Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Označenie obalu - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuMabCampath
Kód ATC klasifikácieL01XC04
Látkaalemtuzumab
VýrobcaGenzyme Europe B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1. NÁZOV LIEKU

MabCampath 10 mg/ml infúzny koncentrát

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

registrácie

2.

LIEČIVO

 

 

 

 

Jeden ml obsahuje 10 mg alemtuzumabu .

 

 

 

 

Každá ampulka obsahuje 30 mg alemtuzumabu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

Ďalšie zložky:

 

 

ou

 

Dinátriumedetát

 

 

 

 

ť

 

Polysorbát 80

 

 

platnos

 

 

Chlorid draselný, dihydrogénfosforečnan draselný, chlorid odný , hydrogénfosforečnan sodný a voda na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Infúzny koncentrát Ampulky 3 x 3 ml 30 mg/3 ml

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

enou

Vnútrožilové použitie

č

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

 

ukon

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

s

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Liek

 

 

 

 

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Čas použiteľnosti rekonštituovaného lieku nájdete v písomnej informácii pre používateľov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2 °C-8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke

Uchovávajte ho v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Každý rozliaty materiál alebo odpad vzniknutý z liekov sa má zlikvidovať spálením

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Netherlands

registrácie

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

 

ou

EU/1/01/193/001

ť

 

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

enou

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

 

 

 

 

č

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

ukon

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

s

 

 

 

Zdôvodnenie ne vádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

Liek

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK AMPULKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

MabCampath 10 mg/ml infúzny koncentrát

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

Vnútrožilové použitie

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPÔSOB PODÁVANIA

 

 

 

 

 

 

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

Lot

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

 

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

30 mg/3 ml

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infúzny koncentrát Injekčné liekovky 3 x 1 ml 30 mg/ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1. NÁZOV LIEKU

MabCampath 30 mg/ml infúzny koncentrát

 

 

 

Alemtuzumab

 

 

registrácie

 

 

 

 

2.

LIEČIVO

 

 

 

Jeden ml obsahuje 30 mg alemtuzumabu .

 

 

 

Každá injekčná liekovka obsahuje 30 mg alemtuzumabu.

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

Ďalšie zložky:

 

ou

 

Dinátriumedetát

ť

 

Polysorbát 80

platnos

 

 

Chlorid draselný, dihydrogénfosforečnan draselný, chlorid dný , hydrogénfosforečnan sodný a voda na injekciu

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

5. SPÔSOB A CESTAčPODANIAenou

Vnútrožilové použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov

 

ukon

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

Liek

 

DOHsĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Čas použiteľnosti rekonštituovaného lieku nájdete v písomnej informácii pre používateľov.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2 °C-8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke

Uchovávajte ho v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Každý rozliaty materiál alebo odpad vzniknutý z liekov sa má zlikvidovať spálením registrácie

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/01/193/002

 

ťou

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

Šarža

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

 

platnos

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

ukon

 

 

Zdôvodnenie ne vádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

MabCampath 30 mg/ml infúzny koncentrát

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

Vnútrožilové použitie

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPÔSOB PODÁVANIA

 

 

 

 

 

 

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

Šarža

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

 

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

30 mg/ml

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis