Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neofordex (dexamethasone) – Označenie obalu - H02AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNeofordex
Kód ATC klasifikácieH02AB02
Látkadexamethasone
VýrobcaLaboratoires CTRS 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Neofordex 40 mg tablety dexametazón

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje dexametazónacetát ekvivalentný 40 mg dexametazónu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

10 x 1 tableta

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Francúzsko

E-mail: ctrs@ctrs.fr

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/15/1053/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

neofordex

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Neofordex 40 mg tableta dexametazón

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratoires CTRS

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis