Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Označenie obalu - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPedea
Kód ATC klasifikácieC01EB16
Látkaibuprofen
VýrobcaOrphan Europe S.A.R.L.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

TEXT NA ŠKATUĽKE

1.NÁZOV LIEKU

Pedea 5 mg/ml injekčný roztok

Ibuprofen

2.LIEČIVO

Každý ml obsahuje ibuprofen 5 mg

Každá ampulka s objemom 2 ml obsahuje ibuprofen 10 mg

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: trometamol, chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková 25%, voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Ampulky 4 x 2 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Intravenózne použitie v krátkej infúzii

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek ihneď použiť.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Po prvom otvorení ampulky sa musia vyhodiť akékoľvek nepoužité zvyšky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/284/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Liek len na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA SKLENENEJ AMPULKE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Pedea 5 mg/ml injekčný roztok Ibuprofen

i.v. použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pozri písomnú informáciu pre používateľov

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

10 mg / 2 ml

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis