Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osigraft (eptotermin alfa) – Označenie obalu - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuOsigraft
Kód ATC klasifikácieM05BC02
Látkaeptotermin alfa
VýrobcaOlympus Biotech International Limited
Prášok na implantačnú suspenziu. 1 injekčná liekovka
Hovädzí kolagén.
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
ŠKATUĽA
1. NÁZOV LIEKU
Osigraft 3,3 mg prášok na implantačnú suspenziu. eptotermin alfa

2. LIEČIVO

 

Každá liekovka obahuje 3,3 mg eptoterminu alfa*.

registrácie

*Produkovaný rekombinantnou technológiou DNA v bunkách vaječníkov čínskeho šk ečka (CHO).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ťou platnos

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na intraoseálne použitie.

 

enou

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

DOHĽADU DETÍ

č

 

 

 

 

 

 

ukon

 

Uchovávajte mimo d sahu a dohľadu detí.

 

 

s

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Rekonštituovaný produkt má byť použitý okamžite.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Olympus Biotech International Limited 40 Upper Mount Street

Dublin 2 Írsko

Tel +353 87 9278653 medicalinfo@olympusbiotech.com

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/01/179/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

ou

Č. šarže

 

 

ť

 

 

platnos

 

14.

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

 

 

enou

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

ukon

 

 

 

Zdôvodnenie neuvádzať i formáciuč v Braillovom písme sa akceptuje

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

FÓLIA PRE PRETLAČOVACIE BALENIE (VONKAJŠIE) INJEKČNEJ LIEKOVKY (BLISTER)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA(Y) PODANIA

 

Osigraft 3,3 mg prášok na implantačnú suspenziu.

 

 

 

eptotermin alfa.

 

 

 

 

 

Vnútrokostné použitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AKTÍVNA LÁTKA

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

3,3 mg eptoterminu alfa*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

Hovädzí kolagén.

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ť

 

FARMACEUTICKÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

Prášok na implantačnú suspenziu

platnos

 

 

 

 

 

 

 

1 injekčná liekovka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

Na intraoseálne použitie.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú inf rmáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

DOHĽADU DETÍ

č

 

 

 

 

Uchovávajte mimo d sahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

7.

 

s

 

 

 

 

 

INÉ ŠPECIÁLNEukonUPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Rekonštituovaný produkt má byť použitý okamžite.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "M05BC02"

 • Opgenra - M05BC02

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Olympus Biotech International Limited 40 Upper Mount Street

Dublin 2 Írsko

Tel +353 87 9278653 medicalinfo@olympusbiotech.com

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/01/179/001

ou

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

ť

Č. šarže

 

 

platnos

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

 

enou

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

ukon

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMč

PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

Liek

s

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Osigraft eptotermin alfa

 

 

 

 

 

2.

SPÔSOB PODÁVANIA

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ť

 

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

 

JEDNOTKÁCH

platnos

ou

 

3,3 mg

 

 

 

6. INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis