Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onduarp (telmisartan /amlodipine besilate) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - C09DB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuOnduarp
Kód ATC klasifikácieC09DB04
Látkatelmisartan /amlodipine besilate
VýrobcaBoehringer Ingelheim International GmbH

A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko

B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

C.

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

registrácie

 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží periodicky aktualizované správy o bezpečnosti tohto

lieku v súlade s požiadavkami stanovenými v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam

EURD) uvedenom v ods. 7 článku 107c smernice 2001/83/ES a uve ejnenom na európskom

internetovom portáli pre lieky.

 

ťou

 

 

 

 

platnos

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

 

enou

 

Neaplikovateľné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis