Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oprymea (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Písomná informácia pre používateľa - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuOprymea
Kód ATC klasifikácieN04BC05
Látkapramipexole dihydrochloride monohydrate
VýrobcaKrka, d.d., Novo mesto

Písomná informácia pre používateľa

Oprymea 0,088 mg tablety Oprymea 0,18 mg tablety Oprymea 0,35 mg tablety Oprymea 0,7 mg tablety Oprymea 1,1 mg tablety pramipexol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Oprymea a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oprymeu

3.Ako užívať Oprymeu

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Oprymeu

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Oprymea a na čo sa používa

Oprymea obsahuje účinnú látku pramipexol a patrí do skupiny liekov nazývaných agonisti dopamínu, ktoré stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.

Oprymea sa používa na liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne alebo v kombinácii s levodopou (iný liek pre Parkinsonovú chorobu).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oprymeu

Neužívajte Oprymeu

-ak ste alergický na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Oprymeu, obráťte sa na svojho lekára . Povedzte svojmu lekárovi ak máte (ak ste mali) alebo ak sa u vás objavili akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo príznaky, najmä niektoré z nasledovných:

-ochorenie obličiek

-halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú skutočné). Väčšina halucinácii je vizuálnych.

-dyskinéza (t.j. nezvyčajné, nekontrolované pohyby končatín). Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, môžu sa objaviť dyskinézy v priebehu zvyšovania dávky Oprymey.

-spavosť a epizódy náhleho upadnutia do spánku

-psychóza (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii)

-poškodenie zraku. Počas liečby Oprymeou máte pravidelne absolvovať očné vyšetrenie.

-závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev. Budete potrebovať pravidelné kontroly vášho krvného tlaku, najmä na začiatku liečby. Cieľom je, aby ste sa vyhli posturálnej hypotenzii (pokles krvného tlaku pri postavení sa).

Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, nezvyčajne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Informujte svojho lekára, ak si vy alebo vaša rodina/opatrovateľ všimnete, že sa u vás vyvíja mánia (vzrušenie, pocit oduševnenia alebo nadmerného nadšenia) alebo delírium (znížené vnímanie, zmätenosť alebo strata vnímania reality). Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Ak sa uvás po prerušení liečby alebo znížení dávky Oprymey vyskytnú príznaky ako depresia, apatia, úzkosť, únava, potenie alebo bolesť, povedzte to svojmu lekárovi. Ak problémy pretrvávajúviac ako niekoľko týždňov, môže byťpotrebné, aby váš lekár upravil vašu liečbu.

Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať Oprymeu u detí alebo mladistvých do 18 rokov.

Iné lieky a Oprymea

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto sa týka aj liekov, rastlinných prípravkov, výživových potravín alebo doplnkov, ktoré ste si zaobstarali bez lekárskeho predpisu.

Máte sa vyhnúť užívaniu Oprymey spolu s antipsychotickými liekmi.

Buďte opatrný ak užívate nasledovné lieky:

-cimetidín (na liečbu nadprodukcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných vredov)

-amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby)

-mexiletínu (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca, stav známy ako ventrikulárna arytmia)

-zidovudin (ktorý sa môže používať na liečbu syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), ochorenie ľudského imunitného systému)

-cisplatina (na liečbu rôznych druhov rakoviny)

-chinín (ktorý sa môže používať ako prevencia bolestivých kŕčov nôh počas noci a ako liečba určitého typu malárie známeho ako falciparum malaria (zhubná malária)

-prokainamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)

Ak užívate levodopu, odporúča sa znížiť dávku levodopy ak začínate liečbu s Oprymeou.

Buďte obozretný ak užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú upokojenie (majú sedatívny účinok) alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch Oprymea môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Oprymea a jedlo, nápoje a alkohol

Buďte obozretný ak pijete alkohol počas liečby Oprymeou.

Oprymeu možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár prediskutuje s vami či máte pokračovať s užívaním Oprymey.

Účinok Oprymey na nenarodené dieťa nie je známy. Preto neužívajte Oprymeu ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho užívali.

Oprymea sa nemá užívať počas dojčenia. Oprymea môže znížiť tvorbu materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a dostať sa tak do vášho dieťaťa. Ak je užívanie Oprymey nevyhnutné, dojčenie treba zastaviť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Oprymea môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú prítomné). Ak sa objavia, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Oprymea sa spája so spavosťou a epizódami náhleho upadnutia do spánku, najmä u pacientov

s Parkinsonovou chorobou. Ak máte skúsenosti s týmito vedľajšími účinkami, nesmiete viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa toto vyskytne, máte to oznámiť svojmu lekárovi.

3.Ako užívať Oprymeu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Lekár vás poučí o správnom dávkovaní.

Oprymeu môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite s vodou.

Parkinsonova choroba

Denná dávka sa má užívať rozdelená na 3 rovnaké dávky.

Počas prvého týždňa je obvyklá dávka 1 tableta Oprymey 0,088 mg trikrát denne (čo je ekvivalentné k 0,264 mg denne):

 

Prvý týždeň

Počet tabliet

1 tableta Oprymey 0,088 mg tri krát denne

Celková denná dávka (mg)

0,264

Tá sa bude zvyšovať každých 5–7 dní podľa odporúčania vášho lekára, kým sa vaše príznaky nedostanú pod kontrolu (udržiavacia dávka).

 

Druhý týždeň

Tretí týždeň

Počet tabliet

1 tableta Oprymey 0,18 mg tri

1 tableta Oprymey 0,35 mg tri

 

krát denne

krát denne

 

ALEBO

ALEBO

 

2 tablety Oprymey 0,088 mg

2 tablety Oprymey 0,18 mg tri

 

tri krát denne

krát denne

Celková denná dávka (mg)

0,54

1,1

Obvyklá udržiavacia dávka je 1,1 mg denne. Avšak vaša dávka môže byť zvýšená ešte viac. Ak je to potrebné váš lekár môže zvýšiť dávkovanie tabliet až na maximum 3,3 mg pramipexolu denne. Tiež je možná aj nižšia udržiavacia dávka troch tabliet Oprymey 0,088 mg denne.

 

Najnižšia udržiavacia dávka

Najvyššia udržiavacia dávka

Počet tabliet

1 tableta Oprymey 0,088 mg

1 tableta Oprymey 1,1 mg tri

 

tri krát denne

krát denne

Celková denná dávka (mg)

0,264

3,3

Pacienti s ochorením obličiek

Ak máte stredne ťažké alebo ťažké ochorenie obličiek váš lekár vám predpíše nižšiu dávku. V tomto prípade budete musieť užívať tablety len raz alebo dvakrát denne. Ak máte stredne ťažké ochorenie

obličiek obvyklá štartovacia dávka je 1 tableta Oprymey 0,088 mg dvakrát denne. Pri ťažkom ochorení obličiek obvyklá štartovacia dávka je iba 1 tableta Oprymey 0,088 mg raz denne.

Ak užijete viac Oprymey ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet

-Poraďte sa okamžite so svojím lekárom alebo oddelením urgentnej medicíny najbližšej nemocnice.

-Môžete mať skúsenosť s vracaním, nepokojom alebo s niektorým z vedľajších účinkov popísaných v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.

Ak zabudnete užiť Oprymeu

Neznepokojujte sa. Jednoducho vypustite kompletnú dávku a potom užite vašu nasledujúcu dávku v príslušnom čase. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Oprymeu

Neprestaňte užívať Oprymeu bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom. Ak máte ukončiť užívanie tohto lieku, váš lekár bude znižovať dávku postupne. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.

Ak trpíte na Parkinsonovu chorobu, liečba Oprymeou sa nemá ukončiť náhle. Náhle ukončenie môže u vás spôsobiť vznik zdravotného stavu nazývaného neuroleptický malígny syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Príznaky zahŕňajú:

-akinézu (strata svalovej hybnosti)

-svalovú rigiditu (svalová stuhnutosť)

-horúčku

-nestabilný krvný tlak

-tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia)

-zmätenosť

-zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu)

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:

Veľmi časté:

môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môže postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

Ak trpíte Parkinsonovou chorobou, môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:

Veľmi časté:

-Dyskinéza (t.j. nezvyčajné, mimovoľné pohyby končatín)

-Ospanlivosť

-Závraty

-Nevoľnosť (vracanie)

Časté:

-Naliehavá potreba neobvyklého správania

-Halucinácie (zrakové alebo sluchové vnemy, ktoré nie sú prítomné)

-Zmätenosť

-Únava (vyčerpanosť)

-Nespavosť (insomnia)

-Zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)

-Bolesti hlavy

-Hypotenzia (nízký krvný tlak)

-Nezvyčajné sny

-Zápcha

-Poruchy videnia

-Vracanie (nevoľnosť)

-Strata telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla

Menej časté:

-Paranoja (t.j. prílišný strach o seba)

-Falošné predstavy

-Nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho upadnutia do spánku

-Amnézia (porucha pamäti)

-Hyperkinéza (abnormálne zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)

-Zvýšenie telesnej hmotnosti

-Alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

-Mdloby

-Srdcové zlyhanie (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov)*

-Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu*

-Nepokoj

-Dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)

-Štikútka

-Zápal pľúc (infekcia pľúc)

-Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

-Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

-Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

-Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

-Nenásytné jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).*

-Delírium (znížené vnímanie, zmätenosť, strata vnímania reality)

Zriedkavé:

-Mánia (vzrušenie, oduševnenie alebo nadmerné nadšenie)

Neznáme:

-Po prerušení liečby alebo znížení dávky Oprymey: môže sa vyskytnúť depresia, apatia, úzkosť, únava, potenie alebo bolesť (stav nazývaný abstinenčný syndróm spôsobený vysadením dopamínového agonistu alebo DAWS).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.

Pre vedľajšie účinky označené * nie je možné presne stanoviť frekvenciu ich výskytu, keďže tieto vedľajšie účinky sa nezistili v klinických štúdiách s 2762 pacientami liečenými pramipexolom. Kategória frekvencie výskytu nie je pravdepodobne vyššia ako „menej časté“.

Ak trpíte inou indikáciou, môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:

Veľmi časté:

-Nevoľnosť (vracanie)

Časté:

-Zmeny spánkového režimu, ako je nespavosť (insomnia) a spavosť

-Únava (vyčerpanosť)

-Bolesti hlavy

-Nezvyčajné sny

-Zápcha

-Závraty

-Vracanie (pocit na vracanie)

Menej časté:

-Naliehavá potreba neobvyklého správania*

-Srdcové zlyhanie (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov)*

-Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu*

-Dyskinéza (t.j. nezvyčajné, mimovoľné pohyby končatín)

-Hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)*

-Paranoja (tj. prílišný strach o seba)*

-Falošné predstavy*

-Amnézia (porucha pamäti)*

-Halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré nie sú prítomné)

-Zmätenosť

-Nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho spánku

-Zvýšenie telesnej hmotnosti

-Hypotenzia (nízky krvný tlak)

-Zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)

-Alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

-Slabosť

-Nepokoj

-Poruchy videnia

-Strata telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla

-Dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)

-Štikútka

-Zápal pľúc (infekcia pľúc)*

-Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

-Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

-Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

-Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

-Nenásytné jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).*

-Mánia (vzrušenie, oduševnenie alebo nadmerné nadšenie)*

-Delírium (znížené vnímanie, zmätenosť, strata vnímania reality)*

Neznáme:

-Po prerušení liečby alebo znížení dávky Oprymey: môže sa vyskytnúť depresia, apatia, úzkosť, únava, potenie alebo bolesť (stav nazývaný abstinenčný syndróm spôsobený vysadením dopamínového agonistu alebo DAWS).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.

Pre vedľajšie účinky označené * nie je možné presne stanoviť frekvenciu ich výskytu, keďže tieto vedľajšie účinky sa nezistili v klinických štúdiách s 1395 pacientami liečenými pramipexolom. Kategória frekvencie výskytu nie je pravdepodobne vyššia ako „menej časté“.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku

5.Ako uchovávať Oprymeu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale ako EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Oprymea obsahuje

-Liečivo je pramipexol. Každá tableta obsahuje 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg alebo 1,1 mg pramipexolu, čo zodpovedá 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg alebo 1,5 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu.

-Ďalšie zložky sú manitol, kukuričný škrob, predželatinovaný kukuričný škrob, povidón K25, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Oprymea a obsah balenia

Oprymea 0,088 mg tablety sú biele, okrúhle, so skosenými hranami a vyrazeným kódom “P6” na jednej strane tablety.

Oprymea 0,18 mg tablety sú biele, oválne, so skosenými hranami, s deliacimi ryhami na oboch stranách a s vyrazeným kódom “P7” na oboch poloviciach jednej strany tablety. Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké dávky.

Oprymea 0,35 mg tablety sú biele, oválne, so skosenými hranami, s deliacimi ryhami na oboch stranách a s vyrazeným kódom “P8” na oboch poloviciach jednej strany tablety. Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké dávky.

Oprymea 0,70 mg tablety sú biele, okrúhle, so skosenými hranami, s deliacimi ryhami na oboch stranách a s vyrazeným kódom “P9” na oboch poloviciach jednej strany tablety. Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké dávky.

Oprymea 1,1 mg tablety sú biele, okrúhle, so skosenými hranami, s deliacimi ryhami na oboch stranách. Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké dávky.

Škatuľka obsahuje 20, 30, 60, 90 alebo 100 tabliet v blistri, po 10 tabliet v jednom blistri. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 612 05 11

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 210 6256177

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Písomná informácia pre používateľa

Oprymea 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 1,57 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

pramipexol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Oprymea a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oprymeu

3.Ako užívať Oprymeu

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Oprymeu

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Oprymea a na čo sa používa

Oprymea obsahuje liečivo pramipexol a patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktorí stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.

Oprymea sa používa na liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne alebo v kombinácii s levodopou (iný liek pre Parkinsonovú chorobu).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oprymeu

Neužívajte Oprymeu

-ak ste alergický na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Oprymeu, obráťte sa na svojho lekára. Povedzte svojmu lekárovi ak máte (ak ste mali) alebo ak sa u vás objavili akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo príznaky, najmä niektoré z nasledovných:

-ochorenie obličiek

-halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú skutočné). Väčšina halucinácii je vizuálnych.

-dyskinéza (t.j. nezvyčajné, nekontrolované pohyby končatín). Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, môžu sa objaviť dyskinézy v priebehu zvyšovania dávky Oprymey.

-spavosť a epizódy náhleho upadnutia do spánku

-psychóza (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii)

-poškodenie zraku. Počas liečby Oprymeou máte pravidelne absolvovať očné vyšetrenie.

-závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev. Budete potrebovať pravidelné kontroly vášho krvného tlaku, najmä na začiatku liečby. Cieľom je, aby ste sa vyhli posturálnej hypotenzii (pokles krvného tlaku pri postavení sa).

Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, nezvyčajne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Možno bude potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Informujte svojho lekára, ak si vy alebo vaša rodina/opatrovateľ všimnete, že sa u vás vyvíja mánia (vzrušenie, pocit oduševnenia alebo nadmerného nadšenia) alebo delírium (znížené vnímanie, zmätenosť alebo strata vnímania reality). Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Oprymea tablety s predĺženým uvoľňovaním sú špeciálne navrhnuté tablety, z ktorých sa po ich užití liečivo uvoľňuje postupne. Časti tabliet sa niekedy môžu dostať do stolice a byť v nej viditeľné,

a môžu vyzerať ako celé tablety. Informujte svojho lekára, ak vo svojej stolici nájdete kusy tablety.

Ak sa uvás po prerušení liečby alebo znížení dávky Oprymey vyskytnú príznaky ako depresia, apatia, úzkosť, únava, potenie alebo bolesť, povedzte to svojmu lekárovi. Ak problémy pretrvávajúviac ako niekoľko týždňov, môže byťpotrebné, aby váš lekár upravil vašu liečbu.

Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať Oprymeu u detí alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Oprymea

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto sa týka aj liekov, rastlinných prípravkov, výživových potravín alebo doplnkov, ktoré ste si zaobstarali bez lekárskeho predpisu.

Vyhnite sa užívaniu Oprymey spolu s antipsychotickými liekmi.

Buďte opatrný ak užívate nasledovné lieky:

-cimetidín (na liečbu nadprodukcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných vredov)

-amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby)

-mexiletínu (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca, stav známy ako ventrikulárna arytmia)

-zidovudín (ktorý sa môže používať na liečbu syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), ochorenie ľudského imunitného systému)

-cisplatina (na liečbu rôznych druhov rakoviny)

-chinín (ktorý sa môže používať ako prevencia bolestivých kŕčov nôh počas noci a ako liečba určitého typu malárie známeho ako falciparum malaria (zhubná malária)

-prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)

Ak užívate levodopu, odporúča sa znížiť dávku levodopy ak začínate liečbu s Oprymeou.

Buďte obozretný ak užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú upokojenie (majú sedatívny účinok) alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch Oprymea môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Oprymea a jedlo, nápoje a alkohol

Buďte obozretný, ak pijete alkohol počas liečby Oprymeou.

Oprymeu možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár prediskutuje

s vami, či máte pokračovať s užívaním Oprymey.

Účinok Oprymey na nenarodené dieťa nie je známy. Preto neužívajte Oprymeu ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho užívali.

Oprymea sa nemá užívať počas dojčenia. Oprymea môže znížiť tvorbu materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a dostať sa tak do vášho dieťaťa. Ak je užívanie Oprymey nevyhnutné, dojčenie treba zastaviť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Oprymea môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú skutočné). Ak sa objavia, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.

Oprymea sa spája s ospalosťou a epizódami náhleho upadnutia do spánku, najmä u pacientov

s Parkinsonovou chorobou. Ak máte skúsenosti s týmito vedľajšími účinkami, nesmiete viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa toto vyskytne, oznámte to svojmu lekárovi.

3. Ako užívať Oprymeu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Lekár vás poučí o správnom dávkovaní.

Užívajte Oprymeu tablety s predĺženým uvoľňovaním iba raz denne v tom istom čase.

Oprymeu môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite s vodou.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním nežujte, nerozdeľujte ani nedrvte. Ak to urobíte, riskujete možné predávkovanie, pretože liečivo sa môže uvoľňovať do vášho tela príliš rýchlo.

-

Počas prvého týždňa, obvyklá denná dávka je 0,26 mg pramipexolu. Dávka sa bude zvyšovať každých 5–7 dní, podľa odporúčania vášho lekára, až kým sa vaše príznaky nedostanú pod kontrolu (udržiavacia dávka).

Schéma postupného dávkovania Oprymea tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Týždeň

Denná dávka (mg)

Počet tabliet

0,26

1 tableta Oprymey 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním.

0,52

1 tableta Oprymey 0,52 mg s predĺženým uvoľňovaním,

 

 

ALEBO

 

 

2 tablety Oprymey 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním.

1,05

1 tableta Oprymey 1,05 mg s predĺženým uvoľňovaním,

 

 

ALEBO

 

 

2 tablety Oprymey 0,52 mg s predĺženým uvoľňovaním,

 

 

ALEBO

 

 

4 tablety Oprymey 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním.

Obvyklá udržiavacia dávka je 1,05 mg denne. Avšak vaša dávka sa môže ešte viac zvýšiť. Ak je to potrebné, váš lekár môže zvýšiť dávkovanie až na maximum 3,15 mg pramipexolu denne. Tiež je možná aj nižšia udržiavacia dávka jednej tablety Oprymey 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním denne.

Pacienti s ochorením obličiek

Ak máte ochorenie obličiek, váš lekár vám počas prvého týždňa odporučí užívať obvyklú začiatočnú dávku 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním len každý druhý deň. Potom váš lekár môže zvýšiť frekvenciu dávkovania na 1 tabletu 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním denne. Ak je potrebné ďalšie zvýšenie dávky, váš lekár ju môže upravovať postupne o 0,26 mg pramipexolu.

Ak máte závažné problémy s obličkami, váš lekár vás môže prestaviť na užívanie iného lieku s pramipexolom. Ak sa počas liečby vaše problémy s obličkami zhoršia, musíte čo najskôr kontaktovať vášho lekára.

Ak prechádzate z Oprymea tablety s okamžitým uvoľňovaním

Váš lekár určí dávku tabliet Oprymey s predĺženým uvoľňovaním na základe dávky tabliet Oprymey s okamžitým uvoľňovaním, ktorú teraz užívate.

Užívajte tablety Oprymey s okamžitým uvoľňovaním, tak ako ste ich užívali pred dňom zmeny. Potom v nasledujúce ráno užite Oprymeu tablety s predĺženým uvoľňovaním a tablety Oprymey s okamžitým uvoľňovaním už viacej neužívajte.

Ak užijete viac Oprymey ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet

-Poraďte sa okamžite so svojím lekárom alebo oddelením urgentnej medicíny najbližšej nemocnice.

-Môžete mať skúsenosť s vracaním, nepokojom alebo s niektorým z vedľajších účinkov popísaných v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.

Ak zabudnete užiť Oprymeu

Ak zabudnete užíť dávku Oprymey, v prípade že si spomeniete do 12 hodín od zvyčajného času, užite tabletu ihneď a potom užite vašu nasledujúcu dávku v príslušnom čase.

Ak zabudnete užiť viac ako 12 hodín, jednoducho užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojitú dávku aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Oprymeu

Neprestaňte užívať Oprymeu bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom. Ak máte ukončiť užívanie tohto lieku, váš lekár bude znižovať dávku postupne. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.

Ak trpíte na Parkinsonovu chorobu, liečba Oprymeou sa nemá ukončiť náhle. Náhle ukončenie môže u vás spôsobiť vznik zdravotného stavu nazývaného neuroleptický malígny syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Príznaky zahŕňajú:

-akinézu (strata svalovej hybnosti)

-svalovú rigiditu (svalová stuhnutosť)

-horúčku

-nestabilný krvný tlak

-tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia)

-zmätenosť

-zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu)

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:

Veľmi časté:

môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môže postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

Môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:

Veľmi časté:

-dyskinéza (t.j. nezvyčajné, mimovoľné pohyby končatín)

-ospanlivosť

-závraty

-nevoľnosť (pocit na vracanie)

Časté:

-naliehavá potreba neobvyklého správania

-halucinácie (zrakové alebo sluchové vnemy, ktoré nie sú prítomné)

-zmätenosť

-únava (vyčerpanosť)

-nespavosť (insomnia)

-zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)

-bolesti hlavy

-hypotenzia (nízký krvný tlak)

-nezvyčajné sny

-zápcha

-poruchy videnia

-vracanie (nevoľnosť)

-strata telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla

Menej časté:

-paranoja (t.j. prílišný strach o seba)

-falošné predstavy

-nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho upadnutia do spánku

-amnézia (porucha pamäti)

-hyperkinéza ( zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)

-zvýšenie telesnej hmotnosti

-alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

-mdloby

-srdcové zlyhanie (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov)*

-neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu*

-nepokoj

-dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)

-štikútka

-zápal pľúc (infekcia pľúc)

-neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

-silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

-zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

-nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

-nenásytné prejedanie sa (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné

nutkavé jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).*

-Delírium (znížené vnímanie, zmätenosť, strata vnímania reality)

Zriedkavé:

-Mánia (vzrušenie, oduševnenie alebo nadmerné nadšenie)

Neznáme:

-Po prerušení liečby alebo znížení dávky Oprymey: môže sa vyskytnúť depresia, apatia, úzkosť, únava, potenie alebo bolesť (stav nazývaný abstinenčný syndróm spôsobený vysadením dopamínového agonistu alebo DAWS).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.

Pre vedľajšie účinky označené * nie je možné presne stanoviť frekvenciu ich výskytu, keďže tieto vedľajšie účinky sa nezistili v klinických štúdiách s 2762 pacientami liečenými pramipexolom. Kategória frekvencie výskytu nie je pravdepodobne vyššia ako „menej časté“.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Oprymeu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek nevyžaduje žiadne špecialne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Oprymea obsahuje

-Liečivo je pramipexol. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg alebo 3,15 mg pramipexolu, čo zodpovedá 0,375 mg,

0,75 mg, 1,5 mg, 2,25 mg, 3 mg, 3,75 mg alebo 4,5 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu.

-Ďalšie zložky sú hypromelóza, kukuričný škrob, bezvodý koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Oprymea a obsah balenia

Oprymea 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P1 na jednej strane, so skosenými hranami

a možnými škvrnami.

Oprymea 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P2 na jednej strane, so skosenými hranami

a možnými škvrnami.

Oprymea 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P3 na jednej strane, so skosenými hranami

a možnými škvrnami.

Oprymea 1,57 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P12 na jednej strane, so skosenými hranami

a možnými škvrnami.

Oprymea 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P4 na jednej strane, so skosenými hranami

a možnými škvrnami.

Oprymea 2,62 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P13 na jednej strane a 262 na druhej strane, so skosenými hranami a možnými škvrnami.

Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P5 na jednej strane a 315 na druhej strane, so skosenými hranami a možnými škvrnami.

Škatuľka obsahuje 10, 30, 90 a 100 tabliet v blistri, po 10 tabliet v jednom blistri. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 612 05 11

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 210 6256177

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu..

Písomná informácia pre používateľa

Oprymea 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Oprymea 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním pramipexol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Oprymea a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oprymeu

3.Ako užívať Oprymeu

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Oprymeu

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Oprymea a na čo sa používa

Oprymea obsahuje liečivo pramipexol a patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktorí stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.

Oprymea sa používa na liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne alebo v kombinácii s levodopou (iný liek pre Parkinsonovú chorobu).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oprymeu

Neužívajte Oprymeu

-ak ste alergický na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Oprymeu, obráťte sa na svojho lekára. Povedzte svojmu lekárovi ak máte (ak ste mali) alebo ak sa u vás objavili akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo príznaky, najmä niektoré z nasledovných:

-ochorenie obličiek

-halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú skutočné). Väčšina halucinácii je vizuálnych.

-dyskinéza (t.j. nezvyčajné, nekontrolované pohyby končatín). Ak máte pokročilú Parkinsonovu chorobu a užívate tiež levodopu, môžu sa objaviť dyskinézy v priebehu zvyšovania dávky Oprymey.

-spavosť a epizódy náhleho upadnutia do spánku

-psychóza (napr. porovnateľné príznaky ako pri schizofrénii)

-poškodenie zraku. Počas liečby Oprymeou máte pravidelne absolvovať očné vyšetrenie.

-závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev. Budete potrebovať pravidelné kontroly vášho krvného tlaku, najmä na začiatku liečby. Cieľom je, aby ste sa vyhli posturálnej hypotenzii

(pokles krvného tlaku pri postavení sa).

Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, nezvyčajne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Možno bude potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Informujte svojho lekára, ak si vy alebo vaša rodina/opatrovateľ všimnete, že sa u vás vyvíja mánia (vzrušenie, pocit oduševnenia alebo nadmerného nadšenia) alebo delírium (znížené vnímanie, zmätenosť alebo strata vnímania reality). Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Oprymea tablety s predĺženým uvoľňovaním sú špeciálne navrhnuté tablety, z ktorých sa po ich užití liečivo uvoľňuje postupne. Časti tabliet sa niekedy môžu dostať do stolice a byť v nej viditeľné,

a môžu vyzerať ako celé tablety. Informujte svojho lekára, ak vo svojej stolici nájdete kusy tablety.

Ak sa uvás po prerušení liečby alebo znížení dávky Oprymey vyskytnú príznaky ako depresia, apatia, úzkosť, únava, potenie alebo bolesť, povedzte to svojmu lekárovi. Ak problémy pretrvávajúviac ako niekoľko týždňov, môže byťpotrebné, aby váš lekár upravil vašu liečbu.

Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať Oprymeu u detí alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Oprymea

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto sa týka aj liekov, rastlinných prípravkov, výživových potravín alebo doplnkov, ktoré ste si zaobstarali bez lekárskeho predpisu.

Vyhnite sa užívaniu Oprymey spolu s antipsychotickými liekmi.

Buďte opatrný ak užívate nasledovné lieky:

-cimetidín (na liečbu nadprodukcie žalúdočnej kyseliny a žalúdočných vredov)

-amantadín (ktorý môže byť použitý na liečbu Parkinsonovej choroby)

-mexiletínu (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca, stav známy ako ventrikulárna arytmia)

-zidovudín (ktorý sa môže používať na liečbu syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), ochorenie ľudského imunitného systému)

-cisplatina (na liečbu rôznych druhov rakoviny)

-chinín (ktorý sa môže používať ako prevencia bolestivých kŕčov nôh počas noci a ako liečba určitého typu malárie známeho ako falciparum malaria (zhubná malária)

-prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)

Ak užívate levodopu, odporúča sa znížiť dávku levodopy ak začínate liečbu s Oprymeou.

Buďte obozretný ak užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú upokojenie (majú sedatívny účinok) alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch Oprymea môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Oprymea a jedlo, nápoje a alkohol

Buďte obozretný, ak pijete alkohol počas liečby Oprymeou.

Oprymeu možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár prediskutuje

s vami, či máte pokračovať s užívaním Oprymey.

Účinok Oprymey na nenarodené dieťa nie je známy. Preto neužívajte Oprymeu ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho užívali.

Oprymea sa nemá užívať počas dojčenia. Oprymea môže znížiť tvorbu materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a dostať sa tak do vášho dieťaťa. Ak je užívanie Oprymey nevyhnutné, dojčenie treba zastaviť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Oprymea môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnemy, ktoré nie sú skutočné). Ak sa objavia, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Oprymea sa spája s ospalosťou a epizódami náhleho upadnutia do spánku, najmä u pacientov

s Parkinsonovou chorobou. Ak máte skúsenosti s týmito vedľajšími účinkami, nesmiete viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa toto vyskytne, oznámte to svojmu lekárovi.

3. Ako užívať Oprymeu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Lekár vás poučí o správnom dávkovaní.

Užívajte Oprymeu tablety s predĺženým uvoľňovaním iba raz denne v tom istom čase.

Oprymeu môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety prehltnite s vodou.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním nežujte, nerozdeľujte ani nedrvte. Ak to urobíte, riskujete možné predávkovanie, pretože liečivo sa môže uvoľňovať do vášho tela príliš rýchlo.

Počas prvého týždňa, obvyklá denná dávka je 0,26 mg pramipexolu. Dávka sa bude zvyšovať každých 5–7 dní, podľa odporúčania vášho lekára, až kým sa vaše príznaky nedostanú pod kontrolu (udržiavacia dávka).

Oprymea balenie na počiatočnú liečbu je určené len na použitie na začiatku liečby Oprymeou. Oprymea balenie na počiatočnú liečbu obsahuje tri blistrové stripy s tabletami – jeden strip pre každý z prvých troch týždňov vašej liečby. Stripy sú označené “1. týždeň”, “2. týždeň” a “3. týždeň”. Denná dávka Oprymey sa zvyšuje každý týždeň.

Schéma postupného dávkovania Oprymea tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Týždeň

Denná dávka (mg)

Počet tabliet

0,26

1 tableta Oprymey 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním z blistra

 

 

označeného “1. týždeň”.

0,52

1 tableta Oprymey 0,52 mg s predĺženým uvoľňovaním z blistra

 

 

označeného “2. týždeň”.

1,05

1 tableta Oprymey 1,05 mg s predĺženým uvoľňovaním z blistra

 

 

označeného “3. týždeň”.

Obvyklá udržiavacia dávka je 1,05 mg denne. Avšak vaša dávka sa môže ešte viac zvýšiť. Ak je to potrebné, váš lekár môže zvýšiť dávkovanie až na maximum 3,15 mg pramipexolu denne. Tiež je

možná aj nižšia udržiavacia dávka jednej tablety Oprymey 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním denne.

Pacienti s ochorením obličiek

Ak máte ochorenie obličiek, váš lekár vám počas prvého týždňa odporučí užívať obvyklú začiatočnú dávku 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním len každý druhý deň. Potom váš lekár môže zvýšiť frekvenciu dávkovania na 1 tabletu 0,26 mg s predĺženým uvoľňovaním denne. Ak je potrebné ďalšie zvýšenie dávky, váš lekár ju môže upravovať postupne o 0,26 mg pramipexolu.

Ak máte závažné problémy s obličkami, váš lekár vás môže prestaviť na užívanie iného lieku s pramipexolom. Ak sa počas liečby vaše problémy s obličkami zhoršia, musíte čo najskôr kontaktovať vášho lekára.

Ak prechádzate z Oprymea tablety s okamžitým uvoľňovaním

Váš lekár určí dávku tabliet Oprymey s predĺženým uvoľňovaním na základe dávky tabliet Oprymey s okamžitým uvoľňovaním, ktorú teraz užívate.

Užívajte tablety Oprymey s okamžitým uvoľňovaním, tak ako ste ich užívali pred dňom zmeny. Potom v nasledujúce ráno užite Oprymeu tablety s predĺženým uvoľňovaním a tablety Oprymey s okamžitým uvoľňovaním už viacej neužívajte.

Ak užijete viac Oprymey ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet

-Poraďte sa okamžite so svojím lekárom alebo oddelením urgentnej medicíny najbližšej nemocnice.

-Môžete mať skúsenosť s vracaním, nepokojom alebo s niektorým z vedľajších účinkov popísaných v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.

Ak zabudnete užiť Oprymeu

Ak zabudnete užíť dávku Oprymey, v prípade že si spomeniete do 12 hodín od zvyčajného času, užite tabletu ihneď a potom užite vašu nasledujúcu dávku v príslušnom čase.

Ak zabudnete užiť viac ako 12 hodín, jednoducho užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojitú dávku aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Oprymeu

Neprestaňte užívať Oprymeu bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom. Ak máte ukončiť užívanie tohto lieku, váš lekár bude znižovať dávku postupne. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.

Ak trpíte na Parkinsonovu chorobu, liečba Oprymeou sa nemá ukončiť náhle. Náhle ukončenie môže u vás spôsobiť vznik zdravotného stavu nazývaného neuroleptický malígny syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné riziko. Príznaky zahŕňajú:

-akinézu (strata svalovej hybnosti),

-svalovú rigiditu (svalová stuhnutosť),

-horúčku,

-nestabilný krvný tlak,

-tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia),

-zmätenosť,

-zníženú hladinu vedomia (t.j. kómu).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:

Veľmi časté:

môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môže postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

Môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:

Veľmi časté:

-dyskinéza (t.j. nezvyčajné, mimovoľné pohyby končatín)

-ospanlivosť

-závraty

-nevoľnosť (pocit na vracanie)

Časté:

-naliehavá potreba neobvyklého správania

-halucinácie (zrakové alebo sluchové vnemy, ktoré nie sú prítomné)

-zmätenosť

-únava (vyčerpanosť)

-nespavosť (insomnia)

-zadržiavanie tekutín, obvykle v nohách (periférny opuch)

-bolesti hlavy

-hypotenzia (nízký krvný tlak)

-nezvyčajné sny

-zápcha

-poruchy videnia

-vracanie (nevoľnosť)

-strata telesnej hmotnosti vrátane zníženej chuti do jedla

Menej časté:

-paranoja (t.j. prílišný strach o seba)

-falošné predstavy

-nadmerná denná spavosť a epizódy náhleho upadnutia do spánku

-amnézia (porucha pamäti)

-hyperkinéza ( zvýšená pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji)

-zvýšenie telesnej hmotnosti

-alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

-mdloby

-srdcové zlyhanie (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov)*

-neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu*

-nepokoj

-dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)

-štikútka

-zápal pľúc (infekcia pľúc)

-neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

-silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

-zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

-nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

-nenásytné prejedanie sa (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné nutkavé jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).*

-Delírium (znížené vnímanie, zmätenosť, strata vnímania reality)

Zriedkavé:

-Mánia (vzrušenie, oduševnenie alebo nadmerné nadšenie)

Neznáme:

-Po prerušení liečby alebo znížení dávky Oprymey: môže sa vyskytnúť depresia, apatia, úzkosť, únava, potenie alebo bolesť (stav nazývaný abstinenčný syndróm spôsobený vysadením dopamínového agonistu alebo DAWS).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.

Pre vedľajšie účinky označené * nie je možné presne stanoviť frekvenciu ich výskytu, keďže tieto vedľajšie účinky sa nezistili v klinických štúdiách s 2762 pacientami liečenými pramipexolom. Kategória frekvencie výskytu nie je pravdepodobne vyššia ako „menej časté“.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Oprymeu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek nevyžaduje žiadne špecialne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Oprymea obsahuje

-Liečivo je pramipexol. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,26 mg, 0,52 mg alebo 1,05 mg pramipexolu, čo zodpovedá 0,375 mg, 0,75 mg alebo 1,5 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu.

-Ďalšie zložky sú hypromelóza, kukuričný škrob, bezvodý koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Oprymea a obsah balenia

Oprymea 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P1 na jednej strane, so skosenými hranami a možnými škvrnami.

Oprymea 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P2 na jednej strane, so skosenými hranami a možnými škvrnami.

Oprymea 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele alebo takmer biele, okrúhle (priemer 10 mm), mierne obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným P3 na jednej strane, so skosenými hranami

a možnými škvrnami.

Trojtýždňové balenie na počiatočnú liečbu obsahuje 21 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v 3 baleniach:

-balenie označené „1. týždeň“ obsahuje 1 blister so 7 tabletami (7 tabliet 0,26 mg)

-balenie označené „2. týždeň“ obsahuje 1 blister so 7 tabletami (7 tabliet 0,52 mg)

-balenie označené „3. týždeň“ obsahuje 1 blister so 7 tabletami (7 tabliet 1,05 mg)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0)75 612 05 11

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 210 6256177

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0) 358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu..

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis