Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Označenie obalu - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNeuroBloc
Kód ATC klasifikácieM03AX01
Látkabotulinum toxin type B
VýrobcaEisai Ltd.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajší kartónový obal 0,5 ml injekčná liekovka

1.NÁZOV LIEKU

NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok

Botulotoxín typu B

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml obsahuje 5000 U botulotoxínu typu B.

Jedna injekčná liekovka s objemom 0,5 ml obsahuje 2500 U botulotoxínu typu B.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Dinátriumsukcinát, chlorid sodný, roztok ľudského sérového albumínu, kyselina chlorovodíková a voda na injekcie.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Netrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Intramuskulárne použitie.

Len na jednorazové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Sila NeuroBlocu je 5000 U/ml. Vyjadrené jednotky sú jednotkami typu B, ktoré nie sú zameniteľné s jednotkami používanými na vyjadrenie sily iných prípravkov botulotoxínu.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po zriedení použiť ihneď.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

V rámci času použiteľnosti sa môže liek vybrať z chladničky na jedno obdobie trvajúce do 3 mesiacov pri teplote neprevyšujúcej 25°C bez toho, aby sa znova uchovával v chladničke. Na konci tohto obdobia sa liek nemá uložiť znovu do chladničky a má sa zlikvidovať.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Prečítajte si pokyny na manipuláciu, uchovávanie pri používaní a likvidáciu v písomnej informácii pre používateľa.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/00/166/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Označenie injekčnej liekovky 0,5 ml

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok i.m.

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2500 U

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajší kartónový obal 1,0 ml

1. NÁZOV LIEKU

NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok

Botulotoxín typu B

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml obsahuje 5000 U botulotoxínu typu B.

Jedna injekčná liekovka s objemom 1 ml obsahuje 5000 U botulotoxínu typu B.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Dinátriumsukcinát, chlorid sodný, roztok ľudského sérového albumínu, kyselina chlorovodíková a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Netrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Intramuskulárne použitie.

Len na jednorazové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Sila NeuroBlocu je 5000 U/ml. Vyjadrené jednotky sú jednotkami typu B, ktoré nie sú zameniteľné s jednotkami používanými na vyjadrenie sily iných prípravkov botulotoxínu.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po zriedení použiť ihneď.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

V rámci času použiteľnosti sa môže liek vybrať z chladničky na jedno obdobie trvajúce do 3 mesiacov pri teplote neprevyšujúcej 25°C bez toho, aby sa znova uchovával v chladničke. Na konci tohto obdobia sa liek nemá uložiť znovu do chladničky a má sa zlikvidovať.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Prečítajte si pokyny na manipuláciu, uchovávanie pri používaní a likvidáciu v písomnej informácii pre používateľa.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/00/166/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Označenie injekčnej liekovky 1,0 ml

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

NeuroBloc 5000 U injekčný roztok i.m.

2. SPÔSOB PODANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

5000 U

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajší kartónový obal 2,0 ml

1. NÁZOV LIEKU

NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok

Botulotoxín typu B

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml obsahuje 5000 U botulotoxínu typu B.

Jedna injekčná liekovka s objemom 2 ml obsahuje 10 000 U botulotoxínu typu B.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Dinátriumsukcinát, chlorid sodný, ľudského sérového albumínu, kyselina chlorovodíková a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Netrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Intramuskulárne použitie.

Len na jednorazové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Sila NeuroBlocu je 5000 U/ml. Vyjadrené jednotky sú jednotkami typu B, ktoré nie sú zameniteľné s jednotkami používanými na vyjadrenie sily iných prípravkov botulotoxínu.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po zriedení použiť ihneď.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

V rámci času použiteľnosti sa môže liek vybrať z chladničky na jedno obdobie trvajúce do 3 mesiacov pri teplote neprevyšujúcej 25°C bez toho, aby sa znova uchovával v chladničke. Na konci tohto obdobia sa liek nemá uložiť znovu do chladničky a má sa zlikvidovať.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Prečítajte si pokyny na manipuláciu, uchovávanie pri používaní a likvidáciu v písomnej informácii pre používateľa.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/00/166/003

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Označenie injekčnej liekovky 2,0 ml

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok i.m.

2. SPÔSOB PODANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

10 000 U

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis