanedbateľnému metabolizmu u ľudí ( 2 % dávky zachytenej v moči vo forme metabolitov), neinhibuje liekový metabolizmus in vitro a neviaže sa na plazmatické proteíny, je nepravdepodobné, že by spôsobil alebo bol sám subjektom farmakokinetických interakcií.

In vivo štúdie a populačná farmakokinetická analýza

Podobne, v in vivo štúdiách sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné farmakokinetické interakcie medzi pregabalínom a fenytoínom, karbamazepínom, kyselinou valproovou, lamotrigínom, gabapentínom, lorazepamom, oxykodónom alebo etanolom. Populačná farmakokinetická analýza ukázala, že perorálne antidiabetiká, diuretiká, inzulín, fenobarbital, tiagabín a topiramát nemali klinicky významný účinok na klírens pregabalínu.

Perorálne kontraceptíva, noretisterón a/alebo etinylestradiol

Súbežné podávanie pregabalínu s perorálnymi kontraceptívami noretisterónom a/alebo etinylestradiolom nemá vplyv na farmakokinetiku v rovnovážnom stave žiadnej z týchto látok.

Lieky ovplyvňujúce centrálny nervový systém

Pregabalín môže zosilňovať účinky etanolu a lorazepamu. Opakované perorálne dávky pregabalínu podávané súbežne s oxykodónom, lorazepamom alebo etanolom v kontrolovaných klinických štúdiách neviedli ku klinicky významným účinkom na dýchanie. Po uvedení lieku na trh existujú hlásenia

o respiračnom zlyhaní a kóme u pacientov užívajúcich pregabalín a iné lieky utlmujúce centrálny nerovový systém (CNS). Ukazuje sa, že pregabalín má aditívny efekt pri poškodení kognitívnej a hrubej motorickej funkcie spôsobenej oxykodónom.

Interakcie a staršie osoby

Žiadne špecifické štúdie farmakodynamických interakcií sa nevykonali u starších dobrovoľníkov. Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy v reprodukčnom veku / Antikoncepcia u mužov a žien

Keďže potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu.

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pregabalínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí.

Lyrica sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod).

Dojčenie

Pregabalín sa vylučuje do ľudského materského mlieka (pozri časť 5.2). Účinok pregabalínu na novorodencov/dojčatá nie je známy. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu pregabalínom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

Nie sú k dispozícii klinické údaje o účinkoch pregabalínu na ženskú fertilitu.

V klinickom skúšaní hodnotiacom účinok pregabalínu na pohyblivosť spermií boli zdraví muži vystavení pregabalínu v dávke 600 mg/deň. Po 3 mesiacoch liečby sa nezistili žiadne účinky na pohyblivosť spermií.

Štúdia fertility na samičkách potkanov preukázala nežiaduce účinky na reprodukciu. Štúdie fertility na samčekoch potkanov preukázali nežiaduce účinky na reprodukciu a vývin. Klinický význam týchto zistení nie je známy (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lyrica môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Lyrica môže vyvolať závraty a ospalosť, a preto môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacientom treba poradiť, aby neviedli vozidlá, neobsluhovali zložité stroje alebo sa nezapájali do iných potenciálne nebezpečných činností, pokiaľ nie je isté, či tento liek neovplyvňuje ich schopnosť vykonávať uvedené činnosti.

4.8 Nežiaduce účinky

Klinický program s pregabalínom zahrňoval viac ako 8 900 pacientov užívajúcich pregabalín,

z ktorých viac ako 5 600 bolo zaradených v dvojito-slepých placebom kontrolovaných štúdiách. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli závraty a somnolencia. Nežiaduce reakcie boli zvyčajne ľahkej až strednej intenzity. Vo všetkých kontrolovaných štúdiách boli nežiaduce reakcie príčinou prerušenia liečby u 12 % pacientov užívajúcich pregabalín a u 5 % pacientov užívajúcich placebo. Najčastejšími nežiaducimi reakciami vedúcimi k prerušeniu liečby v skupinách

s pregabalínom boli závraty a somnolencia.

V tabuľke 2 nižšie sú všetky nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli častejšie než pri placebe a viac než u jedného pacienta, zoradené podľa triedy a frekvencie (veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až

1/10); menej časté ( 1/1 000 až 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Uvedené nežiaduce reakcie môžu tiež súvisieť so základným ochorením a/alebo sprievodnou liečbou.

Pri liečbe centrálnej neuropatickej bolesti v dôsledku poškodenia miechy sa zaznamenal zvýšený výskyt nežiaducich reakcií všeobecne, CNS nežiaducich reakcií a zvlášť somnolencie (pozri časť 4.4).

Ďalšie reakcie hlásené na základe skúseností po uvedení lieku na trh sú zaradené v zozname nižšie kurzívou ako Frekvencia nie je známa.

Ďalšie reakcie hlásené na základe skúseností po uvedení lieku na trh sú zaradené v zozname nižšie kurzívou.

Tabuľka 2 Nežiaduce liekové reakcie pregabalínu

Trieda orgánových

Nežiaduce reakcie lieku

systémov

 

Infekcie a nákazy

 

Časté

nazofaryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

neutropénia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

hypersenzitivita

Zriedkavé

angioedém, alergická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

zvýšená chuť do jedla

Menej časté

anorexia, hypoglykémia

Trieda orgánových

Nežiaduce reakcie lieku

systémov

 

Psychické poruchy

 

Časté

euforická nálada, zmätenosť, iritabilita, dezorientácia, insomnia,

 

pokles libida

Menej časté

halucinácie, panický atak, nepokoj, agitovanosť, depresia,

 

depresívna nálada, povznášajúca nálada, agresivita, kolísanie

 

nálady, depersonalizácia, ťažkosti s vyhľadávaním slov,

 

abnormálne sny, vzostup libida, anorgazmia, apatia

Zriedkavé

strata zábran

Poruchy nervového systému

 

Veľmi časté

závraty, somnolencia, bolesť hlavy

Časté

ataxia, porucha koordinácie, tremor, dyzartria, amnézia, poruchy

 

pamäti, porucha koncentrácie, parestézia, hypestézia, sedácia,

 

porucha rovnováhy, letargia

Menej časté

synkopa, stupor, myoklonus, strata vedomia, psychomotorická

 

hyperaktivita, dyskinéza, posturálne závraty, intenčný tremor,

 

nystagmus, kognitívne poruchy, mentálne poškodenie, porucha reči,

 

hyporeflexia, hyperestézia, pocit pálenia, strata chuti, nevoľnosť

Zriedkavé

kŕče, parosmia, hypokinéza, dysgrafia

Poruchy oka

 

Časté

zahmlené videnie, diplopia

Menej časté

strata periférneho videnia, poruchy videnia, opuch očí, defekty

 

v zornom poli, zníženie zrakovej ostrosti, bolesti oka, astenopia,

 

fotopsia, suché oči, zvýšená lakrimácia, podráždenie očí

Zriedkavé

strata zraku, keratitída, oscilopsia, porušené hĺbkové videnie,

Poruchy ucha a labyrintu

mydriáza, strabizmus, porušená zraková ostrosť

 

Časté

vertigo

Menej časté

hyperakúzia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

tachykardia, AV blokáda 1. stupňa, sínusová bradykardia,

 

kongestívne srdcové zlyhávanie

Zriedkavé

predĺženie QT, sínusová tachykardia, sínusová arytmia

Poruchy ciev

 

Menej časté

hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy, sčervenenie, periférny

 

pocit chladu

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, epistaxa, kašeľ, upchatie nosa, rinitída, chrápanie, suchý

 

nos

Zriedkavé

pľúcny edém, zovreté hrdlo

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

vracanie, nauzea, obstipácia, hnačka, flatulencia, abdominálna

 

distenzia, sucho v ústach

Menej časté

gastroezofageálna refluxová choroba, zvýšená salivácia, znížená

 

citlivosť v ústach

Zriedkavé

ascites, pankreatitída, opuchnutý jazyk, dysfágia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov*

Zriedkavé

žltačka

Veľmi zriedkavé

zlyhanie pečene, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

papulózny exantém, žihľavka, hyperhidróza, pruritus

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm, studený pot

 

,

Trieda orgánových

Nežiaduce reakcie lieku

systémov

 

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

svalové kŕče, artralgia, bolesti chrbta, bolesti v končatinách,

 

cervikálny spazmus

Menej časté

opuch kĺbov, myalgia, svalové zášklby, bolesť šije, svalová

 

stuhnutosť

Zriedkavé

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

močová inkontinencia, dyzúria

Zriedkavé

renálne zlyhanie, oligúria, retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

erektilná dysfunkcia

Menej časté

sexuálna dysfunkcia, oneskorená ejakulácia, dysmenorea, bolesť

 

prsníkov

Zriedkavé

amenorea, výtok z prsníkov, zväčšenie prsníkov, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

periférny edém, edém, abnormálna chôdza, padanie, pocit opitosti,

 

abnormálny pocit, únava

Menej časté

generalizovaný edém, edém tváre, pocit napätia na hrudníku,

 

bolesť, pyrexia, smäd, triaška, asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšená hmotnosť

Menej časté

zvýšená kreatínfosfokináza v krvi, zvýšená glukóza v krvi, znížený

 

počet trombocytov, zvýšený kreatinín v krvi, znížený draslík v krvi,

 

znížená hmotnosť

Zriedkavé

znížený počet leukocytov v krvi

* Zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy (AST).

Po ukončení krátkodobej a dlhodobej liečby pregabalínom sa u niektorých pacientov pozorovali abstinenčné príznaky. Uvádzajú sa nasledujúce reakcie: insomnia, bolesť hlavy, nauzea, úzkosť, hnačka, chrípkový syndróm, kŕče, nervozita, depresia, bolesť, hyperhidróza a závrat, naznačujúce fyzickú závislosť. Pacient má byť o tejto skutočnosti informovaný na začiatku liečby.

Čo sa týka ukončenia dlhodobej liečby pregabalínom, údaje naznačujú, že výskyt a závažnosť abstinenčných príznakov môžu byť závislé od dávky.

Pediatrická populácia

Bezpečnostný profil pregabalínu pozorovaný v dvoch pediatrických štúdiách (farmakokinetická štúdia a štúdia bezpečnosti, n = 65; 1-ročná otvorená kontrolná štúdia bezpečnosti, n = 54) bol podobný bezpečnostnému profilu, ktorý sa pozoroval v štúdiách u dospelých (pozri časti 4.2, 5.1 a 5.2).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Po uvedení lieku na trh najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie pozorované po predávkovaní pregabalínom zahŕňali ospalosť, stavy zmätenosti, agitovanosť a nepokoj. Boli hlásené aj záchvaty.

V zriedkavých prípadoch bola hlásená kóma.

Liečba predávkovania pregabalínom musí zahrňovať štandardné podporné opatrenia a môže zahrňovať podľa potreby aj hemodialýzu (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptikum, iné atiepileptiká, ATC kód: N03AX16

Liečivo pregabalín je analógom gamaaminomaslovej kyseliny ((S)-3-(aminometyl)-5-metylhexánová kyselina).

Mechanizmus účinku

Pregabalín sa viaže na auxiliárne podjednotky (2- proteíny) napäťovo ovládaných kalciových kanálov v centrálnom nervovom systéme.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Neuropatická bolesť

Účinnosť bola dokázaná v klinických skúšaniach u diabetickej neuropatie, postherpetickej neuralgie a poškodenia miechy. Účinnosť sa neštudovala na ostatných modeloch neuropatickej bolesti.

Pregabalín sa študoval v 10 kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní až do 13 týždňov

s dávkovaním dvakrát denne (BID) a až do 8 týždňov s dávkovaním trikrát denne (TID). Celkové profily bezpečnosti a účinnosti pri BID a TID dávkovacích režimoch boli podobné.

V klinických skúšaniach v trvaní až do 12 týždňov sa u periférnej ako aj centrálnej neuropatickej bolesti pozorovalo zníženie bolesti v 1. týždni a pretrvávalo počas celého obdobia liečby.

V kontrolovaných klinických skúšaniach u periférnej neuropatickej bolesti 35 % pregabalínom liečených pacientov a 18 % pacientov užívajúcich placebo dosiahlo 50 % zlepšenie v skóre bolesti. V prípade pacientov, u ktorých sa neprejavila ospalosť, sa takéto zlepšenie pozorovalo u 33 % pacientov liečených pregabalínom a u 18 % pacientov užívajúcich placebo. V prípade pacientov,

u ktorých sa prejavila ospalosť, bola miera odpovede na liečbu pregabalínom 48 % a na placebo 16 %.

V kontrolných klinických skúšaniach u centrálnej neuropatickej bolesti 22 % pacientov liečených pregabalínom a 7 % pacientov užívajúcich placebo dosiahlo 50 % zlepšenie v skóre bolesti.

Epilepsia

Prídavná liečba

Pregabalín sa študoval v 3 kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní 12 týždňov s dávkovaním BID alebo dávkovaním TID. Celkové profily bezpečnosti a účinnosti pri BID a TID dávkovacích režimoch boli podobné.

Zníženie frekvencie záchvatov sa pozorovalo v 1. týždni.

Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť pregabalínu ako doplnkovej liečby pri epilepsii u pediatrických pacientov mladších ako 12 rokov a dospievajúcich nebola stanovená. Nežiaduce udalosti pozorované vo farmakokinetickej štúdii a štúdii znášanlivosti, do ktorých boli zaradení pacienti vo veku od

3 mesiacov do 16 rokov (n = 65), boli podobné tým, ktoré sa pozorovali u dospelých. Výsledky 1-ročnej otvorenej štúdie bezpečnosti u 54 pediatrických pacientov vo veku od 3 mesiacov do

16 rokov s epilepsiou naznačujú, že nežiaduce udalosti pyrexie a infekcií horných dýchacích ciest sa pozorovali častejšie ako v štúdiách u dospelých (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.2).

Monoterapia (novodiagnostikovaní pacienti)

Pregabalín sa študoval v 1 kontrolovanom klinickom skúšaní v trvaní 56 týždňov s dávkovaním BID. Pregabalín nebol horší oproti lamotrigínu, čo sa týka dosiahnutia 6-mesačného obdobia bez záchvatov na konci sledovania. Pregabalín a lamotrigín boli podobne bezpečné a dobre tolerované.

Generalizovaná úzkostná porucha

Pregabalín sa študoval v 6 kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní 4 – 6 týždňov, v štúdii so staršími osobami v trvaní 8 týždňov a v dlhodobej štúdii zameranej na prevenciu relapsu s dvojito zaslepenou fázou zameranou na prevenciu relapsu v trvaní 6 mesiacov.

Ústup príznakov GAD vyjadrených Hamiltonovou škálou úzkosti (Hamilton Anxiety Rating Scale = HAM-A) sa pozoroval v 1. týždni.

V kontrolovaných klinických skúšaniach (v trvaní 4 – 8 týždňnov) 52 % pacientov liečených pregabalínom a 38 % pacientov v skupine s placebom malo aspoň 50 % zlepšenie celkového HAM-A skóre od začiatku až po koniec sledovania.

V kontrolovaných klinických skúšaniach hlásila väčšia časť pacientov liečených pregabalínom ako pacientov liečených placebom rozmazané videnie, ktoré vo väčšine prípadov ustúpilo pri pokračovaní v dávkovaní. Oftalmologické vyšetrenie (vrátane vyšetrenia zrakovej ostrosti, formálneho vyšetrenia zorného poľa a vyšetrenia očného pozadia pri rozšírených zreniciach) sa vykonalo u viac ako

3 600 pacientov v rámci kontrolovaných klinických skúšaní. U týchto pacientov bola zraková ostrosť znížená u 6,5 % pacientov liečených pregabalínom a 4,8 % pacientov liečených placebom. Zmeny zrakového poľa sa zistili u 12,4 % pacientov liečených pregabalínom a 11,7 % pacientov liečených placebom. Zmeny na očnom pozadí sa pozorovali u 1,7 % pacientov liečených pregabalínom a 2,1 % pacientov liečených placebom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika pregabalínu v rovnovážnom stave je podobná u zdravých dobrovoľníkov, pacientov s epilepsiou užívajúcich antiepileptiká a pacientov s chronickou bolesťou.

Absorpcia

Pregabalín sa pri podaní nalačno rýchlo vstrebáva, maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu do 1 hodiny po podaní jednorazovej aj viacnásobnej dávky. Biologická dostupnosť pregabalínu po perorálnom podaní sa odhaduje na 90 % a je nezávislá na dávke. Po opakovanom podaní sa rovnovážny stav dosiahne počas 24 až 48 hodín. Rýchlosť absorpcie pregabalínu sa zníži, keď sa podáva s jedlom, čo sa prejaví poklesom Cmax približne o 25 – 30 % a predĺžením tmax na približne 2,5 hodiny. Avšak podávanie pregabalínu s jedlom nemá klinicky signifikantný účinok na mieru absorpcie pregabalínu.

Distribúcia

V predklinických štúdiách sa potvrdil prienik pregabalínu cez hematoencefalickú bariéru u myší, potkanov a opíc. Bolo dokázané, že pregabalín prechádza cez placentu u potkanov a nachádza sa

v mlieku laktujúcich potkanov. U človeka je zdanlivý distribučný objem pregabalínu po perorálnom podaní približne 0,56 l/kg. Pregabalín sa neviaže na plazmatické proteíny.

Biotransformácia

Pregabalín u človeka podlieha zanedbateľnému metabolizmu. Po podaní dávky rádionuklidom značeného pregabalínu približne 98 % rádioaktivity stanovenej v moči predstavoval nezmenený pregabalín. N-metylovaný derivát pregabalínu, hlavný metabolit pregabalínu v moči, predstavoval 0,9 %. V predklinických štúdiách sa nezistila racemizácia S-enancioméru pregabalínu na R-enanciomér.

Eliminácia

Pregabalín sa eliminuje zo systémovej cirkulácie primárne renálnou exkréciou v nezmenenej forme. Priemerný eliminačný polčas je 6,3 hodiny. Plazmatický klírens a renálny klírens pregabalínu sú priamo úmerné klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2 Poškodenie funkcie obličiek).

Je potrebné upraviť dávku u pacientov so zníženými renálnymi funkciami alebo u hemodialyzovaných pacientov (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

Linearita / nelinearita

Farmakokinetika pregabalínu je lineárna v odporúčanom rozsahu denných dávok. Interindivuduálna farmakokinetická variabilita pregabalínu je nízka (< 20 %). Farmakokinetiku pri opakovaných dávkach možno predpovedať z údajov pri jednej dávke. Preto nie je potrebné bežné monitorovanie plazmatických koncentrácií pregabalínu.

Pohlavie

Klinické skúšania potvrdili, že pohlavie nemá klinicky signifikantný vplyv na plazmatické koncentrácie pregabalínu.

Porucha funkcie obličiek

Klírens pregabalínu je priamo úmerný klírensu kreatinínu. Okrem toho sa pregabalín účinne odstraňuje z plazmy hemodialýzou (po 4-hodinovej hemodialýze klesnú plazmatické koncentrácie pregabalínu asi o 50 %). Vzhľadom na to, že eliminácia obličkami je hlavným spôsobom eliminácie, je potrebné zníženie dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek a doplnková dávka po hemodialýze (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

Porucha funkcie pečene

Neboli vykonané žiadne špecifické farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodenými pečeňovými funkciami. Keďže pregabalín nepodlieha signifikantnému metabolizmu a vylučuje sa prednostne

v nezmenenej forme močom, neočakáva sa, že by poškodenie pečeňových funkcií signifikantne menilo plazmatické koncentrácie pregabalínu.

Pediatrická populácia

Farmakokinetika pregabalínu bola vyhodnocovaná u pediatrických pacientov s epilepsiou (vekové skupiny: 1 až 23 mesiacov, 2 až 6 rokov, 7 až 11 rokov a 12 až 16 rokov) pri hladinách dávky 2,5; 5; 10 a 15 mg/kg/deň vo farmakokinetickej štúdii a štúdii znášanlivosti.

Po perorálnom podaní pregabalínu u pediatrických pacientov nalačno, bol čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie vo všeobecnosti podobný v rámci všetkých vekových skupín a dosiahol sa 0,5 hodiny až 2 hodiny po podaní dávky.

Parametre Cmax a AUC pregabalínu sa zvyšovali priamo úmerne so zvyšujúcou sa dávkou v rámci každej vekovej skupiny. AUC bola nižšia o 30 % u pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg z dôvodu klírensu upraveného na základe telesnej hmotnosti zvýšeného o 43 %

u týchto pacientov v porovnaní s pacientmi s telesnou hmotnosťou ≥ 30 kg.

Terminálny polčas pregabalínu sa pohyboval v priemere od 3 do 4 hodín u pediatrických pacientov vo veku do 6 rokov a od 4 do 6 hodín u tých, ktorí boli vo veku 7 rokov a starší.

Analýza populačnej farmakokinetiky preukázala, že klírens kreatinínu bol významným vedľajším parametrom klírensu pregabalínu po perorálnom podaní, telesná hmotnosť bola významným vedľajším parametrom zdanlivého distribučného objemu pregabalínu po perorálnom podaní a tieto vzťahy boli podobné u pediatrických a dospelých pacientov.

Farmakokinetika pregabalínu u pacientov mladších ako 3 mesiace nebola skúmaná (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.1).

Staršie osoby

Klírens pregabalínu má tendenciu klesať so stúpajúcim vekom. Tento pokles klírensu pregabalínu je v súlade s poklesom klírensu kreatinínu, ktorý je podmienený stúpajúcim vekom. Zníženie dávky pregabalínu sa môže vyžadovať u pacientov pri vekom podmienenom poškodení renálnych funkcií (pozri časť 4.2 Tabuľka 1).

Dojčiace matky

Farmakokinetika 150 mg pregabalínu podávaných každých 12 hodín (300 mg denná dávka) bola vyhodnocovaná u 10 žien počas laktácie, ktoré boli aspoň 12 týždňov po pôrode. Laktácia mala malý až žiadny vplyv na farmakokinetiku pregabalínu. Pregabalín sa vylučoval do materského mlieka

s priemernými koncentráciami v ustálenom stave približne 76 % z plazmatických koncentrácií

u matiek. Odhadovaná dávka u dojčaťa z materského mlieka (za predpokladu priemernej konzumácie mlieka 150 ml/kg/deň) žien užívajúcich 300 mg/deň by bola 0,31 mg/kg/deň alebo 0,62 mg/kg/deň

u žien užívajúcich maximálnu dávku 600 mg/deň. Tieto odhadované dávky predstavujú približne 7 % celkovej dennej dávky u matky v mg/kg.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V obvyklých farmakologických štúdiách bezpečnosti u zvierat bol pregabalín dobre tolerovaný

v klinicky relevantných dávkach. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní u potkanov a opíc sa pozorovali účinky na CNS vrátane hypoaktivity, hyperaktivity a ataxie. Zvýšená incidencia atrofie retiny, bežne pozorovaná u starnúcich potkaních albínov, sa zistila po dlhodobej expozícii pregabalínu v dávkach ≥ 5-násobku priemernej dávky u človeka pri maximálnej odporúčanej klinickej dávke.

Pregabalín nebol teratogénny u myší, potkanov ani u králikov. Fetálna toxicita u potkanov a králikov sa vyskytla iba pri dávkach dostatočne prevyšujúcich dávku pre človeka.

V prenatálnych/postnatálnych štúdiách toxicity pregabalín vyvolával vývojovú toxicitu u potomkov potkanov v dávkach 2-krát vyššších, než je odporúčaná maximálna dávka pre človeka.

Nežiaduce účinky na fertilitu u samčekov a samičiek potkanov sa pozorovali iba pri expozíciách dostatočne vyšších, než je terapeutická expozícia. Nežiaduce účinky na samčie reprodukčné orgány a parametre spermií boli reverzibilné a vyskytli sa iba pri expozíciách dostatočne vyšších, než je terapeutická expozícia, alebo boli spojené so spontánnymi degeneratívnymi procesmi na samčích reprodukčných orgánoch u potkana. Preto sa týmto účinkom pripisuje malý alebo žiadny klinický význam.

Na základe výsledkov mnohých in vitro a in vivo skúšok možno prehlásiť, že pregabalín nie je genotoxický.

Dvojročné štúdie karcinogenicity s pregabalínom boli vykonané na potkanoch a myšiach. Nepozorovali sa žiadne nádory u potkanov v dávkach až do 24-násobku priemernej dávky u človeka pri maximálnej odporúčanej klinickej dávke 600 mg/deň. U myší sa nezistil zvýšený výskyt nádorov v dávkach podobných priemernej dávke u človeka, ale zvýšený výskyt hemangiosarkómov sa pozoroval pri vyšších dávkach. Negenotoxický mechanizmus tvorby pregabalínom indukovaných nádorov u myší zahrňuje zmeny krvných doštičiek a súvisiacu proliferáciu endoteliálnych buniek. Tieto zmeny krvných doštičiek neboli prítomné u potkanov alebo u ľudí na základe krátkodobých

a limitovaných dlhodobých klinických údajov. Neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval súvisiace riziko u ľudí.

U mladých potkanov sa druhy toxicity kvantitatívne nelíšili od tých, ktoré sa pozorovali u dospelých potkanov. Avšak mladé potkany sú oveľa senzitívnejšie. Pri terapeutických dávkach sa dokázali klinické príznaky hyperaktivity CNS a bruxizmus a niektoré zmeny v raste (prechodné potlačenie prírastku telesnej hmotnosti). Účinky na pohlavný cyklus sa pozorovali pri 5-násobku terapeutickej dávky u človeka. Znížená odpoveď na akustický podnet sa pozorovala u mladých potkanov

1 - 2 týždne po expozícii pri > 2-násobku terapeutickej dávky u človeka. Deväť týždňov po expozícii sa už tento účinok viac nepozoroval.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

metylparabén (E218) propylparabén (E216)

dihydrogénfosforečnan sodný, bezvodý hydrogénfosforečnan disodný, bezvodý (E339) sukralóza (E955)

umelá jahodová príchuť [obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu)] čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Biela fľaška z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s uzáverom s polyetylénovým tesnením obsahujúca 473 ml perorálneho roztoku, v papierovej škatuľke. Škatuľka tiež obsahuje,

v priehľadnom polyetylénovom obale, 5 ml kalibrovanú striekačku na perorálne podanie a stláčací nadstavec na fľašku (Press-In-Bottle-Adapter, PIBA).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Spôsob podania

1.Otvorte fľašku a pri prvom použití zasuňte stláčací nadstavec (Press-In Bottle Adapter, PIBA) (obrázky 1 a 2).

2.Vsuňte striekačku do nadstavca PIBA a natiahnite požadovaný objem z obrátenej fľašky (obrázky 3 a 4).

3.Vytiahnite naplnenú striekačku z fľašky vo zvislej polohe (obrázky 5 a 6).

4.Vyprázdnite obsah striekačky do úst (obrázok 7). Opakujte kroky 2 až 4 podľa potreby, aby ste dosiahli požadovanú dávku. (Tabuľka 3).

5.Vypláchnite striekačku a znovu nasaďte viečko na fľašku (nadstavec PIBA ostáva na mieste) (obrázky 8 a 9).

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

Obrázok 5

Obrázok 6

Obrázok 7Obrázok 8Obrázok 9

Tabuľka 3. Odbery striekačkou na perorálne podanie na dodanie predpísanej dávky LYRICY

Dávka LYRICY

Celkový objem

Prvý odber

Druhý odber

Tretí odber

(mg)

roztoku (ml)

striekačkou (ml)

striekačkou (ml)

striekačkou (ml)

1,25

1,25

Nie je potrebný

Nie je potrebný

2,5

2,5

Nie je potrebný

Nie je potrebný

3,75

3,75

Nie je potrebný

Nie je potrebný

Nie je potrebný

Nie je potrebný

7,5

2,5

Nie je potrebný

Nie je potrebný

11,25

1,25

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/279/044

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 06. júl 2004

Dátum posledného predĺženia: 06. júl 2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis