Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Označenie obalu - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNatpar
Kód ATC klasifikácieH05AA03
Látkaparathyroid hormone
VýrobcaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Natpar 25 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Natpar 50 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Natpar 75 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Natpar 100 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Hormón prištítnych teliesok (rDNA)

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 25 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA) v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Každá náplň obsahuje 350 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA).

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 50 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA) v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Každá náplň obsahuje 700 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA).

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 75 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA) v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Každá náplň obsahuje 1 050 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA).

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 100 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA) v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Každá náplň obsahuje 1 400 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok (rDNA).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, manitol, monohydrát kyseliny citrónovej, metakrezol, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekcie.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

2 náplne v príslušných držiakoch na náplne

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

Používajte s pomôckou na miešanie, perom Natpar, ihlami do pera.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Náplň so zmiešaným obsahom zlikvidujte po 14 dňoch.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň uchovávajte v príslušnom držiaku na náplň vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko.

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK DRŽIAKA NA NÁPLŇ

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Natpar 25 mg/dávku prášok na injekčný roztok Natpar 50 mg/dávku prášok na injekčný roztok Natpar 75 mg/dávku prášok na injekčný roztok Natpar 100 mg/dávku prášok na injekčný roztok

Hormón prištítnych teliesok (rDNA) s.c.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

6.INÉ

TEXT NA UPOMIENKOVEJ KARTE (nachádza sa v balení)

Pred zmiešaním nasaďte ihlu.

Pozri návod na použitie.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis