Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nemdatine (memantine) – Označenie obalu - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNemdatine
Kód ATC klasifikácieN06DX01
Látkamemantine
VýrobcaActavis Group PTC ehf.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE BLISTROVÉ BALENIE

1.NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 5 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 4,15 mg memantínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/001 42 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/002 98 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE BLISTROVÉ BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 10 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 10 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

50 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

112 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/003 28 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/004 30 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/005 42 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/006 50 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/007 56 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/008 60 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/009 98 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/010 112 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 10 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 10 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA NA FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 10 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 10 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Po otvorení použite do 100 dní.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/019

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 10 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 10 mg filmom obalené tablety

memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 10 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Po otvorení použite do 100 dní.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/019

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE BLISTROVÉ BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 15 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 15 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 12,46 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/011 7 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/012 42 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/013 98 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 15 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 15 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA A PRENOSNÝ OBAL PRE 28 TABLIET – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA – Predná strana

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety

memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 5/10/15/20 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 4,15/8,31/12,45/16,62 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Úvodné liečebné balenie

28 filmom obalených tabliet

Úvodné liečebné balenie obsahujúce 28 filmom obalených tabliet na 4 týždňovú liečbu: 7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 5 mg

7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 10 mg

7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 15 mg

7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 20 mg

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/018

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA A PRENOSNÝ OBAL PRE 28 TABLIET – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA – Vnútorná strana

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg

Nemdatine 10 mg

Nemdatine 15 mg

Nemdatine 20 mg

memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

memantíniumhydrochlorid

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Každé balenie s 28 filmom obalenými tabletami na 4 týždňovú liečbu obsahuje:

Týždeň č. 1: 7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 5 mg

Týždeň č. 2: 7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 10 mg

Týždeň č. 3: 7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 15 mg

Týždeň č. 4: 7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 20 mg

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Jedna tableta denne.

O pokračovaní vašej liečby sa porozprávajte so svojím lekárom.

Nemdatine 5 mg

Týždeň č. 1

Deň 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nemdatine 10 mg

Týždeň č. 2

Deň 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nemdatine 15 mg Týždeň č. 3

Deň 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nemdatine 20 mg

Týždeň č. 4

Deň 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/018

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 10 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 15 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 20 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE BLISTROVÉ BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 20 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

28 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/014 28 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/015 42 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/016 56 filmom obalených tabliet

EU/1/13/824/017 98 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 20 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 20 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Po Ut St Št Pi So Ne

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA NA FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 20 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Po otvorení použite do 100 dní.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/824/020

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 20 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety

memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 20 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Po otvorení použite do 100 dní.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/824/020

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE 28 TABLIET – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA – VONKAJŠÍ OBAL (S BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety

memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 5/10/15/20 mg of memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Úvodné liečebné balenie

Úvodné liečebné balenie obsahujúce 28 (4x7) filmom obalených tabliet na 4 týždňovú liečbu: 7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 5 mg

7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 10 mg

7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 15 mg

7 filmom obalených tabliet Nemdatinu 20 mg

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

O pokračovaní vašej liečby sa porozprávajte so svojím lekárom.

Týždeň č. 1: Užite jednu tabletu Nemdatinu 5 mg denne.

Týždeň č. 2: Užite jednu tabletu Nemdatinu 10 mg denne.

Týždeň č. 3: Užite jednu tabletu Nemdatinu 15 mg denne.

Deň 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Týždeň č. 4: Užite jednu tabletu Nemdatinu 20 mg denne.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/824/021

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE 7 TABLIET – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA – VNÚTORNÝ OBAL (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 5 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 4, 15 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Jedna tableta denne.

O pokračovaní vašej liečby sa porozprávajte so svojím lekárom.

Týždeň č. 1

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/824/021

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY ÚVODNÉHO LIEČEBNÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 5 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Týždeň č. 1

Po Ut St Št Pi So Ne

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE 7 TABLIET – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA – VNÚTORNÝ OBAL (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 10 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 10 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Jedna tableta denne.

O pokračovaní vašej liečby sa porozprávajte so svojím lekárom.

Týždeň č. 2

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/824/021

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 10 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY ÚVODNÉHO LIEČEBNÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 10 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Týždeň č. 2

Po Ut St Št Pi So Ne

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE 7 TABLIET – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA – VNÚTORNÝ OBAL (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 15 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 15 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 12,46 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Jedna tableta denne.

O pokračovaní vašej liečby sa porozprávajte so svojím lekárom.

Týždeň č. 3

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/824/021

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 15 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY ÚVODNÉHO LIEČEBNÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 15 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Týždeň č. 3

Po Ut St Št Pi So Ne

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE 7 TABLIET – ÚVODNÉ LIEČEBNÉ BALENIE – 4 TÝŽDŇOVÁ LIEČEBNÁ SCHÉMA – VNÚTORNÝ OBAL (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety memantíniumhydrochlorid

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 20 mg memantíniumhydrochloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Jedna tableta denne.

O pokračovaní vašej liečby sa porozprávajte so svojím lekárom.

Týždeň č. 4

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA , AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/824/021

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nemdatine 20 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE TABLETY ÚVODNÉHO LIEČEBNÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Nemdatine 20 mg tablety

memantíniumhydrochlorid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Týždeň č. 4

Po Ut St Št Pi So Ne

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis