Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuwiq (simoctocog alfa) – Označenie obalu - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNuwiq
Kód ATC klasifikácieB02BD02
Látkasimoctocog alfa
VýrobcaOctapharma AB

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Nuwiq 250 medzinárodných jednotiek Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII)

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

250 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa na injekčnú liekovku (100 IU/ml po rekonštitúcii)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: Sacharóza, chlorid sodný, chlorid vápenatý dihydrát, hydrochlorid arginínu, citran sodný dihydrát, poloxamér 188

Rozpúšťadlo: Voda na injekciu

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

1 prášková injekčná liekovka, 1 naplnená injekčná striekačka, 1 adaptér na injekčnú striekačku, 1 motýliková ihla, 2 alkoholové tampóny

1 prášková injekčná liekovka obsahuje 250 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa. 1 naplnená injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml vody na injekciu.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (až do 25 °C) počas obdobia nie dlhšie ako 1 mesiac. Vybraté z chladničky: _____________

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švédsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/936/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nuwiq 250

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S PRÁŠKOM NA INJEKČNÝ ROZTOK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Nuwiq 250 medzinárodných jednotiek, prášok na injekčný roztok, simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII). Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

250 IU na injekčnú liekovku

6.INÉ

Octapharma – logo

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Nuwiq 500 medzinárodných jednotiek Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

500 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa na injekčnú liekovku (200 IU/ml po rekonštitúcii)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: Sacharóza, chlorid sodný, chlorid vápenatý dihydrát, hydrochlorid arginínu, citran sodný dihydrát, poloxamér 188

Rozpúšťadlo: Voda na injekciu

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

1 prášková injekčná liekovka, 1 naplnená injekčná striekačka, 1 adaptér na injekčnú striekačku, 1 motýliková ihla, 2 alkoholové tampóny

1 prášková injekčná liekovka obsahuje 500 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa. 1 naplnená injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml vody na injekciu.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (až do 25 °C) počas obdobia nie dlhšie ako 1 mesiac. Vybraté z chladničky: _____________

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švédsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/936/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nuwiq 500

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S PRÁŠKOM NA INJEKČNÝ ROZTOK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Nuwiq 500 medzinárodných jednotiek, prášok na injekčný roztok, simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII). Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

500 IU na injekčnú liekovku

6. INÉ

Octapharma – logo

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Nuwiq 1000 medzinárodných jednotiek Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1000 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa na injekčnú liekovku (400 IU/ml po rekonštitúcii)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: Sacharóza, chlorid sodný, chlorid vápenatý dihydrát, hydrochlorid arginínu, citran sodný dihydrát, poloxamér 188

Rozpúšťadlo: Voda na injekciu

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

1 prášková injekčná liekovka, 1 naplnená injekčná striekačka, 1 adaptér na injekčnú striekačku, 1 motýliková ihla, 2 alkoholové tampóny

1 prášková injekčná liekovka obsahuje 1000 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa. 1 naplnená injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml vody na injekciu.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (až do 25 °C) počas obdobia nie dlhšie ako 1 mesiac. Vybraté z chladničky: _____________

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švédsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/936/003

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nuwiq 1000

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S PRÁŠKOM NA INJEKČNÝ ROZTOK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Nuwiq 1000 medzinárodných jednotiek, prášok na injekčný roztok, simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII). Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1000 IU na injekčnú liekovku

6. INÉ

Octapharma – logo

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Nuwiq 2000 medzinárodných jednotiek Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

2000 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa na injekčnú liekovku (800 IU/ml po rekonštitúcii)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: Sacharóza, chlorid sodný, chlorid vápenatý dihydrát, hydrochlorid arginínu, citran sodný dihydrát, poloxamér 188

Rozpúšťadlo: Voda na injekciu

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

1 prášková injekčná liekovka, 1 naplnená injekčná striekačka, 1 adaptér na injekčnú striekačku, 1 motýliková ihla, 2 alkoholové tampóny

1 prášková injekčná liekovka obsahuje 2000 medzinárodných jednotiek simoctocog alfa. 1 naplnená injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml vody na injekciu.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Môže sa uchovávať pri izbovej teplote (až do 25 °C) počas obdobia nie dlhšie ako 1 mesiac. Vybraté z chladničky: _____________

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švédsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/936/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Nuwiq 2000

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S PRÁŠKOM NA INJEKČNÝ ROZTOK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Nuwiq 2000 medzinárodných jednotiek, prášok na injekčný roztok, simoctocog alfa (rekombinovaný ľudský koagulačný faktor VIII). Na intravenózne použitie po rekonštitúcii.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2000 IU na injekčnú liekovku

6. INÉ

Octapharma – logo

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA S 2,5 ML VODY NA INJEKCIU

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Rozpúšťadlo pre Nuwiq

Voda na injekciu

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2,5 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis