Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marixino (Maruxa) (memantine hydrochloride) – Označenie obalu - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuMarixino (Maruxa)
Kód ATC klasifikácieN06DX01
Látkamemantine hydrochloride
VýrobcaConsilient Health Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Marixino 10 mg filmom obalené tablety

memantínchlorid

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

Ďalšie údaje sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

50 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

70 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

112 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

14 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/001

28 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/002

30 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/003

42 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/004

50 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/005

56 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/006

60 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/007

70 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/008

84 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/009

90 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/010

98 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/011

100 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/012

112 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/013

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Marixino 10 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9/2/2019.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9/2/2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER (PVC/PVDC-Alu FÓLIA)

1. NÁZOV LIEKU

Marixino 10 mg filmom obalené tablety

memantínchlorid

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Consilient Health Ltd.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Marixino 20 mg filmom obalené tablety

memantínchlorid

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tablet obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,2 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

Ďalšie údaje sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

50 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

70 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

112 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Írsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

14 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/014

28 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/015

30 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/016

42 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/017

50 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/018

56 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/019

60 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/020

70 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/021

84 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/022

90 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/023

98 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/024

100 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/025

112 filmom obalených tabliet: EU/1/13/820/026

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Marixino 20 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9/2/2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9/2/2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER (PVC/PVDC-Alu FÓLIA)

1. NÁZOV LIEKU

Marixino 20 mg filmom obalené tablety

memantínchlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Consilient Health Ltd.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis