Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Označenie obalu - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuM-M-RVaxPro
Kód ATC klasifikácieJ07BD52
Látkameasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
VýrobcaMSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

M-M-RVAXPRO – prášok v injekčnej liekovke a disperzné prostredie v injekčnej liekovke – balenie po 1, 10

1.NÁZOV LIEKU

M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

Očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu a ružienke (živá)

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

 

Po rekonštitúcii 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

nie menej ako 1x103

 

Vírus osýpok kmeň Enders Edmonston (živý, oslabený)..................

CCID50*

Vírus mumpsu kmeň Jeryl Lynn™ [hladina B] (živý, oslabený)......

nie menej ako 12,5x103 CCID50*

Vírus ružienky kmeň Wistar RA 27/3 (živý, oslabený) ....................

nie menej ako 1x103

CCID50*

*50 % infekčnej dávky bunkovej kultúry

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Sorbitol, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, sacharóza, hydrolyzovaná želatína, živná pôda 199 s Hanksovými soľami, živná pôda MEM, glutaman sodný, neomycín, fenolová červeň, hydrogenuhličitan sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

1 jednodávková injekčná liekovka (prášok) + 1 injekčná liekovka (disperzné prostredie).

10 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 10 injekčných liekoviek (disperzné prostredie).

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Intramuskulárne alebo subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku s práškom uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Po rekonštitúcii použite okamžite alebo do 8 hodín, ak je vakcína uchovávaná v chladničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/337/001 – balenie po 1

EU/1/06/337/002 – balenie po 10

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S PRÁŠKOM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

M-M-RVAXPRO prášok na injekčnú suspenziu

2. SPÔSOB PODÁVANIA

i.m. alebo s.c. použitie

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

6.INÉ

MSD VACCINS

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S DISPERZNÝM PROSTREDÍM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Disperzné prostredie pre M-M-RVAXPRO

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

6. INÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

M-M-RVAXPRO – prášok v injekčnej liekovke a disperzné prostredie v naplnenej injekčnej striekačke s nasadenou ihlou – balenie po 1, 10

1. NÁZOV LIEKU

M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu a ružienke (živá)

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

 

Po rekonštitúcii 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

nie menej ako 1x103

 

Vírus osýpok kmeň Enders Edmonston (živý, oslabený)..................

CCID50*

Vírus mumpsu kmeň Jeryl Lynn™ [hladina B] (živý, oslabený)......

nie menej ako 12,5x103 CCID50*

Vírus ružienky kmeň Wistar RA 27/3 (živý, oslabený) ....................

nie menej ako 1x103

CCID50*

*50 % infekčnej dávky bunkovej kultúry

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Sorbitol, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, sacharóza, hydrolyzovaná želatína, živná pôda 199 s Hanksovými soľami, živná pôda MEM, glutaman sodný, neomycín, fenolová červeň, hydrogenuhličitan sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

1 jednodávková injekčná liekovka (prášok) + 1 naplnená injekčná striekačka (disperzné prostredie) s ihlou.

10 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 10 naplnených injekčných striekačiek (disperzné prostredie) s ihlou.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Intramuskulárne alebo subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku s práškom uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Po rekonštitúcii použite okamžite alebo do 8 hodín, ak je vakcína uchovávaná v chladničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/337/003 – balenie po 1

EU/1/06/337/004 – balenie po 10

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

M-M-RVAXPRO – prášok v injekčnej liekovke a disperzné prostredie v naplnenej injekčnej striekačke bez ihly – balenie po 1, 10, 20

1. NÁZOV LIEKU

M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu a ružienke (živá)

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

 

Po rekonštitúcii 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

nie menej ako 1x103

 

Vírus osýpok kmeň Enders Edmonston (živý, oslabený)..................

CCID50*

Vírus mumpsu kmeň Jeryl Lynn™ [hladina B] (živý, oslabený)......

nie menej ako 12,5x103 CCID50*

Vírus ružienky kmeň Wistar RA 27/3 (živý, oslabený) ....................

nie menej ako 1x103

CCID50*

*50 % infekčnej dávky bunkovej kultúry

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Sorbitol, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, sacharóza, hydrolyzovaná želatína, živná pôda 199 s Hanksovými soľami, živná pôda MEM, glutaman sodný, neomycín, fenolová červeň, hydrogenuhličitan sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

1 jednodávková injekčná liekovka (prášok) + 1 naplnená injekčná striekačka (disperzné prostredie) bez ihly.

10 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 10 naplnených injekčných striekačiek (disperzné prostredie) bez ihly.

20 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 20 naplnených injekčných striekačiek (disperzné prostredie) bez ihly.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Intramuskulárne alebo subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku s práškom uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Po rekonštitúcii použite okamžite alebo do 8 hodín, ak je vakcína uchovávaná v chladničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/337/005 – balenie po 1

EU/1/06/337/006 – balenie po 10

EU/1/06/337/007 – balenie po 20

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

M-M-RVAXPRO prášok v injekčnej liekovke a disperzné prostredie v naplnenej injekčnej striekačke s jednou samostatnou ihlou – balenie po 1, 10, 20

1. NÁZOV LIEKU

M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu a ružienke (živá)

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

 

Po rekonštitúcii 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

nie menej ako 1x103

 

Vírus osýpok kmeň Enders Edmonston (živý, oslabený)..................

CCID50*

Vírus mumpsu kmeň Jeryl Lynn™ [hladina B] (živý, oslabený)......

nie menej ako 12,5x103 CCID50*

Vírus ružienky kmeň Wistar RA 27/3 (živý, oslabený) ....................

nie menej ako 1x103

CCID50*

*50 % infekčnej dávky bunkovej kultúry

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Sorbitol, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, sacharóza, hydrolyzovaná želatína, živná pôda 199 s Hanksovými soľami, živná pôda MEM, glutaman sodný, neomycín, fenolová červeň, hydrogenuhličitan sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

1 jednodávková injekčná liekovka (prášok) + 1 naplnená injekčná striekačka (disperzné prostredie) + 1 ihla.

10 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 10 naplnených injekčných striekačiek (disperzné prostredie) + 10 ihiel.

20 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 20 naplnených injekčných striekačiek (disperzné prostredie) + 20 ihiel.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Intramuskulárne alebo subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku s práškom uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Po rekonštitúcii použite okamžite alebo do 8 hodín, ak je vakcína uchovávaná v chladničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/337/008 – balenie po 1

EU/1/06/337/009 – balenie po 10

EU/1/06/337/010 – balenie po 20

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

M-M-RVAXPRO – prášok v injekčnej liekovke a disperzné prostredie v naplnenej injekčnej striekačke s dvomi samostatnými ihlami – balenia po 1, 10, 20

1. NÁZOV LIEKU

M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu a ružienke (živá)

2.

LIEČIVO (LIEČIVÁ)

 

 

Po rekonštitúcii 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

nie menej ako 1x103

 

Vírus osýpok kmeň Enders Edmonston (živý, oslabený)..................

CCID50*

Vírus mumpsu kmeň Jeryl Lynn™ [hladina B] (živý, oslabený)......

nie menej ako 12,5x103 CCID50*

Vírus ružienky kmeň Wistar RA 27/3 (živý, oslabený) ....................

nie menej ako 1x103

CCID50*

*50 % infekčnej dávky bunkovej kultúry

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Sorbitol, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, sacharóza, hydrolyzovaná želatína, živná pôda 199 s Hanksovými soľami, živná pôda MEM, glutaman sodný, neomycín, fenolová červeň, hydrogenuhličitan sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

1 jednodávková injekčná liekovka (prášok) + 1 naplnená injekčná striekačka (disperzné prostredie) + 2 ihly.

10 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 10 naplnených injekčných striekačiek (disperzné prostredie) + 20 ihiel.

20 jednodávkových injekčných liekoviek (prášok) + 20 naplnených injekčných striekačiek (disperzné prostredie) + 40 ihiel.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Intramuskulárne alebo subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku s práškom uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Po rekonštitúcii použite okamžite alebo do 8 hodín, ak je vakcína uchovávaná v chladničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/337/011 – balenie po 1

EU/1/06/337/012 – balenie po 10

EU/1/06/337/013 – balenie po 20

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S PRÁŠKOM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

M-M-RVAXPRO prášok na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke

2. SPÔSOB PODÁVANIA

i.m. alebo s.c. použitie

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

6. INÉ

MSD VACCINS

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA S DISPERZNÝM PROSTREDÍM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Disperzné prostredie pre M-M-RVAXPRO

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

6. INÉ

MSD VACCINS

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis