Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Označenie obalu - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNaglazyme
Kód ATC klasifikácieA16AB
Látkagalsulfase
VýrobcaBioMarin Europe Ltd.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Naglazyme 1 mg/ml

Infúzny koncentrát Galsulfáza

2.LIEČIVO/LIEČIVÁ

Každý ml roztoku obsahuje 1 mg galsulfázy. Jedna injekčná liekovka s objemom 5 ml obsahuje 5 mg galsulfázy.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný

Monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného Heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného

Polysorbát 80 Voda na injekciu

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľov.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 liekovka infúzneho koncentrátu

6 liekoviek infúzneho koncentrátu

5 mg/5 ml

5.SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov

Intravenózne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE/UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke

Neuchovávajte v mrazničke

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV

ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Len na jednorazové použitie

Všetok nespotrebovaný roztok musí byť znehodnotený

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/05/324/001 1 liekovka

EU/1/05/324/002 6 liekoviek

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

Injekčná liekovka z číreho skla typu 1 s objemom 5 ml

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Naglazyme, 1 mg/ mf infúzny koncentrát

Galsulfáza

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

5 mg/5 ml

6.INÉ

Uchovávajte v chladničke

Neuchovávajte v mrazničke

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis