Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Označenie obalu - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuOzurdex
Kód ATC klasifikácieS01BA01
Látkadexamethasone
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals Ireland

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

ROZŠÍRENÉ OZNAČENIE NA OBALE A VRECKU

1.NÁZOV LIEKU

OZURDEX 700 mikrogramov intravitreálny implantát s aplikátorom dexametazón

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden implantát obsahuje 700 mikrogramov dexametazónu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsah

50:50 poly D,L-laktid-ko-glykolid s koncom zakončeným esterom 50:50 poly D,L-laktid-ko-glykolid s koncom zakončeným kyselinou

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Jeden intravitreálny implantát s aplikátorom.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Len na jedno použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Intravitreálne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Nepoužívajte, ak je uzáver plastového vrecka poškodený.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Aplikátor sa má použiť okamžite po otvorení plastového vrecka.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/10/638/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

OZNAČENIE APLIKÁTORA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

OZURDEX 700 mikrogramov intravitreálny implantát s aplikátorom dexametazón

Intravitreálne použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 implantát

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis