Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Označenie obalu - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuOpatanol
Kód ATC klasifikácieS01GX09
Látkaolopatadine hydrochloride
VýrobcaNovartis Europharm Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

BALENIE OBSAHUJÚCE 1 FĽAŠTIČKU + BALENIE OBSAHUJÚCE 3 FĽAŠTIČKY

1.NÁZOV LIEKU

OPATANOL 1 mg/ml očná roztoková instilácia olopatadín

2.LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 1 mg olopatadínu (vo forme hydrochloridu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Benzalkóniumchlorid, chlorid sodný, dodekahydrát fosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (na nastavenie hodnoty pH) a čistená voda.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia;

1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na očné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: xx/xxxx

Spotrebujte do štyroch týždňov po prvom otvorení.

Otvorené:

Otvorené (1):

Otvorené (2):

Otvorené (3):

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/217/001 1 x 5 ml

EU/1/02/217/002 3 x 5 ml

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot: xxxxx

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16 INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Opatanol

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK FĽAŠTIČKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

OPATANOL 1 mg/ml očné kvapky olopatadín

Na očné použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

Exp: xx/xxxx

Spotrebujte do 4 týždňov po prvom otvorení.

Otvorené:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

5 ml

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis