Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Písomná informácia pre používateľa - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNatpar
Kód ATC klasifikácieH05AA03
Látkaparathyroid hormone
VýrobcaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Písomná informácia pre používateľa

Natpar 25 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Natpar 50 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Natpar 75 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Natpar 100 mikrogramov/dávku prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Hormón prištítnych teliesok

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Natpar a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Natpar

3.Ako používať Natpar

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Natpar

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

7.Návod na použitie

1. Čo je Natpar a na čo sa používa

Čo je Natpar?

Natpar je náhrada hormónu pre dospelých so zníženou funkciou prištítnych teliesok, stav známy ako "hypoparatyreoidizmus".

Hypoparatyreoidizmus je ochorenie spôsobené nízkymi hladinami hormónu prištítnych teliesok, ktorý je produkovaný prištítnymi telieskami v krku. Tento hormón reguluje množstvo vápnika a fosfátu v krvi a moči.

Ak máte príliš nízku hladinu hormónu prištítnych teliesok, môžete mať nízku hladinu vápnika v krvi. Nízka hladina vápnika môže spôsobiť príznaky v mnohých častiach tela, vrátane kostí, srdca, kože, svalov, obličiek, mozgu a nervov. Zoznam príznakov nízkej hladiny vápnika, pozri časť 4.

Natpar je syntetická forma hormónu prištítnych teliesok, ktorá vám pomôže udržať hladiny vápnika a fosfátu v krvi a moči na normálnej úrovni.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Natpar

Nepoužívajte Natpar:

-ak ste alergický na hormón prištítnych teliesok alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6)

-ak práve podstupujete alebo ste podstúpili rádioterapiu (ožarovanie) kostí

-ak máte rakovinu kostí alebo iný druh rakoviny, ktorá sa rozšírila do kostí

-ak ste vystavení zvýšenému riziku vzniku rakoviny kostí nazývanej osteosarkóm (napríklad, ak trpíte Pagetovou chorobou alebo inými chorobami kostí)

-ak vyšetrenie krvi preukáže, že máte neobjasnené zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy v kostiach

-ak máte pseudohypoparatyreoidizmus, zriedkavý stav, pri ktorom telo nereaguje primerane na telom produkovaný hormón prištítnych teliesok.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Natpar, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak podstupujete liečbu Natparom, môžete mať vedľajšie účinky spojené s nízkou alebo vysokou hladinou vápnika v krvi (vedľajšie účinky, pozri časť 4).

Výskyt týchto účinkov je pravdepodobnejší:

-na začiatku liečby Natparom,

-ak zmeníte dávku Natparu,

-ak vynecháte jednu z denných dávok injekcie,

-ak prestanete užívať Natpar na krátky čas alebo úplne.

Môžete dostať lieky na liečbu alebo prevenciu týchto vedľajších účinkov alebo vás môžu požiadať, aby ste prestali užívať niektoré lieky. Tieto lieky zahrňujú vápnik alebo vitamín D.

Ak sú vaše príznaky závažné, lekár vám môže predpísať dodatočnú liečbu.

Váš lekár vám skontroluje hladiny vápnika. Môže byť potrebné, aby ste zmenili dávku Natparu alebo na krátky čas si prestali podávať injekcie.

Testy a kontroly

Váš lekár skontroluje, ako reagujete na liečbu:

-počas prvých 7 dní od začiatku liečby, a

-ak došlo k zmene dávky.

Toto sa vykoná použitím testov, ktoré merajú hladinu vápnika v krvi alebo moči. Lekár vám môže prikázať, aby ste zmenili množstvo vápnika alebo vitamínu D, ktoré užívate (v akejkoľvek forme, vrátane potravín

s vysokým obsahom vápnika).

Deti a dospievajúci

Natpar sa nemá používať u detí alebo dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov.

Iné lieky a Natpar

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane dole uvedených liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

-digoxín, tiež známy ako digitalis, liek na srdce

-lieky používané na liečbu osteoporózy, nazývané bisfosfonáty, ako je kyselina alendrónová

-lieky, ktoré môžu ovplyvniť hladinu vápnika v krvi, ako sú lítium alebo niektoré lieky, ktoré sa používajú na zvýšenie objemu moču (diuretiká).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek. K dispozícii sú len obmedzené údaje

o bezpečnosti Natparu u gravidných žien. Bolo preukázané, že Natpar prestupuje do mlieka potkanov, ale nie je známe, či Natpar prestupuje do materského mlieka.

Váš lekár rozhodne, či začať liečbu Natparom. Váš lekár tiež rozhodne, či máte pokračovať s používaním tohto lieku, ak otehotniete alebo začnete dojčiť počas liečby.

Nie je známe, či Natpar má akékoľvek účinky na fertilitu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Natpar nemá žiadny účinok na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Samotný hypoparatyreoidizmus však môže ovplyvniť schopnosť koncentrácie. Ak máte narušenú schopnosť koncentrácie, netreba, aby ste viedli vozidlá alebo obsluhovali stroje, kým sa vám schopnosť koncentrácie nezlepší.

Natpar obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v jednej dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3.Ako používať Natpar

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš lekár alebo zdravotná sestra vás zaškolia ako používať pero Natpar.

Natpar sa podáva subkutánnou injekciou (pod kožu) každý deň pomocou pera, ktoré vám pomôže podať liek vo forme injekcie.

"Natpar pero na opakované použitie" sa bude v tejto písomnej informácii nazývať "pero Natpar" alebo

"pero".

Dávka

Odporúčaná začiatočná dávka Natparu je 50 mikrogramov denne.

-Váš lekár však môže na základe výsledkov vyšetrenia krvi začať liečbu dennou dávkou

25 mikrogramov.

-Po 2 až 4 týždňoch váš lekár môže upraviť dávku.

Dávka Natparu je u jednotlivých osôb rôzna. Potrebná dávka u ľudí môže byť medzi 25 a 100 mikrogramov Natparu denne.

Počas používania Natparu vám môže lekár prikázať, aby ste užívali ďalšie lieky, ako sú doplnky vápnika alebo vitamín D. Lekár vám povie, aké dávky máte užívať denne.

Ako používať pero

Prečítajte si "Časť 7. Návod na použitie” v tejto písomnej informácii predtým, ako začnete používať pero.

Pero nepoužívajte, ak je roztok zakalený alebo sfarbený alebo ak obsahuje viditeľné častice.

Pred prvým použitím pera sa liek musí zmiešať.

Po zmiešaní lieku je pero Natpar pripravené na použitie a liek možno podať injekciou pod kožu stehna. Podajte injekciou do druhého stehna na ďalší deň a pokračujte so striedaním stehien.

Vždy, keď dostanete dávku Natparu, sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo série (lot) lieku, aby sa zachoval záznam použitých sérií (lot).

Ako dlho používať

Natpar používajte tak dlho, ako vám to predpíše lekár.

Ak použijete viac Natparu, ako máte

Ak si omylom podáte injekciou viac ako jednu dávku Natparu za deň, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Natpar

Ak zabudnete použiť Natpar (alebo ak si ho nemôžete podať v obvyklom čase), použite injekciu akonáhle to bude možné, ale nepodajte si viac ako jednu dávku injekcie v rovnaký deň.

Použite nasledujúcu dávku Natparu v obvyklom čase na ďalší deň. Môže byť potrebné, aby ste užili väčšie množstvo doplnkov vápnika, ak máte prejavy nízkej hladiny vápnika v krvi; príznaky, pozri časť 4.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Natpar

Poraďte sa s lekárom, ak chcete prerušiť liečbu Natparom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky

Pri používaní Natparu sa môžu vyskytnúť nasledovné potenciálne závažné vedľajšie účinky:

Veľmi časté: vysoké hladiny vápnika v krvi, ku ktorým môže dôjsť častejšie na začiatku liečby s Natparom.

Veľmi časté: nízke hladiny vápnika v krvi; k tomuto môže dôjsť častejšie, ak náhle prerušíte používanie Natparu.

Príznaky spojené s vysokými alebo nízkymi hladinami vápnika sú uvedené v zozname nižšie. Ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z týchto vedľajších účinkov, okamžite sa obráťte na lekára.

K ďalším vedľajším účinkom patria:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

bolesti hlavy*,†

mravčenie a necitlivosť kože†

hnačka*,†

nauzea a vracanie*

bolesť kĺbov*

svalové kŕče†

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

pocit nervozity a úzkosti†

problémy so spánkom (pocit ospalosti počas dňa alebo problémy so spánkom v noci)*

rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca*,†

vysoký krvný tlak*

kašeľ†

bolesť brucha*

svalové zášklby alebo kŕče†

bolesť svalov†

bolesť krku†

bolesť v rukách a nohách

zvýšená hladina vápnika v moči†

potreba častého močenia†

únava a nedostatok energie*

bolesť v hrudníku

sčervenenie a bolesť v mieste vpichu injekcie

smäd*

protilátky (vytvorené vaším imunitným systémom) proti Natparu

váš lekár môže zistiť znížené hladiny vitamínu D a horčíka v krvných testoch†

*Tieto vedľajšie účinky môžu byť spojené s vysokou hladinou vápnika v krvi.

Tieto vedľajšie účinky môžu byť spojené s nízkou hladinou vápnika v krvi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Natpar

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na náplni a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Pred zmiešaním

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň uchovávajte v príslušnom držiaku na náplň vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po zmiešaní

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Pero s obsahom zmiešanej náplne udržiavajte dôkladne uzatvorené na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek viac ako 14 dní po zmiešaní.

Nepoužívajte tento liek, ak nebol správne uchovávaný.

Pred nasadením novej ihly na pero Natpar sa uistite, že roztok je číry a bezfarebný. Obvykle vidno malé bublinky. Nepoužívajte tento liek, ak sa zakalil, sfarbil alebo ak obsahuje viditeľné častice.

Nelikvidujte lieky domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť

životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Natpar obsahuje

Liečivo je hormón prištítnych teliesok (rDNA).

Liek je dostupný v 4 rôznych silách náplne (každá náplň obsahuje 14 dávok):

Natpar 25 mikrogramov

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 25 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Natpar 50 mikrogramov

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 50 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Natpar 75 mikrogramov

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 75 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Natpar 100 mikrogramov

Každá dávka po rekonštitúcii obsahuje 100 mikrogramov hormónu prištítnych teliesok v 71,4 mikrolitroch roztoku.

Ďalšie zložky náplne (pre všetky sily) sú:

V prášku:

chlorid sodný

manitol

monohydrát kyseliny citrónovej

hydroxid sodný (na úpravu pH)

V rozpúšťadle:

metakrezol

voda na injekcie

Ako vyzerá Natpar a obsah balenia

Každá náplň Natparu obsahuje liek vo forme prášku s rozpúšťadlom na vytvorenie injekčného roztoku. Náplň je vyrobená zo skla, s gumenou zátkou na vrchu. Náplň je umiestnená v plastovom držiaku na náplň.

Natpar je dostupný v balení s 2 náplňami v držiakoch na náplne.

Farba škatuľky/náplne znázorňuje silu Natparu:

Natpar 25 mikrogramov/dávku

Purpurová náplň.

Natpar 50 mikrogramov/dávku

Červená náplň.

Natpar 75 mikrogramov/dávku

Sivá náplň.

Natpar 100 mikrogramov/dávku

Modrá náplň.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Írsko

medinfoemea@shire.com

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Tento liek bol registrovaný s podmienkou. To znamená, že sa o tomto lieku očakávajú ďalšie doplňujúce informácie.

Európska agentúra pre lieky najmenej raz za rok posúdi nové informácie o tomto lieku a túto písomnú informáciu bude podľa potreby aktualizovať.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu

7.Návod na použitie

Táto príručka je určená na pomoc pri príprave, podávaní a uchovávaní pera Natpar.

Tento návod je rozdelený na 5 častí

Zoznámte sa s časťami pera Natpar a s Natparom

Príprava a miešanie Natparu

Príprava pera Natpar

Podávanie dennej dávky

Ako uchovávať liek

Ak v ktoromkoľvek čase potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tiež sa môžete obrátiť na miestneho zástupcu spoločnosti Shire na telefónne číslo uvedené na konci časti 6 písomnej informácie pre používateľa alebo emailom na medinfoemea@shire.com

Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete

NEPOUŽÍVAJTE pero Natpar až kým vám lekár alebo zdravotná sestra neukáže, ako ho používať.

Používajte tento návod na použitie vždy, keď pripravujete liek alebo pero, alebo keď podávate injekciu, aby ste nevynechali žiaden krok.

Každý deň sa na pero musí nasadiť nová ihla.

Novú náplň treba pripraviť každých 14 dní.

NEPOUŽÍVAJTE tento liek, ak zistíte, že sa zakalil, sfarbil alebo obsahuje viditeľné častice.

Náplň vždy uchovávajte v chladničke (pri 2 °C – 8 °C).

Náplň NEUCHOVÁVAJTE v mrazničke.

NEPOUŽÍVAJTE náplň, ktorá bola zmrazená.

Zlikvidujte všetky náplne so zmiešaným obsahom staršie ako 14 dní.

Dávku užívajte len raz za deň.

Na očistenie pera Natpar utrite vonkajšok pera vlhkou handričkou. Pero NEPONÁRAJTE do vody, ani ho neumývajte alebo nečistite žiadnou tekutinou.

Zahoďte použitú náplň Natpar a použité ihly podľa príkazu lekára, lekárnika, alebo zdravotnej sestry.

Pero Natpar možno opakovane použiť počas 2 rokov.

Zoznámte sa s časťami pera Natpar a s Natparom

Zoznámte sa so súčiastkami pera Natpar

Časti pera Natpar

Poznámka: Chránič tyčinky (falošná náplň) chráni tyčinku počas prepravy z továrne. Chránič tyčinky zahoďte, keď budete pripravený používať pero.

Náplň Natpar

Náplň Natpar obsahuje prášok lieku a rozpúšťadlo na zmiešanie s práškom. Prášok a rozpúšťadlo musíte zmiešať v náplni predtým, ako použijete pero Natpar.

Každá náplň obsahuje 14 dávok.

Indikátor dávky ukazuje počet dávok zostávajúcich v náplni.

Ostatné potrebné pomôcky:

Poznámka: Tampóny navlhčené v alkohole, injekčné ihly a nádoba na ostré predmety odolná proti prepichnutiu nie sú súčasťou balenia.

Sledovací štítok náplne sa nachádza v tomto návode na použitie.

Príprava a miešanie Natparu

Predtým, ako použijete Natpar, musíte ho zmiešať. Po zmiešaní možno liek použiť až na 14 injekcií (14 dávok).

Ak používate Natpar prvý raz sami, lekár alebo zdravotná sestra vám ukážu, ako zmiešať náplň

Natpar.

1.Pri príprave na podanie dávky zabezpečte, aby náplň Natpar bola vybratá z chladničky.

Poznámka: Náplň uchovávajte po celú dobu v chladničke, s výnimkou prípravy a podávania lieku.

Umyte a utrite si ruky.

Pripravte si pomôcky, vrátane:

o pomôcky na zmiešanie

o novej náplne Natpar z chladničky o novej jednorazovej ihly na pero

o nádoby na ostré predmety odolnej proti prepichnutiu o ceruzky alebo pera na zapísanie dátumov miešania

náplne

osledovacieho štítka náplne (nachádza sa v tomto návode na použitie)

o pera Natpar na podanie lieku

otohto návodu na použitie

2.Zapíšte si dátumy do sledovacieho štítku náplne.

Sledovací štítok náplne

Pokyny:

Zapíšte dnešný dátum na miesto vedľa "Dátum zmiešania".

Zapíšte dátum 14 dní od dnešného dňa na miesto vedľa "Zlikvidujte dňa" (rovnaký deň v týždni, o 2 týždne neskôr).

Zlikvidujte náplň v deň uvedený v "Zlikvidujte dňa" aj v prípade, že v náplni ešte zostal liek. V deň uvedený v "Zlikvidujte dňa" náplň nepoužívajte.

Na zmiešanie novej náplne ihla musí byť nasadená na pero.

3.Odstráňte papierovú fóliu z krytu ihly.

4.Zaskrutkujte ihlu pera na náplň v smere hodinových ručičiek.

Zabezpečte, aby ihla pera bola rovno a pevne nasadená na náplni (širší koniec krytu ihly sa musí dotýkať hornej časti náplne, tzv. ramena).

Neodstraňujte kryt ihly alebo ochranný kryt kým nie ste pripravení podať liek.

5.Otočte koliesko pomôcky na miešanie proti smeru hodinových ručičiek na vsunutie tyčinky, ak nie je už vsunutá.

Uistite sa, že tyčinka v pomôcke na miešanie vyzerá takto (úplne vsunutá).

6.Zaskrutkujte náplň Natpar na pomôcku na miešanie v smere hodinových ručičiek.

Ihla musí byť pevne nasadená na pero.

7.Držiac náplň krytom ihly smerujúcim nahor, pomaly otočte koliesko v smere hodinových ručičiek až kým sa zátky v náplni neprestanú pohybovať a kým sa koliesko nezačne voľne otáčať.

Ihlu držte smerom nahor.

Pomôcku na miešanie NEDRŽTE šikmo.

8.Uistite sa, že zátky sú v tejto polohe a zostávajú spolu.

9.Uchopte pomôcku na miešanie s nasadenou náplňou a s ihlou smerujúcou nahor, a jemne pohybujte náplňou zboka na bok (napr. ako ručička

na hodinách ukazujúca 9. hodinu a 3.hodinu) približne 10-krát, aby sa rozpustil prášok nachádzajúci sa v náplni.

Náplňou NEPOTRIASAJTE.

Zabezpečte, aby ihla smerovala nahor.

Položte pomôcku na miešanie s nasadenou náplňou a počkajte 5 minút, aby sa prášok úplne rozpustil.

Roztok skontrolujte pred podaním každej dennej dávky. Ak je roztok zakalený, obsahuje viditeľné častice alebo nie je bezfarebný po 5 minútach, tento liek nepoužívajte. Obráťte sa na lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. Normálne vidno malé bublinky.

Príprava pera Natpar

Pero Natpar budete pripravovať raz každých 14 dní.

1.Zoberte pero a odstráňte kryt. Kryt odložte na neskoršie použitie.

2.Odskrutkujte chránič tyčinky (falošnú náplň) alebo prázdnu náplň proti smeru hodinových ručičiek a zahoďte ho do nádoby na ostré predmety odolnej proti prepichnutiu.

3.Stlačte injekčné tlačidlo. Máte vidieť označenie "0" zarovnané so zárezom v dávkovacom okienku. Ak nevidíte zarovnané označenie "0", zatlačte injekčné tlačidlo až kým sa nezarovná.

4.Vsuňte tyčinku. Ak je tyčinka vysunutá, otočte tmavočerveným prstencom proti smeru hodinových ručičiek na jej vsunutie. Prstenec nadmerne neuťahujte.

5.Skontrolujte tyčinku. Ak bolo urobené správne, bude mať malú medzeru.

6.Odskrutkujte náplň z pomôcky na miešanie proti smeru hodinových ručičiek a odložte pomôcku na miešanie.

7.Nasaďte náplň na pero. Uchopte dolnú časť pera a držte ho tyčinkou smerujúcou nahor.

8.Krytom ihly smerujúcim nahor, zaskrutkujte náplň na pero v smere hodinových ručičiek na doraz (až kým nie je žiadny priestor medzi náplňou a perom).

9.Prestrieknutie pera Natpar

Otočte regulátor dávkovania v smere hodinových ručičiek až kým "GO" nie je zarovnané so zárezom v dávkovacom okienku.

10.Držte pero krytom ihly smerujúcim nahor.

11.Zatlačte injekčné tlačidlo na rovnej ploche, ako je stolová doska, až kým označenie "0" nie je zarovnané so zárezom v dávkovacom okienku.

Je normálne ak sa 1 alebo 2 kvapky tekutiny objavia na ihle počas tohto kroku.

Neodstraňujte náplň s liekom z pera až do dátumu likvidácie ("Zlikvidujte dňa") alebo kým sa náplň nevyprázdni.

Pero prestrieknite iba raz pre každú novú náplň.

Podávanie dennej dávky

POZNÁMKA: Ak ste práve ukončili miešanie lieku a prípravu pera, a ihla je nasadená na pere, pre návod ako podať injekciu pomocou pera Natpar choďte priamo na

"Pred podaním injekcie dennej dávky" (krok 6 v tejto časti).

Ak kedykoľvek potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

1.Umyte a utrite si ruky.

2.Pripravte si pomôcky, vrátane:

pera Natpar z chladničky

novej jednorazovej ihly pre pero

nádoby na ostré predmety odolnej proti prepichnutiu

tampónu navlhčeného v alkohole

Poznámka: Zmiešanú náplň v pere uchovávajte po celú dobu v chladničke, s výnimkou prípravy a podávania lieku.

3.Skontrolujte náplň.

Odstráňte kryt z pera Natpar. Vnútri sa má nachádzať náplň so zmiešaným obsahom.

4.Pred nasadením novej ihly na pero skontrolujte:

Či je roztok číry, bezfarebný a neobsahuje žiadne viditeľné častice. Normálne vidno malé bublinky.

Ak tekutina nie je číra, bezfarebná alebo ak obsahuje viditeľné častice, nepoužívajte tento liek. Obráťte sa na lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Budete musieť pripraviť novú náplň Natparu, ak:

v pere už nie sú žiadne dávky (počítadlo dávok na "0") alebo

bol dosiahnutý dátum likvidácie ("Zlikvidujte dňa", pozri sledovací štítok).

5.Nasadenie novej ihly.

Odstráňte papierovú fóliu z krytu ihly.

Pevne držte pero Natpar vo zvislej polohe.

Držiac kryt ihly v zvislej polohe, pevne ho zaskrutkujte na náplň v smere hodinových ručičiek (širší koniec krytu ihly sa musí dotýkať hornej časti náplne, tzv. ramena).

Neodstraňujte kryt ihly.

6.Pred podaním injekcie dennej dávky.

NEPOUŽÍVAJTE náplň, ktorá bola zmrazená.

Zlikvidujte všetky náplne so zmiešaným obsahom, ak bol dosiahnutý dátum likvidácie ("Zlikvidujte dňa", pozri sledovací štítok).

7.Miesto vpichu na stehne utrite tampónom navlhčeným

v alkohole. Podajte každý deň striedavo do jedného alebo druhého stehna.

Zabezpečte, aby počas krokov 8 až 17 kryt ihly stále smeroval nadol.

8.Držte pero Natpar tak, aby ihla smerovala kolmo nadol.

Držte ihlu smerom nadol až kým sa nedokončí podávanie injekcie.

9.Držte pero tak, aby ste videli dávkovacie okienko.

10.Otočte regulátor dávkovania až kým "GO" nie je zarovnané so zárezom v okienku. Neotáčajte regulátor dávkovania ďalej ako "GO".

Ak sa regulátor dávkovania ťažko otáča, možno nie je dostatok tekutiny v náplni.

Skontrolujte indikátor dávky na náplni, aby ste zistili, či v náplni zostali ešte nejaké dávky alebo skontrolujte dátum likvidácie ("Zlikvidujte dňa") na sledovacom štítku náplne, aby ste zistili, či uplynulo viac ako 14 dní.

11.Jemne poklepte po náplni 3- až 5-krát. Týmto sa odstránia akékoľvek bublinky vzduchu preč od ihly.

12.Pripravte ihlu na pero na podanie injekcie.

Bez odskrutkovania,

Stiahnite kryt ihly priamym pohybom a odložte ho nabok.

Potom stiahnite chránič ihly a zlikvidujte ho.

13.Držte pero tak, aby ste videli “GO” v dávkovacom okienku, pričom ihla na pero bude smerovať nadol.

14.Pozorne si prečítajte kroky 15, 16 a 17 predtým, ako podáte liek.

15.Zasuňte ihlu celú do stehna (môžete nadvihnúť riasu kože, ak vám to poradí lekár alebo zdravotná sestra). Uistite sa, že

v okienku vidno "GO".

16.Tlačte injekčné tlačidlo až kým označenie "0" nie je zarovnané so zárezom v dávkovacom okienku. Máte vidieť a pocítiť, že sa otočný regulátor dávkovania vrátil na "0".

Pomaly počítajte do 10.

Dôležitá poznámka o podávaní injekcie:

Aby sa zabránilo poddávkovaniu, je potrebné, aby ste podržali ihlu v koži 10 sekúnd PO stlačení injekčného tlačidla.

17.Priamym pohybom vytiahnite ihlu zo stehna.

Je normálne vidieť ako sa objavia 1 alebo 2 kvapky tekutiny na ihle počas tohto kroku.

Ak si nemyslíte, že ste dostali plnú dávku, neužite ďalšiu dávku. Zavolajte svojmu lekárovi. Možno budete musieť užiť vápnik a vitamín D.

18.Naberacím pohybom opatrne nasaďte veľký kryt ihly na odkrytú ihlu.

Ubezpečte sa, že ihla je do krytu zasunutá na doraz.

19.Držiac náplň, odskrutkujte kryt ihly (s ihlou na pero vnútri) proti smeru hodinových ručičiek.

Nezdieľajte pero ani ihly na pero s nikým iným. Môžete ich infikovať, alebo môžu infikovať oni vás.

20.Zlikvidujte použitú ihlu do nádoby na ostré predmety odolnej proti prepichnutiu.

Opýtajte sa lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry, ako správne zlikvidovať plnú nádobu na ostré predmety odolnej proti prepichnutiu.

21.Nasaďte kryt späť na pero.

Náplň musí byť nasadená na pero predtým, ako bude možné nasadiť kryt pera.

Zarovnajte označenia na povrchovej časti pera a krytu.

Zatlačte súčasne na kryt a pero až kým nebudete počuť kliknutie.

22.Uložte pero Natpar do chladničky.

Ako uchovávať liek

Náplne Natparu a akékoľvek pero, ktoré obsahuje náplň so zmiešaným obsahom, sa majú vždy uchovávať v chladničke (2 °C 8 °C).

Náplň NEUCHOVÁVAJTE v

NEPOUŽÍVAJTE náplň,

Zlikvidujte všetky náplne

mrazničke.

ktorá bola zmrazená.

so zmiešaným obsahom

 

 

staršie ako 14 dní.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis