Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma) (olanzapine) – Označenie obalu - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuOlanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma)
Kód ATC klasifikácieN05AH03
Látkaolanzapine
VýrobcaCipla (EU) Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA S OBALENÝMI TABLETAMI V BLISTROCH

1.NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 2,5 mg obalené tablety olanzapín

2.

LIEČIVO

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

registrácie

Každá obalená tableta obsahuje 2,5 mg olanzapínu

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

Obsahuje monohydrát laktózy, ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

28 obalených tabliet

ť

 

56 obalených tabliet

 

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

Na perorálne použitie

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

č

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

s

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Veľká Británia Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/07/426/001 28 obalených tabliet

EU/1/07/426/002 56 obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

ou

 

 

 

 

ť

14.

 

platnos

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

enou

Olanzapine Cipla 2,5 mg

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

HLINÍKOVÉ BLISTRE TVAROVANÉ CHLADOM

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 2,5 mg obalené tablets

Olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Ltd

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ť

platnos

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA S OBALENÝMI TABLETAMI V BLISTROCH

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 5 mg obalené tablety olanzapín

2.

LIEČIVO

 

 

 

 

Každá obalená tableta obsahuje 5 mg olanzapínu

registrácie

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

Obsahuje monohydrát laktózy, ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 obalených tabliet

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

56 obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

PÔSOB A CESTA PODANIA

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na perorálne použitie

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

sukon

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Veľká Británia Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/07/426/003 28 obalených tabliet

EU/1/07/426/004 56 obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

ou

Č. šarže

 

 

 

ť

 

 

 

platnos

 

14.

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

 

 

 

enou

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

 

 

č

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

ukon

 

 

 

Olanzapine Cipla 5 mg

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

HLINÍKOVÉ BLISTRE TVAROVANÉ CHLADOM

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 5 mg obalené tablets

Olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Ltd

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

platnos

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA S OBALENÝMI TABLETAMI V BLISTROCH

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 7,5 mg obalené tablety olanzapín

 

 

 

 

 

registrácie

2.

LIEČIVO

 

Každá obalená tableta obsahuje 7,5 mg olanzapínu

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

Obsahuje monohydrát laktózy, ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

ou

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 obalených tabliet

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

Na perorálne použitie

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

č

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

LiekEXP

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Veľká Británia Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/07/426/005 28 obalených tabliet

EU/1/07/426/004 56 obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

ť

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

platnos

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

 

 

 

enou

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Olanzapine Cipla 7,5 mg

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

HLINÍKOVÉ BLISTRE TVAROVANÉ CHLADOM

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 7,5 mg obalené tablets

Olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Ltd

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

platnos

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA S OBALENÝMI TABLETAMI V BLISTROCH

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 10 mg obalené tablety olanzapín

 

 

 

 

 

registrácie

2.

LIEČIVO

 

Každá obalená tableta obsahuje 10 mg olanzapínu

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

Obsahuje monohydrát laktózy, ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ť

platnos

 

 

7 obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

28 obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

56 obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

Na perorálne použitie

enou

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

6.

 

 

ukon

 

 

 

 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Veľká Británia Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/07/426/007 7 obalených tabliet

EU/1/07/426/008 28 obalených tabliet

EU/1/07/426/009 56 obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

ou

 

 

ť

14.

 

platnos

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

enou

Olanzapine Cipla 10 mg

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

HLINÍKOVÉ BLISTRE TVAROVANÉ CHLADOM

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 10 mg obalené tablets

Olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Ltd

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

 

platnos

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ťou

Č. šarže

 

 

 

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA S OBALENÝMI TABLETAMI V BLISTROCH

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 15 mg obalené tablety olanzapín

 

 

 

 

 

registrácie

2.

LIEČIVO

 

Každá obalená tableta obsahuje 15 mg olanzapínu

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

Obsahuje monohydrát laktózy, ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

ť

28 obalených tabliet

 

 

 

 

 

56 obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

platnos

 

Na perorálne použitie

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

sukon

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Veľká Británia Tel: +44 (0)1372 461407

Fax: +44 (0)1372 461401

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/07/426/010 28 obalených tabliet

EU/1/07/426/011 56 obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

ou

 

 

 

 

ť

14.

 

platnos

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

enou

Olanzapine Cipla 15 mg

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

HLINÍKOVÉ BLISTRE TVAROVANÉ CHLADOM

1. NÁZOV LIEKU

Olanzapine Cipla 15 mg obalené tablets

Olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla (EU) Ltd

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

ou

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis