Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPaglitaz
Kód ATC klasifikácieA10BG03
Látkapioglitazone hydrochloride
VýrobcaKrka, d.d., Novo mesto

Paglitaz

registrácie

 

pioglitazón

 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Paglitaz. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil liek a dospel k stanovisku

Paglitaz je liek, ktorý obsahuje účinnú látku pioglitazón. Liek je dostupný vo forme tabliet (15 mg, 30 mg a 45 mg).

platnos

Liek Paglitaz je tzv. generický liek. To znamená, že liek Paglitaz je podobný ako referenčný liek, ktorý je už v Európskej únii (EÚ) povolený pod názvom Actos. Viac informácií o generických liekoch sa nachádza v dokumente otázok a odpovedí, kt rý nájdete tu.

Liek Paglitaz možno používať v kombinácii aj s metformínom u pacientov, u ktorých sa nedosiahla dostatočná kontrola ochorenia metformínom užívaným samostatne alebo so sulfonylmočovinou (iný typ lieku proti cukrovke), ak nie je vhodná liečba metformínom (tzv. duálna liečba).

Liek Paglitaz možno používať aj spolu s metformínom aj sulfonylmočovinou u pacientov, u ktorých sa nedosiahla dostatočná kontrola napriek duálnej perorálnej liečbe (tzv. trojitá liečba).

Liek Paglitaz možno používať aj spolu s inzulínom u pacientov, u ktorých sa nedosiahla dostatočná kontrola inzulínom užívaným samostatne a ktorí nemôžu užívať metformín.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ako sa liek Paglitaz užíva?

Odporúčaná úvodná dávka lieku Paglitaz je 15 mg alebo 30 mg jedenkrát denne. Je možné, že túto dávku bude potrebné po jednom alebo dvoch týždňoch zvýšiť, a to maximálne na 45 mg jedenkrát denne, ak bude potrebná lepšia regulácia glukózy (cukru) v krvi. Liek Paglitaz by nemali užívať pacienti, ktorí dostávajú dialýzu (technika čistenia krvi používaná u osôb s chorobou obličiek). Tablety by sa mali prehltnúť a zapiť vodou.

Liečba liekom Paglitaz by sa mala skontrolovať po troch až šiestich mesiacoch a vysadiť u pacientov, u ktorých sa nedosiahne dostatočný prínos. Pri nasledujúcich kontrolách by lekári predpisujúci liek mali potvrdiť, že prínosy pre pacientov ostávajú zachované.

Akým spôsobom liek Paglitaz účinkuje?

Cukrovka II. typu je ochorenie, pri ktorom pankreas nevytvára dostatočné množstvo nzulínu na kontrolu hladiny glukózy v krvi alebo keď telo nie je schopné účinne využiť inzulín. Účinná látka lieku Paglitaz, pioglitazón, zlepšuje citlivosť (tukových, svalových a pečeňových) buniek na inzulín, čo znamená, že telo dokáže lepšie využiť vyprodukovaný inzulín. V dôsledku toho dochádza k zníženiu hladiny glukózy v krvi, čo pomáha regulovať cukrovku II. typu.

Výbor CHMP dospel k záveru,ukonže v súlade s požiadavkami EÚ bola preukázaná porovnateľná kvalita

a biologická rovnocennosť lie u Paglitaz s liekom Actos. Výbor CHMP preto dospel k názoru, že prínos lieku je väčší než zi tenésriziká, podobne ako v prípade lieku Actos. Výbor odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Paglitaz na trh.

Ďalšie informácieLiek o lieku Paglitaz

Dňa 21. marca 2012 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Paglitaz na trh platné v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Paglitaz sa nachádza na webovej stránke agentúry EMA: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Ak potrebujete

viac informácií o liečbe liekom Paglitaz, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť správy EPAR) alebo sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Úplné znenie správy EPAR o referenčnom lieku sa takisto nachádza na webovej stránke agentúry EMA.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 08-2011

Paglitaz

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis