Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Písomná informácia pre používateľa - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPalonosetron Accord
Kód ATC klasifikácieA04AA05
Látkapalonosetron
VýrobcaAccord Healthcare Ltd

Písomná informácia pre pacienta

Palonosetron Accord 250 mikrogramov injekčný roztok palonosetrón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru

-

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Palonosetron Accord a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Palonosetron Accord

3.Ako sa podáva Palonosetron Accord

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Palonosetron Accord

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Palonosetron Accord a na čo sa používa

Palonosetron Accord patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty serotonínu (5HT3).

Tieto lieky sú schopné blokovať účinok chemickej látky, serotonínu, ktorá môže vyvolať nauzeu (nevoľnosť) a vracanie.

Palonosetron Accord sa používa na prevenciu nauzey a vracania, ktoré sú spojené s chemoterapiou rakoviny u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku viac ako jeden mesiac.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Palonosetron Accord

Nepoužívajte Palonosetron Accord

- ak ste alergický na palonosetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Palonosetron Accord, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Ak máte akútnu črevnú obštrukciu (upchatie čriev) alebo opakované zápchy v anamnéze.

-Ak používate Palonosetron Accord spoločne s ďalšími liekmi, ktoré môžu vyvolať poruchy srdcového rytmu, ako sú amiodarón, nikardipín, chinidín, moxifloxacín, erytromycín, haloperidol, chlórpromazín, kvetiapín, tioridazín, domperidón.

-Ak máte v osobnej alebo rodinnej anamnéze (chorobopise) zmeny srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu).

-Ak máte iné problémy so srdcom.

-Ak máte nerovnováhu istých minerálov vo vašej krvi, napríklad draslíka a horčíka, ktorá nebola upravená.

Palonosetron Accord sa neodporúča podávať počas dní nasledujúcich po chemoterapii, pokiaľ vám nie je podávaný ďalší cyklus chemoterapeutickej liečby.

Iné lieky a Palonosetron Accord

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi vrátane:

SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu) používaných na liečbu depresie a/alebo úzkosti vrátane fluoxetínu, paroxetínu, sertralínu, fluvoxamínu, citalopramu, escitalopramu.

SNRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu) používaných na liečbu depresie a/alebo úzkosti vrátane venlafaxínu, duloxetínu.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná, alebo ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná , váš lekár vám podá Palonosetron Accord iba ak je to nevyhnutné.

Nevie sa, či Palonosetron Accord má škodlivé účinky, ak sa užíva počas gravidity.

Ak ste tehotná, alebo ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, vždy sa poraďte o užívaní akéhokoľvek lieku so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie

Nie je známe, či Palonosetron Accord prechádza do materského mlieka.

Ak dojčíte, poraďte sa o užívaní Palonosetron Accord so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Palonosetron Accord môže vyvolať závrat alebo únavu. Ak takto pôsobí ina vás, neveďte vozidlo, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Palonosetron Accord

Tento liek obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej injekčnej liekovke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3.Ako sa podáva Palonosetron Accord

Lekár alebo zdravotná sestra zvyčajne podá Palonosetron Accord intravenózne asi 30 minút pred začiatkom chemoterapie.

Dospelí

Odporúčaná dávka Palonosetron Accord je 250 mikrogramov a podáva sa formou rýchlej injekcie do žily.

Deti a dospievajúci (vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov)

Lekár rozhodne o dávke, v závislosti od telesnej hmotnosti, avšak maximálna dávka je 1500 mikrogramov.

Palonosetron Accord bude podávaný ako pomalá infúzia do žily.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Dospelí

Časté

tieto môžu postihovať až 1 z 10 osôb

bolesti hlavy, závraty, zápcha a hnačka.

Menej časté

tieto môžu postihovať až 1 zo 100 osôb

vysoký alebo nízky krvný tlak

nezvyčajný srdcový rytmus alebo nedostatočný prietok krvi do srdca

zmena farby žíl a/alebo ich zväčšenie

nezvyčajne vysoké alebo nízke hladiny draslíka v krvi

vysoké hladiny cukru v krvi alebo cukru v moči

nízke hladiny vápnika v krvi

vysoké hladiny farbiva bilirubínu v krvi

vysoké hladiny určitých pečeňových enzýmov

povznesené nálady alebo pocit úzkosti

ospalosť alebo problémy so spánkom

zníženie alebo strata chuti do jedla

slabosť, únava, horúčka alebo príznaky podobné chrípke

pocity necitlivosti, pálenia, pichania alebo mravčenia na koži

svrbiaca kožná vyrážka

poškodenie zraku alebo podráždenie očí

kinetóza (nevoľnosť pri cestovaní)

zvonenie v ušiach

čkanie, plynatosť, sucho v ústach alebo porucha trávenia

bolesť brucha (žalúdka)

problémy s močením

bolesť kĺbov

abnormality EKG (predĺženie QT intervalu)

Veľmi zriedkavé

tieto môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb

Alergické reakcie na Palonosetron Accord.

Medzi príznaky patrí opuch pier, tváre, jazyka alebo hrdla, dýchacie ťažkosti alebo kolaps, taktiež sa môže vyskytnúť svrbivá hrčovitá vyrážka (žihľavka), pálenie alebo bolesť v mieste podania injekcie.

Deti a dospievajúci

Časté

tieto môžu postihovať až 1 z 10 osôb

bolesť hlavy

Menej časté

tieto môžu postihovať až u 1 zo 100 osôb

závraty

trhavý pohyb tela

nezvyčajný srdcový rytmus

kašeľ a dýchavičnosť

krvácanie z nosa

svrbiaca kožná vyrážka alebo žihľavka

horúčka

bolesť v mieste infúzie

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Palonosetron Accord

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň vdanom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Len na jedno použitie, nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Palonosetron Accord obsahuje

-Liečivo je palonosetrón (ako hydrochlorid).

Každý ml roztoku obsahuje 50 mikrogramov palonosetrónu. Jedna injekčná liekovka s objemom 5 ml roztoku obsahuje 250 mikrogramov palonosetrónu.

-Ďalšie zložky sú manitol, dinátriumedetát (pozri časť 2 pre obsah sodíka), trinátriumcitrát, monohydrát kyseliny citrónovej, hydroxid sodný (pozri časť 2 pre obsah sodíka), koncentrovaná kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.

Ako vyzerá Palonosetron Accord a obsah balenia

Injekčný roztok Palonosetron Accord je číry, bezfarebný roztok dodávaný v 6 ml sklenej injekčnej liekovke uzatvorenej chlorobutylovou gumovou zátkou a odklápacím hliníkovým uzáverom. Každá injekčná liekovka obsahuje jednu dávku.

Veľkosť balenia je jedná injekčná liekovka.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

Výrobcovia

Accord Healthcare Limited Ground floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

Wessling Hungary Kft

Fóti út 56, Budapešť H-1047

Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis