Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Písomná informácia pre používateľa - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPalonosetron Hospira
Kód ATC klasifikácieA04AA05
Látkapalonosetron hydrochloride
VýrobcaHospira UK Limited

Písomná informácia pre používateľa

Palonosetron Hospira 250 mikrogramov injekčný roztok palonosetrón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Palonosetron Hospira a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Palonosetron Hospira

3.Ako sa Palonosetron Hospira podáva

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Palonosetron Hospira

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Palonosetron Hospira a na čo sa používa

Palonosetron Hospira patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty serotonínu (5HT3).

Tieto lieky sú schopné blokovať účinok chemickej látky, serotonínu, ktorá môže vyvolať nauzeu (nevoľnosť) a vracanie.

Palonosetron Hospira sa používa na prevenciu nauzey a vracania, ktoré sú spojené s chemoterapiou rakoviny u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako jeden mesiac.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Palonosetron Hospira

Nesmiete dostať Palonosetron Hospira:

ak ste alergický na palonosetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako dostanete Palonosetron Hospira, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

ak máte akútnu črevnú obštrukciu (upchatie čriev) alebo opakované zápchy v anamnéze;

ak používate Palonosetron Hospira spoločne s ďalšími liekmi, ktoré môžu vyvolať poruchy srdcového rytmu, ako sú amiodarón, nikardipín, chinidín, moxifloxacín, erytromycín, haloperidol, chlórpromazín, kvetiapín, tioridazín, domperidon;

ak máte v osobnej alebo rodinnej anamnéze (chorobopise) zmeny srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu);

ak máte iné problémy so srdcom;

ak máte nerovnováhu istých minerálov vo vašej krvi, napríklad draslíka a horčíka, ktorá nebola upravená.

Palonosetron Hospira sa neodporúča podávať počas dní nasledujúcich po chemoterapii, pokiaľ vám nie je podávaný ďalší cyklus chemoterapeutickej liečby.

Iné lieky a Palonosetron Hospira

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi vrátane:

SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu) používaných na liečbu depresie a/alebo úzkosti vrátane fluoxetínu, paroxetínu, sertralínu, fluvoxamínu, citalopramu, escitalopramu.

SNRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu) používaných na liečbu depresie a/alebo úzkosti vrátane venlafaxínu, duloxetínu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Ak ste tehotná, alebo ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, váš lekár vám podá Palonosetron Hospira iba ak je to nevyhnutné.

Nie je známe, či Palonosetron Hospira má škodlivé účinky, ak sa používa počas gravidity.

Nie je známe, či Palonosetron Hospira prechádza do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Palonosetron Hospira môže vyvolať závrat alebo únavu. Ak takto pôsobí i na vás, neveďte vozidlo, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.

Palonosetron Hospira obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej injekčnej liekovke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3.Ako sa Palonosetron Hospira podáva

Lekár alebo zdravotná sestra zvyčajne podá Palonosetron Hospira intravenózne asi 30 minút pred začiatkom chemoterapie.

Dospelí

Odporúčaná dávka Palonosetronu Hospira je 250 mikrogramov a podáva sa formou rýchlej injekcie do žily.

Deti a dospievajúci (od 1 mesiaca do 17rokov)

Lekár rozhodne o dávke, v závislosti od telesnej hmotnosti, avšak maximálna dávka je 1 500 mikrogramov. Palonosetron Hospira sa podáva ako pomalá infúzia do žily.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Dospelí:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy

závrat

zápcha

hnačka

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

vysoký alebo nízky krvný tlak

nezvyčajný srdcový rytmus alebo nedostatočný prietok krvi do srdca

zmena farby žíl a/alebo ich zväčšenie

nezvyčajne vysoké alebo nízke hladiny draslíka v krvi

vysoké hladiny cukru v krvi alebo cukru v moči

nízke hladiny vápnika v krvi

vysoké hladiny farbiva bilirubínu v krvi

vysoké hladiny určitých pečeňových enzýmov

povznesené nálady alebo pocity úzkosti

ospalosť alebo problémy so spánkom

zníženie alebo strata chuti do jedla

slabosť, únava, horúčka alebo príznaky podobné chrípke

pocity necitlivosti, pálenia, pichania alebo mravčenia na koži

svrbiaca kožná vyrážka

poškodenie zraku alebo podráždenie očí

kinetóza (nevoľnosť pri cestovaní)

zvonenie v ušiach

čkanie, plynatosť, sucho v ústach alebo porucha trávenia

bolesť brucha (žalúdka)

problémy s močením

bolesť kĺbov

abnormality na EKG (predĺženie QT intervalu)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

Alergické reakcie na Palonosetron Hospira. Medzi prejavy patrí opuch pier, tváre, jazyka alebo hrdla, dýchacie ťažkosti alebo kolaps, taktiež sa môže vyskytnúť svrbivá hrčovitá vyrážka (žihľavka), pálenie alebo bolesť v mieste podania injekcie.

Deti a dospievajúci:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

závraty

trhavé pohyby tela

nezvyčajný srdcový rytmus

kašeľ alebo dýchavičnosť

krvácanie z nosa

svrbiaca kožná vyrážka alebo žihľavka

horúčka

bolesť v mieste infúzie

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Palonosetron Hospira

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Len na jednorazové použitie, všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Palonosetron Hospira obsahuje

-Liečivo je palonosetrón (vo forme hydrochloridu). Každý ml roztoku obsahuje 50 mikrogramov palonosetrónu. Každá injekčná liekovka s objemom 5 ml roztoku obsahuje 250 mikrogramov palonosetrónu.

-Ďalšie zložky sú. sú manitol, dinátriumedetát, trinátriumcitrát, monohydrát kyseliny citrónovej a voda na injekciu, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Ako vyzerá Palonosetron Hospira a obsah balenia

Injekčný roztok Palonosetron Hospira je číry, bezfarebný roztok a dodáva sa v balení po jednej sklenej injekčnej liekovke typu I s chlorobutylovou gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom, ktorá obsahuje 5 ml roztoku. Každá injekčná liekovka obsahuje jednu dávku.

Dostupný je v balení po 1 injekčnej liekovke s obsahom 5 ml roztoku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Spojené kráľovstvo

Výrobca

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Spojené kráľovstvo

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Holandsko

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

 

 

 

PT

ES

Pfizer GEP, S.L.

 

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

 

Tel: + 351 214857434

 

 

SI

FR

Pfizer PFE France

 

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

 

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

 

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

 

Tel: +421–2–3355 5500

IE

 

 

 

FI

Hospira Ireland Sales Limited

 

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

 

IS

 

 

 

SE

Icepharma hf.

 

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

 

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis