Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Označenie obalu - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPalonosetron Accord
Kód ATC klasifikácieA04AA05
Látkapalonosetron
VýrobcaAccord Healthcare Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

KARTÓNOVÝ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Palonosetron Accord 250 mikrogramov injekčný roztok palonosetrón (ako hydrochlorid)

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná liekovka obsahuje 250 mikrogramov palonosetrónu (ako hydrochlorid) v 5 ml (50 mikrogramov/ml).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: manitol, monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, dinátriumedetát, hydroxid sodný, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 x 5 ml injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Len na jednorazové použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Intravenózne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetok nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1104/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Palonosetron Accord 250 mikrogramov injekčný roztok palonosetrón (ako hydrochlorid)

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

250 mcg/5 ml

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis