Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – Označenie obalu - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNeuraceq
Kód ATC klasifikácieV09AX06
Látkaflorbetaben (18F)
VýrobcaPiramal Imaging Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE KOVOVÁ KRABICA (s modrou krabicou)

1.NÁZOV LIEKU

Neuraceq 300 MBq/ml injekčný roztok

Florbetaben (18F)

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 ml injekčného roztoku obsahuje v deň a čas kalibrácie 300 MBq florbetabenu (18F).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina askorbová, etanol bezvodý, makrogol 400, askorbát sodný, voda na injekciu.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Jedna viacdávková injekčná liekovka

Ref. č. zákazníka

Aktivita: {XXX} MBq v {XX}ml

ToC: {DDMMYYYY} {XX}h{XX} časové pásmo

Objem: {XX} ml

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Intravenózne použitie.

Viacdávkové balenie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Rádioaktívny materiál.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Spojené kráľovstvo

BV Cyclotron VU, Holandsko

Cis Bio International, Nancy, Francúzsko

Cis Bio International, Nîmes, Francúzsko

Cis Bio International, Paris, Francúzsko

Cis Bio International, Rennes, Francúzsko

Cis Bio International, Pessac, Francúzsko

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Nemecko

PET Net Muenchen GmbH, Nemecko

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poľsko

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Nemecko

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Taliansko

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Taliansko

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Taliansko

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Španielsko

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Španielsko

Seibersdorf Labor GmbH, Rakúsko

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgicko

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {DD/MM/RRRR} {XX}h{XX} {časové pásmo}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Akýkoľvek nepoužitý materiál treba zlikvidovať v súlade s národnými predpismi.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/906/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

OLOVENÁ NÁDOBA (bez modrej krabičky)

1. NÁZOV LIEKU

Neuraceq 300 MBq/ml injekčný roztok

Florbetaben (18F)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 ml injekčného roztoku obsahuje v deň a čas kalibrácie 300 MBq florbetabenu (18F).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina askorbová, etanol bezvodý, makrogol 400, askorbát sodný, voda na injekciu.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Jedna viacdávková injekčná liekovka

Aktivita: {XXX} MBq v {XX}ml

ToC: {DDMMYYYY} {XX}h{XX} časové pásmo

Objem: {XX} ml

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Intravenózne použitie.

Viacdávkové balenie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Rádioaktívny materiál.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Spojené kráľovstvo

BV Cyclotron VU, Holandsko

Cis Bio International, Nancy, Francúzsko

Cis Bio International, Nîmes, Francúzsko

Cis Bio International, Paris, Francúzsko

Cis Bio International, Rennes, Francúzsko

Cis Bio International, Pessac, Francúzsko

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Nemecko

PET Net Muenchen GmbH, Nemecko

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poľsko

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Nemecko

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Taliansko

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Taliansko

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Taliansko

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Španielsko

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Španielsko

Seibersdorf Labor GmbH, Rakúsko

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgicko

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {DD/MM/RRRR} {XX}h{XX} {časové pásmo}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/906/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Neuraceq 300 MBq/ml injekčný roztok

Florbetaben (18F)

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: ToC + 6 h

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

Aktivita: ≤ 3000 MBq v ToC (pozri vonkajší obal)

6.INÉ

Rádioaktívny materiál.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Spojené kráľovstvo

BV Cyclotron VU, Holandsko

Cis Bio International, Nancy, Francúzsko

Cis Bio International, Nîmes, Francúzsko

Cis Bio International, Paris, Francúzsko

Cis Bio International, Rennes, Francúzsko

Cis Bio International, Pessac, Francúzsko

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Nemecko

PET Net Muenchen GmbH, Nemecko

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poľsko

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Nemecko IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Taliansko

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Taliansko IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Taliansko IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Španielsko IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Španielsko Seibersdorf Labor GmbH, Rakúsko

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgicko

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis