Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNimenrix
Kód ATC klasifikácieJ07AH08
LátkaNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
VýrobcaPfizer Limited

1.NÁZOV LIEKU

Nimenrix prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Konjugovaná očkovacia látka proti meningokokom skupín A, C, W-135 a Y

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 dávka (0,5 ml) po rekonštitúcii obsahuje:

 

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny A1

5 mikrogramov

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny C1

5 mikrogramov

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny W-1351

5 mikrogramov

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny Y1

5 mikrogramov

1konjugovaný na tetanový toxoid ako proteínový nosič

44 mikrogramov

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Prášok alebo koláč je biely.

Rozpúšťadlo je číre a bezfarebné.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Nimenrix je indikovaný na aktívnu imunizáciu jedincov vo veku od 6 týždňov proti invazívnym meningokokovým ochoreniam, ktoré sú vyvolané baktériami Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Nimenrix sa má používať v súlade s dostupnými oficiálnymi odporúčaniami.

Dojčatá vo veku od 6 do 12 týždňov

Odporúčaná imunizačná schéma pozostáva z troch dávok, pričom veľkosť každej dávky je 0,5 ml. Primárna schéma pre dojčatá pozostáva z dvoch dávok, pričom prvá dávka sa podáva vo veku od 6 týždňov s intervalom 2 mesiace medzi dávkami. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča vo veku 12 mesiacov (pozri časť 5.1).

Deti vo veku od 12 mesiacov, dospievajúci a dospelí

Má sa podať jedna 0,5 ml dávka.

U niektorých jedincov môže byť vhodné podanie druhej dávky Nimenrixu (pozri časť 4.4).

Deti vo veku od 12 mesiacov, dospievajúci a dospelí,ktorí boli v minulosti očkovaní

Nimenrix sa môže podať v posilňovacej dávke jedincom, ktorí boli v minulosti očkovaní konjugovanou alebo čistou polysacharidovou meningokokovou očkovacou látkou (pozri časti 4.4 a 5.1).

Spôsob podávania

Imunizácia sa má uskutočniť iba intramuskulárnou injekciou.

Odporúčaným miestom podania injekcie u dojčiat je anterolaterálna strana stehna. U jedincov vo veku od 1 roka odporúčaným miestom podania injekcie je anterolaterálna strana stehna alebo deltový sval (pozri časti 4.4 a 4.5).

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nimenrix sa nesmie za žiadnych okolností podať intravaskulárne, intradermálne ani subkutánne.

V súlade so správnou klinickou praxou sa má pred očkovaním podrobne odobrať anamnéza (najmä s ohľadom na predchádzajúce očkovanie a na možný výskyt nežiaducich účinkov) a urobiť klinické vyšetrenie očkovaného.

Pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie vyskytujúcej sa po podaní očkovacej látky musí byť vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad.

Pridružené ochorenie

Očkovanie Nimenrixom sa musí odložiť u jedincov trpiacich závažným akútnym febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie, akou je nádcha, by nemalo viesť k odloženiu očkovania.

Synkopa

Po akomkoľvek očkovaní, alebo dokonca aj pred ním, sa najmä u dospievajúcich môže vyskytnúť synkopa (strata vedomia) ako psychogénna reakcia na vpich ihly. Synkopa môže byť spojená

s niekoľkými neurologickými príznakmi, akými sú prechodné poruchy videnia, parestézia a tonicko-klonické pohyby končatín, objavujúcimi sa počas opätovného nadobúdania vedomia. Je dôležité urobiť opatrenia, aby sa zabránilo zraneniu následkom straty vedomia.

Trombocytopénia a poruchy zrážanlivosti krvi

Nimenrix sa má podávať obozretne jedincom s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek poruchou zrážanlivosti krvi, pretože po intramuskulárnom podaní môže u týchto jedincov nastať krvácanie.

Imunodeficiencia

Je možné predpokladať, že u pacientov podstupujúcich imunosupresívnu liečbu alebo u pacientov s imunodeficienciou sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď.

Bezpečnosť a imunogenita neboli hodnotené u pacientov so zvýšenou náchylnosťou

k meningokokovej infekcii v dôsledku stavov, akými sú deficiencie terminálnych zložiek komplementu a anatomická alebo funkčná asplénia. U týchto jedincov sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď.

Ochrana pred meningokokovým ochorením

Nimenrix poskytuje ochranu iba pred Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y. Očkovacia látka nechráni pred žiadnymi inými skupinami Neisseria meningitidis.

Ochranná imunitná odpoveď sa nemusí vyvolať u všetkých očkovaných jedincov.

Vplyv predchádzajúceho očkovania čistou polysacharidovou meningokokovou očkovacou látkou

Jedinci, ktorí boli v minulosti očkovaní čistou polysacharidovou meningokokovou očkovacou látkou a o 30 až 42 mesiacov neskôr boli očkovaní Nimenrixom, mali nižšie geometrické priemery titrov (GMT) protilátok stanovené pomocou testu sérovej baktericídnej aktivity s využitím králičieho komplementu (rSBA) ako jedinci, ktorí v predchádzajúcich 10 rokoch neboli očkovaní žiadnou meningokokovou očkovacou látkou (pozri časť 5.1). Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

Vplyv protilátok proti toxoidu tetanu vytvorených pred očkovaním

Bezpečnosť a imunogenita Nimenrixu boli hodnotené, keď sa podal následne po očkovacej látke obsahujúcej toxoidy diftérie a tetanu, acelulárnej zložky pertussis, inaktivované poliovírusy (1, 2 a 3), povrchový antigén hepatitídy B a polyribozylribózofosfát Haemophilus influenzae typ b konjugovaný na toxoid tetanu (DTaP-HBV-IPV/Hib), alebo keď sa podal súbežne s ňou v druhom roku života. Podanie Nimenrixu jeden mesiac po podaní očkovacej látky DTaP-HBV-IPV/Hib viedlo k nižším GMT rSBA proti skupinám A, C a W-135 v porovnaní so súbežným podaním (pozri časť 4.5). Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

Imunitné odpovede u batoliat vo veku 12 až 14 mesiacov

Mesiac po podaní dávky mali batoľatá vo veku 12 až 14 mesiacov podobné odpovede rSBA proti skupinám A, C, W-135 a Y po jednej dávke Nimenrixu alebo dvoch dávkach Nimenrixu podaných dva mesiace od seba.

Jedna dávka bola spojená s nižšími titrami pri teste baktericídnej aktivity komplementu z ľudského séra (hSBA) v skupinách W-135 a Y v porovnaní s dvoma dávkami podanými dva mesiace od seba. Podobné odpovede boli pozorované v skupinách A a C po podaní jednej alebo dvoch dávok (pozri časť 5.1). Klinický význam tohto zistenia nie je známy. Ak sa očakáva, že je batoľa vo zvýšenom riziku invazívneho meningokokového ochorenia kvôli vystaveniu skupinám W-135 a Y, malo by sa zvážiť podanie druhej dávky Nimenrixu v intervale 2 mesiacov. Informácie ohľadom ubúdania protilátok proti skupine A alebo skupine C po podaní prvej dávky Nimenrixu u detí vo veku

12 až 23 mesiacov nájdete v časti Pretrvávanie titrov sérových baktericídnych protilátok.

Pretrvávanie titrov sérových baktericídnych protilátok

Po podaní Nimenrixu dochádza k poklesu titrov sérových baktericídnych protilátok proti skupine A, keď sa v teste použil ľudský komplement (hSBA) (pozri časť 5.1). Klinický význam poklesu titrov hSBA protilátok proti skupine A nie je známy. Ak sa však predpokladá, že jedinec je vystavený významnému riziku expozície skupine A a dávka Nimenrixu mu bola podaná pred viac než približne jedným rokom, môže sa zvážiť podanie posilňovacej dávky.

Pokles titrov protilátok v priebehu času sa pozoroval pri skupinách A, C, W-135 a Y. Klinický význam poklesu titrov protilátok nie je známy. U jedincov, ktorí boli očkovaní v batolivom veku a sú vystavení vysokému riziku expozície meningokokovému ochoreniu vyvolanému skupinami A, C, W-135 a Y, sa môže zvážiť podanie posilňovacej dávky (pozri časť 5.1).

Vplyv Nimenrixu na koncentrácie protilátok proti tetanu

Hoci sa po očkovaní Nimenrixom pozorovalo zvýšenie koncentrácií protilátok proti tetanovému toxoidu (TT), Nimenrix nenahrádza imunizáciu proti tetanu.

Keď sa Nimenrix podáva spolu s očkovacou látkou obsahujúcou TT alebo jeden mesiac pred jej podaním v druhom roku života, nevedie to k narušeniu odpovede na TT ani k významnému ovplyvneniu bezpečnosti. K dispozícii nie sú údaje týkajúce sa podania po 2. roku života.

4.5Liekové a iné interakcie

U dojčiat sa Nimenrix môže podať súbežne s kombinovanými DTaP-HBV-IPV/Hib očkovacími látkami a s 10-valentnou pneumokokovou konjugovanou vakcínou.

Vo veku od 1 roka sa Nimenrix môže podať súbežne s ktoroukoľvek z nasledujúcich očkovacích látok: s očkovacou látkou proti hepatitíde A (HAV) a s očkovacou látkou proti hepatitíde B (HBV), s očkovacou látkou proti osýpkam - príušniciam - ružienke (MMR), s očkovacou látkou proti osýpkam - príušniciam - ružienke - ovčím kiahňam (MMRV), s 10-valentnou pneumokokovou konjugovanou očkovacou látkou alebo s neadjuvovanou očkovacou látkou proti sezónnej chrípke.

V druhom roku života sa Nimenrix taktiež môže podať súbežne s kombinovanými očkovacími látkami proti záškrtu - tetanu - čiernemu kašľu (acelulárna zložka pertussis) (DTaP), vrátane očkovacích látok DTaP kombinovaných so zložkou hepatitídy B, inaktivovaným poliovírusom alebo Haemophilus influenzae typ b (HBV, IPV alebo Hib), akou je očkovacia látka DTaP-HBV-IPV/Hib, a 13-valentnou pneumokokovou konjugovanou očkovacou látkou.

Nimenrix a očkovacia látka obsahujúca TT, akou je očkovacia látka DTaP-HBV-IPV/Hib, sa majú podať súbežne vždy, keď je to možné, alebo sa má Nimenrix podať minimálne jeden mesiac pred podaním očkovacej látky obsahujúcej TT.

Jeden mesiac po súbežnom podaní Nimenrixu a 10-valentnej pneumokokovej konjugovanej očkovacej látky sa zistil nižší geometrický priemer koncentrácií protilátok (GMC) a protilátok stanovených pomocou opsonofagocytózneho testu (OPA) pri jednom pneumokokovom sérotype (18C konjugovaný na tetanový toxoid ako proteínový nosič). Klinický význam tohto zistenia nie je známy. Súbežné podanie nemalo žiaden vplyv na imunitné odpovede na ostatných deväť pneumokokových sérotypov.

Ak sa má Nimenrix podať v rovnakom čase ako iná injekčne podávaná očkovacia látka, očkovacie látky sa musia vždy podať do rôznych miest vpichu.

Je možné predpokladať, že u pacientov podstupujúcich imunosupresívnu liečbu sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s použitím Nimenrixu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Nimenrix sa má používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch a iba vtedy, keď možné výhody očkovania prevažujú nad možnými rizikami pre plod.

Dojčenie

Nie je známe, či sa Nimenrix vylučuje do ľudského mlieka.

Nimenrix sa má používať počas dojčenia iba vtedy, keď možné výhody očkovania prevažujú nad možnými rizikami.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na fertilitu.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Nimenrixu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Niektoré účinky spomenuté v časti 4.8 „Nežiaduce účinky“ však môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnosť Nimenrixu sa hodnotila v klinických štúdiách nasledovne:

Jedna dávka bola podaná 9 621 jedincom. Tento počet zahŕňal 3 079 batoliat (12- až 23-mesačných), 909 detí vo veku 2 až 5 rokov, 990 detí vo veku 6 až 10 rokov,

2 317 dospievajúcich (11- až 17-ročných) a 2 326 dospelých (18- až 55-ročných).

V samostatnej štúdii jedna dávka Nimenrixu bola podaná 274 jedincom vo veku od 56 rokov.

V štúdii u dojčiat vo veku od 6 do 12 týždňov v čase podania prvej dávky 1 052 jedincov dostalo najmenej jednu dávku primárnej schémy 2 alebo 3 dávok Nimenrixu a 1 008 jedincov dostalo posilňovaciu dávku približne vo veku 12 mesiacov.

V skupinách vo veku 6 až 12 týždňov a 12 až 14 mesiacov, ktoré dostali 2 dávky Nimenrixu 2 mesiace od seba, boli prvá a druhá dávka spojené s podobnou lokálnou a systémovou reaktogenitou.

Profil lokálnych a celkových nežiaducich reakcií na posilňovaciu dávku Nimenrixu po základnom očkovaní Nimenrixom alebo inými konjugovanými či čistými polysacharidovými meningokokovými očkovacími látkami bol podobný profilu lokálnych a celkových nežiaducich reakcií pozorovaných po podaní základného očkovania Nimenrixom okrem gastrointestinálnych príznakov (vrátane hnačky, vracania a nauzey), ktoré boli veľmi časté.

Zoznam nežiaducich reakcií uvedený v tabuľke

Hlásené nežiaduce reakcie sú uvedené podľa nasledujúcich kategórií frekvencie výskytu:

Veľmi časté:

(≥ 1/10)

Časté:

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté:

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé:

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé:

(< 1/10 000)

Tabuľka 1 ukazuje nežiaduce reakcie hlásené zo štúdií u jedincov vo veku od 6 týždňov do 55 rokov a po uvedení očkovacej látky na trh. Nežiaduce reakcie hlásené u jedincov vo veku 55 rokov boli podobné nežiaducim reakciám zaznamenaným u mladších dospelých.

Tabuľka 1: Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií podľa triedy orgánových systémov

Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu

Nežiaduce reakcie

 

 

 

Poruchy metabolizmu

Veľmi časté

Nechutenstvo

a výživy

 

 

Psychické poruchy

Veľmi časté

Podráždenosť

 

Menej časté

Nespavosť, plač

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Ospalosť, bolesť hlavy

 

Menej časté

Hypestézia, závraty

Poruchy gastrointestinálneho

Časté

Hnačka, vracanie a nauzea*

traktu

 

 

 

 

 

Poruchy kože a podkožného

Menej časté

Pruritus, vyrážka**

tkaniva

 

 

Poruchy kostrovej a svalovej

Menej časté

Myalgia, bolesť v končatine

sústavy a spojivového tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie

Veľmi časté

Horúčka, opuch v mieste vpichu, bolesť

v mieste podania

 

v mieste vpichu, začervenanie v mieste

 

 

vpichu, únava

 

Časté

Hematóm v mieste vpichu*

 

Menej časté

Malátnosť, indurácia v mieste vpichu,

 

 

pruritus v mieste vpichu, pocitu tepla

 

 

v mieste vpichu, necitlivosť v mieste

 

 

vpichu

 

Neznáme***

Rozsiahly opuch končatiny v mieste

 

 

vpichu, často spojený s erytémom, niekedy

 

 

postihujúci vedľajší kĺb alebo opuch celej

 

 

očkovanej končatiny

*Nauzea a hematóm v mieste vpichu sa vyskytovali u dojčiat s menej častou frekvenciou **Vyrážka sa vyskytovala u dojčiat s častou frekvenciou

***Nežiaduce reakcie identifikované po uvedení očkovacej látky na trh

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Hlásený nebol žiaden prípad predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky, očkovacie látky proti meningokokom, ATC kód: J07AH08

Mechanizmus účinku

Protilátky proti kapsulárnym polysacharidom meningokokov chránia pred meningokokovými ochoreniami prostredníctvom komplementom sprostredkovanej baktericídnej aktivity. Nimenrix navodzuje tvorbu baktericídnych protilátok proti kapsulárnym polysacharidom Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y, čo sa stanovilo pomocou testov využívajúcich buď králičí komplement (rSBA), alebo ľudský komplement (hSBA).

Imunogenita u dojčiat

V klinickej štúdii u dojčiat (MenACWY-TT-083) prvá dávka bola podaná vo veku od 6 do 12 týždňov, druhá dávka bola podaná po intervale 2 mesiacov a tretia (posilňovacia) dávka bola podaná vo veku približne 12 mesiacov. DTaP-HBV-IPV/Hib a 10-valentná pneumokoková vakcína boli podané súbežne. Nimenrix vyvolal baktericídnu protilátkovú odpoveď proti štyrom meningokokovým skupinám. Odpoveď proti skupine C bola noninferiorná voči odpovedi vyvolanej registrovanými vakcínami MenC-CRM a MenC-TT v percentuálnom vyjadrení s titrom rSBA ≥ 8 jeden mesiac po druhej dávke. Pozri tabuľku 2.

Tabuľka 2: Baktericídne protilátkové odpovede (rSBA*) a (hSBA**) u dojčiat po dvoch dávkach podaných 2 mesiace od seba a po posilňovacej dávke vo veku 12 mesiacov (štúdia MenACWY- TT-083)

Meningo

Skupina s

 

 

rSBA*

 

hSBA**

 

 

 

 

 

koková

očkovaco

 

N

GMT

N

GMT

skupina

u látkou

 

(95 %

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

 

IS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,4

 

 

96,5 %

 

 

 

Po dávke

 

%

 

 

 

(93,0;

 

 

2(1)

(95,4;

(182; 227)

(131; 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

 

98,6)

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

99,6

1 561

 

99,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

posilňova

 

%

 

1 007 (836; 1

 

 

(1 412; 1

(97,4;

 

 

cej

(98,4;

214)

 

 

 

725)

 

100)

 

 

dávke(1)

 

99,9)

 

 

 

 

 

 

98,7

 

 

98,6 %

 

 

 

Po dávke

 

%

 

1 308

 

 

(96,0;

 

 

2(1)

(97,2;

(540; 693)

(1 052; 1 627)

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

99,8

1 177

 

99,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

posilňova

 

%

 

4 992

 

 

(1 059; 1

(97,5;

 

 

cej

(98,8;

(4 086; 6 100)

 

 

 

308)

 

100)

 

 

dávke(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

99,6

 

 

100 %

 

 

 

Po dávke

 

%

 

3 188

 

 

(98,2;

 

MenC-

2(1)

(98,4;

(850; 1 079)

(2 646; 3 841)

C

 

 

99,9)

 

 

100)

 

CRM

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

98,4

 

 

 

 

 

vakcína

 

 

 

100 %

 

 

posilňova

 

%

1 051

 

5 438

 

 

(98,3;

 

 

cej

(96,8;

(920; 1 202)

(4 412; 6 702)

 

 

 

 

100)

 

 

dávke(1)

 

99,4)

 

 

 

 

 

Po dávke

 

100 %

1 188

 

100 %

2 626

 

 

(99,2;

(1 080; 1

(98,4;

 

MenC-

2(1)

(2 219; 3 109)

 

 

 

100)

307)

 

100)

 

 

TT

Po

 

100 %

1 960

 

100 %

 

 

vakcína

posiňova

 

 

5 542

 

(99,2;

(1 776; 2

(98,3;

 

 

cej

(4 765; 6 446)

 

 

 

100)

163)

 

100)

 

 

dávke(1)

 

 

 

 

 

 

 

99,1

1 605

 

100 %

 

 

 

Po dávke

 

%

 

 

 

(1 383; 1

(98,3;

 

 

2(1)

(97,8;

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

862)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

99,8

2 777

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

posilňova

 

%

 

5 123

 

 

(2 485; 3

(98,3;

 

 

cej

(98,8;

(4 504; 5 826)

 

 

 

104)

 

100)

 

 

dávke(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

98,2

 

 

97,7 %

 

 

 

Po dávke

 

%

 

 

 

(94,6;

 

 

2(1)

(96,6;

(419; 558)

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

 

99,2)

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

99,4

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posilňova

 

%

 

2 954

 

 

(98,3;

 

 

cej

(99,1;

(787; 986)

(2 498; 3 493)

 

 

 

 

100)

 

 

dávke(1)

 

99,9)

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila na primárnej kohorte podľa protokolu (ATP) pre imunogenitu.

*rSBA testovanie vykonané v laboratóriách Public Health England (PHE) v UK **hSBA testované v laboratóriách GSK

(1) vzorky krvi sa odobrali 21 až 48 dní po očkovaní

Imunogenita u batoliat vo veku 12 až 23 mesiacov

V klinických štúdiách MenACWY-TT-039 a MenACWY-TT-040 jedna dávka Nimenrixu vyvolala odpovede rSBA proti štyrom skupinám meningokokov, pričom odpoveď na meningokoky skupiny C bola v percentuálnom vyjadrení titrov rSBA ≥ 8 porovnateľná s odpoveďou vyvolanou registrovanou očkovacou látkou MenC-CRM (tabuľka 3).

Tabuľka 3: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA*) u batoliat vo veku 12 až 23 mesiacov

Mening

 

Štúdia MenACWY-TT-039(1)

Štúdia MenACWY-TT-040(2)

okokov

Skupina

 

≥ 8

GMT

 

≥ 8

GMT

á

s očkovacou látkou

N

N

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

skupina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

99,7 %

2 205

98,4 %

3 170

(98,4; 100)

(2 008; 2 422)

(95,3; 99,7)

(2 577; 3 899)

 

 

 

 

 

Nimenrix

99,7 %

97,3 %

C

(98,4; 100)

(437; 522)

(93,7; 99,1)

(672; 1 021)

 

 

 

Očkovacia látka

97,5 %

98,2 %

 

 

MenC-CRM

(92,9; 99,5)

(170; 265)

(93,8; 99,8)

(521; 918)

 

 

 

W-135

Nimenrix

100 %

2 682

98,4 %

4 022

(99,0; 100)

(2 453; 2 932)

(95,4; 99,7)

(3 269; 4 949)

 

 

 

 

Y

Nimenrix

100 %

2 729

97,3 %

3 168

(99,0; 100)

(2 473; 3 013)

(93,8; 99,1)

(2 522; 3 979)

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohortách určených pre hodnotenie imunogenity.

(1)vzorky krvi sa odobrali 42 až 56 dní po očkovaní

(2)vzorky krvi sa odobrali 30 až 42 dní po očkovaní * testované v laboratóriách GSK

V štúdii MenACWY-TT-039 sa ako sekundárny cieľový ukazovateľ taktiež sledovala sérová baktericídna aktivita s použitím ľudského séra ako zdroja komplementu (hSBA) (tabuľka 4).

Tabuľka 4: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (hSBA*) u batoliat vo veku 12 až 23 mesiacov

Meningokoková

Skupina s očkovacou

N

Štúdia MenACWY-TT-039(1)*

≥ 8

GMT

skupina

látkou

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2 %

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4; 22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5 %

C

(96,6; 99,5)

(175; 219)

 

 

Očkovacia látka

81,9 %

40,3

 

 

MenC-CRM

(73,7; 88,4)

(29,5; 55,1)

 

 

W-135

Nimenrix

87,5 %

48,9

(83,5 ; 90,8)

(41,2; 58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3 %

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8; 37,1)

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity.

(1)vzorky krvi sa odobrali 42 až 56 dní po očkovaní

*testované v laboratóriách GSK

V štúdii Men ACWY-TT-104 bola hodnotená imunitná odpoveď jeden mesiac po poslednom očkovaní Nimenrixom v jednej alebo dvoch dávkach 2 mesiace od seba. Nimenrix vyvolal baktericídne odpovede proti všetkým štyrom skupinám, ktoré boli podobné v percentuálnom vyjadrení s titrom rSBA ≥ 8 a GMT po jednej alebo dvoch dávkach (tabuľka 5).

Tabuľka 5: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA)* u batoliat vo veku 12 až 14 mesiacov

Meningokoková

Skupina s

 

 

Štúdia MenACWY-TT-104(1)

očkovacou

Časovanie

 

≥ 8

GMT

skupina

N

látkou

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

97,8 %

1 437

 

1 dávka

(94,4; 99,4)

(1 118;1 847)

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

96,8 %

1 275

 

Nimenrix

(92,8; 99,0)

(970; 1 675)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

98,0 %

1 176

 

 

 

 

(94,3; 99,6)

(922; 1 501)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

95,0 %

 

1 dávka

(90,7; 97,7)

(345,6; 591,9)

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

95,5 %

369,3

 

Nimenrix

(91,0; 98,2)

(281; 485)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

98,7 %

 

 

 

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

95,0 %

2 120

 

1 dávka

(90,8; 97,7)

(1 601; 2 808)

 

 

 

W-135

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

94,9 %

2 030

 

Nimenrix

(90,3; 97,8)

(1 511; 2 728)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

100 %

3 533

 

 

 

 

(97,6; 100)

(2 914; 4 283)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

92,8 %

 

1 dávka

(88,0; 96,1)

(705; 1 285)

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

93,6 %

 

Nimenrix

(88,6; 96,9)

(692; 1 258)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

99,3 %

1 134

 

 

 

 

(96,3; 100)

(944; 1 360)

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity.

(1) vzorky krvi sa odobrali 21 až 48 dní po očkovaní * testované v laboratóriách Public Health England

V štúdii MenACWY-TT-104 sa ako sekundárny cieľový ukazovateľ taktiež sledovala sérová baktericídna aktivita s použitím hSBA. Nimenrixom vyvolané baktericídne odpovede proti skupinám W-135 a Y boli vyššie v percentuálnom vyjadrení s titrom hSBA ≥ 8, keď boli podané dve dávky

v porovnaní s jednou dávkou. Podobné odpovede v percentuálnom vyjadrení s titrom hSBA ≥ 8 boli pozorované v skupinách A a C (tabuľka 6).

Tabuľka 6: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (hSBA)* u batoliat vo veku 12 až 14 mesiacov

Meningokoková

Skupina s

 

 

Štúdia MenACWY-TT-104(1)

očkovacou

Časovanie

 

≥ 8

GMT

skupina

N

látkou

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

95,9 %

 

1 dávka

(88,6; 99,2)

(87; 160)

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

97,0 %

 

Nimenrix

(89,5; 99,6)

(98; 180)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

97,0 %

 

 

 

 

(89,5; 99,6)

(126; 230)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

98,7 %

 

1 dávka

(93,1; 100)

(105; 220)

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

95,7%

 

Nimenrix

(88,0; 99,1)

(110; 236)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

100 %

1 753

 

 

 

 

(94,8; 100)

(1 278; 2 404)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

62,5 %

 

1 dávka

(50,3; 73,6)

( 16; 47)

 

 

 

W-135

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

68,9 %

 

Nimenrix

(55,7; 80,1)

(16; 43)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

97,1 %

 

 

 

 

(90,1; 99,7)

(550; 1 041)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

67,6 %

 

1 dávka

(55,5; 78,20)

(24; 71)

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

64,3 %

 

Nimenrix

(50,4; 76,6)

(18; 58)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

95,3 %

 

 

 

 

(86,9; 99,0)

(339; 775)

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity.

(1) vzorky krvi sa odobrali 21 až 48 dní po očkovaní * testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo podľa rSBA a hSBA do 5 rokov u detí, ktoré na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-027 (tabuľka 7).

Tabuľka 7: Údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede po 5 rokoch u batoliat, ktoré mali v čase očkovania 12 až 23 mesiacov (štúdia MenACWY-TT-032; predĺženie štúdie 027)

Mening

 

Ča-

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

okokov

Skupina

 

 

 

 

 

 

 

 

sový

 

 

 

 

 

 

 

 

á

s očkovacou

 

≥ 8

 

GMT

 

≥ 8

 

GMT

bod

N

 

N

 

skupi-

látkou

(95 % IS)

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

(95 % IS)

(rok)

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4 %

 

35,1

52,3 %

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5 %

 

37,4

35,6 %

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8 %

 

97,8 %

 

 

Nimenrix

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6 %

 

48,9

91,7 %

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

Očkovacia

80,0 %

 

70,0 %

 

91,9

 

 

 

 

látka

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

 

 

 

 

 

 

MenC-

63,6 %

 

26,5

90,9 %

 

 

CRM

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 %

 

50,8

84,4 %

 

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

34,7 %

 

18,2

82,6 %

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2 %

 

44,9

87,8 %

 

74,6

Y

Nimenrix

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

 

 

 

 

 

42,9 %

 

20,6

80,0 %

 

70,6

 

 

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Pretrvávanie imunogenity sa analyzovalo pomocou ATP kohorty v 5. roku. Predpojatosť pri selekcii zapríčinená hlavne preočkovaním jedincov s titrom rSBA proti skupine C < 8 a ich vylúčenie

z hodnotenia pri následnom časovom bode (následných časových bodoch) mohli viesť k nadhodnoteniu titrov.

*testovanie rSBA vykonané v laboratóriách PHE v UK

**testované v laboratóriách GSK

Imunogenita u detí vo veku 2 až 10 rokov

V štúdii MenACWY-TT-081 sa preukázala noninferiorita Nimenrixu oproti ďalšej registrovanej očkovacej látke MenC-CRM v zmysle odpovede na skupinu C vyvolanej očkovacou látkou [94,8 % (95 % IS: 91,4; 97,1) a resp. 95,7 % (95 % IS: 89,2; 98,8)]. GMT protilátok boli nižšie v skupine s Nimenrixom [2 795 (95 % IS: 2 393; 3 263)] oproti skupine s očkovacou látkou MenC-CRM [5 292 (95 % IS: 3 815; 7 340)].

V MenACWY-TT-038 sa preukázala noninferiorita Nimenrixu oproti registrovanej očkovacej látke ACWY-PS v zmysle odpovede na štyri skupiny meningokokov (A, C, W-135 a Y) vyvolanej očkovacou látkou (pozri tabuľku 8).

Tabuľka 8: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA*) na Nimenrix

a očkovaciu látku ACWY-PS u detí vo veku 2 až 10 rokov stanovené 1 mesiac po očkovaní (štúdia MenACWY-TT-038)

Mening

 

Nimenrix

 

 

Očkovacia látka ACWY-PS

okokov

 

 

 

 

 

 

 

á

N

VR

GMT

N

VR

GMT

skupi-

(95 %IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

A

89,1 %

6 343

64,6 %

2 283

(86,3; 91,5)

(5 998;

6 708)

(57,4; 71,3)

(2 023; 2 577)

 

 

 

C

96,1 %

4 813

89,7 %

1 317

(94,4; 97,4)

(4 342;

5 335)

(85,1; 93,3)

(1 043; 1 663)

 

 

 

W-135

97,4 %

11 543

82,6 %

2 158

(95,9; 98,4)

(10 873;

12 255)

(77,2; 87,2)

(1 815; 2 565)

 

 

 

Y

92,7 %

10 825

68,8 %

2 613

(90,5; 94,5)

(10 233;

11 452)

(62,5; 74,6)

(2 237; 3 052)

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity. VR: odpoveď na očkovaciu látku definovaná ako podiel jedincov s:

titrami rSBA 32 u jedincov, ktorí boli na začiatku séronegatívni (t.j. titre rSBA pred očkovaním < 8)

najmenej 4-násobným zvýšením titrov rSBA od obdobia pred očkovaním po obdobie po očkovaní

u jedincov, ktorí boli na začiatku séropozitívni (t.j. titre rSBA pred očkovaním ≥ 8) * testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo u detí, ktoré na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-081 (tabuľka 9).

Tabuľka 9: Údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede po 44 mesiacoch u detí, ktoré mali v čase očkovania 2 až 10 rokov (štúdia MenACWY-TT-088; predĺženie štúdie 081)

Mening

Skupina

Časový

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

bod

 

 

 

 

 

 

 

 

okoková

s očkovaco

 

≥ 8

 

GMT

 

≥ 8

 

GMT

(me-

N

 

N

 

skupina

u látkou

(95 % IS)

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

(95 % IS)

siace)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5 %

 

25,6 %

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7 %

 

25,8 %

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6 %

 

34,8

95,6 %

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0 %

 

14,5

76,8 %

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

Očkovacia

76,8 %

 

86,5

90,9 %

 

82,2

 

 

 

 

látka

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

 

 

 

 

 

 

MenC-

45,5 %

 

31,0

64,5 %

 

38,8

 

CRM

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2 %

 

84,9 %

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3 %

 

80,5 %

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3 %

 

81,3 %

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4 %

 

78,9

82,9 %

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede upravenej vzhľadom na každý časový bod.

* testovanie rSBA vykonané v laboratóriách PHE v UK

** testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo podľa hSBA 1 rok po očkovaní u detí vo veku

6 až 10 rokov, ktoré na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-027 (tabuľka 10) (pozri časť 4.4).

Tabuľka 10: Údaje stanovené 1 mesiac po očkovaní a údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede (hSBA*) po 1 roku u detí vo veku 6 až 10 rokov

Mening

 

 

1 mesiac po očkovaní

Pretrvávanie imunitnej odpovede

okokov

Skupina

 

 

po 1 roku

 

(štúdia MenACWY-TT-027)

 

 

á

s očkovaco

(štúdia MenACWY-TT-028)

 

 

 

skupin

u látkou

N

GMT

N

 

GMT

a

 

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

 

(95 % IS)

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3 %

 

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

 

(2,7; 4,4)

 

 

 

 

ACWY-PS

25,7 %

4,1

5,7 %

 

2,5

 

 

 

 

(12,5; 43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7; 19,2)

 

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1 %

95,2 %

 

C

 

(81,3; 94,4)

(99,3; 244)

(89,2; 98,4)

 

(95,4; 176)

 

 

 

 

ACWY-PS

39,5 %

13,1

32,3 %

 

7,7

 

 

 

 

(24,0; 56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7; 51,4)

 

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1 %

100 %

 

W-135

 

(89,0; 98,4)

(99,9; 178)

(96,5; 100)

 

(218; 302)

 

 

 

 

ACWY-PS

34,3 %

5,8

12,9 %

 

3,4

 

 

 

 

(19,1; 52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6; 29,8)

 

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1 %

95,1

99,1 %

 

Y

 

(73,7; 90,2)

(62,4; 145)

(94,9; 100)

 

(213; 330)

 

 

 

 

ACWY-PS

43,8 %

12,5

33,3 %

 

9,3

 

 

 

 

(26,4; 62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6; 51,0)

 

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede.

* testované v laboratóriách GSK

Imunogenita u dospievajúcich vo veku 11 až 17 rokov a u dospelých vo veku ≥ 18 rokov

V dvoch klinických štúdiách, ktoré boli vykonané s dospievajúcimi vo veku 11 až 17 rokov (štúdia MenACWY-TT-036) a s dospelými vo veku 18 až 55 rokov (štúdia MenACWY-TT-035), bola podaná buď jedna dávka Nimenrixu, alebo jedna dávka očkovacej látky ACWY-PS.

Preukázala sa imunologická noninferiorita Nimenrixu oproti očkovacej látke ACWY-PS v zmysle odpovede na očkovaciu látku definovanej vyššie (tabuľka 11).

Tabuľka 11: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA*) na Nimenrix

a očkovaciu látku ACWY-PS u dospievajúcich vo veku 11 až 17 rokov a u dospelých vo veku ≥ 18 rokov stanovené 1 mesiac po očkovaní

 

Menin

 

Nimenrix

 

Očkovacia látka ACWY-PS

Štúdia

gokok

N

 

 

N

 

 

 

(Vekové

ová

 

VR

GMT

 

 

VR

GMT

rozmedzie)

sku-

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

pina

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4 %

5 928

 

77,5 %

2 947

Štúdia

(82,1; 88,2)

(5 557; 6 324)

 

(70,9; 83,2)

(2 612; 3 326)

 

 

 

 

C

97,4 %

13 110

 

96,7 %

8 222

MenACWY-

 

(95,8; 98,5)

(11 939; 14 395)

 

(93,3; 98,7)

(6 807; 9 930)

TT-036

 

 

 

 

 

 

96,4 %

8 247

 

 

87,5 %

2 633

(11 až 17

W-135

 

(94,6; 97,7)

(7 639; 8 903)

 

(82,3; 91,6)

(2 299; 3 014)

rokov)

 

 

 

 

Y

93,8 %

14 086

 

78,5 %

5 066

 

 

 

(91,6; 95,5)

(13 168; 15 069)

 

(72,5; 83,8)

(4 463; 5 751)

 

 

 

 

 

 

A

80,1 %

3 625

 

69,8 %

2 127

Štúdia

(77,0; 82,9)

(3 372; 3 897)

 

(63,8; 75,4)

(1 909; 2 370)

 

 

 

 

C

91,5 %

8 866

 

92,0 %

7 371

MenACWY-

 

(89,4; 93,3)

(8 011; 9 812)

 

(88,3; 94,9)

(6 297; 8 628)

TT-035

 

 

 

 

 

 

90,2 %

5 136

 

 

85,5 %

2 461

(18 až 55

W-135

 

(88,1; 92,1)

(4 699; 5 614)

 

(80,9; 89,4)

(2 081; 2 911)

rokov)

 

 

 

 

Y

87,0 %

7 711

 

78,8 %

4 314

 

 

 

(84,6; 89,2)

(7 100; 8 374)

 

(73,6; 83,4)

(3 782; 4 921)

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity. VR: odpoveď na očkovaciu látku

* testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo do 5 rokov po očkovaní u dospievajúcich, ktorí podstúpili základné očkovanie v štúdii MenACWY-TT-036 (tabuľka 12).

Tabuľka 12: Údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede (rSBA*) po 5 rokoch u dospievajúcich, ktorí mali v čase očkovania 11 až 17 rokov

Menin

 

 

Nimenrix

 

Očkovacia látka ACWY-PS

gokok

Časový

 

 

 

 

 

 

 

ová

bod

N

≥8

GMT

N

 

≥8

GMT

skupin

(Roky)

(95% IS)

(95% IS)

 

(95% IS)

(95% IS)

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9 %

 

82,7 %

 

(90,1; 95,1)

(381; 527)

 

(75,6; 88,4)

(147; 288)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0 %

 

(94,5; 99,1)

(531; 781)

 

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

91,1 %

 

86,0 %

 

(88,1; 93,6)

(309; 446)

 

(79,4; 91,1)

(262; 580)

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1 %

 

(83,8; 92,3)

(194; 318)

 

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0 %

 

30,0 %

16,0

 

(78,1; 85,4)

(268; 426)

 

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

W-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0 %

 

34,9 %

19,7

 

(80,9; 90,2)

(324; 588)

 

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

93,1 %

 

58,0 %

69,6

 

(90,3; 95,3)

(620; 884)

 

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6 %

 

66,3 %

 

(93,4; 98,5)

(824; 1214)

 

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede upravenej vzhľadom na každý časový bod.

* testovanie rSBA vykonané v laboratóriách PHE v UK.

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo podľa hSBA do 5 rokov po očkovaní u dospievajúcich a dospelých, ktorí na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-052 (tabuľka 13) (pozri časť 4.4).

Tabuľka 13: Údaje stanovené 1 mesiac po očkovaní (štúdia MenACWY-TT-052) a údaje

o pretrvávaní imunitnej odpovede (hSBA*) po 5 rokoch (štúdia MenACWY-TT-059) u dospievajúcich a dospelých vo veku 11 až 25 rokov

Meningokoková

Skupina s

Časový

 

8 (95% IS)

 

očkovacou

N

GMT (95% IS)

skupina

bod

látkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

A

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

 

 

Rok 5

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

 

 

Mesiac

96,1 % (93,5; 97,9)

532 (424; 668)

C

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

94,9 % (92,0; 97,0)

172 (142; 207)

 

 

 

 

Rok 5

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6 (65,9; 136)

 

 

Mesiac

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

W-135

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

98,5 % (96.5; 99,5)

197 (173; 225)

 

 

 

 

Rok 5

87,0 % (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

 

 

Mesiac

95,1 % (92,3; 97,0)

246 (208; 291)

Y

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

97,8 % (95,6; 99,0)

272 (237; 311)

 

 

 

 

Rok 5

94,4 % (89,2; 97,5)

225 (174; 290)

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede upravenej vzhľadom na každý časový bod

* testované v laboratóriách GSK

V samostatnej štúdii (MenACWY-TT-085) jedna dávka Nimenrixu bola podaná 194 dospelým Libanončanom vo veku od 56 rokov (vrátane 133 vo veku od 56 do 65 rokov a 61 vo veku > 65 rokov). Percento jedincov s titrami rSBA (zmerané v laboratóriách GSK) ≥ 128 pred očkovaním bolo v rozsahu od 45 % (skupina C) do 62 % (skupina Y). Celkovo jeden mesiac po očkovaní percento s titrami rSBA ≥ 128 bolo v rozsahu od 93 % (skupina C) do 97 % (skupina Y). V podskupine vo veku > 65 rokov percento s titrami rSBA ≥ 128 jeden mesiac po očkovaní bolo v rozsahu od 90 % (skupina A) do 97 % (skupina Y).

Odpoveď na podanie posilňovacej dávky jedincom, ktorí sa v minulosti očkovali konjugovanou meningokokovou očkovacou látkou proti Neisseria meningitidis

Očkovanie s posilňovacou dávkou Nimenrixu sa študovalo u jedincov vo veku od 12 mesiacov, ktorí podstúpili základné očkovanie s monovalentnou (MenC-CRM) alebo kvadrivalentnou konjugovanou meningokokovou očkovacou látkou (MenACWY-TT). Pozorovali sa mohutné pamäťové odpovede na antigén(y) pri základnom očkovaní.

Odpoveď na Nimenrix u jedincov v minulosti očkovaných čistou polysacharidovou očkovacou látkou proti Neisseria meningitidis

V štúdii MenACWY-TT-021 vykonanej s jedincami vo veku 4,5 až 34 rokov bola imunogenita Nimenrixu podaného 30 až 42 mesiacov po očkovaní očkovacou látkou ACWY-PS porovnaná

s imunogenitou Nimenrixu podaného jedincom rovnakého veku, ktorí v predchádzajúcich 10 rokoch neboli očkovaní žiadnou meningokokovou očkovacou látkou. Imunitná odpoveď (titer rSBA ≥ 8) na všetky skupiny meningokokov (A, C, W-135, Y) sa zistila u všetkých jedincov bez ohľadu na to, či v minulosti boli alebo neboli očkovaní meningokokovou očkovacou látkou. GMT rSBA boli

významne nižšie u jedincov, ktorým bola podaná dávka očkovacej látky ACWY-PS 30 - 42 mesiacov pred podaním Nimenrixu, avšak 100 % jedincov dosiahlo titre rSBA ≥ 8 pri všetkých štyroch skupinách meningokokov (A, C, W-135, Y) (pozri časť 4.4).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Nimenrixom v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie zameraných na prevenciu

meningokokového ochorenia vyvolaného Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií lokálnej tolerancie, akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní, vývojovej/reprodukčnej toxicity a fertility neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Prášok:

Sacharóza

Trometamol

Rozpúšťadlo:

Chlorid sodný

Voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Po rekonštitúcii:

Očkovacia látka sa má po rekonštitúcii použiť okamžite. Aj keď odklad sa neodporúča, stabilita očkovacej látky po rekonštitúcii bola preukázaná počas 8 hodín pri teplote 30 °C. Ak sa nepoužije v priebehu 8 hodín, očkovaciu látku nepodávajte.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Prášok v injekčnej liekovke (sklo typu I) s uzáverom (butylkaučuk) a rozpúšťadlo v naplnenej injekčnej striekačke s uzáverom (butylkaučuk).

Veľkosti balenia po 1 a 10 ks s ihlami alebo bez ihiel.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pokyny na rekonštitúciu očkovacej látky s rozpúšťadlom dodaným v naplnenej injekčnej striekačke

Nimenrix sa musí rekonštituovať pridaním celého obsahu naplnenej injekčnej striekačky s rozpúšťadlom do injekčnej liekovky obsahujúcej prášok.

Nasaďte ihlu na injekčnú striekačku tak, ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku. Injekčná striekačka priložená k Nimenrixu sa však môže trochu líšiť (bez skrutkovacieho závitu) od injekčnej striekačky zobrazenej na obrázku. V tomto prípade sa má ihla nasadiť bez skrutkovania.

1.Držte valec injekčnej striekačky v jednej ruke

(dbajte na to, aby ste nedržali piest injekčnej striekačky), a odskrutkujte vrchnák injekčnej striekačky tak,

že ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek.

2.Nasaďte ihlu na injekčnú striekačku tak, že ihlu priložíte k injekčnej striekačke

a točíte ju v smere hodinových ručičiek,

až kým neucítite, že zapadla na svoje miesto (pozri obrázok).

3.Snímte kryt ihly, ktorý pri tom môže klásť malý odpor.

Piest injekčnej striekačky

Valec injekčnej striekačky

Vrchnák injekčnej striekačky

Kryt ihly

4.Pridajte rozpúšťadlo k prášku. Po pridaní rozpúšťadla k prášku sa musí zmes dôkladne pretrepať, až kým sa prášok v rozpúšťadle úplne nerozpustí.

Rekonštituovaná očkovacia látka je číry bezfarebný roztok.

Pred podaním sa má rekonštituovaná očkovacia látka opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa má očkovacia látka zlikvidovať.

Očkovacia látka sa má po rekonštitúcii použiť okamžite.

Na podanie očkovacej látky sa má použiť nová ihla.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 20. apríl 2012

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

1. NÁZOV LIEKU

Nimenrix prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v ampulke

Konjugovaná očkovacia látka proti meningokokom skupín A, C, W-135 a Y

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 dávka (0,5 ml) po rekonštitúcii obsahuje:

 

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny A1

5 mikrogramov

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny C1

5 mikrogramov

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny W-1351

5 mikrogramov

Polysacharid Neisseria meningitidis skupiny Y1

5 mikrogramov

1konjugovaný na tetanový toxoid ako proteínový nosič

44 mikrogramov

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Prášok alebo koláč je biely.

Rozpúšťadlo je číre a bezfarebné.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Nimenrix je indikovaný na aktívnu imunizáciu jedincov vo veku od 6 týždňov proti invazívnym meningokokovým ochoreniam, ktoré sú vyvolané baktériami Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Nimenrix sa má používať v súlade s dostupnými oficiálnymi odporúčaniami.

Dojčatá vo veku od 6 do 12 týždňov

Odporúčaná imunizačná schéma pozostáva z troch dávok, pričom veľkosť každej dávky je 0,5 ml. Primárna schéma pre dojčatá pozostáva z dvoch dávok, pričom prvá dávka sa podáva vo veku od 6 týždňov s intervalom 2 mesiace medzi dávkami. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča vo veku 12 mesiacov (pozri časť 5.1).

Deti vo veku od 12 mesiacov, dospievajúci a dospelí

Má sa podať jedna 0,5 ml dávka.

U niektorých jedincov môže byť vhodné podanie druhej dávky Nimenrixu (pozri časť 4.4).

Deti vo veku od 12 mesiacov, dospievajúci a dospelí, ktorí boli v minulosti očkovaní

Nimenrix sa môže podať v posilňovacej dávke jedincom, ktorí boli v minulosti očkovaní konjugovanou či čistou polysacharidovou meningokokovou očkovacou látkou (pozri časti 4.4 a 5.1).

Spôsob podávania

Imunizácia sa má uskutočniť iba intramuskulárnou injekciou.

Odporúčaným miestom podania injekcie u dojčiat je anterolaterálna strana stehna. U jedincov vo veku od 1 roka odporúčaným miestom podania injekcie je anterolaterálna strana stehna alebo deltový sval (pozri časti 4.4 a 4.5).

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nimenrix sa nesmie za žiadnych okolností podať intravaskulárne, intradermálne ani subkutánne.

V súlade so správnou klinickou praxou sa má pred očkovaním podrobne odobrať anamnéza (najmä s ohľadom na predchádzajúce očkovanie a na možný výskyt nežiaducich účinkov) a urobiť klinické vyšetrenie očkovaného.

Pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie vyskytujúcej sa po podaní očkovacej látky musí byť vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad.

Pridružené ochorenie

Očkovanie Nimenrixom sa musí odložiť u jedincov trpiacich závažným akútnym febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie, akou je nádcha, by nemalo viesť k odloženiu očkovania.

Synkopa

Po akomkoľvek očkovaní, alebo dokonca aj pred ním, sa najmä u dospievajúcich môže vyskytnúť synkopa (strata vedomia) ako psychogénna reakcia na vpich ihly. Synkopa môže byť spojená

s niekoľkými neurologickými príznakmi, akými sú prechodné poruchy videnia, parestézia a tonicko-klonické pohyby končatín, objavujúcimi sa počas opätovného nadobúdania vedomia. Je dôležité urobiť opatrenia, aby sa zabránilo zraneniu následkom straty vedomia.

Trombocytopénia a poruchy zrážanlivosti krvi

Nimenrix sa má podávať obozretne jedincom s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek poruchou zrážanlivosti krvi, pretože po intramuskulárnom podaní môže u týchto jedincov nastať krvácanie.

Imunodeficiencia

Je možné predpokladať, že u pacientov podstupujúcich imunosupresívnu liečbu alebo u pacientov s imunodeficienciou sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď.

Bezpečnosť a imunogenita neboli hodnotené u pacientov so zvýšenou náchylnosťou

k meningokokovej infekcii v dôsledku stavov akými sú deficiencie terminálnych zložiek komplementu a anatomická alebo funkčná asplénia. U týchto jedincov sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď.

Ochrana pred meningokokovým ochorením

Nimenrix poskytuje ochranu iba pred Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y. Očkovacia látka nechráni pred žiadnymi inými skupinami Neisseria meningitidis.

Ochranná imunitná odpoveď sa nemusí vyvolať u všetkých očkovaných jedincov.

Vplyv predchádzajúceho očkovania čistou polysacharidovou meningokokovou očkovacou látkou

Jedinci, ktorí boli v minulosti očkovaní čistou polysacharidovou meningokokovou očkovacou látkou a o 30 až 42 mesiacov neskôr boli očkovaní Nimenrixom, mali nižšie geometrické priemery titrov (GMT) protilátok stanovené pomocou testu sérovej baktericídnej aktivity s využitím králičieho komplementu (rSBA) ako jedinci, ktorí v predchádzajúcich 10 rokoch neboli očkovaní žiadnou meningokokovou očkovacou látkou (pozri časť 5.1). Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

Vplyv protilátok proti toxoidu tetanu vytvorených pred očkovaním

Bezpečnosť a imunogenita Nimenrixu boli hodnotené, keď sa podal následne po očkovacej látke obsahujúcej toxoidy diftérie a tetanu, acelulárnej zložky pertussis, inaktivované poliovírusy (1, 2 a 3), povrchový antigén hepatitídy B a polyribozylribózofosfát Haemophilus influenzae typ b konjugovaný na toxoid tetanu (DTaP-HBV-IPV/Hib), alebo keď sa podal súbežne s ňou v druhom roku života. Podanie Nimenrixu jeden mesiac po podaní očkovacej látky DTaP-HBV-IPV/Hib viedlo k nižším GMT rSBA proti skupinám A, C a W-135 v porovnaní so súbežným podaním (pozri časť 4.5). Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

Imunitné odpovede u batoliat vo veku 12 až 14 mesiacov

Mesiac po podaní dávky mali batoľatá vo veku 12 až 14 mesiacov podobné odpovede rSBA proti skupinám A, C, W-135 a Y po jednej dávke Nimenrixu alebo dvoch dávkach Nimenrixu podaných dva mesiace od seba.

Jedna dávka bola spojená s nižšími titrami pri teste baktericídnej aktivity komplementu z ľudského séra (hSBA) v skupinách W-135 a Y v porovnaní s dvoma dávkami podanými dva mesiace od seba. Podobné odpovede boli pozorované v skupinách A a C po podaní jednej alebo dvoch dávok (pozri časť 5.1). Klinický význam tohto zistenia nie je známy. Ak sa očakáva, že je batoľa vo zvýšenom riziku invazívneho meningokokového ochorenia kvôli vystaveniu skupinám W-135 a Y, malo by sa zvážiť podanie druhej dávky Nimenrixu v intervale 2 mesiacov. Informácie ohľadom ubúdania protilátok proti skupine A alebo skupine C po podaní prvej dávky Nimenrixu u detí vo veku

12 až 23 mesiacov nájdete v časti Pretrvávanie titrov sérových baktericídnych protilátok.

Pretrvávanie titrov sérových baktericídnych protilátok

Po podaní Nimenrixu dochádza k poklesu titrov sérových baktericídnych protilátok proti skupine A, keď sa v teste použil ľudský komplement (hSBA) (pozri časť 5.1). Klinický význam poklesu titrov hSBA protilátok proti skupine A nie je známy. Ak sa však predpokladá, že jedinec je vystavený významnému riziku expozície skupine A a dávka Nimenrixu mu bola podaná pred viac než približne jedným rokom, môže sa zvážiť podanie posilňovacej dávky.

Pokles titrov protilátok v priebehu času sa pozoroval pri skupinách A, C, W-135 a Y. Klinický význam poklesu titrov protilátok nie je známy. U jedincov, ktorí boli očkovaní v batolivom veku a sú vystavení vysokému riziku expozície meningokokovému ochoreniu vyvolanému skupinami A, C, W-135 a Y, sa môže zvážiť podanie posilňovacej dávky (pozri časť 5.1).

Vplyv Nimenrixu na koncentrácie protilátok proti tetanu

Hoci sa po očkovaní Nimenrixom pozorovalo zvýšenie koncentrácií protilátok proti tetanovému toxoidu (TT), Nimenrix nenahrádza imunizáciu proti tetanu.

Keď sa Nimenrix podáva spolu s očkovacou látkou obsahujúcou TT alebo jeden mesiac pred jej podaním v druhom roku života, nevedie to k narušeniu odpovede na TT ani k významnému ovplyvneniu bezpečnosti. K dispozícii nie sú údaje týkajúce sa podania po 2 roku života.

4.5 Liekové a iné interakcie

U dojčiat sa Nimenrix môže podať súbežne s kombinovanými DTaP-HBV-IPV/Hib očkovacími látkami a s 10-valentnou pneumokokovou konjugovanou vakcínou.

Vo veku od 1 roka sa Nimenrix môže podať súbežne s ktoroukoľvek z nasledujúcich očkovacích látok: s očkovacou látkou proti hepatitíde A (HAV) a s očkovacou látkou proti hepatitíde B (HBV), s očkovacou látkou proti osýpkam - príušniciam - ružienke (MMR), s očkovacou látkou proti osýpkam - príušniciam - ružienke - ovčím kiahňam (MMRV), s 10-valentnou pneumokokovou konjugovanou očkovacou látkou alebo s neadjuvovanou očkovacou látkou proti sezónnej chrípke.

V druhom roku života sa Nimenrix taktiež môže podať súbežne s kombinovanými očkovacími látkami proti záškrtu - tetanu - čiernemu kašľu (acelulárna zložka pertussis) (DTaP), vrátane očkovacích látok DTaP kombinovaných so zložkou hepatitídy B, inaktivovaným poliovírusom alebo Haemophilus influenzae typ b (HBV, IPV alebo Hib), akou je očkovacia látka DTaP-HBV-IPV/Hib, a 13-valentnou pneumokokovou konjugovanou očkovacou látkou.

Nimenrix a očkovacia látka obsahujúca TT, akou je očkovacia látka DTaP-HBV-IPV/Hib, sa majú podať súbežne vždy, keď je to možné, alebo sa má Nimenrix podať minimálne jeden mesiac pred podaním očkovacej látky obsahujúcej TT.

Jeden mesiac po súbežnom podaní Nimenrixu a 10-valentnej pneumokokovej konjugovanej očkovacej látky sa zistil nižší geometrický priemer koncentrácií protilátok (GMC) a protilátok stanovených pomocou opsonofagocytózneho testu (OPA) pri jednom pneumokokovom sérotype (18C konjugovaný na tetanový toxoid ako proteínový nosič). Klinický význam tohto zistenia nie je známy. Súbežné podanie nemalo žiaden vplyv na imunitné odpovede na ostatných deväť pneumokokových sérotypov.

Ak sa má Nimenrix podať v rovnakom čase ako iná injekčne podávaná očkovacia látka, očkovacie látky sa musia vždy podať do rôznych miest vpichu.

Je možné predpokladať, že u pacientov podstupujúcich imunosupresívnu liečbu sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s použitím Nimenrixu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Nimenrix sa má používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch a iba vtedy, keď možné výhody očkovania prevažujú nad možnými rizikami pre plod.

Dojčenie

Nie je známe, či sa Nimenrix vylučuje do ľudského mlieka.

Nimenrix sa má používať počas dojčenia iba vtedy, keď možné výhody očkovania prevažujú nad možnými rizikami.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Nimenrixu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Niektoré účinky spomenuté v časti 4.8 „Nežiaduce účinky“ však môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnosť Nimenrixu sa hodnotila v klinických štúdiách nasledovne:

Jedna dávka bola podaná 9 621 jedincom. Tento počet zahŕňal 3 079 batoliat (12- až 23-mesačných), 909 detí vo veku 2 až 5 rokov, 990 detí vo veku 6 až 10 rokov,

2 317 dospievajúcich (11- až 17-ročných) a 2 326 dospelých (18- až 55-ročných).

V samostatnej štúdii jedna dávka Nimenrixu bola podaná 274 jedincom vo veku od 56 rokov.

V štúdii u dojčiat vo veku od 6 do 12 týždňov v čase podania prvej dávky 1 052 jedincov dostalo najmenej jednu dávku primárnej schémy 2 alebo 3 dávok Nimenrixu a 1 008 jedincov dostalo posilňovaciu dávku približne vo veku 12 mesiacov.

V skupinách vo veku 6 až 12 týždňov a 12 až 14 mesiacov, ktoré dostali 2 dávky Nimenrixu 2 mesiace od seba, boli prvá a druhá dávka spojené s podobnou lokálnou a systémovou reaktogenitou.

Profil lokálnych a celkových nežiaducich reakcií na posilňovaciu dávku Nimenrixu po základnom očkovaní Nimenrixom alebo inými konjugovanými či čistými polysacharidovými meningokokovými očkovacími látkami bol podobný profilu lokálnych a celkových nežiaducich reakcií pozorovaných po podaní základného očkovania Nimenrixom okrem gastrointestinálnych príznakov (vrátane hnačky, vracania a nauzey), ktoré boli veľmi časté.

Zoznam nežiaducich reakcií uvedený v tabuľke

Hlásené nežiaduce reakcie sú uvedené podľa nasledujúcich kategórií frekvencie výskytu:

Veľmi časté:

(≥ 1/10)

Časté:

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté:

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé:

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé:

(< 1/10 000)

Tabuľka 1 ukazuje nežiaduce reakcie hlásené zo štúdií u jedincov vo veku od 6 týždňov do 55 rokov a po uvedení očkovacej látky na trh. Nežiaduce reakcie hlásené u jedincov vo veku 55 rokov boli podobné nežiaducim reakciám zaznamenaným u mladších dospelých.

Tabuľka 1: Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií podľa triedy orgánových systémov

Trieda orgánových systémov

Frekvencia výskytu

Nežiaduce reakcie

 

 

 

Poruchy metabolizmu

Veľmi časté

Nechutenstvo

a výživy

 

 

Psychické poruchy

Veľmi časté

Podráždenosť

 

Menej časté

Nespavosť, plač

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Ospalosť, bolesť hlavy

 

Menej časté

Hypestézia, závraty

Poruchy gastrointestinálneho

Časté

Hnačka, vracanie a nauzea*

traktu

 

 

 

 

 

Poruchy kože a podkožného

Menej časté

Pruritus, vyrážka**

tkaniva

 

 

Poruchy kostrovej a svalovej

Menej časté

Myalgia, bolesť v končatine

sústavy a spojivového tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie

Veľmi časté

Horúčka, opuch v mieste vpichu, bolesť

v mieste podania

 

v mieste vpichu, začervenanie v mieste

 

 

vpichu, únava

 

Časté

Hematóm v mieste vpichu*

 

Menej časté

Malátnosť, indurácia v mieste vpichu,

 

 

pruritus v mieste vpichu, pocitu tepla

 

 

v mieste vpichu, necitlivosť v mieste

 

 

vpichu

 

Neznáme***

Rozsiahly opuch končatiny v mieste

 

 

vpichu, často spojený s erytémom, niekedy

 

 

postihujúci vedľajší kĺb alebo opuch celej

 

 

očkovanej končatiny

*Nauzea a hematóm v mieste vpichu sa vyskytovali u dojčiat s menej častou frekvenciou **Vyrážka sa vyskytovala u dojčiat s častou frekvenciou

***Nežiaduce reakcie identifikované po uvedení očkovacej látky na trh

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Hlásený nebol žiaden prípad predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky, očkovacie látky proti meningokokom, ATC kód: J07AH08

Mechanizmus účinku

Protilátky proti kapsulárnym polysacharidom meningokokov chránia pred meningokokovými ochoreniami prostredníctvom komplementom sprostredkovanej baktericídnej aktivity. Nimenrix navodzuje tvorbu baktericídnych protilátok proti kapsulárnym polysacharidom Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y, čo sa stanovilo pomocou testov využívajúcich buď králičí komplement (rSBA), alebo ľudský komplement (hSBA).

Imunogenita u dojčiat

V klinickej štúdii u dojčiat (MenACWY-TT-083) prvá dávka bola podaná vo veku od 6 do 12 týždňov, druhá dávka bola podaná po intervale 2 mesiacov a tretia (posilňovacia) dávka bola podaná vo veku približne 12 mesiacov. DTaP-HBV-IPV/Hib a 10-valentná pneumokoková vakcína boli podané súbežne. Nimenrix vyvolal baktericídnu protilátkovú odpoveď proti štyrom meningokokovým skupinám. Odpoveď proti skupine C bola noninferiorná voči odpovedi vyvolanej registrovanými vakcínami MenC-CRM a MenC-TT v percentuálnom vyjadrení s titrom rSBA ≥ 8 jeden mesiac po druhej dávke. Pozri tabuľku 2.

Tabuľka 2: Baktericídne protilátkové odpovede (rSBA*) a (hSBA**) u dojčiat po dvoch dávkach podaných 2 mesiace od seba a po posilňovacej dávke vo veku 12 mesiacov (štúdia MenACWY- TT-083)

Meningo

Skupina s

 

 

 

 

 

 

rSBA*

 

 

 

 

 

 

hSBA**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koková

očkovaco

 

 

N

 

 

 

 

GMT

 

 

N

 

 

 

GMT

 

skupina

u látkou

 

 

 

(95 %

 

(95 % IS)

 

 

 

(95 % IS)

 

(95 % IS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,4

 

 

 

 

 

 

 

 

96,5 %

 

 

 

 

 

Po dávke

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(93,0;

 

 

 

2(1)

 

 

(95,4;

 

(182; 227)

 

 

(131; 188)

 

A

Nimenrix

 

 

 

 

 

98,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

98,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

 

 

 

99,6

 

1 561

 

 

 

 

 

99,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posilňova

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

1 007 (836; 1

 

 

 

 

 

 

(1 412; 1

 

 

(97,4;

 

 

 

cej

 

 

(98,4;

 

 

 

214)

 

 

 

 

 

 

 

 

725)

 

 

 

 

 

100)

 

 

 

dávke(1)

 

 

 

 

99,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,7

 

 

 

 

 

 

 

 

98,6 %

 

 

 

 

 

Po dávke

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(96,0;

 

 

 

 

2(1)

 

 

 

(97,2;

 

(540; 693)

 

 

 

 

(1 052; 1 627)

 

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

99,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

 

 

 

99,8

 

1 177

 

 

 

 

 

 

99,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 992

 

 

 

posilňovacej

 

 

 

 

(1 059; 1

 

 

 

 

(97,5;

 

 

 

 

 

 

(98,8;

 

 

 

 

 

 

(4 086; 6 100)

 

 

dávke(1)

 

 

 

 

 

308)

 

 

 

 

 

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,6

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

Po dávke

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(98,2;

 

 

C

MenC-

2(1)

 

 

 

(98,4;

 

(850; 1 079)

 

 

 

(2 646; 3 841)

 

 

 

 

 

 

99,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

100)

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vakcína

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

1 051

 

 

 

 

 

 

 

5 438

 

 

 

posilňovacej

 

 

 

 

 

 

 

 

(98,3;

 

 

 

 

 

 

(96,8;

 

(920; 1 202)

 

 

 

(4 412; 6 702)

 

 

dávke(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dávke

 

 

 

 

100 %

 

1 188

 

 

 

 

 

 

100 %

 

2 626

 

 

 

 

 

(99,2;

 

(1 080; 1

 

 

 

 

(98,4;

 

 

 

MenC-

2(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 219; 3 109)

 

TT

 

 

 

 

 

 

100)

 

307)

 

 

 

 

 

 

100)

 

 

 

 

Po

 

 

 

 

100 %

 

1 960

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

vakcína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 542

 

 

posiňovacej

 

 

(99,2;

 

(1 776; 2

 

 

 

 

(98,3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 765; 6 446)

 

 

dávke(1)

 

 

 

 

100)

 

163)

 

 

 

 

 

 

100)

 

 

 

 

 

99,1

1 605

 

100 %

 

 

 

Po dávke

 

%

 

 

 

(1 383; 1

(98,3;

 

 

2(1)

(97,8;

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

862)

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

99,8

2 777

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

posilňova

 

%

 

5 123

 

 

(2 485; 3

(98,3;

 

 

cej

(98,8;

(4 504; 5 826)

 

 

 

104)

 

100)

 

 

dávke(1)

 

100)

 

 

 

 

 

 

98,2

 

 

97,7 %

 

 

 

Po dávke

 

%

 

 

 

(94,6;

 

 

2(1)

(96,6;

(419; 558)

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

 

99,2)

 

 

 

 

 

 

 

Po

 

99,4

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posilňova

 

%

 

2 954

 

 

(98,3;

 

 

cej

(99,1;

(787; 986)

(2 498; 3 493)

 

 

 

 

100)

 

 

dávke(1)

 

99,9)

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila na primárnej kohorte podľa protokolu (ATP) pre imunogenitu.

*rSBA testovanie vykonané v laboratóriách PHE (Public Health England) v UK **hSBA testované v laboratóriách GSK

(1) vzorky krvi sa odobrali 21 až 48 dní po očkovaní

Imunogenita u batoliat vo veku 12 až 23 mesiacov

V klinických štúdiách MenACWY-TT-039 a MenACWY-TT-040 jedna dávka Nimenrixu vyvolala odpovede rSBA proti štyrom skupinám meningokokov, pričom odpoveď na meningokoky skupiny C bola v percentuálnom vyjadrení titrov rSBA ≥ 8 porovnateľná s odpoveďou vyvolanou registrovanou očkovacou látkou MenC-CRM (tabuľka 3).

Tabuľka 3: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA*) u batoliat vo veku 12 až 23 mesiacov

Meningokoková

Skupina

Štúdia MenACWY-TT-039 (1)

Štúdia MenACWY-TT-040 (2)

s očkovacou

 

≥ 8

GMT

 

≥ 8

GMT

skupina

N

N

látkou

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

 

 

 

99,7%

2 205

 

98,4 %

3 170

A

Nimenrix

(2 008;

(95,3;

(98,4; 100)

(2 577; 3 899)

 

 

 

2 422)

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7 %

 

97,3 %

 

Nimenrix

(93,7;

 

(98,4; 100)

(437; 522)

(672; 1 021)

C

 

 

 

99,1)

 

 

 

 

 

 

Očkovacia látka

 

97,5 %

 

98,2 %

 

 

 

 

(92,9;

(93,8;

 

MenC-CRM

(170; 265)

(521; 918)

 

 

99,5)

 

99,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

2 682

 

98,4 %

4 022

W-135

Nimenrix

(2 453;

(95,4;

(99,0; 100)

(3 269; 4 949)

 

 

 

2 932)

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

2 729

 

97,3 %

3 168

Y

Nimenrix

(2 473;

(93,8;

(99,0; 100)

(2 522; 3 979)

 

 

 

3 013)

 

99,1)

 

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohortách určených pre hodnotenie imunogenity.

(1)vzorky krvi sa odobrali 42 až 56 dní po očkovaní

(2)vzorky krvi sa odobrali 30 až 42 dní po očkovaní * testované v laboratóriách GSK

V štúdii MenACWY-TT-039 sa ako sekundárny cieľový ukazovateľ taktiež sledovala sérová baktericídna aktivita s použitím ľudského séra ako zdroja komplementu (hSBA) (tabuľka 4).

Tabuľka 4: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (hSBA*) u batoliat vo veku 12 až 23 mesiacov

Meningokoková

Skupina s očkovacou

N

Štúdia MenACWY-TT-039 (1)

≥ 8

GMT

skupina

látkou

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4; 22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

C

(96,6; 99,5)

(175; 219)

 

 

Očkovacia látka

81,9%

40,3

 

 

MenC-CRM

(73,7; 88,4)

(29,5; 55,1)

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5 ; 90,8)

(41,2; 58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8; 37,1)

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity.

(1)vzorky krvi sa odobrali 42 až 56 dní po očkovaní

*testované v laboratóriách GSK

V štúdii Men ACWY-TT-104 bola hodnotená imunitná odpoveď jeden mesiac po poslednom očkovaní Nimenrixom v jednej alebo dvoch dávkach 2 mesiace od seba. Nimenrix vyvolal baktericídne odpovede proti všetkým štyrom skupinám, ktoré boli podobné v percentuálnom vyjadrení s titrom rSBA ≥ 8 a GMT po jednej alebo dvoch dávkach (tabuľka 5).

Tabuľka 5: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA)* u batoliat vo veku 12 až 14 mesiacov

Meningokoková

Skupina s

 

 

Štúdia MenACWY-TT-104(1)

očkovacou

Časovanie

 

≥ 8

GMT

skupina

N

látkou

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

97,8 %

1 437

 

1 dávka

(94,4; 99,4)

(1 118;

1 847)

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

96,8 %

1 275

 

Nimenrix

(92,8; 99,0)

(970; 1 675)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

 

Po dávke 2

98,0 %

1 176

 

 

 

 

(94,3; 99,6)

(921,8;

1 501)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

95,0 %

 

1 dávka

(90,7; 97,7)

(346;

592)

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

95,5 %

 

Nimenrix

(91,0; 98,2)

(281;

485)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

 

Po dávke 2

98,7 %

 

 

 

 

(95,3; 99,8)

(522;

783)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

95,0 %

2 120

 

1 dávka

(90,8; 97,7)

(1 601;

2 808)

 

 

 

W-135

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

94,9 %

2 030

 

Nimenrix

(90,3; 97,8)

(1 511;

2 728)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

 

Po dávke 2

3 533

 

 

 

 

(97,6; 100)

(2 914;

4 283)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

92,8 %

951,8

 

1 dávka

(88,0; 96,1)

(705; 1 285)

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

93,6 %

 

Nimenrix

(88,6; 96,9)

(692; 1 258)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

99,3 %

1 134

 

 

 

 

(96,3; 100)

(944; 1 360)

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity.

(1) vzorky krvi sa odobrali 21 až 48 dní po očkovaní * testované v laboratóriách Public Health England

V štúdii MenACWY-TT-104 sa ako sekundárny cieľový ukazovateľ taktiež sledovala sérová baktericídna aktivita s použitím hSBA. Nimenrixom vyvolané baktericídne odpovede proti skupinám W-135 a Y boli vyššie v percentuálnom vyjadrení s titrom hSBA ≥ 8, keď boli podané dve dávky

v porovnaní s jednou dávkou. Podobné odpovede v percentuálnom vyjadrení s titrom hSBA ≥ 8 boli pozorované v skupinách A a C (tabuľka 6).

Tabuľka 6: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok u batoliat vo veku 12 až 14 mesiacov

Meningokoková

Skupina s

 

 

Štúdia MenACWY-TT-104 (1)

očkovacou

Časovanie

 

≥ 8

GMT

skupina

N

látkou

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

95,9 %

 

1 dávka

(88,6; 99,2)

(86,8; 160,5)

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

97,0 %

 

Nimenrix

(89,5; 99,6)

(98; 180)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

97,0 %

 

 

 

 

(89,5; 99,6)

(126; 230)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

98,7 %

 

1 dávka

(93,1; 100)

(105; 220)

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

95,7 %

 

Nimenrix

(88,0; 99,1)

(110; 236)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

100 %

1 753

 

 

 

 

(94,8; 100)

(1 278; 2 404)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

62,5 %

 

1 dávka

(50,3; 73,6)

(16; 47)

 

 

 

W-135

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

68,9 %

 

Nimenrix

(55,7; 80,1)

(16; 43)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

97,1 %

 

 

 

 

(90,1; 99,7)

(550; 1 041)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Po dávke 1

67,6 %

 

1 dávka

(55,5; 78,20)

(24; 71)

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

Po dávke 1

64,3 %

 

Nimenrix

(50,4; 76,6)

(18; 58)

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

Po dávke 2

95,3 %

 

 

 

 

(86,9; 99,0)

(339; 775)

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity

(1) vzorky krvi sa odobrali 21 až 48 dní po očkovaní * testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo podľa rSBA a hSBA do 5 rokov u detí, ktoré na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-027 (tabuľka 7).

Tabuľka 7: Údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede po 5 rokoch u batoliat, ktoré mali v čase očkovania 12 až 23 mesiacov (štúdia MenACWY-TT-032; predĺženie štúdie 027)

Mening

 

Ča-

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

okokov

Skupina

 

 

 

 

 

 

 

 

sový

 

 

 

 

 

 

 

 

á

s očkovacou

 

≥ 8

 

GMT

 

≥ 8

 

GMT

bod

N

 

N

 

skupi-

látkou

(95 % IS)

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

(95 % IS)

(rok)

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4 %

 

35,1

52,3 %

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5 %

 

37,4

35,6 %

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8 %

 

97,8 %

 

 

Nimenrix

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6 %

 

48,9

91,7 %

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

Očkovacia

80,0 %

 

70,0 %

 

91,9

 

 

 

 

látka

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

 

 

 

 

 

 

MenC-

63,6 %

 

26,5

90,9 %

 

 

CRM

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 %

 

50,8

84,4 %

 

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

34,7 %

 

18,2

82,6 %

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2 %

 

44,9

87,8 %

 

74,6

Y

Nimenrix

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

 

 

 

 

 

42,9 %

 

20,6

80,0 %

 

70,6

 

 

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Pretrvávanie imunogenity sa analyzovalo pomocou ATP kohorty v 5. roku. Predpojatosť pri selekcii zapríčinená hlavne preočkovaním jedincov s titrom rSBA proti skupine C < 8 a ich vylúčenie

z hodnotenia pri následnom časovom bode (následných časových bodoch) mohli viesť k nadhodnoteniu titrov.

*testovanie rSBA vykonané v laboratóriách PHE v UK

**testované v laboratóriách GSK

Imunogenita u detí vo veku 2 až 10 rokov

V štúdii MenACWY-TT-081 sa preukázala noninferiorita Nimenrixu oproti ďalšej registrovanej očkovacej látke MenC-CRM v zmysle odpovede na skupinu C vyvolanej očkovacou látkou [94,8 % (95 % IS: 91,4; 97,1) a resp. 95,7 % (95 % IS: 89,2; 98,8)]. GMT protilátok boli nižšie v skupine s Nimenrixom [2 795 (95 % IS: 2 393; 3 263)] oproti skupine s očkovacou látkou MenC-CRM [5 292 (95 % IS: 3 815; 7 340)].

V MenACWY-TT-038 sa preukázala noninferiorita Nimenrixu oproti registrovanej očkovacej látke ACWY-PS v zmysle odpovede na štyri skupiny meningokokov (A, C, W-135 a Y) vyvolanej očkovacou látkou (pozri tabuľku 8).

Tabuľka 8: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA*) na Nimenrix

a očkovaciu látku ACWY-PS u detí vo veku 2 až 10 rokov stanovené 1 mesiac po očkovaní (štúdia MenACWY-TT-038)

Mening

 

Nimenrix

 

 

Očkovacia látka ACWY-PS

okokov

 

 

 

 

 

 

 

á

N

VR

GMT

N

VR

GMT

skupi-

(95 %IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

A

89,1 %

6 343

64,6 %

2 283

(86,3; 91,5)

(5 998;

6 708)

(57,4; 71,3)

(2 023; 2 577)

 

 

 

C

96,1 %

4 813

89,7 %

1 317

(94,4; 97,4)

(4 342;

5 335)

(85,1; 93,3)

(1 043; 1 663)

 

 

 

W-135

97,4 %

11 543

82,6 %

2 158

(95,9; 98,4)

(10 873;

12 255)

(77,2; 87,2)

(1 815; 2 565)

 

 

 

Y

92,7 %

10 825

68,8 %

2 613

(90,5; 94,5)

(10 233;

11 452)

(62,5; 74,6)

(2 237; 3 052)

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity. VR: odpoveď na očkovaciu látku definovaná ako podiel jedincov s:

titrami rSBA 32 u jedincov, ktorí boli na začiatku séronegatívni (t.j. titre rSBA pred očkovaním < 8)

najmenej 4-násobným zvýšením titrov rSBA od obdobia pred očkovaním po obdobie po očkovaní

u jedincov, ktorí boli na začiatku séropozitívni (t.j. titre rSBA pred očkovaním ≥ 8) * testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo u detí, ktoré na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-081 (tabuľka 9).

Tabuľka 9: Údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede po 44 mesiacoch u detí, ktoré mali v čase očkovania 2 až 10 rokov (štúdia MenACWY-TT-088; predĺženie štúdie 081)

Mening

Skupina

Časový

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

bod

 

 

 

 

 

 

 

 

okoková

s očkovaco

 

≥ 8

 

GMT

 

≥ 8

 

GMT

(me-

N

 

N

 

skupina

u látkou

(95 % IS)

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

(95 % IS)

siace)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5 %

 

25,6 %

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7 %

 

25,8 %

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6 %

 

34,8

95,6 %

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0 %

 

14,5

76,8 %

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

Očkovaciu

76,8 %

 

86,5

90,9 %

 

82,2

 

 

 

 

látku

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

 

 

 

 

 

 

MenC-

45,5 %

 

31,0

64,5 %

 

38,8

 

CRM

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2 %

 

84,9 %

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3 %

 

80,5 %

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3 %

 

81,3 %

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4 %

 

78,9

82,9 %

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede upravenej vzhľadom na každý časový bod.

* testovanie rSBA vykonané v laboratóriách PHE v UK

** testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo podľa hSBA 1 rok po očkovaní u detí vo veku

6 až 10 rokov, ktoré na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-027 (tabuľka 10) (pozri časť 4.4).

Tabuľka 10: Údaje stanovené 1 mesiac po očkovaní a údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede (hSBA*) po 1 roku u detí vo veku 6 až 10 rokov

Mening

 

 

1 mesiac po očkovaní

Pretrvávanie imunitnej odpovede

okokov

Skupina

 

 

po 1 roku

 

(štúdia MenACWY-TT-027)

 

 

á

s očkovaco

(štúdia MenACWY-TT-028)

 

 

 

skupin

u látkou

N

GMT

N

 

GMT

a

 

(95 % IS)

(95 % IS)

(95 % IS)

 

(95 % IS)

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3 %

 

3,5

A

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

 

(2,7; 4,4)

 

 

 

 

ACWY-PS

25,7 %

4,1

5,7 %

 

2,5

 

 

 

(12,5; 43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7; 19,2)

 

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1 %

95,2 %

 

C

(81,3; 94,4)

(99,3; 244)

(89,2; 98,4)

 

(95,4; 176)

 

 

 

 

ACWY-PS

39,5 %

13,1

32,3 %

 

7,7

 

 

 

(24,0; 56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7; 51,4)

 

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1 %

100 %

 

W-135

(89,0; 98,4)

(99,9; 178)

(96,5; 100)

 

(218; 302)

 

 

 

 

ACWY-PS

34,3 %

5,8

12,9 %

 

3,4

 

 

 

(19,1; 52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6; 29,8)

 

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1 %

95,1

99,1 %

 

Y

(73,7; 90,2)

(62,4; 145)

(94,9; 100)

 

(213; 330)

 

 

 

 

ACWY-PS

43,8 %

12,5

33,3 %

 

9,3

 

 

 

(26,4; 62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6; 51,0)

 

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede.

* testované v laboratóriách GSK

Imunogenita u dospievajúcich vo veku 11 až 17 rokov a u dospelých vo veku ≥ 18 rokov

V dvoch klinických štúdiách, ktoré boli vykonané s dospievajúcimi vo veku 11 až 17 rokov (štúdia MenACWY-TT-036) a s dospelými vo veku 18 až 55 rokov (štúdia MenACWY-TT-035), bola podaná buď jedna dávka Nimenrixu, alebo jedna dávka očkovacej látky ACWY-PS.

Preukázala sa imunologická noninferiorita Nimenrixu oproti očkovacej látke ACWY-PS v zmysle odpovede na očkovaciu látku definovanej vyššie (tabuľka 11).

Tabuľka 11: Odpovede v zmysle tvorby baktericídnych protilátok (rSBA*) na Nimenrix

a očkovaciu látku ACWY-PS u dospievajúcich vo veku 11 až 17 rokov a u dospelých vo veku ≥ 18 rokov stanovené 1 mesiac po očkovaní

 

Menin

 

Nimenrix

 

Očkovacia látka ACWY-PS

Štúdia

gokok

N

 

 

N

 

 

 

(Vekové

ová

 

VR

GMT

 

 

VR

GMT

rozmedzie)

sku-

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

pina

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4 %

5 928

 

77,5 %

2 947

Štúdia

(82,1; 88,2)

(5 557; 6 324)

 

(70,9; 83,2)

(2 612; 3 326)

 

 

 

 

C

97,4 %

13 110

 

96,7 %

8 222

MenACWY-

 

(95,8; 98,5)

(11 939; 14 395)

 

(93,3; 98,7)

(6 807; 9 930)

TT-036

 

 

 

 

 

 

96,4 %

8 247

 

 

87,5 %

2 633

(11 až 17

W-135

 

(94,6; 97,7)

(7 639; 8 903)

 

(82,3; 91,6)

(2 299; 3 014)

rokov)

 

 

 

 

Y

93,8 %

14 086

 

78,5 %

5 066

 

 

 

(91,6; 95,5)

(13 168; 15 069)

 

(72,5; 83,8)

(4 463; 5 751)

 

 

 

 

 

 

A

80,1 %

3 625

 

69,8 %

2 127

Štúdia

(77,0; 82,9)

(3 372; 3 897)

 

(63,8; 75,4)

(1 909; 2 370)

 

 

 

 

C

91,5 %

8 866

 

92,0 %

7 371

MenACWY-

 

(89,4; 93,3)

(8 011; 9 812)

 

(88,3; 94,9)

(6 297; 8 628)

TT-035

 

 

 

 

 

 

90,2 %

5 136

 

 

85,5 %

2 461

(18 až 55

W-135

 

(88,1; 92,1)

(4 699; 5 614)

 

(80,9; 89,4)

(2 081; 2 911)

rokov)

 

 

 

 

Y

87,0 %

7 711

 

78,8 %

4 314

 

 

 

(84,6; 89,2)

(7 100; 8 374)

 

(73,6; 83,4)

(3 782; 4 921)

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie imunogenity. VR: odpoveď na očkovaciu látku

* testované v laboratóriách GSK

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo do 5 rokov po očkovaní u dospievajúcich, ktorí podstúpili základné očkovanie v štúdii MenACWY-TT-036 (tabuľka 12).

Tabuľka 12: Údaje o pretrvávaní imunitnej odpovede (rSBA*) po 5 rokoch u dospievajúcich, ktorí mali v čase očkovania 11 až 17 rokov

Menin

 

 

Nimenrix

 

Očkovacia látka ACWY-PS

gokok

Časový

 

 

 

 

 

 

 

ová

bod

N

≥ 8

GMT

N

 

≥ 8

GMT

skupin

(Roky)

(95 % IS)

(95 % IS)

 

(95 % IS)

(95 % IS)

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9 %

 

82,7 %

 

(90,1; 95,1)

(381; 527)

 

(75,6; 88,4)

(147; 288)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0 %

 

(94,5; 99,1)

(531; 781)

 

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

91,1 %

 

86,0 %

 

(88,1; 93,6)

(309; 446)

 

(79,4; 91,1)

(262; 580)

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1 %

 

(83,8; 92,3)

(194; 318)

 

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0 %

 

30,0 %

16,0

 

(78,1; 85,4)

(268; 426)

 

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

W-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0 %

 

34,9 %

19,7

 

(80,9; 90,2)

(324; 588)

 

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

93,1 %

 

58,0 %

69,6

 

(90,3; 95,3)

(620; 884)

 

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6 %

 

66,3 %

 

(93,4; 98,5)

(824; 1214)

 

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

 

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede upravenej vzhľadom na každý časový bod.

*testovanie rSBA vykonané v laboratóriách PHE v Spojenom kráľovstve

Pretrvávanie imunitnej odpovede sa hodnotilo podľa hSBA do 5 rokov po očkovaní u dospievajúcich a dospelých, ktorí na začiatku podstúpili očkovanie v štúdii MenACWY-TT-052 (tabuľka 13) (pozri časť 4.4).

Tabuľka 13: Údaje stanovené 1 mesiac po očkovaní (štúdia MenACWY-TT-052) a údaje

o pretrvávaní imunitnej odpovede (hSBA*) po 5 rokoch (štúdia MenACWY-TT-059) u dospievajúcich a dospelých vo veku 11 až 25 rokov

Meningokoková

Skupina s

Časový

 

8 (95 % IS)

 

očkovacou

N

GMT (95 % IS)

skupina

bod

látkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

A

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

 

 

Rok 5

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

 

 

Mesiac

96,1 % (93,5; 97,9)

532 (424; 668)

C

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

94,9 % (92,0; 97,0)

172 (142; 207)

 

 

 

 

Rok 5

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6 (65,9; 136)

 

 

Mesiac

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

W-135

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

98,5 % (96.5; 99,5)

197 (173; 225)

 

 

 

 

Rok 5

87,0 % (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

 

 

Mesiac

95,1 % (92,3; 97,0)

246 (208; 291)

Y

Nimenrix

 

 

 

Rok 1

97,8 % (95,6; 99,0)

272 (237; 311)

 

 

 

 

Rok 5

94,4 % (89,2; 97,5)

225 (174; 290)

Analýza imunogenity sa uskutočnila v ATP kohorte určenej pre hodnotenie pretrvávania imunitnej odpovede upravenej vzhľadom na každý časový bod

* testované v laboratóriách GSK

V samostatnej štúdii (MenACWY-TT-085) jedna dávka Nimenrixu bola podaná 194 dospelým Libanončanom vo veku od 56 rokov (vrátane 133 vo veku od 56 do 65 rokov a 61 vo veku > 65 rokov). Percento jedincov s titrami rSBA (zmerané v laboratóriách GSK) ≥ 128 pred očkovaním bolo v rozsahu od 45 % (skupina C) do 62 % (skupina Y). Celkovo jeden mesiac po očkovaní percento s titrami rSBA ≥ 128 bolo v rozsahu od 93 % (skupina C) do 97 % (skupina Y). V podskupine vo veku > 65 rokov percento s titrami rSBA ≥128 jeden mesiac po očkovaní bolo v rozsahu od 90 % (skupina A) do 97 % (skupina Y).

Odpoveď na podanie posilňovacej dávky jedincom, ktoré sa v minulosti očkovali konjugovanou meningokokovou očkovacou látkou proti Neisseria meningitidis

Očkovanie s posilňovacou dávkou Nimenrixu sa študovalo u jedincov vo veku od 12 mesiacov, ktorí podstúpili základné očkovanie s monovalentnou (MenC-CRM) alebo kvadrivalentnou konjugovanou meningokokovou očkovacou látkou (MenACWY-TT). Pozorovali sa mohutné pamäťové odpovede na antigén(y) pri základnom očkovaní.

Odpoveď na Nimenrix u jedincov v minulosti očkovaných čistou polysacharidovou očkovacou látkou proti Neisseria meningitidis

V štúdii MenACWY-TT-021 vykonanej s jedincami vo veku 4,5 až 34 rokov bola imunogenita Nimenrixu podaného 30 až 42 mesiacov po očkovaní očkovacou látkou ACWY-PS porovnaná

s imunogenitou Nimenrixu podaného jedincom rovnakého veku, ktorí v predchádzajúcich 10 rokoch neboli očkovaní žiadnou meningokokovou očkovacou látkou. Imunitná odpoveď (titer rSBA ≥ 8) na všetky skupiny meningokokov (A, C, W-135, Y) sa zistila u všetkých jedincov bez ohľadu na to, či v minulosti boli alebo neboli očkovaní meningokokovou očkovacou látkou. GMT rSBA boli

významne nižšie u jedincov, ktorým bola podaná dávka očkovacej látky ACWY-PS 30 - 42 mesiacov pred podaním Nimenrixu, avšak 100 % jedincov dosiahlo titre rSBA ≥ 8 pri všetkých štyroch skupinách meningokokov (A, C, W-135, Y) (pozri časť 4.4).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Nimenrixom v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie zameraných na prevenciu

meningokokového ochorenia vyvolaného Neisseria meningitidis skupín A, C, W-135 a Y (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií lokálnej tolerancie, akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní, vývojovej/reprodukčnej toxicity a fertility neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok:

Sacharóza

Trometamol

Rozpúšťadlo:

Chlorid sodný

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Po rekonštitúcii:

Očkovacia látka sa má po rekonštitúcii použiť okamžite. Aj keď odklad sa neodporúča, stabilita očkovacej látky po rekonštitúcii bola preukázaná počas 8 hodín pri teplote 30 °C. Ak sa nepoužije v priebehu 8 hodín, očkovaciu látku nepodávajte.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Prášok v injekčnej liekovke (sklo typu I) s uzáverom (butylkaučuk) a rozpúšťadlo v ampulke (sklo typu I).

Veľkosti balenia po 1,10 a 100 ks.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pokyny na rekonštitúciu očkovacej látky s rozpúšťadlom dodaným v ampulkách

Nimenrix sa musí rekonštituovať pridaním celého obsahu ampulky s rozpúšťadlom do injekčnej liekovky obsahujúcej prášok.

1.Zlomte vršok ampulky, natiahnite rozpúšťadlo do injekčnej striekačky a pridajte rozpúšťadlo k prášku.

2.Zmes sa musí dôkladne pretrepať, až kým sa prášok v rozpúšťadle úplne nerozpustí.

Rekonštituovaná očkovacia látka je číry bezfarebný roztok.

Pred podaním sa má rekonštituovaná očkovacia látka opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa má očkovacia látka zlikvidovať.

Očkovacia látka sa má po rekonštitúcii použiť okamžite.

Na podanie očkovacej látky sa má použiť nová ihla.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 20. apríl 2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis