Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNeuroBloc
Kód ATC klasifikácieM03AX01
Látkabotulinum toxin type B
VýrobcaEisai Ltd.

1.NÁZOV LIEKU

NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý ml obsahuje 5000 U botulotoxínu typu B.

Každá injekčná liekovka s objemom 0,5 ml obsahuje 2500 U botulotoxínu typu B. Každá injekčná liekovka s objemom 1,0 ml obsahuje 5000 U botulotoxínu typu B. Každá injekčná liekovka s objemom 2,0 ml obsahuje 10 000 U botulotoxínu typu B. Produkovaný v bunkách Clostridium botulinum sérotypu B (kmeň fazule).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Číry a bezfarebný až svetložltý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

NeuroBloc je určený na liečbu cervikálnej dystónie (tortikolis) u dospelých.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

NeuroBloc má podávať iba lekár, ktorý pozná a má skúsenosti s liečbou cervikálnej dystónie a s používaním botulotoxínov.

Vyhradené len na použitie v nemocnici.

Dávkovanie

Úvodná dávka je 10 000 U a má sa rozdeliť medzi dva až štyri najviac postihnuté svaly. Údaje z klinických štúdií nasvedčujú, že účinnosť závisí od dávkovania, avšak tieto skúšky, keďže ich hlavným účelom nebolo porovnávanie, nevykazujú výrazné rozdiely medzi 5000 U a 10 000 U.

Z tohto dôvodu možno uvažovať aj o úvodnej dávke 5000 U, hoci dávkou 10 000 U sa pravdepodobne zvýši klinický prínos.

Na zachovanie dobrej funkcie a na minimalizovanie bolesti je potrebné injekcie podľa potreby opakovať. V dlhodobých klinických štúdiách bola priemerná frekvencia podávania približne každých 12 týždňov, avšak frekvencia sa môže medzi jedincami meniť. Určitý podiel pacientov si udržal signifikantné zlepšenie vzhľadom k základným hladinám na 16 týždňov alebo dlhšie. Preto má byť frekvencia podávania prispôsobená na základe klinického hodnotenia/odpovede jednotlivého pacienta.

U pacientov so zníženou svalovou hmotou je potrebné upraviť dávkovanie v závislosti od individuálnych potrieb pacienta.

Sila tohto lieku je vyjadrená ako NeuroBloc 5000 U/ml. Tieto jednotky nie sú zameniteľné s jednotkami používanými na vyjadrenie sily iných prípravkov botulotoxínu (pozri časť 4.4).

Staršie osoby

U starších osôb vo veku ≥ 65 rokov nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Porucha funkcie obličiek a pečene

Štúdie sa neuskutočnili u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek. Farmakologické vlastnosti však nenaznačujú žiadnu potrebu upravovať dávku.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť NeuroBlocu u detí vo veku 0-18 rokov neboli doteraz stanovené. Nie sú k dispozícii žiadne údaje. NeuroBloc sa neodporúča u detí vo veku 0-18 rokov, kým nebudú

k dispozícii ďalšie údaje.

Spôsob podania

NeuroBloc sa musí podávať len intramuskulárnou injekciou. Mimoriadnu pozornosť treba venovať tomu, aby nebol podaný do krvnej cievy.

Úvodná dávka 10 000 U sa má rozdeliť medzi dva až štyri najviac postihnuté svaly.

NeuroBloc sa môže riediť injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) na uľahčenie rozdelenia celkovej dávky na niekoľko injekcií a roztok sa má použiť okamžite. Pokyny na nariedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Osobám so známymi nervovosvalovými ochoreniami (napr. amyotrofická laterálna skleróza alebo periférna neuropatia) alebo poruchami nervovosvalových spojení (napr. myasthenia gravis alebo Lambertov-Eatonov syndróm) sa NeuroBloc nesmie podávať.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

NeuroBloc sa odporúča len na intramuskulárnu aplikáciu.

Bezpečnosť NeuroBlocu pri používaní mimo schválenej indikácie sa nestanovila. Toto upozornenie zahŕňa použitie u detí a použitie v akejkoľvek inej indikácií okrem cervikálnej dystónie. Riziká, ktoré môžu byť i smrteľné, môžu prevýšiť potenciálne prínosy.

Sérokonverzia

Podobne ako u iných biologických/biotechnologických proteínov používaných ako lieky môže byť u niektorých pacientov opakované podávanie NeuroBlocu spojené so vznikom protilátok proti botulotoxínu typu B. Údaje o imunogenicite z troch dlhodobých klinických štúdií naznačujú, že približne u jednej tretiny pacientov sa vyvinuli protilátky, čo bolo stanovené testom neutralizácie / ochrany u myší v závislosti od trvania expozície (pozri časť 5.1).

Vyšetrenie dôsledkov sérokonverzie ukázalo, že výskyt protilátok nebol zhodný so stratou klinickej odpovede a nemal ani vplyv na celkový bezpečnostný profil. Avšak klinická relevantnosť výskytu protilátok stanovená testom neutralizácie / ochrany u myší je neurčitá.

U pacientov s poruchami krvácania alebo u pacientov užívajúcich antikoagulačnú liečbu sa musí postupovať obozretne.

Rozšírenie účinku toxínu

Hlásené boli neuromuskulárne účinky súvisiace s rozšírením toxínu, ktoré boli vzdialené od miesta podania (pozri časť 4.8). Medzi ne patrí dysfágia a ťažkosti s dýchaním.

Preexistujúce neuromuskulárne poruchy

U pacientov liečených terapeutickými dávkami sa môže objaviť nadmerná slabosť svalov. Pacienti

s neuromuskulárnymi poruchami môžu byť vystavení zvýšenému riziku klinicky významných účinkov vrátane závažnej dysfágie a zhoršenia dýchania pri zvyčajných dávkach NeuroBlocu (pozri časť 4.3).

Po liečbe botulotoxínom typu A/B boli spontánne hlásené dysfágia, aspiračná pneumónia a/alebo potenciálne fatálne ochorenie dýchacích ciest.

Deti (neschválené použitie) a pacienti so základnými neuromuskulárnymi poruchami, vrátane porúch prehĺtania, majú zvýšené riziko týchto nežiaducich reakcií. U pacientov s neuromuskulárnymi poruchami alebo anamnézou dysfágie a aspirácie by mal byť botulotoxín použitý len

v experimentálnom prostredí a pod prísnym lekárskym dohľadom.

Po liečbe NeuroBlocom musia byť všetci pacienti a ošetrujúci poučení, aby v prípade dýchacích ťažkostí, dusenia sa alebo akejkoľvek novej alebo zhoršenej dysfágie vyhľadali lekársku pomoc.

Dysfágia bola hlásená po podaní injekcie v inom mieste ako cervikálnych svalov.

Nezameniteľnosť medzi produktami botulotoxínu

Počiatočná dávka 10 000 U (alebo 5000 U) platí iba pre NeuroBloc (botulotoxín typu B). Tieto jednotky dávok sú špecifické iba pre NeuroBloc a nevzťahujú sa na prípravky obsahujúce botulotoxín typu A. Odporúčané dávkovacie jednotky botulotoxínu typu A sú podstatne nižšie ako v prípade NeuroBlocu a podávanie botulotoxínu typu A v súlade s odporúčanými dávkovacími jednotkami platnými pre NeuroBloc môže spôsobiť toxicitu celého organizmu a môžu mať život ohrozujúce klinické následky.

4.5Liekové a iné interakcie

Účinky súčasného podávania rôznych sérotypov botulotoxínu nie sú známe. Pri klinických štúdiách však bol NeuroBloc podávaný 16 týždňov po podaní injekcie botulotoxínu typu A.

Pri zvažovaní súčasného aplikovania NeuroBlocu s aminoglykozidmi alebo látkami účinkujúcimi na nervovosvalové prenosy (napr. zlúčenín podobných kurare) je potrebné postupovať obozretne.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Reprodukčné štúdie na zvieratách neposkytujú dostatok údajov o účinkoch počas gravidity a embryonálneho/fetálneho vývoja. Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. NeuroBloc sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu botulotoxínom typu B.

Laktácia

Nie je známe, či sa botulotoxín typu B vylučuje do ľudského mlieka. Vylučovanie botulotoxínu typu B do mlieka nebolo u zvierat študované. Rozhodnutie, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť liečbu NeuroBlocom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby NeuroBlocom pre ženu.

Fertilita

Neuskutočnili sa žiadne štúdie fertility a nie je známe, či NeuroBloc môže ovplyvňovať schopnosť reprodukcie.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. NeuroBloc môže narušiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje v prípade nežiaducich reakcií, ako sú svalová slabosť a poruchy oka (rozmazané videnie, ptóza očného viečka).

4.8Nežiaduce účinky

Najčastejšie zaznamenané nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou NeuroBlocom boli sucho v ústach, dysfágia, dyspepsia a bolesť v mieste vpichu.

Zaznamenali sa nežiaduce reakcie súvisiace s rozširovaním toxínu ďalej od miesta aplikácie: výrazná svalová slabosť, dysfágia, dyspnoe, aspiračná pneumónia v niektorých prípadoch s fatálnym následkom (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie zaznamenané pri všetkých klinických štúdiách sú uvedené nižšie, klasifikované podľa tried orgánových systémov MedDRA a podľa znižujúcej sa frekvencie výskytu, ktorá je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000

až <1/100).

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Poruchy nervového systému

sucho v ústach, bolesť

tortikolis (zhoršenie oproti

 

hlavy

pôvodnému stavu), zmeny

 

 

chuti

Poruchy oka

 

rozmazané videnie

Poruchy dýchacej sústavy,

 

Dysfónia

hrudníka a mediastína

 

 

Poruchy gastrointestinálneho

dysfágia

Dyspepsia

traktu

 

 

Poruchy kostrovej a svalovej

 

myasthenia

sústavy a spojivového tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie v

bolesti v mieste vpichu

bolesti v krku

mieste podania

 

ochorenie podobné chrípke

V niektorých vzdialených svaloch môže byť pociťovaná elektrofyziologická triaška nesúvisiaca s klinickou slabosťou ani s inou elektrofyziologickou abnormalitou, rovnako ako to je v prípade botulotoxínu typu A.

Postmarketingové skúsenosti

Hlásené boli vedľajšie účinky súvisiace s rozšírením toxínu, ktoré boli vzdialené od miesta podania (zvýšená slabosť svalov, dysfágia, dyspnoe, aspiračná pneumónia, v niektorých prípadoch s fatálnym výsledkom ) (pozri časť 4.4).

Nasledujúce účinky boli tiež hlásené počas postmarketingového použitia lieku: anomálna akomodácia, ptóza, dávenie, zápcha, symptómy podobné chrípke, asténia, angioedém, vyrážka, urtikária a pruritus.

Dostupné údaje naznačujú, že produkt bol použitý u detí a dospievajúcich. Kazuistiky sú často závažnejšie u detí (40%) v porovnaní s kazuistikami u dospelých a starších osôb (12%), pravdepodobne v dôsledku použitia neprimerane vysokej dávky pre dieťa (pozri časť 4.9).

Hlásenie očakávaných nežiaducich účinkov

Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje to trvalé sledovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Zdravotnícki pracovníci sú požiadaní, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce účinky prostredníctvom národného systému podávania správ uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Boli hlásené prípady predávkovania (niektoré s príznakmi toxicity organizmu). V prípade predávkovania je potrebné aplikovať všeobecné medicínske podporné opatrenia. V ojedinelých prípadoch dávky do 15 000 U spôsobili u dospelých klinicky významnú toxicitu organizmu.

Pri klinickom podozrení na botulizmus môže byť potrebná hospitalizácia a monitorovanie dýchacích funkcií (začínajúce zlyhanie dýchania).

Pri predávkovaní alebo podaní do svalu, ktorý spravidla kompenzuje cervikálnu dystóniu, je možné zhoršenie dystónie. Tak ako u iných botulotoxínov, nastupuje s postupom času spontánne uzdravenie.

Použitie u detí a dospievajúcich (neschválené použitie): u detí sa klinicky významná toxicita organizmu vyskytla pri dávkach schválených na liečbu dospelých pacientov. Riziko šírenia účinku je vyššie ako u dospelých a častejšie závažnejšie. To môže byť spôsobené vysokými dávkami obvykle používaných v tejto populácii.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: svalový relaxant, periférne pôsobiace látky, ATC kód: M03AX 01

NeuroBloc je neuromuskulárny blokátor. Mechanizmus pôsobenia NeuroBlocu pri blokovaní neuromuskulárnych prenosov je trojfázový:

1.Mimobunkové viazanie toxínu na špecifické akceptory zakončení motorických nervov

2.Internalizácia a uvoľnenie toxínu do cytosólu nervových zakončení

3.Inhibovanie uvoľňovania acetylcholínu z nervových zakončení v mieste nervovosvalovej platničky

Pri podaní priamo do svalu NeuroBloc spôsobí lokalizovanú paralýzu, ktorá s postupom času ustupuje. Mechanizmus, pomocou ktorého svalová paralýza s postupom času ustupuje, zostáva neznámy, môže však súvisieť s intraneurónovou rekonštrukciou postihnutého proteínu a/alebo s rastom nervového zakončenia.

Vykonali sa viaceré klinické štúdie na stanovenie účinnosti a bezpečnosti NeuroBlocu pri liečbe cervikálnej dystónie. Tieto štúdie preukázali účinok Neuroblocu aj u pacientov, ktorí nikdy predtým neboli liečení botulotoxínom typu A, a rovnako aj u pacientov, ktorí boli predtým liečení botulotoxínom typu A, zahŕňajúc aj pacientov, ktorí boli klinicky považovaní za rezistentných

na botulotoxín typu A.

Boli uskutočnené dve randomizované, multicentrické, dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie fázy III u pacientov s cervikálnou dystóniou. Do oboch štúdií boli zaradení dospelí pacienti ( 18 rokov) s anamnézou podávania botulotoxínu typu A. Do prvej štúdie boli zaradení pacienti

klinicky rezistentní na toxín typu A (pacienti bez odpovede na A), čo bolo potvrdené testom Frontalis Typ A. Do druhej štúdie boli zaradení pacienti s odpoveďou na toxín typu A (pacienti s odpoveďou na A). V prvej štúdii boli pacienti rezistentní na A (pacienti bez odpovede na A) náhodne rozdelení do skupín, ktoré dostávali buď placebo alebo 10 000 U NeuroBlocu, a v druhej, u pacientov

s odpoveďou na toxín typu A (pacienti s odpoveďou na A), boli pacienti náhodne rozdelení do skupín, ktoré dostávali placebo, 5000 U alebo 10 000 U toxínu. Tento liek bol podávaný injekciou jednorazovo do 2 až 4 z nasledujúcich svalov: splenius capitus, sternocleidomastoid, levator scapulae, trapezius, semispinalis capitus a scalene. Celková dávka sa rozdelila medzi vybrané svaly

a do každého svalu sa aplikovala 1 až 5 injekcií. Do prvej štúdie bolo zaradených 77 jedincov a do druhej 109 jedincov. Hodnotenia pacientov pokračovali 16 týždňov po podaní injekcie.

Primárnou výslednou premennou účinnosti bolo v oboch štúdiách celkové skóre podľa stupnice TWSTRS (možný rozsah skóre od 0 po 87) v 4. týždni. Sekundárnymi koncovými ukazovateľmi boli vizuálne analógové stupnice (VAS) kvantifikácie celkového hodnotenia zmeny pacientom a celkového hodnotenia zmeny lekárom, v oboch prípadoch zmeny z východiskového stavu až do 4. týždňa. Podľa týchto stupníc skóre 50 označuje žiadnu zmenu, 0 veľké zhoršenie a 100 veľké zlepšenie. Výsledky porovnania primárnych a sekundárnych premenných účinnosti sú zhrnuté v tabuľke č. 1. Analýza čiastkových stupníc TWSTRS odhalila značný vplyv na závažnosť cervikálnej dystónie i na bolesti

a nespôsobilosť s ňou spojených.

Tabuľka č. 1:

Výsledky účinnosti pri štúdiách fázy III s NeuroBlocom

 

ŠTÚDIA 1

 

ŠTÚDIA 2

 

 

(pacienti bez odpovede

(pacienti s odpoveďou na A)

 

 

na A)

 

 

 

 

Hodnotenia

Placebo

 

10 000 U

Placebo

5000 U

 

10 000 U

 

n = 38

 

n = 39

n = 36

n = 36

 

n = 37

Celkové TWSTRS

 

 

 

 

 

 

 

Stredné počiatočné

51,2

 

52,8

43,6

46,4

 

46,9

Stredné v 4. týždni

49,2

 

41,8

39,3

37,1

 

35,2

Zmena oproti

-2,0

 

-11,1

-4,3

-9,3

 

-11,7

počiatočnému

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota P*

 

 

0,0001

 

0,0115

 

0,0004

Celkové pacienta

 

 

 

 

 

 

 

Stredné v 4. týždni

39,5

 

60,2

43,6

60,6

 

64,6

Hodnota P*

 

 

0,0001

 

0,0010

 

0,0001

Celkové lekára

 

 

 

 

 

 

 

Stredné v 4. týždni

47,9

 

60,6

52,0

65,3

 

64,2

Hodnota P*

 

 

0,0001

 

0,0011

 

0,0038

* Kovariančná analýza, dvojstranné testy, = 0,05

Bola uskutočnená ďalšia randomizovaná, multicentrická, dvojito slepá štúdia za účelom porovnania účinnosti NeuroBlocu (10,000 U) a Botulotoxínu typu A (150 U) u pacientov s cervikálnou dystóniou, ktorí v minulosti nikdy neužívali produkty s obsahom botulotoxínu. Primárnym stanovením účinnosti bolo celkové skóre TWSTRS a sekundárne stanovenie účinnosti zahŕňalo stanovenie zmeny na VAS (vizuálnych analógových stupniciach) hodnotené pacientom a vyšetrujúcim lekárom, ktoré boli vykonané po 4, 8 a 12 týždňoch po liečbe. Štúdia splnila preddefinované kritériá nepodriadenosti NeuroBlocu voči Botulotoxínu typu A, a to v prípade priemeru celkového skóre TWSTRS v týždni 4 po stretnutiach 1 a 2, a aj v prípade dĺžky trvania účinku.

Nepodriadenosť NeuroBlocu v porovnaní s Botulotoxínom typu A bola tiež podporená analýzou respondentov, v ktorej podobné percento jedincov hlásilo zlepšenie v TWSTRS skóre v týždni 4 stretnutia 1 (86% NeuroBloc a 85% Botox), a u podobného podielu jedincov, sa objavilo aspoň 20% zníženie v porovnaní so základnou hladinou v TWSTRS skóre v týždni 4 stretnutia 1 (51% NeuroBloc, 47% Botox).

Ďalšie klinické štúdie a otvorené/nezaslepené sledovania preukázali, že jedinci môžu pokračovať v odpovedi na liečbu NeuroBlocom v predĺžených časových intervaloch; u niektorých pacientov sa uskutočnilo viac ako 14 liečebných stretnutí v priebehu 3,5 roka. Okrem zlepšenia funkcie, čo preukázala redukcia v celkovom skóre na stupnici TWSTRS, bola liečba NeuroBlocom spojená so

signifikantným znížením bolesti na škálach TWSTRS a VAS na každom liečebnom stretnutí v týždni 4, 8 a 12 vzhľadom k východiskovým hodnotám. V týchto štúdiách bola priemerná frekvencia podávania približne každých 12 týždňov.

Imunogenicita NeuroBlocu sa hodnotila v dvoch klinických štúdiách a v otvorenej/nezaslepenej následnej štúdii. Výskyt protilátok v týchto štúdiách bol stanovený s použitím testu ochrany u myší (tiež známy ako test neutralizácie u myší, Mouse Neutralization Assay, MNA).

Údaje o imunogenicite z troch dlhodobých klinických štúdií naznačujú, že približne u jednej tretiny pacientov sa vyvinuli protilátky, čo bolo určené na základe testu neutralizácie / ochrany u myší

v závislosti od času expozície. Tieto štúdie ukázali 19 - 25% sérokonverziu počas prvých 18 mesiacov liečby, ktorá sa zvýšila na 33 - 44% pri liečbe až do 45 mesiacov. Vyšetrenie dôsledkov sérokonverzie ukázalo, že výskyt protilátok nebol zhodný so stratou klinickej odpovede a nemal ani vplyv na celkový bezpečnostný profil. Avšak klinická relevantnosť výskytu protilátok stanovená testom neutralizácie/ochrany u myší je neurčitá.

Rozsah a časový priebeh sérokonverzie boli podobné u pacientov, ktorí mali v minulosti skúsenosť s toxínom typu A, aj u pacientov, ktorí nikdy predtým neužívali toxín typu A, rovnako aj u pacientov rezistetných na toxín A a u pacientov odpovedajúcich na liečbu toxínom A.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Intramuskulárne injikovaný NeuroBloc spôsobuje chemickou denerváciou lokalizovanú slabosť svalstva. Po lokálnom intramuskulárnom injikovaní NeuroBlocu boli v 12% prípadov nepriaznivých reakcií zaznamenaných po uvedení lieku na trh (vrátane nasledujúcich nežiaducich reakcií: sucho

v ústach, dysfágia a rozmazané videnie) pozorované závažné nepriaznivé účinky, ktorých príčinou mohli byť systémové účinky botulotoxínu typu B. Neuskutočnili sa však žiadne štúdie farmakokinetiky ani absorpcie, distribúcie, metabolizmu a vylučovania (ADME).

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Farmakologické štúdie jednorazovej dávky na opiciach makak rézus nepreukázali žiadne iné účinky okrem očakávanej paralýzy injikovaného svalstva závislej od dávky, spojenej s difúziou určitého množstva toxínu pri vysokých dávkach, ktorá spôsobovala podobné účinky v susediacich neinjikovaných svaloch.

Intramuskulárne toxikologické štúdie jednorazovej dávky sa uskutočnili na opiciach makak rézus. Množstvo „bez pozorovateľného vplyvu na celkový organizmus“ (NOEL = No Observed Effect Level) bolo približne 960 U/kg. Smrteľná dávka bola 2 400 U/kg.

Vzhľadom na charakter lieku sa neuskutočňovali žiadne štúdie na zvieratách, zamerané na stanovenie karcinogénnych účinkov NeuroBlocu. Neboli uskutočnené bežné skúšky na skúmanie mutagenity NeuroBlocu.

Vývojové štúdie na potkanoch a králikoch nepreukázali žiadne dôkazy malformácií plodu ani zmien plodnosti. Vo vývojových štúdiách bola dávka „bez pozorovateľných škodlivých účinkov“ (NOAEL=No Observed Adverse Effect Dose Level) u potkanov 1 000 U/kg/deň z hľadiska účinkov na matku a 3 000 U/kg/deň z hľadiska účinkov na plod. U králikov sa NOAEL rovnala 0,1 U/kg/deň z hľadiska účinkov na matku a 0,3 U/kg/deň z hľadiska účinkov na plod. V štúdiách plodnosti bola NOAEL 300 U/kg/deň v prípade celkovej toxicity u samcov i samičiek a 1 000 U/kg/deň

v prípade plodnosti a reprodukčného výkonu.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Dinátriumsukcinát, Chlorid sodný,

Ľudský sérový albumín

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) Voda na injekcie.

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

5 roky v pôvodnom obale.

Použite ihneď po zriedení (pozri časť 4.2 a časť 6.6).

Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí ihneď spotrebovať, iba ak spôsob otvorenia alebo nariedenenia vopred vylučuje riziko mikrobiálnej kontaminácie.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

V rámci času použiteľnosti sa môže liek vybrať z chladničky na jedno obdobie trvajúce do 3 mesiacov pri teplote neprevyšujúcej 25°C bez toho, aby sa znova uchovával v chladničke. Na konci tohto obdobia sa liek nemá uložiť znovu do chladničky a má sa zlikvidovať.

Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml, 1 ml alebo 2 ml roztoku v 3,5 ml sklenenej injekčnej liekovke typu I so silikonizovanými zátkami z butylovej gumy, hermeticky uzavretými hliníkovými preliačenými uzávermi.

Veľkosť balenia po 1 kuse.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

NeuroBloc sa dodáva v injekčných liekovkách na jedno použitie.

Liek je pripravený na použitie a nie je potrebná žiadna rekonštitúcia. Netrepať.

NeuroBloc sa môže riediť injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na uľahčenie rozdelenia celkovej dávky na niekoľko injekcií (pozri časť 4.2). Takéto riedenie s chloridom sodným sa má vykonať v injekčnej striekačke, pričom najprv treba natiahnuť požadované množstvo NeuroBlocu do injekčnej striekačky a potom pridať do injekčnej striekačky chlorid sodný.

V predklinických skúšaniach sa roztok NeuroBlocu riedil až 6-krát bez následnej zmeny v účinnosti. Po zriedení sa musí liek použiť okamžite, pretože forma neobsahuje konzervačné prísady.

Nepoužitý roztok, všetky injekčné liekovky expirovaného NeuroBlocu a pomôcky používané

pri podaní lieku sa majú starostlivo zlikvidovať ako zdravotnícky bio-nebezpečný odpad v súlade

s národnými požiadavkami. Injekčné liekovky sa musia pred použitím vizuálne skontrolovať. Ak nie je roztok NeuroBlocu číry a bezfarebný alebo bledožltý, alebo ak sa injekčná liekovka zdá byť poškodená, produkt sa nemá používať a má sa zlikvidovať ako zdravotnícky biozávadný odpad

v súlade s národnými požiadavkami.

Vyliaty liek dekontaminujte 10% roztokom lúhu alebo chlórnanu sodného (chlór na bielenie pre domácnosť – 2 ml (0,5 %): 1 liter vody). Použite nepremokavé rukavice a vysajte tekutinu vhodným absorbentom. Absorbovaný toxín vložte do nádrže autoklávu, hermeticky ju uzavrite a postupujte ako v prípade zdravotníckeho biologicky nebezpečného odpadu v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/00/166/001 – 2500 U

EU/1/00/166/002 – 5000 U

EU/1/00/166/003 – 10 000 U

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 22. január 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie:

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis