Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Označenie obalu - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPaglitaz
Kód ATC klasifikácieA10BG03
Látkapioglitazone hydrochloride
VýrobcaKrka, d.d., Novo mesto
46

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE/A, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP
pre používateľa.

5. SPÔSOB A

čenou
CESTAukonPODANIA
Pred použitím si prečítajtes písomnú informáciu Na vnútornéLiekpoužitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

14 tabliet
28 tabliet
30 tabliet
56 tabliet
60 tabliet
90 tabliet
98 tabliet

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tableta.
ťou platnos

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohyrát laktózy.
Pozri písomnú informáciu pre používateľa.
forme hydrochloridu). registrácie
ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Paglitaz 15 mg tablety Pioglitazón

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 15 mg pioglitazónu (vo
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

14 tabliet:

EU/1/11/721/001

 

28 tabliet:

EU/1/11/721/002

 

 

30 tabliet: EU/1/11/721/003

 

registrácie

56 tabliet: EU/1/11/721/004

 

 

 

60 tabliet: EU/1/11/721/005

 

 

90 tabliet: EU/1/11/721/006

 

 

98 tabliet: EU/1/11/721/007

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č. šarže

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

14.

 

 

 

 

 

platnos

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMč

PÍSME

 

Paglitaz 15 mg

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Paglitaz 15 mg tablety

Pioglitazón

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

ou

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV >

 

ť

 

 

 

Č. Šarže

platnos

 

 

 

 

 

5.INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Paglitaz 30 mg tablety

Pioglitazón

2. LIEČIVO

 

 

Každá tableta obsahuje 30 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

Obsahuje monohyrát laktózy.

 

 

 

 

 

 

Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

56 tabliet

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

Tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tabliet

 

 

 

 

 

 

28 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

30 tabliet

 

enou

 

 

 

 

 

60 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabliet

 

č

 

 

 

 

 

98 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajtesukonpísomnú informáciu pre používateľa.

 

 

 

 

6.ŠPECIÁLNELiek UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE/A, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

14 tabliet:

EU/1/11/721/008

 

28 tabliet:

EU/1/11/721/009

 

 

30 tabliet: EU/1/11/721/010

 

registrácie

56 tabliet: EU/1/11/721/011

 

 

 

60 tabliet: EU/1/11/721/012

 

 

90 tabliet: EU/1/11/721/013

 

 

98 tabliet: EU/1/11/721/014

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č. šarže

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

14.

 

 

 

 

 

platnos

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMč

PÍSME

 

Paglitaz 30 mg

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Paglitaz 30 mg tablety

Pioglitazón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

ou

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV >

 

ť

 

 

 

Č. Šarže

platnos

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Paglitaz 45 mg tablety

Pioglitazón

2. LIEČIVO

 

 

Každá tableta obsahuje 45 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

Obsahuje monohyrát laktózy.

 

 

 

 

 

 

Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

56 tabliet

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

Tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tabliet

 

 

 

 

 

 

28 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

30 tabliet

 

enou

 

 

 

 

 

60 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabliet

 

č

 

 

 

 

 

98 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajtesukonpísomnú informáciu pre používateľa.

 

 

 

 

6.ŠPECIÁLNELiek UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE/A, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

14 tabliet:

EU/1/11/721/015

 

28 tabliet:

EU/1/11/721/016

 

 

30 tabliet: EU/1/11/721/017

 

registrácie

56 tabliet: EU/1/11/721/018

 

 

 

60 tabliet: EU/1/11/721/019

 

 

90 tabliet: EU/1/11/721/020

 

 

98 tabliet: EU/1/11/721/021

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č. šarže

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

14.

 

 

 

 

 

platnos

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOMč

PÍSME

 

Paglitaz 45 mg

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Paglitaz 45 mg tablety

Pioglitazón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

ou

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV >

 

ť

 

 

 

Č. Šarže

platnos

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis