Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Označenie obalu - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNeoclarityn
Kód ATC klasifikácieR06AX27
Látkadesloratadine
VýrobcaMerck Sharp

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA S OBSAHOM 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLIET

1.NÁZOV LIEKU

Neoclarityn 5 mg filmom obalené tablety desloratadín

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 filmom obalená tableta

2 filmom obalené tablety

3 filmom obalené tablety

5 filmom obalených tabliet

7 filmom obalených tabliet

10 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

15 filmom obalených tabliet

20 filmom obalených tabliet

21 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

50 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Tabletu prehltnite celú a zapite vodou.

Na vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/00/161/001 1 tableta

EU/1/00/161/002 2 tablety

EU/1/00/161/003 3 tablety

EU/1/00/161/004 5 tabliet

EU/1/00/161/005 7 tabliet

EU/1/00/161/006 10 tabliet

EU/1/00/161/007 14 tabliet

EU/1/00/161/008 15 tabliet

EU/1/00/161/009 20 tabliet

EU/1/00/161/010 21 tabliet

EU/1/00/161/011 30 tabliet

EU/1/00/161/012 50 tabliet

EU/1/00/161/013 100 tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Neoclarityn

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

ŠKATUĽA S OBSAHOM 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

Neoclarityn 5 mg tableta desloratadín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA S 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ORODISPERGOVATEĽNÝMI TABLETAMI

1. NÁZOV LIEKU

Neoclarityn 2,5 mg orodispergovateľné tablety desloratadín

2. LIEČIVO

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 2,5 mg desloratadínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje manitol a aspartám.

Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

5 orodispergovateľných tabliet

6 orodispergovateľných tabliet

10 orodispergovateľných tabliet

12 orodispergovateľných tabliet

15 orodispergovateľných tabliet

18 orodispergovateľných tabliet

20 orodispergovateľných tabliet

30 orodispergovateľných tabliet

50 orodispergovateľných tabliet

60 orodispergovateľných tabliet

90 orodispergovateľných tabliet

100 orodispergovateľných tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/00/161/035

5 orodispergovateľných tabliet

 

EU/1/00/161/036

6 orodispergovateľných tabliet

 

EU/1/00/161/037

10 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/038

12 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/039

15 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/040

18 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/041

20 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/042

30 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/043

50 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/044

60 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/045

90 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/046

100 orodispergovateľných tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Neoclarityn 2,5 mg orodispergovateľná tableta

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Neoclarityn 2,5 mg orodispergovateľné tablety desloratadín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA S 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ORODISPERGOVATEĽNÝMI TABLETAMI

1. NÁZOV LIEKU

Neoclarityn 5 mg orodispergovateľné tablety desloratadín

2. LIEČIVO

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje manitol a aspartám.

Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

5 orodispergovateľných tabliet

6 orodispergovateľných tabliet

10 orodispergovateľných tabliet

12 orodispergovateľných tabliet

15 orodispergovateľných tabliet

18 orodispergovateľných tabliet

20 orodispergovateľných tabliet

30 orodispergovateľných tabliet

50 orodispergovateľných tabliet

60 orodispergovateľných tabliet

90 orodispergovateľných tabliet

100 orodispergovateľných tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/00/161/047

5 orodispergovateľných tabliet

 

EU/1/00/161/048

6 orodispergovateľných tabliet

 

EU/1/00/161/049

10 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/050

12 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/051

15 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/052

18 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/053

20 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/054

30 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/055

50 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/056

60 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/057

90 orodispergovateľných tabliet

EU/1/00/161/058

100 orodispergovateľných tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Neoclarityn 5 mg orodispergovateľná tableta

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Neoclarityn 5 mg orodispergovateľné tablety desloratadín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE FĽAŠA 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. NÁZOV LIEKU

Neoclarityn 0,5 mg/ml perorálny roztok desloratadín

2. LIEČIVO

Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 0,5 mg desloratadínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje propylénglykol a sorbitol.

Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

perorálny roztok 30 ml s 1 lyžicou 50 ml s 1 lyžicou 60 ml s 1 lyžicou 100 ml s 1 lyžicou 120 ml s 1 lyžicou 150 ml s 1 lyžicou

150 ml s 1 perorálnou striekačkou

225 ml s 1 lyžicou

300 ml s 1 lyžicou

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/00/161/059

 

30 ml s 1 lyžicou

 

 

EU/1/00/161/060

 

50 ml s 1 lyžicou

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml s 1 lyžicou

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml s 1 lyžicou

 

 

EU/1/00/161/063

120 ml s 1 lyžicou

 

EU/1/00/161/064

150 ml s 1 lyžicou

 

EU/1/00/161/067

150 ml s 1 perorálnou striekačkou

EU/1/00/161/065

225 ml s 1 lyžicou

 

EU/1/00/161/066

300 ml s 1 lyžicou

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Neoclarityn

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE FĽAŠA 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Neoclarityn 0,5 mg/ml perorálny roztok desloratadín

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Na vnútorné použitie

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje propylénglykol a sorbitol.

Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

7.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

8. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis