Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osseor (strontium ranelate) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - M05BX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuOsseor
Kód ATC klasifikácieM05BX03
Látkastrontium ranelate
VýrobcaLes Laboratoires Servier

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

OSSEOR 2 g granulát na perorálnu suspenziu

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé vrecko obsahuje 2 g stroncium ranelátu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každé vrecko obsahuje tiež 20 mg aspartámu (E 951).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Granulát na perorálnu suspenziu Žltý granulát

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Liečba závažnej osteoporózy:

-u žien po menopauze,

-u dospelých mužov,

s vysokým rizikom fraktúr, pre ktorých liečba inými liekmi schválenými na liečbu osteoporózy nie je možná, napríklad kvôli kontraindikáciám alebo intolerancii. U žien po menopauze stroncium ranelát znižuje riziko vertebrálnych fraktúr a fraktúr bedra (pozri časť 5.1).

Rozhodnutie predpísať stroncium ranelát má byť založené na prehodnotení celkového rizika pre jednotlivého pacienta (pozri časti 4.3 a 4.4).

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu má začať iba lekár so skúsenosťou s liečbou osteoporózy.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedno 2 g vrecko raz denne perorálne.

Vzhľadom na charakter liečeného ochorenia je stroncium ranelát určený na dlhodobé používanie.

Absorpcia stroncium ranelátu je znížená príjmom potravy, mlieka a mliečnych výrobkov, a preto sa má OSSEOR podávať medzi jedlami. Vzhľadom na pomalú absorpciu má byť OSSEOR užívaný pred spaním, prednostne najmenej dve hodiny po jedle (pozri časti 4.5 a 5.2).

Pacienti liečení stroncium ranelátom majú dostávať doplnky vitamínu D a vápnika, ak ich príjem stravou nie je dostatočný.

Starší pacienti

Účinnosť a bezpečnosť stroncium ranelátu boli stanovené u dospelých mužov a u žien po menopauze s osteoporózou v širokom vekovom rozsahu (do 100 rokov pri zaradení). Žiadna úprava dávky

s ohľadom na vek nie je potrebná.

Porucha funkcie obličiek

Stroncium ranelát sa neodporúča pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) (pozri časti 4.4 a 5.2). Žiadna úprava dávky nie je potrebná u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-70 ml/min) (pozri časti 4.4 a 5.2).

Poruchae funkcie pečene

Žiadna úprava dávky nie je potrebná u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť OSSEORU u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania Na perorálne použitie.

Granulát vo vreckách sa musí užívať ako suspenzia v pohári obsahujúcom minimálne 30 ml (približne jedna tretina štandardného pohára) vody.

I keď štúdie zamerané na použitie ukázali, že stroncium ranelát je v suspenzii stabilný počas 24 hodín po príprave, suspenziu je potrebné vypiť ihneď po pripravení.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súčasné alebo predchádzajúce venózne tromboembolické príhody (VTE), zahŕňajúce hlbokú žilovú trombózu a pľúcnu embóliu.

Dočasná alebo trvalá imobilizácia z dôvodu napr. pooperačnej rekonvalescencie alebo dlhodobého pokoja na lôžku.

Stanovená, súčasná alebo predchádzajúca anamnéza ischemickej choroby srdca, ochorenia periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárneho ochorenia.

Nekontrolovaná hypertenzia.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Srdcové ischemické príhody

V združených randomizovaných placebom kontrolovaných štúdiách u postmenopauzálnych pacientok s osteoporózou bolo pozorované signifikantné zvýšenie infarktu myokardu u pacientok liečených OSSEOROM v porovnaní s placebom (pozri časť 4.8).

Pred začatím liečby a v pravidelných intervaloch, majú byť pacienti prehodnotení vzhľadom na kardiovaskulárne riziko.

Pacienti s významnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení stroncium ranelátom len po starostlivom zvážení (pozri časti 4.3 a 4.8).

Počas liečby OSSEOROM sa majú tieto kardiovaskulárne riziká pravidelne monitorovať, zvyčajne každých 6 až 12 mesiacov.

Liečba má byť zastavená, ak sa u pacienta rozvinie ischemická choroba srdca, ochorenie periférnych artérií, cerebrovaskulárne ochorenie alebo ak je hypertenzia nekontrolovaná (pozri časť 4.3).

Venózny tromboembolizmus

V placebom kontrolovaných štúdiách III. fázy bola liečba stroncium ranelátom spojená so zvýšeným ročným výskytom venózneho tromboembolizmu (VTE), vrátane pľúcnej embólie (pozri časť 4.8). Príčina tohto nálezu nie je známa. OSSEOR je kontraindikovaný u pacientov s anamnézou venóznych tromboembolických príhod (pozri časť 4.3) a má sa používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom VTE.

Pri liečbe pacientov starších ako 80 rokov s rizikom VTE sa má prehodnotiť potreba pokračovania liečby OSSEOROM.

Liečba OSSEOROM sa má prerušiť čo najskôr v prípade ochorenia alebo stavu vedúceho

k imobilizácii (pozri časť 4.3) a majú sa vykonať adekvátne preventívne opatrenia. Liečba sa nemá znova začať, kým sa počiatočný stav nevyrieši a pacient bude plne mobilný. Ak sa objaví VTE, liečba OSSEOROM sa má ukončiť.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek

Pre nedostatok údajov o kostnej bezpečnosti u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek liečených stroncium ranelátom sa OSSEOR neodporúča pacientom s klírensom kreatinínu pod

30 ml/min (pozri časť 5.2). V súlade so správnou lekárskou praxou sa odporúča pravidelné sledovanie funkcie obličiek u pacientov s chronickým poškodením funkcie obličiek. Pokračovanie v liečbe

u pacientov so vznikajúcim závažným poškodením funkcie obličiek OSSEOROM sa musí zvážiť individuálne.

Kožné reakcie

Život ohrozujúce kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS)) boli hlásené s používaním OSSEORU.

Pacienti majú byť informovaní o prejavoch a príznakoch a majú sa starostlivo sledovať pre kožné reakcie. Najvyššie riziko vzniku SJS alebo TEN je v priebehu prvých týždňov liečby a pre DRESS zvyčajne okolo 3 – 6 týždňa liečby.

Ak sa objavia príznaky alebo prejavy SJS alebo TEN (napr. progresívna kožná vyrážka často

s pľuzgiermi alebo léziami na sliznici) alebo DRESS (napr. vyrážka, horúčka, eozinofília a systémové postihnutie (napr. adenopatia, hepatitída, intersticiálna nefropatia, intersticiálne pľúcne ochorenie)), liečba OSSEOROM sa má ihneď ukončiť.

Najlepšie výsledky v liečbe SJS, TEN alebo DRESS sa dosiahnu včasnou diagnózou a okamžitým prerušením užívania ktoréhokoľvek podozrivého lieku. Včasné ukončenie liečby je spojené s lepšou prognózou. Výsledok pri DRESS je priaznivý vo väčšine prípadov po ukončení používania OSSEORU a po začatí liečby kortikosteroidmi, ak je to nutné. Uzdravenie môže byť pomalé

a v niektorých prípadoch bol hlásený opätovný výskyt syndrómu po prerušení liečby kortikosteroidmi. Ak sa pri použití OSSEORU rozvinuli u pacienta SJS, TEN alebo DRESS, liečba OSSEOROM sa

u tohoto pacienta nesmie v žiadnom prípade znovu začať.

Zvýšená incidencia, aj keď stále zriedkavá, hypersenzitívnych reakcií vrátane kožnej vyrážky, SJS alebo TEN bola hlásená u pacientov ázijského pôvodu (pozri časť 4.8).

V retrospektívnej kontrolovanej farmakogenetickej štúdii boli identifikované alely HLA-A*33:03

a HLA-B*58:01 ako potenciálne genetické rizikové faktory pre stroncium ranelát spojený s SJS/TEN u pacientov čínskeho etnika Han. Pokiaľ je to možné, u pacientov čínskeho etnika Han sa má zvážiť skríning alel HLA-A*33:03 a HLA-B*58:01 pred začatím liečby liekom OSSEOR. Liečba OSSEOROM sa nemá začať ak sú testy pozitívne pre jednu alebo obidve alely. Avšak, absencia týchto alel na základe genotypu nevylučuje , že sa SJS/TEN môže stále vyskytnúť.

Interakcie s laboratórnymi testami

Stroncium interferuje s kolorimetrickými metódami stanovenia koncentrácií vápnika v krvi a moči. Preto v klinickej praxi majú byť použité metódy induktívne spárovanej plazmatickej spektrometrie alebo atómovej absorpčnej spektrometrie, aby sa zabezpečilo presné stanovenie koncentrácií vápnika v krvi a moči.

Pomocná látka

OSSEOR obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu, ktorý môže byť škodlivý pre osoby s fenylketonúriou.

4.5Liekové a iné interakcie

Potrava, mlieko a mliečne výrobky a lieky obsahujúce vápnik môžu znížiť biologickú dostupnosť stroncium ranelátu približne o 60-70 %. Preto podávanie OSSEORU a takýchto produktov má byť oddelené najmenej 2-hodinovým odstupom (pozri časti 4.2 a 5.2).

Keďže divalentné katióny môžu vytvárať komplexy s perorálnymi tetracyklínmi (napr. doxycyklín) a chinolónovými antibiotikami (napr. ciprofloxacín) na úrovni gastrointestinálneho traktu, a tým znižovať ich absorpciu, súčasné podávanie stroncium ranelátu s týmito liekmi sa neodporúča. Ako preventívne opatrenie sa má liečba OSSEOROM počas liečby perorálnymi tetracyklínmi alebo chinolónovými antibiotikami dočasne prerušiť.

Štúdia klinickej interakcie in vivo ukázala, že podanie hydroxidov hlinitého a horečnatého buď dve hodiny pred alebo spolu so stroncium ranelátom spôsobilo mierne zníženie absorpcie stroncium ranelátu (pokles AUC o 20-25 %), pričom absorpcia bola takmer neovplyvnená, keď antacidum bolo podávané dve hodiny po stroncium raneláte. Z tohto dôvodu je vhodnejšie užitie antacíd najmenej dve hodiny po OSSEORE. Ak však tento dávkovací režim nie je možný vzhľadom na odporúčané podávanie OSSEORU pred spaním, súbežné podávanie je prijateľné.

Žiadne interakcie neboli pozorované pri perorálnej suplementácii vitamínom D.

Počas klinických štúdií neboli zistené žiadne známky klinických interakcií alebo relevantné zvýšenie hladiny stroncia v krvi pri liekoch, o ktorých sa predpokladá, že budú zvyčajne spolu predpisované s OSSEOROM cieľovej populácii. Tieto zahŕňali: nesteroidové antiflogistiká (vrátane kyseliny acetylsalicylovej), anilidy (ako paracetamol), H2-blokátory a inhibítory protónovej pumpy, diuretiká, digoxín a kardioglykozidy, organické nitráty a iné vazodilatanciá používané pre kardiovaskulárne

ochorenia, blokátory kalciových kanálov, beta-blokátory, ACE inhibítory, antagonisty angiotenzínu II, selektívne agonisty beta-2 adrenergných receptorov, perorálne antikoagulanciá, inhibítory agregácie trombocytov, statíny, fibráty a deriváty benzodiazepínu.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití stroncium ranelátu u gravidných žien.

Pri vysokých dávkach štúdie na zvieratách ukázali reverzibilný vplyv na kosti mláďat potkanov a králikov liečených počas brezivosti (pozri časť 5.3). Ak sa OSSEOR použije náhodne počas gravidity, liečba sa musí zastaviť.

Dojčenie

Fyzikálno-chemické údaje naznačujú vylučovanie stroncium ranelátu do ľudského materského mlieka. OSSEOR sa nemá používať počas dojčenia.

Fertilita

V štúdiách na zvieratách sa nepozorovali žiadne účinky na fertilitu mužov a žien.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Stroncium ranelát nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

OSSEOR bol sledovaný v klinických štúdiách, ktoré zahŕňali takmer 8 000 účastníčok. Dlhodobá bezpečnosť bola hodnotená u žien po menopauze s osteoporózou liečených počas 60 mesiacov stroncium ranelátom 2 g/deň (n = 3 352) alebo placebom (n = 3 317) v klinických štúdiách III. fázy. Priemerný vek pri zaradení do štúdie bol 75 rokov a 23 % zaradených pacientok bolo vo veku od 80 do 100 rokov.

V združenej analýze randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií u postmenopauzálnych pacientok s osteoporózou, boli najčastejšími nežiaducimi reakciami nauzea a hnačka, ktoré boli vo

všeobecnosti zaznamenané na začiatku liečby, bez významných rozdielov medzi skupinami neskôr. Prerušenie liečby bolo hlavne v dôsledku nauzey.

Neboli žiadne rozdiely medzi liečenými skupinami v charaktere nežiaducich reakcií bez ohľadu na to, či vek pacientok pri zaradení do štúdie bol nižší alebo vyšší ako 80 rokov.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Počas klinických štúdií a/alebo v rámci postmarketingových skúseností so stroncium ranelátom boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie. Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy krvi a lymfatického

Menej časté

Lymfadenopatia (v súvislosti

systému

 

s hypersenzitívnymi kožnými reakciami)

 

Zriedkavé

Zlyhanie kostnej drene #

 

 

Eozinofília (v súvislosti s hypersenzitívnymi

 

 

kožnými reakciami)

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Hypercholesterolémia

Psychické poruchy

Časté

Nespavosť

 

Menej časté

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

 

 

Poruchy vedomia

 

 

Strata pamäti

 

 

Závrat

 

 

Parestézia

 

Menej časté

Záchvaty

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej

Časté

Infarkt myokardu

činnosti

 

 

Poruchy ciev

Časté

Venózny tromboembolizmus (VTE)

Poruchy dýchacej sústavy,

Časté

Bronchiálna hyperreaktivita

hrudníka a mediastína

 

 

Poruchy gastrointestinálneho

Časté

Nauzea

traktu

 

Hnačka a riedka stolica

 

 

Vracanie

 

 

Abdominálna bolesť

 

 

Gastrointestinálna bolesť

 

 

Gastroezofageálny reflux

 

 

Dyspepsia

 

 

Zápcha

 

 

Flatulencia

 

Menej časté

Podráždenie ústnej dutiny (stomatitída

 

 

a/alebo ústna ulcerácia)

 

 

Suchosť v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Hepatitída

 

Menej časté

Zvýšené hladiny sérových transamináz

 

 

(v súvislosti s hypersenzitívnymi kožnými

 

 

reakciami)

Poruchy kože a podkožného

Veľmi časté

Hypersenzitívne kožné reakcie (vyrážka,

tkaniva

 

pruritus, urtikária, angioedém)§

 

Časté

Ekzém

 

Menej časté

Dermatitída

 

 

Alopécia

 

Zriedkavé

Lieková reakcia s eozinofíliou

 

 

a systémovými príznakmi (DRESS) (pozri

 

 

časť 4.4)#

 

Veľmi zriedkavé

Závažné kožné nežiaduce reakcie (SCAR):

 

 

Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická

 

 

epidermálna nekrolýza* (pozri časť 4.4)#

Poruchy kostrovej a svalovej

Veľmi časté

Muskuloskeletálna bolesť (svalový kŕč,

sústavy a spojivového tkaniva

 

myalgia, bolesť kostí, artralgia a bolesť

 

 

v končatine)§

Celkové poruchy a reakcie

Časté

Periférny edém

v mieste podania

Menej časté

Pyrexia (v súvislosti s hypersenzitívnymi

 

 

kožnými reakciami)

 

 

Nevoľnosť

Laboratórne a funkčné

Časté

Zvýšená hladina kreatínfosfokinázy (CPK)

vyšetrenia

 

v krvia

§ Frekvencia v klinických skúškach bola podobná v skupine s liekom aj v skupine s placebom. * V ázijských krajinách hlásené ako zriedkavé.

# Pre nežiaduce reakcie , ktoré neboli pozorované v klinických skúškach, horná hranica 95% intervalu spoľahlivosti nie je vyššia ako 3/X, kde X predstavuje celkovú veľkosť vzorky zhrnutú vo všetkých relevantných klinických skúškach a štúdiách.

a Muskuloskeletálna frakcia > 3-násobne zvýšená hladina normálneho rozmedzia. V mnohých prípadoch sa tieto hodnoty spontánne vrátili k normálu bez zmeny liečby.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Venózny tromboembolizmus

V štúdiách III. fázy, ročný výskyt venózneho tromboembolizmu (VTE) pozorovaný viac ako 5 rokov, bol približne 0,7 %, s relatívnym rizikom 1,4 (95 % IS = [1,0 ; 2,0]) u pacientov liečených stroncium ranelátom v porovnaní s placebom (pozri časť 4.4).

Infarkt myokardu

V združených randomizovaných placebom kontrolovaných štúdiách u postmenopauzálnych pacientok s osteoporózou bolo pozorované signifikantné zvýšenie infarktu myokardu u pacientok liečených stroncium ranelátom v porovnaním s placebom (1,7 % verzus 1,1 %), s relatívnym rizikom1,6 (95 % IS = [1,07 ; 2,38]).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Príznaky

Dobrá znášanlivosť bola preukázaná v klinickej štúdii skúmajúcej opakované podávanie stroncium ranelátu 4 g denne počas 25 dní zdravým ženám po menopauze. Podávanie jednorazových dávok dosahujúcich až 11 g zdravým mladým dobrovoľníkom mužského pohlavia nespôsobilo žiadne špecifické symptómy.

Liečba

Žiadne klinicky relevantné udalosti neboli pozorované v dôsledku predávkovania počas klinických štúdií (až do 4 g denne počas maximálneho trvania 147 dní).

Podanie mlieka alebo antacíd môže byť užitočné na zníženie absorpcie liečiva. V prípade závažného predávkovania sa môže zvážiť vyvolanie vracania na odstránenie nevstrebaného liečiva.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky určené na liečbu ochorení kostí - Ostatné lieky ovplyvňujúce štruktúru a mineralizáciu kosti, ATC kód: M05BX03

Mechanizmus účinku

In vitro, stroncium ranelát:

-zvyšuje kostnú formáciu v kultúre kostného tkaniva, ako aj replikáciu prekurzorov osteoblastov a syntézu kolagénu v kultúre kostných buniek;

-znižuje kostnú resorpciu tým, že znižuje diferenciáciu osteoklastov a ich resorpčnú aktivitu. Výsledkom čoho je obnovenie rovnováhy kostného obratu v prospech kostnej formácie.

Aktivita stroncium ranelátu bola skúmaná na rôznych neklinických modeloch. Zvlášť pri intaktných potkanoch stroncium ranelát zvyšuje trabekulárnu kostnú hmotu, počet trabekúl a ich hrúbku; čo má za následok zlepšenie pevnosti kosti.

V kostnom tkanive liečených zvierat a ľudí je stroncium adsorbované hlavne na kryštálový povrch, a len mierne nahradzuje vápnik v apatitových kryštáloch novovytvorenej kosti. Stroncium ranelát nemodifikuje vlastnosti kostného kryštálu. V biopsiách z hrebeňov iliakálnych kostí získaných po 60 mesiacoch liečby stroncium ranelátom 2 g/deň v štúdiách III. fázy neboli pozorované škodlivé účinky na kvalitu kostí alebo ich mineralizáciu.

Kombinované účinky distribúcie stroncia v kosti (pozri časť 5.2) a zvýšenej absorpcie röntgenového žiarenia stronciom v porovnaní s vápnikom vedú k zvýšeným hodnotám meraní hustoty kostného minerálu (BMD) duálnou fotónovou röntgenovou absorpciometriou (DXA). Dostupné údaje naznačujú, že tieto faktory zodpovedajú za približne 50 % zmien BMD nameraných v priebehu

3 rokov liečby OSSEOROM 2 g/deň. Toto by sa malo brať do úvahy pri interpretácii zmien BMD počas liečby OSSEOROM. V štúdiách III. fázy, ktoré preukázali účinnosť liečby OSSEOROM proti fraktúram, meraná priemerná hodnota BMD bola zvýšená oproti východiskovej hodnote

s OSSEOROM približne o 4 % ročne v oblasti lumbálnej chrbtice a o 2 % ročne v oblasti krčka stehnovej kosti, dosahujúc 13 % až 15 % zvýšenie v oblasti lumbálnej chrbtice a 5 % až 6 % zvýšenie v oblasti krčka stehnovej kosti po 3 rokoch v závislosti od štúdie.

V štúdiách III. fázy v porovnaní s placebom boli biochemické markery kostnej formácie (špecifickej kostnej alkalickej fosfatázy a C-terminálneho propeptidu prokolagénu typu I) zvýšené a markery kostnej resorpcie (priečne väzby C-telopeptidu v sére a N-telopeptidu v moči) boli znížené od tretieho mesiaca do 3 rokov liečby.

Sekundárne popri farmakologických účinkoch stroncium ranelátu bolo pozorované mierne zníženie sérových koncentrácií vápnika a parathormónu (PTH), zvýšenie koncentrácie fosforu v krvi a celkovej aktivity alkalickej fosfatázy bez pozorovaných klinických dôsledkov.

Klinická účinnosť

Osteoporóza je definovaná ako BMD chrbtice alebo bedra 2,5 SD alebo viac pod priemernou hodnotou zdravej mladej populácie. Viac rizikových faktorov je spojených s postmenopauzálnou osteoporózou vrátane nízkej hodnoty kostnej hmoty, nízkej hustoty kostného minerálu, včasnej menopauzy, fajčenia v anamnéze a rodinnej anamnézy osteoporózy. Klinickým dôsledkom osteoporózy sú fraktúry. Riziko fraktúr sa zvyšuje s počtom rizikových faktorov.

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

Program štúdií sledujúcich účinok OSSEORU proti fraktúram pozostával z dvoch placebom kontrolovaných štúdií III. fázy: zo štúdie SOTI a štúdie TROPOS. Štúdia SOTI zahŕňala 1 649 žien po menopauze s potvrdenou osteoporózou (nízka hodnota BMD v lumbálnej oblasti a prekonaná vertebrálna fraktúra) a priemerným vekom 70 rokov. Štúdia TROPOS zahŕňala 5 091 žien po menopauze s osteoporózou (nízka hodnota BMD krčka stehnovej kosti a prekonaná fraktúra u viac ako polovice z nich) a priemerným vekom 77 rokov. Spolu bolo do štúdií SOTI a TROPOS zaradených

1 556 pacientok starších ako 80 rokov pri zaradení (23,1 % populácie štúdie). Navyše k tejto liečbe

(stroncium ranelát 2 g/deň alebo placebo) pacientky dostávali v priebehu oboch štúdií upravené doplnky vápnika a vitamínu D.

OSSEOR znížil relatívne riziko novej vertebrálnej fraktúry o 41 % za 3 roky štúdie SOTI (tabuľka 1). Tento účinok bol signifikantný už od prvého roka liečby. Podobný benefit sa dosiahol u žien

s viacnásobnými fraktúrami pri zaradení do štúdie. Čo sa týka klinických vertebrálnych fraktúr (definované ako fraktúry spojené s bolesťami chrbtice a/alebo stratou telesnej výšky najmenej o 1 cm) bolo relatívne riziko znížené o 38 %. OSSEOR tiež znížil počet pacientok so stratou telesnej výšky najmenej o 1 cm v porovnaní s placebom. Hodnotenie kvality života špecifickou škálou QUALIOST, ako aj skóre vnímania celkového zdravotného stavu podľa všeobecnej škály SF-36 ukázalo benefit OSSEORU v porovnaní s placebom.

Účinnosť OSSEORU pri znižovaní rizika novej vertebrálnej fraktúry bola potvrdená v štúdii TROPOS, ktorá zahŕňala i pacientky s osteoporózou bez fraktúry v dôsledku krehkosti kosti na začiatku štúdie.

Tabuľka 1: Incidencia pacientok s vertebrálnou fraktúrou a zníženie relatívneho rizika

Štúdia

Placebo

OSSEOR

Zníženie relatívneho rizika

 

 

 

vs. placebo (95 % CI),

 

 

 

p hodnota

 

 

 

 

SOTI

N = 723

N = 719

 

nová vertebrálna fraktúra

32,8 %

20,9 %

41 % (27-52), p < 0,001

po 3 rokoch

 

 

 

nová vertebrálna fraktúra

11,8 %

6,1 %

49 % (26-64), p < 0,001

po 1 roku

 

 

 

nová klinická vertebrálna

17,4 %

11,3 %

38 % (17-53), p < 0,001

fraktúra po 3 rokoch

 

 

 

 

 

 

 

TROPOS

N = 1 823

N = 1 817

 

nová vertebrálna fraktúra

20,0 %

12,5 %

39 % (27-49), p < 0,001

po 3 rokoch

 

 

 

 

 

 

 

U pacientok nad 80 rokov veku pri zaradení združená analýza štúdií SOTI a TROPOS ukázala, že OSSEOR znížil relatívne riziko vzniku nových vertebrálnych fraktúr o 32 % po 3 rokoch liečby (incidencia 19,1 % so stroncium ranelátom vs. 26,5 % s placebom).

V a-posteriori analýze pacientok združených zo štúdií SOTI a TROPOS s východiskovou hodnotou lumbálnej chrbtice a/alebo krčka stehnovej kosti BMD v rozmedzí osteopénie a bez prekonanej fraktúry, ale najmenej s jedným ďalším rizikovým faktorom fraktúr (N = 176), OSSEOR znížil riziko prvej vertebrálnej fraktúry o 72 % za 3 roky (incidencia vertebrálnej fraktúry 3,6 % so stroncium ranelátom vs. 12 % s placebom).

A-posteriori analýza bola vykonaná v podskupine pacientok zo štúdie TROPOS, ktoré boli

z medicínskeho hľadiska obzvlášť dôležité, a ktoré mali vysoké riziko fraktúr [definované ako T-skóre BMD krčka stehnovej kosti ≤ -3 SD (podľa výrobcu zodpovedajúca -2,4 SD klasifikácie

NHANES III) a vek ≥ 74 rokov (n = 1 977, t. j. 40 % populácie štúdie TROPOS)]. V tejto skupine po 3 rokoch liečby OSSEOR znížil riziko fraktúr bedra o 36 % v porovnaní s placebom (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Incidencia pacientok s fraktúrou bedra a zníženie relatívneho rizika u pacientok s BMD ≤ -2,4 SD (NHANES III) a vo veku ≥ 74 rokov

Štúdia

Placebo

OSSEOR

Zníženie relatívneho rizika

 

 

 

vs. placebo (95 % CI),

 

 

 

p hodnota

 

 

 

 

TROPOS

N = 995

N = 982

 

fraktúra bedra po 3 rokoch

6,4 %

4,3 %

36 % (0-59), p = 0,046

 

 

 

 

Liečba osteoporózy u mužov:

Účinnosť OSSEORU bola preukázaná u mužov s osteoporózou v dvojročnej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s hlavnou analýzou po jednom roku u 243 pacientov ( so zámerom liečiť populáciu, 161 pacientov dostávalo stroncium ranelát) s vysokým rizikom zlomenín (priemerný vek 72,7 rokov, priemerná hodnota BMD-T skóre -2,6; prevalentná vertebrálna fraktúra u 28 % pacientov).

Všetci pacienti denne dostávali doplnkovo vápnik (1 000 mg) a vitamín D (800 UI). Štatisticky významné zvýšenia v BMD sa pozorovali už 6 mesiacov od začiatku liečby OSSEOROM v porovnaní s placebom.

V priebehu 12 mesiacov sa pozorovalo štatisticky významné zvýšenie hodnoty BMD driekovej chrbtice, hlavného kritéria účinnosti (E (SE) = 5,32 % (0,75); 95 % CI = [3,86; 6,79]; p < 0,001), ktoré bolo podobné ako v pivotnej štúdii fázy III na zníženie rizika fraktúr, ktorá prebehla u žien po menopauze.

Po 12 mesiacoch sa pozorovali štatisticky významné zvýšenia BMD femorálneho krčka a BMD v celej bedrovej oblasti (p < 0,001).

Pediatrická populácia

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdii pre OSSEOR s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich s osteoporózou (pozri časť 4.2 pre informáciu o použití u detí a dospievajúcich).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Stroncium ranelát pozostáva z dvoch atómov stabilného stroncia a 1 molekuly kyseliny ranelovej, organickej zložky umožňujúcej najlepšie kompromisné riešenie molekulovej hmotnosti, farmakokinetiky a prijateľnosti lieku. Farmakokinetika stroncia a kyseliny ranelovej boli hodnotené

u zdravých mladých mužov a zdravých žien po menopauze, ako aj počas dlhodobej expozície u mužov s osteoporózou a u žien po menopauze s osteoporózou, vrátane starších žien.

Pre svoju vysokú polaritu je absorpcia, distribúcia a väzba kyseliny ranelovej na plazmatické proteíny nízka. Kyselina ranelová sa v organizme nekumuluje a jej metabolizácia sa nepotvrdila ani pri zvieratách, ani u ľudí. Absorbovaná kyselina ranelová sa rýchlo vylučuje v nezmenenej forme obličkami.

Absorpcia

Absolútna biologická dostupnosť stroncia po perorálnej dávke 2 g stroncium ranelátu je približne 25 % (rozsah 19-27 %). Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu 3-5 hodín po podaní jednorazovej dávky 2 g. Rovnovážny stav je dosiahnutý po 2 týždňoch liečby. Príjem stroncium ranelátu s vápnikom alebo potravou znižuje biologickú dostupnosť stroncia približne o 60-70 % v porovnaní s užitím 3 hodiny po jedle. Vzhľadom na relatívne pomalú absorpciu stroncia sa musí

vyhýbať príjmu jedla a vápnika pred i po podaní OSSEORU. Perorálna suplementácia vitamínom D neovplyvňuje expozíciu stroncia.

Distribúcia

Distribučný objem stroncia je okolo 1 l/kg. Väzba stroncia na humánne plazmatické bielkoviny je nízka (25 %), a stroncium má vysokú afinitu na kostné tkanivo. Meranie koncentrácie stroncia

v biopsiách z hrebeňa iliakálnej kosti pacientov liečených stroncium ranelátom 2 g/deň počas

60 mesiacov naznačuje, že koncentrácie stroncia v kosti môžu dosiahnuť plató po približne 3 rokoch liečby. Žiadne údaje o kinetike eliminácie stroncia z kostí po ukončení liečby nie sú k dispozícii.

Biotransformácia

Ako divalentný katión sa stroncium nemetabolizuje. Stroncium ranelát neinhibuje enzýmy cytochrómu P450.

Eliminácia

Eliminácia stroncia nie je závislá od času a dávky. Efektívny polčas stroncia je približne 60 hodín. Stroncium sa vylučuje obličkami a gastrointestinálnym traktom. Jeho plazmatický klírens je približne 12 ml/min (CV 22 %) a renálny klírens je približne 7 ml/min (CV 28 %).

Farmakokinetika v osobitných populáciách

Starší pacienti

Farmakokinetické údaje populácie nepreukázali vzťah medzi vekom a zjavnou hodnotou klírensu stroncia v cieľovej populácii.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-70 ml/min) sa klírens stroncia znižuje s poklesom klírensu kreatinínu (približne 30 % zníženie, keď je klírens kreatinínu v rozsahu 30-70 ml/min), a tým indukuje zvýšenie plazmatických hladín stroncia.

V štúdiách III. fázy malo 85 % pacientov pri zaradení do štúdie klírens kreatinínu v rozsahu

30-70 ml/min a 6 % pod 30 ml/min a priemerná hodnota klírensu kreatinínu bola približne 50 ml/min. Žiadna úprava dávkovania preto nie je potrebná u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek.

Žiadne farmakokinetické údaje u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) nie sú k dispozícii.

Porucha funkcie pečene

Žiadne farmakokinetické údaje u pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú k dispozícii. Vzhľadom na farmakokinetické vlastnosti stroncia sa žiadny jeho účinok neočakáva.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Chronické perorálne podávanie vysokých dávok stroncium ranelátu hlodavcom navodilo abnormality kostí a zubov, pozostávajúce najmä zo spontánnych fraktúr a oneskorenej mineralizácie, ktoré boli reverzibilné po zastavení liečby. Tieto účinky boli zaznamenané pri hladinách kostného stroncia 2-3- násobne vyšších ako hladiny kostného stroncia u ľudí liečených po dobu 3 rokov. Údaje o akumulácii stroncium ranelátu v skelete pri dlhodobej expozícii sú obmedzené.

Štúdie vývojovej toxicity na potkanoch a králikoch ukázali abnormality kostí a zubov (napr. ohnutie dlhých kostí a zvlnenie rebier) mláďat. Pri potkanoch boli tieto účinky reverzibilné 8 týždňov po zastavení liečby.

Hodnotenie enviromentálneho rizika (ERA)

Hodnotenie enviromentálneho rizika stroncium ranelátu bolo vykonané podľa európskych pokynov pre ERA.

Stroncium ranelát nepredstavuje riziko pre životné prostredie.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Aspartám (E951)

Maltodextrín

Manitol (E421)

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

-3 roky.

-Po pripravení vo vode je suspenzia stabilná počas 24 hodín. Odporúča sa však suspenziu vypiť ihneď po pripravení (pozri časť 4.2).

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Papier/polyetylén/hliník/polyetylénové vrecká.

Veľkosti balenia

Škatule obsahujúce 7, 14, 28, 56, 84 alebo 100 vreciek. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

LES LABORATOIRES SERVIER 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Francúzsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/04/287/001

EU/1/04/287/002

EU/1/04/287/003

EU/1/04/287/004

EU/1/04/287/005

EU/1/04/287/006

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21. september 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22. máj 2014

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis