Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obizur (susoctocog alfa) – Označenie obalu - B02

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuObizur
Kód ATC klasifikácieB02
Látkasusoctocog alfa
VýrobcaBaxalta Innovations GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

OBIZUR 500 U prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok susoktokog alfa

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 ml roztoku obsahuje po rekonštitúcii približne 500 U antihemofilického faktora VIII (rekombinantného), prasacia sekvencia, susoktokog alfa.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

Polysorbát 80

Chlorid sodný

Dihydrát chloridu vápenatého

Sacharóza

Tris báza

Tris HCl

Dihydrát citrónanu sodného

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Jedna, päť, desať injekčných liekoviek

Jedna, päť, desať naplnených injekčných striekačiek s rozpúšťadlom

Jeden, päť, desať adaptérov injekčných liekoviek

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Na intravenózne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Použite ihneď alebo do 3 hodín po rekonštitúcii.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Baxalta Innovations GmbH

A-1221 Viedeň

Rakúsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/15/1035/001

EU/1/15/1035/002

EU/1/15/1035/003

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

17 ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18 ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA INJEKČNEJ LIEKOVKE S PRÁŠKOM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

OBIZUR 500 U prášok na injekčný roztok

Susoktokog alfa

IV

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Injekcia na jedno použitie.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

500 U

6.INÉ

Logo spoločnosti Baxalta

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE S ROZPÚŠŤADLOM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Rozpúšťadlo pre OBIZUR

Voda na injekciu.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis