Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Myocet (doxorubicin hydrochloride) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - L01DB01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuMyocet
Kód ATC klasifikácieL01DB01
Látkadoxorubicin hydrochloride
VýrobcaTeva B.V.

1.NÁZOV LIEKU

Myocet 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Komplex kapsulovaného doxorubicíniumcitrátu v lipozómoch zodpovedajúci 50 mg doxorubicíniumhydrochloridu (HCl).

Pomocná látka (-y) so známym účinkom: Pripravený liek obsahuje približne 108 mg sodíka na 50 mg dávku doxorubicíniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu

Myocet sa dodáva v troch injekčných liekovkách:

Myocet doxorubicíniumchlorid (je to červený lyofilizovaný prášok).

Myocet lipozómy (je to biela až belavá, opalescentná a homogénna disperzia).

Myocet tlmivý roztok (je to číry bezfarebný roztok).

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Myocet v kombinácii s cyklofosfamidom je určený na základnú liečbu metastatickej rakoviny prsníka u dospelých žien.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Myocet sa môže podávať len na oddeleniach špecializujúcich sa na aplikáciu cytotoxickej chemoterapie a musí sa podávať iba pod dohľadom lekára skúseného v oblasti použitia chemoterapie.

Dávkovanie

Keď sa Myocet podáva v kombinácii s cyklofosfamidom (600 mg/m2), počiatočná odporúčaná dávka

Myocetu je 60 - 75 mg/m2 každé tri týždne.

Staršie osoby

Bezpečnosť a účinnosť Myocetu sa sledovala u 61 pacientok s metastatickou rakovinou prsníka vo veku nad 65 rokov. Údaje z randomizovaných kontrolovaných klinických skúšok preukazujú, že

účinnosť a bezpečnosť Myocetu na srdce u tejto populácie bola porovnateľná s účinnosťou a bezpečnosťou na srdce u pacientok mladších ako 65 rokov.

Pacientky s poruchou funkcie pečene

Keďže metabolizmus a vylučovanie doxorubicínu prebieha predovšetkým hepatobiliárnou cestou, pred a počas liečby Myocetom sa musí skontrolovať hepatobiliárna funkcia.

Vychádzajúc z limitovaných údajov u pacientov s metastázami pečene sa odporúča, aby sa pôvodná dávka Myocetu znižovala v súlade s nasledujúcou tabuľkou

Testy pečeňovej funkcie

dávka

Bilirubín < ULN a normálne AST

Štandardná dávka 60 - 75mg/m2

Bilirubín < ULN a zvýšené AST

zvážiť 25% zníženie dávky

{ PAGE }

Testy pečeňovej funkcie

dávka

Bilirubín > ULN ale< 50 μmol/l

50% zníženie dávky

Bilirubín > 50 μmol/l

75% zníženie dávky

Ak je možné Myocet by nemal byť podávaný pacientom s bilirubínom > 50 μmol/l pretože odporúčania sú založené hlavne na extrapoláciach.

Zníženie dávky v dôsledku inej toxicity, pozri časť 4.4.

Pacientky s poruchou funkcie obličiek

Doxorubicín sa metabolizuje v rozhodujúcej miere pečeňou a vylučuje sa v žlči. Z tohto dôvodu nie je úprava dávky u pacientok s poruchami funkcie obličiek potrebná.

Pediatrické pacientky

Bezpečnosť a účinnosť Myocetu u detí vo veku do 17 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Pred podaním sa Myocet musí rekonštituovať a zriediť. Požadovaná konečná koncentrácia sa pohybuje v rozsahu od 0,4 mg/l do 1,2 mg/l doxorubicíniumchloridu. Myocet sa podáva intravenóznou infúziou dlhšie ako 1 hodinu.

Myocet sa nesmie podávať intramuskulárne, subkutánne ani bolusovou injekciou.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Myelosupresia

Liečba Myocetom spôsobuje myelosupresiu. Myocet sa nemá podávať osobám, u ktorých celkový počet neutrofilov (ANC absolute neutrophil counts) dosahuje pred začiatkom nasledujúceho cyklu

nižšie hodnoty ako 1 500 buniek/ l alebo osobám, u ktorých počet krvných doštičiek dosahuje v tomto

období nižšie hodnoty ako 100 000/ l. Počas liečby Myocetom sa má pozorne sledovať krvný obraz (vrátane počtu bielych krviniek a krvných doštičiek a hemoglobínu).

Meta-analýza preukázala štatisticky významne nižší výskyt neutropénie stupňa 4 (RR = 0,82, p = 0,005) u pacientov liečených liekom Myocet oproti konvenčnému doxorubicínu. Neboli však zistené

žiadne významné rozdiely vo výskyte anémie, trombocytopénie a epizód neutropenickej horúčky.

Hematologická alebo iná toxicita si môže vyžiadať zníženie dávky alebo odloženie podávania. Počas liečby sa odporúčajú nasledujúce úpravy dávok, ktoré je potrebné súčasne uplatniť pre Myocet

i cyklofosfamid. Upravenie dávkovania po znížení dávky sa ponecháva na uváženie lekára, ktorý nesie za pacienta zodpovednosť.

Hematologická toxicita

Stupeň

Minimálny ANC

Minimálny počet krvných

Úprava

 

 

(bunky/ l)

 

doštičiek

 

 

 

 

 

(bunky/ l)

 

1 500

– 1 900

75 000

– 150 000

Žiadna

1 000

– menej ako

50 000

– menej ako 75 000

Žiadna

 

1 500

 

 

 

 

{ PAGE }

Hematologická toxicita

Stupeň

Minimálny ANC

Minimálny počet krvných

Úprava

 

(bunky/ l)

doštičiek

 

 

 

(bunky/ l)

 

500 – 999

25 000 – menej ako 50 000

Počkať, kým sa dosiahne

 

 

 

ANC 1 500 alebo viac

 

 

 

a/alebo počet krvných

 

 

 

doštičiek 100 000 alebo viac,

 

 

 

potom znížiť dávku o 25 %

Menej ako 500

menej ako 25 000

Počkať, kým sa dosiahne

 

 

 

ANC 1 500 a/alebo počet

 

 

 

krvných doštičiek 100 000

 

 

 

alebo viac, potom znížiť

 

 

 

dávku o 50 %

Ak myelotoxicita spôsobí odloženie liečby o viac ako 35 dní po prvej dávke predchádzajúceho cyklu, má sa zvážiť ukončenie liečby.

Mukozitída

Stupeň

Symptómy

Úprava

Bezbolestné vredy, erytém alebo mierna

Žiadna

 

bolestivosť.

 

Bolestivý erytém, edém alebo vredy, ale

Čakať jeden týždeň a ak sa symptómy

 

môže jesť.

zlepšia, nasadiť 100 % dávku

Bolestivý erytém, edém alebo vredy

Čakať jeden týždeň a ak sa symptómy

 

a nemôže jesť

zlepšia, znížiť dávku o 25 %

Vyžaduje si parenterálnu alebo enterálnu

Čakať jeden týždeň a ak sa symptómy

 

výživu

zlepšia, znížiť dávku o 50 %

Pokyny v súvislosti so znížením dávkovania Myocetu v dôsledku poruchy funkcie obličiek, pozri časť 4.2.

Kardiotoxicita

Doxorubicín a iné antracyklíny môžu spôsobiť kardiotoxicitu. Riziko toxicity sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou týchto liekov a je vyššie u pacientok s anamnézou kardiomyopatie, alebo mediastinálneho ožarovania alebo s už predchádzajúcim srdcovým ochorením.

Analýza kardiotoxicity pri klinických skúškach preukázala štatisticky významné zníženie srdcových príhod u pacientok liečených Myocetom v porovnaní s pacientkami liečenými konvenčným doxorubicínom pri rovnakej dávke v mg. Meta-analýza preukázala štatisticky významne nižší výskyt ako klinického srdcového zlyhania (RR = 0,20, p = 0,02) a kombinovaného klinického a subklinického srdcového zlyhania (RR = 0,38, p <0,0001)u pacientov liečených liekom Myocet oproti konvenčnému doxorubicínu. Znížené riziko kardiotoxicity sa preukázalo aj pri retrospektívnej analýze u pacientov, ktorí boli predtým adjuvantne liečení doxorubicínom (log-rank p = 0,001, Hazard Ratio = 5,42).

V štúdii fázy III s kombináciou s cyklofosfamidom (CPA) porovnávajúcej Myocet (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) oproti doxorubicín (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) - sa u 6 % pacientok prvej skupiny v porovnaní s 21 % pacientkami druhej skupiny prejavilo výrazné zníženie ejekčnej frakcie ľavej komory (LVEF). V štúdii fázy III porovnávajúcej monoterapiu Myocetom (75 mg/m2) s monoterapiou doxorubicínom (75 mg/m2) sa u 12 % pacientok prvej skupiny oproti 27 % pacientkam druhej skupiny prejavilo výrazné zníženie LVEF. Príslušné ukazovatele pre kongestívne zlyhanie srdca (CHF), hodnotené s nižšou presnosťou, boli 0 % v prípade Myocetu + CPA v porovnaní s 3 %

u doxorubicínu + CPA, a 2 % u Myocetu v porovnaní s 8 % u doxorubicínu. Stredná celoživotná kumulatívna dávka Myocetu v kombinácii s CPA na srdcovú príhodu dosiahla > 1 260 mg/m2, v porovnaní so 480 mg/m2 v prípade kombinácie doxorubicínu s CPA.

{ PAGE }

Neexistujú žiadne skúsenosti s použitím Myocetu u pacientok s anamnézou kardiovaskulárneho ochorenia, napr. infarktu myokardu do 6 mesiacov pred začatím liečby. Z tohto dôvodu sa má u pacientov s poruchou funkcie srdca postupovať obozretne. Funkcia srdca pacientov liečených súbežne s Myocetom a trastuzumabom musí byť dôsledne monitorovaná ako je uvedené nižšie.

Pri stanovovaní celkovej dávky Myocetu sa musí zobrať do úvahy akákoľvek predchádzajúca alebo súbežná liečba inými kardiotoxickými zlúčeninami, vrátane antracyklínov a antrachinónov.

Pred začatím liečby Myocetom sa bežne odporúča meranie ejekčnej frakcie ľavej komory (LVEF), či už pomocou polyartériografie (MUGA – Multiple Gated Arteriography) alebo pomocou echokardiografie. Tieto metódy sa majú rutinne používať aj počas liečby Myocetom. Hodnotenie funkcie ľavej komory sa považuje za obligatórne pred každým ďalším podávaním Myocetu potom, ako pacient prekročí celoživotnú kumulatívnu dávku antracyklínu 550 mg/m2 alebo pri každom podozrení na kardiomyopatiu. Pri podstatnom znížení LVEF oproti východiskovej úrovni, napr. o > 20 percent na konečnú hodnotu > 50 % alebo o > 10 percent na konečnú hodnotu < 50 %, sa musí starostlivo zvážiť prínos pokračovania v liečbe vzhľadom na riziko nezvratného poškodenia srdca. Potrebné je však zvážiť najpreukázateľnejší test antracyklínového poškodenia srdca, a to endomyokardiálnu biopsiu.

Všetky pacientky dostávajúce Myocet majú pravidelne absolvovať sledovanie EKG. Prechodné zmeny

EKG, napr. sploštenie vlny T, depresia segmentu ST a benígne arytmie nie sú povinným signálom na prerušenie liečby Myocetom. Avšak zníženie QRS komplexu je považované za ukazovateľ poukazujúci na kardiotoxicitu.

V dôsledku kardiomyopatie môže nastať náhle kongestívne zlyhanie srdca, a to aj po ukončení liečby.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Meta-analýza preukázala štatisticky významne nižší výskyt nauzey a vracania stupňa ≥3 (RR = 0,65, p

= 0,04) a hnačky stupňa ≥ 3(RR = 0,33, p=0,03) u pacientov liečených liekom Myocet oproti konvenčnému doxorubicínu.

Reakcie v mieste podania

Myocet sa má považovať za dráždivú látku a na vylúčenie extravazácie sú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. V prípade extravazácie sa infúzia musí okamžite prerušiť. Na postihnuté miesto možno na približne 30 minút priložiť ľad. Potom sa má pokračovať s infúziou Myocetu do inej žily, nie do tej, na ktorej vznikla extravazácia. Treba pripomenúť, že Myocet možno podávať cez centrálnu alebo periférnu žilu. V klinickom programe sa vyskytlo deväť prípadov náhodnej extravazácie Myocetu, žiadna z nich nespôsobia ťažké kožné poškodenie, ulceráciu ani nekrózu.

Reakcie spôsobené infúziou

Pri rýchlom podaní lipozomálnej infúzie boli zaznamenané akútne reakcie. Medzi hlásené symptómy patria návaly horúčavy, dyspnoe, horúčka, opuchnutie tváre, bolesti hlavy, bolesti chrbta, triaška, nepriedušnosť hrudníka a hrdla a/alebo hypotenzia. Týmto náhlym prejavom možno zabrániť aplikovaním infúzie v priebehu 1 hodiny.

Iné

Bezpečnostné opatrenia pri používaní Myocetu v kombinácii s inými liekmi, pozri časť 4.5. Pokiaľ ide o iné antracyklíny a doxorubicínové lieky, môže dochádzať k lokálnym reakciám z precitlivenosti v oblasti ožiarenia („radiation recall“).

Účinnosť a bezpečnosť Myocetu v adjuvantnej liečbe rakoviny prsníka nebola zistená. Význam zjavných rozdielov v distribúcii tkaniva medzi Myocetom a konvenčným doxorubicínom nebol vo vzťahu k dlhodobej protinádorovej účinnosti objasnený.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne špeciálne štúdie zamerané na kompatibilitu liekov s Myocetom. Je pravdepodobné, že Myocet bude pôsobiť na látky, o ktorých je známe, že interagujú s konvenčným

{ PAGE }

doxorubicínom. Hladina doxorubicínu a jeho metabolitu, doxorubicínolu, v plazme môže byť zvýšená podaním doxorubicínu v kombinácii s cyklosporínom, verapamilom, paklitaxelom alebo inými látkami, ktoré inhibujú P-glykoproteín (P-Gp). Interakcie s doxorubicínom boli hlásené aj v prípade streptozocínu, fenobarbitalu, fenytoínu a warfarínu. Štúdie účinku Myocetu na iné látky takisto chýbajú. Doxorubicín však môže potenciovať toxicitu iných antineoplastických látok. Súčasná liečba inými látkami, ktoré boli hlásené ako kardiotoxické, alebo liečba kardiologicky aktívnymi látkami (napr. antagonistami vápnika) môže zvýšiť riziko kardiotoxicity. Súčasná liečba inými lipozomálnymi látkami alebo látkami s komplexom tukov, prípadne s intravenóznymi emulziami tukov môže zmeniť farmakokinetický profil Myocetu.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby Myocetom a po dobu 6 mesiacov po jej ukončení používať účinnú antikoncepciu.

Gravidita

Vzhľadom na známe cytotoxické, mutagénne a embryotoxické vlastnosti doxorubicínu sa Myocet počas gravidity nesmie používať, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné.

Laktácia

Ženy používajúce Myocet nesmú dojčiť.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Boli zaznamenané prípady, keď Myocet spôsobil závraty. Pacientky trpiace závratmi sa majú vyhýbať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.

4.8Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas klinických skúšaní boli nauzea/vracanie (73 %), leukopénia (70 %), alopécia (66%), neutropénia (46 %), asténia/únava (46 %), stomatitída/mukozitída (42 %), trombocytopénia (31 %) a anémia (30 %).

Počas klinických štúdií a po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie na

Myocet. Nežiaduce reakcie sú uvedené dolu použitím preferovaných termínov MedDRA podľa systémov orgánovej klasifikácie a frekvencia (frekvencie sú definované ako: veľmi časté ≥1/10, časté ≥1/100 až <1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až <1/100, neznáme (z dostupných údajov).

 

Všetky stupne

Stupne ≥ 3

Infekcie a nákazy

Veľmi časté

Veľmi časté

Neutropenická horúčka

Infekcie

Veľmi časté

Časté

Herpes zoster

Menej časté

Menej časté

Sepsa

Menej časté

Menej časté

Infekcia v mieste podania

Menej časté

Neznáme

injekcie

 

 

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Veľmi časté

Neutropénia

Trombocytopénia

Veľmi časté

Veľmi časté

Anémia

Veľmi časté

Veľmi časté

Leukopénia

Veľmi časté

Veľmi časté

Lymfopénia

Časté

Časté

{ PAGE }

 

Všetky stupne

Stupne ≥ 3

Pancytopénia

Časté

Menej časté

Neutropenická sepsa

Menej časté

Menej časté

Purpura

Menej časté

Menej časté

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

Veľmi časté

Anorexia

Dehydratácia

Časté

Veľmi časté

Hypokaliémia

Časté

Menej časté

Hyperglykémia

Menej časté

Menej časté

Psychické poruchy

Menej časté

Neznáme

Vzrušenie

Poruchy nervového systému

Časté

Menej časté

Nespavosť

Abnormálna chôdza

Menej časté

Menej časté

Dysfónia

Menej časté

Neznáme

Ospanlivosť

Menej časté

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Menej časté

Arytmia

Kardiomyopatia

Časté

Časté

Kongestívne zlyhanie srdca

Časté

Časté

Perikardiálna efúzia

Menej časté

Menej časté

Poruchy ciev

Časté

Menej časté

Návaly horúčavy

Hypotenzia

Menej časté

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

 

Bolesti na hrudníku

Časté

Menej časté

Dyspnoe

Časté

Menej časté

Epistaxia

Časté

Menej časté

Hemoptýza

Menej časté

Neznáme

Faryngitída

Menej časté

Neznáme

Pleurálna efúzia

Menej časté

Menej časté

Pneumonitída

Menej časté

Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Veľmi časté

Nauzea/vracanie

Stomatitída/mukozitída

Veľmi časté

Časté

Hnačka

Veľmi časté

Časté

Zápcha

Časté

Menej časté

Ezofagitída

Časté

Menej časté

Žalúdočný vred

Menej časté

Menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Menej časté

Zvýšené hepatické transaminázy

Zvýšená alkalická fosfatáza

Menej časté

Menej časté

Žltačka

Menej časté

Menej časté

Zvýšený sérový bilirubín

Menej časté

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

{ PAGE }

 

Všetky stupne

Stupne ≥ 3

Alopécia

Veľmi časté

Časté

Vyrážky

Časté

Neznáme

Syndróm palmárno-plantárnej

Neznáme

Neznáme

erytrodyzestézie

Časté

Menej časté

Ochorenie nechtov

Svrbenie

Menej časté

Menej časté

Folikulitída

Menej časté

Menej časté

Suchá koža

Menej časté

Neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 

Bolesti chrbta

Časté

Menej časté

Myalgia

Časté

Menej časté

Svalová slabosť

Menej časté

Menej časté

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Menej časté

Cystitída s krvácaním

Oligúria

Menej časté

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

Asténia/únava

Veľmi časté

Časté

Horúčka

Veľmi časté

Časté

Bolesť

Veľmi časté

Časté

Rigory

Veľmi časté

Menej časté

Závrat

Časté

Menej časté

Bolesť hlavy

Časté

Menej časté

Strata hmotnosti

Časté

Menej časté

Reakcia v mieste vpichu injekcie

Menej časté

Menej časté

Malátnosť

Menej časté

Neznáme

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC50013975 2.doc" }.

4.9Predávkovanie

Akútne predávkovanie Myocetom zvýrazní jeho toxické nežiaduce účinky. Liečba akútneho predávkovania má predovšetkým spočívať v pozorovaní očakávaných príznakov toxicity, ku ktorým môže patriť hospitalizácia, použitie antibiotík, transfúzie krvných doštičiek a granulocytov a symptomatická liečba zápalu sliznice..

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastické látky, antracyklíny a podobné liečivá), ATC kód: L01DB01

{ PAGE }

Liečivom v Myocete je doxorubicíniumchlorid. Doxorubicín môže vyvolať protinádorové a toxické účinky viacerými spôsobmi, vrátane inhibície topoizomerázy II, interkalácie s polymerázami DNA a RNA, tvorbou voľných radikálov a naviazaním na membránu. V skúškach in vitro sa lipozómami obalený doxorubicín v porovnaní s konvenčným doxorubicínom nepreukázal ako účinnejší na

bunkové línie odolné na doxorubicín. Doxorubicín obalený lipozómami znížil u zvierat distribúciu do srdca a do gastrointestinálnej sliznice v porovnaní s konvenčným doxorubicínom, pričom protinádorová účinnosť na tumoroch vytvorených pre účely testu zostala zachovaná.

Myocet (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) bol porovnávaný s konvenčným doxorubicínom + CPA (pri rovnakom dávkovaní) a Myocet (75 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) bol porovnávaný s epirubicínom

+ CPA (pri rovnakej dávke). V tretej štúdii bola monoterapia Myocetom (75 mg/m2) porovnávaná s monoterapiou konvenčným doxorubicínom (pri rovnakom dávkovaní). Zistenia ohľadom miery odpovede a prežívania bez progresie sa uvádzajú v Tabuľke 3.

Tabuľka 3

Zhrnutie protinádorovej účinnosti v kombinovaných a štúdiách s jedným liečivom

 

Myocet/CPA

Dox 60/CPA Myocet/CPA

 

Epi/CPA

Myocet

Dox

 

(60/600

 

(60/600

(75/600

 

(75/600

(75 mg/m2)

(75 mg/m2)

 

mg/m2)

 

mg/m2)

mg/m2)

 

mg/m2)

(n=108)

(n=116)

 

(n=142)

 

(n=155)

(n=80)

 

(n=80)

 

 

Miera odpovede

43%

43%

46%

 

39%

26%

26%

tumoru

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatívne riziko

 

1,01

1,19

 

1,00

(95 % C.I.)

(0,78-1,31)

(0,83-1,72)

(0,64-1,56)

Medián PFS

5.1

5.5

7.7

 

5.6

2.9

3.2

(mesiacov)a

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikový pomer

 

1,03

1,52

 

0,87

(95 % C.I.)

(0,80-1,34)

(1,06-2,20)

(0,66-1,16)

Skratky: PFS (progression-free survival), prežívanie bez progresie; Dox, doxorubicín; Epi, epirubicín;

Relatívne riziko, za referenčný sa považuje porovnávaný liek; Rizikový pomer, za referenčný liek sa považuje Myocet

a Sekundárny konečný ukazovateľ

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika celkového množstva doxorubicínu v plazme u pacientov používajúcich Myocet vykazuje vysoký stupeň rozdielov medzi pacientmi. Vo všeobecnosti je celkový obsah doxorubicínu v plazme podstatne vyšší u Myocetu ako u konvenčného doxorubicínu, zatiaľ čo údaje nasvedčujú tomu, že najvyššie hodnoty voľného (lipozómami neobaleného) doxorubicínu v plazme sú nižšie

u Myocetu ako u konvenčného doxorubicínu. Dostupné farmakokinetické údaje nedovoľujú urobiť závery ohľadom vzťahu medzi množstvom celkového/voľného doxorubicínu v plazme a jeho vplyvom na účinnosť/bezpečnosť Myocetu. Klírens celkového doxorubicínu bol 5,1 ± 4,8 l/h a objem distribúcie v ustálenom stave (Vd) 56,6 ± 61,5 l, pričom po podaní konvenčného doxorubicínu bol klírens 46,7 ± 9,6 l/h a Vd 1 451 ± 258 l. Hlavný cirkulujúci metabolit doxorubicínu, doxorubicínol, sa tvorí cez aldo-keto-reduktázu. Najvyššie hodnoty doxorubicínolu sa v plazme dosahujú neskôr

s Myocetom ako s konvenčným doxorubicínom.

Farmakokinetika Myocetu nebola osobite sledovaná u pacientov s renálnou insuficienciou. Je známe, že doxorubicín sa v rozhodujúcej miere eliminuje pečeňou. To znamená, že u pacientov s poruchou funkcie pečene možno zvážiť zníženie dávky Myocetu (pozri tiež časť 4.2).

Bolo preukázané, že látky inhibujúce P-glykoproteín (P-Gp), menia dispozíciu doxorubicínu a doxorubicínolu (pozri tiež časť 4.5).

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

{ PAGE }

Štúdie genotoxicity, karcinogenity a reprodukčnej toxicity Myocetu neboli uskutočnené, avšak

o doxorubicíne je známe, že je mutagénny a karcinogénny a môže mať toxické účinky na reprodukciu.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Myocet doxorubicíniumchlorid

laktóza

Myocet lipozómy

fosfatidylcholín

cholesterol

kyselina citrónová

hydroxid sodný

voda na injekcie

Myocet tlmivý roztok

uhličitan sodný

voda na injekcie

6.2Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3Čas použiteľnosti

18 mesiacov

Bolo preukázané, že po rekonštitúcii si Myocet pri 25 °C zachováva chemickú a fyzikálnu stabilitu na použitie počas 8 hodín, a v chladničke pri 2 - 8 οC počas 5 dní.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí okamžite použiť. Ak sa nepoužije okamžite, za čas

a podmienky uchovávania počas používania zodpovedá používateľ a normálne by nemali presiahnuť

24 hodín pri 2 °C – 8 °C ,ak rekonštitúcia a riedenie neprebehli za kontrolovaných a validných aseptických podmienok.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke ( +2 ºC – 8 ºC).

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Myocet sa dodáva v kartónoch obsahujúcich 1 alebo 2 súpravy pozostávajúce z troch zložiek. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Myocet doxorubicíniumchlorid HCl

Sklenené injekčné liekovky typu I, uzavreté sivými zátkami z butylovej gumy a s vyklápacími hliníkovými tesneniami oranžovej farby, obsahujúce najmenej 50 mg lyofilizovaného práškového doxorubicíniumchloridu.

Myocet lipozómy

Injekčné liekovky typu I z flintového skla, uzavreté silikonizovanou sivou zátkou a zelenými vyklápacími hliníkovými tesneniami, obsahujúce najmenej 1,9 ml lipozómov.

{ PAGE }

Myocet tlmivý roztok

Injekčné liekovky zo skla, uzavreté silikonizovanou sivou zátkou a modrými vyklápacími hliníkovými tesneniami, obsahujúce najmenej 3 ml tlmivého roztoku.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Príprava Myocetu

Keďže liek neobsahuje žiadnu konzervačnú látku ,počas celej manipulácie s Myocetom musia byť prísne dodržiavané aseptické techniky.

Pri práci s Myocetom a počas jeho prípravy sa má postupovať opatrne. Vyžaduje sa používanie rukavíc.

Krok 1. Príprava

Možno použiť dve alternatívne metódy ohrevu: pomocou termostatu Techne DB-3 Dri Block alebo pomocou vodného kúpeľa:

Zapnite termoblok Techne DB-3 Dri Block a nastavte ovládač teploty na 75 °C – 76 °C. Nastavenú teplotu skontrolujte teplomerom (resp. teplomermi) v každej zásuvke vyhrievaného bloku.

Pri použití vodného kúpeľa zapnite vodný kúpeľ a počkajte, kým sa jeho teplota ustáli na 58 °C (55 °C – 60 °C). Nastavenú teplotu skontrolujte teplomerom.

(Berte prosím na vedomie, že hoci je ovládač vodného kúpeľa vyhrievaného bloku nastavený na rôzne hodnoty, teplota obsahu injekčnej liekovky sa bude pohybovať v tom istom rozsahu (55 °C – 60 °C).)

Vyberte kartón so zložkami Myocetu z chladničky.

Krok 2. Rekonštitúcia doxorubicíniumchloridu

Odoberte 20 ml injekčného roztoku chloridu sodného (0,9 %), bez konzervačných látok, (nie je súčasťou balenia), a injikujte ho do každého Myocet doxorubicíniumchloridu, určeného na prípravu.

Dôkladne ho v prevrátenej polohe potraste, aby sa zaručilo úplné rozpustenie doxorubicínu.

Krok 3. Ohrev vo vodnom kúpeli alebo v suchom vyhrievanom bloku

Injekčnú liekovku s rekonštituovaným Myocet doxorubicíniumchloridom zohrievajte v termobloku Techne DB-3 Dri Block 10 minút (čas ohrevu nesmie prekročiť 15 minút), pričom teplomer vo vyhrievanom bloku bude ukazovať hodnotu 75 °C – 76 °C. Pri použití vodného kúpeľa zohrievajte injekčnú liekovku s pripraveným Myocet doxorubicíniumchloridom 10 minút

(čas ohrevu nesmie prekročiť 15 minút), pričom teplomer bude ukazovať 55 °C - 60 °C.

Počas ohrevu pokračujte krokom 4

Krok 4. Úprava pH lipozómov

Odoberte 1,9 ml Myocet lipozómov. Vstreknite ich do injekčnej liekovky Myocet tlmivý roztok, čím sa upraví pH lipozómov. Nárast tlaku si môže vyžiadať vypustenie vzduchu.

Dôkladne pretrepte.

Krok 5. Pridanie lipozómov s upraveným pH do doxorubicínu

Injekčnou striekačkou odoberte z injekčnej liekovky Myocet tlmivého roztoku celý obsah injekčnej liekovky s lipozómami s upraveným pH.

Vyberte injekčnú liekovku s rekonštituovaným Myocet doxorubicíniumchloridom z vodného kúpeľa alebo zo suchého vyhrievaného bloku. PORIADNE POTRASTE. Opatrne do nej zasuňte odvzdušňovacie zariadenie na zníženie tlaku vybavené hydrofóbnym filtrom. Potom OKAMŽITE (do 2 minút) injikujte lipozómy s upraveným pH do injekčnej liekovky obsahujúcej zohriaty rekonštituovaný Myocet doxorubicíniumchlorid. Vyberte odvzdušňovacie zariadenie.

SILNE POTRASTE.

{PAGE }

Pred použitím POČKAJTE najmenej 10 MINÚT, počas ktorých je potrebné udržovať liek pri izbovej teplote.

Termostat Techne DB-3 Dri Block je v plnom rozsahu schválený na použitie pri príprave Myocetu. Musia sa použiť tri vsuvky, každá s dvoma 43,7 mm otvormi. Na zabezpečenie správnej regulácie teploty sa odporúča použiť 35 mm ponorný teplomer.

Výsledný rekonštituovaný Myocet obsahuje 50 mg doxorubicínu HCl/25 ml infúznej lipozomálnej disperzie (2 mg/ml).

Po rekonštitúcii sa musí výsledný produkt ďalej zriediť v 0,9 % (obj./hm.) injekčnom roztoku chloridu sodného, alebo v 5 % (obj./hm.) injekčnom roztoku glukózy na konečný objem 40 ml až 120 ml, aby sa získala konečná koncentrácia 0,4 mg/ml až 1,2 mg/ml doxorubicínu.

Po rekonštitúcii má mať infúzna lipozomálna disperzia obsahujúca doxorubicín obalený lipozómami podobu červeno-oranžovej homogénnej opalescentnej disperzie. Všetky parenterálne roztoky sa majú pred podávaním vizuálne skontrolovať, či neobsahujú drobné častice alebo či nedošlo k zmene sfarbenia. Liek nepoužívajte, ak obsahuje cudzie drobné častice.

Správny postup pri likvidácii

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/141/001-002

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 13. júla 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 02. júla 2010

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu/" }.

{ PAGE }

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis