Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pelzont (laropiprant / nicotinic acid) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - C10AD52

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPelzont
Kód ATC klasifikácieC10AD52
Látkalaropiprant / nicotinic acid
VýrobcaMerck Sharp
Tableta s riadeným uvoľňovaním.

1. NÁZOV LIEKU

Pelzont 1 000 mg/20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 1 000 mg kyseliny nikotínovej a 20 mg laropiprantu.
Pomocná látka (pomocné látky) so známym účinkom:
Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 128,4 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Biela až sivobiela tableta tvaru kapsuly, na jednej strane s vyrazenímregistrácie„552“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

ťou

Pelzont je indikovaný na liečbu dyslipidémie, obzvlášť u d spelých pacientov s kombinovanou zmiešanou dyslipidémiou (vyznačujúcou sa zvýšenými hladinami LDL cholesterolu a triglyceridov

a nízkym HDL cholesterolom) a u dospelých

acientov primárnou hypercholesterolémiou

(heterozygotnou familiárnou a nefamiliárnou).

platnos

enou

 

Pelzont sa má používať u pacientov v k mbinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statínmi), keď

je účinok monoterapie inhibítormi HMG-CoA reduktázy na znižovanie cholesterolu nedostatočný.

 

 

 

č

Ako monoterapia sa môže použiť iba pacientov, u ktorých sa inhibítory HMG-CoA reduktázy

 

 

 

ukon

považujú za nevhodné alebo nie sú tolerované. Počas terapie liekom Pelzont sa má naďalej

pokračovať v diéte a inej nefarmakologickej liečbe (napr. cvičenie, redukcia hmotnosti).

 

 

s

 

4.2 Dávkovanie a pô ob podávania

Dávkovanie

Liek

 

 

 

 

 

Počiatočná dávka je jedna tableta s riadeným uvoľňovaním (1 000 mg kyseliny nikotínovej/20 mg laropiprantu) raz denne. Po štyroch týždňoch sa odporúča, aby pacienti prešli na udržiavaciu dávku

2 000 mg/40 mg užívanú ako dve tablety s riadeným uvoľňovaním (každá 1 000 mg/20 mg) raz denne. Denné dávky vyššie ako 2 000 mg/40 mg sa neskúmali, a preto sa neodporúčajú.

Ak sa Pelzont vynechá počas menej ako 7 po sebe nasledujúcich dní, pacienti môžu pokračovať

v terapii dávkou, aká bola podaná naposledy. Ak sa Pelzont vynechá počas 7 alebo viacerých po sebe nasledujúcich dní, terapia má znova začať dávkou 1 000 mg/20 mg počas 1 týždňa predtým, ako sa prejde na udržiavaciu dávku 2 000 mg/40 mg.

Pacienti, ktorí prechádzajú z 2 000 mg alebo viac kyseliny nikotínovej s predĺženým uvoľňovaním, môžu začať s liekom Pelzont v dávke 2 000 mg/40 mg. Pacienti, ktorí prechádzajú z menej ako

2 000 mg kyseliny nikotínovej s predĺženým uvoľňovaním, majú začať terapiu počiatočnou dávkou 1 000 mg/20 mg a po štyroch týždňoch prejsť na udržiavaciu dávku 2 000 mg/40 mg. U pacientov prechádzajúcich na Pelzont z kyseliny nikotínovej s okamžitým uvoľňovaním má terapia začať

v dávke 1 000 mg/20 mg a po štyroch týždňoch prejsť na udržiavaciu dávku 2 000 mg/40 mg.

Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť lieku Pelzont neboli u detských a dospievajúcich pacientov mladších ako 18 rokov stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Pacienti s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou

Použitie lieku Pelzont u pacientov s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou sa neskúmalo. Tak ako iné lieky obsahujúce kyselinu nikotínovú, Pelzont je kontraindikovaný u pacientov s významnou alebo neobjasnenou hepatálnou dysfunkciou. U pacientov s renálnou insuficienciou sa má používať

s opatrnosťou, pretože kyselina nikotínová a jej metabolity sa primárne vylučujú obličkami (pozri časti

4.3, 4.4 a 5.2).

Súbežná liečba

registrácie

Kyselina acetylsalicylová neviedla k ďalšiemu zníženiu návalov presahujúcemu úrov ň dosiahnutú liekom Pelzont. Z tohto dôvodu nie je liečba kyselinou acetylsalicylovou na zmiernenie symptómov návalov potrebná (pozri časť 5.1).

Pretože súbežné podávanie sekvestrantov žlčových kyselín môže znížiť biologickú dostupnosť

kyslých liekov, ako je kyselina nikotínová, odporúča sa Pelzont podávať >1 hodinu pred alebo

> 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčových kyselín (pozri časť 4.5).

 

 

ou

Spôsob podania

ť

platnos

 

Tablety sa majú užiť vcelku, s jedlom, večer alebo pred spaním. Aby sa zachovali vlastnosti riadeného uvoľňovania, tablety sa pred prehltnutím nesmú poliť, lámať, drviť alebo žuť. Aby sa znížila možnosť návalu horúčavy, v čase užitia lieku je potrebné vyhnúť sa pitiu alkoholu alebo horúcich nápojov alebo konzumácii korenených jedál.

4.3 Kontraindikácie

 

 

enou

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 

ukon

 

Významná alebo neobjas ečá hepatálna dysfunkcia.

Aktívna vredová chor ba žalúdka.

Arteriálne krvácanie.

 

 

4.4

Osobitné upozornenias

a opatrenia pri používaní

 

Liek

 

 

Keď sa Pelzont podáva spolu so statínom, oboznámte sa, prosím, so súhrnom charakteristických vlastností daného lieku.

Účinky na pečeň

Prechod z kyseliny nikotínovej s okamžitým uvoľňovaním (kryštalickej) na Pelzont sa neskúmal. U pacientov, ktorí prešli z kyseliny nikotínovej s okamžitým uvoľňovaním na dlhodobo pôsobiacu kyselinu nikotínovú v ekvivalentných dávkach, sa však vyskytli prípady ťažkej hepatálnej toxicity vrátane fulminantnej hepatálnej nekrózy. Preto sa má u pacientov prechádzajúcich z kyseliny nikotínovej s okamžitým uvoľňovaním na Pelzont začať s dávkou 1 000 mg/20 mg.

Pelzont sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.

Tak ako iné terapie znižujúce lipidy, lieky obsahujúce kyselinu nikotínovú sú spojené s abnormálnymi funkčnými pečeňovými testami (pozri časť 4.8). Zvýšenia transamináz boli po prerušení terapie reverzibilné.

Pred začiatkom terapie, každých 6 až 12 týždňov počas prvého roka a následne v pravidelných intervaloch (napr. polročne) sa odporúča vykonať funkčné pečeňové testy. Pacienti, u ktorých dôjde k zvýšeniu hladín transamináz, majú byť monitorovaní, až pokiaľ tieto abnormality neodoznejú. Ak zvýšenie alanínaminotransferázy (ALT) alebo aspartátaminotransferázy (AST) na ≥3-násobok HHN (horná hranica normálu, t.j. referenčného rozpätia) pretrváva, odporúča sa zníženie dávky alebo vysadenie lieku Pelzont.

Účinok na kostrové svalstvo

Súbežné podávanie kyseliny nikotínovej v dávkach upravujúcich lipidy (≥1 000 mg/deň) s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statínmi) bolo spojené so zriedkavými prípadmi myopatie/rabdomyolýzy (pozri časť 4.8).

Lekári zvažujúci kombinovanú terapiu statínmi a liekom Pelzont majú starostlivo zvážiť potenciálne prínosy a riziká a majú u pacientov starostlivo sledovať akékoľvek znaky a príznaky svalovej bolesti,

citlivosti alebo slabosti, obzvlášť počas prvých mesiacov liečby a pri zvýšení dávky jedného z liekov.

 

 

 

 

registrácie

V takýchto situáciách sa majú zvážiť pravidelné merania kreatínkinázy (CK) v sére, n xistuje však

žiadna záruka, že takéto sledovanie zabráni výskytu ťažkej myopatie.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s predispozičnými faktormi pre rabdomyolýzu

vek > 70 rokov,

 

 

 

poškodenie obličiek,

 

 

 

nekontrolovaný hypotyreoidizmus,

 

ou

 

osobná alebo rodinná anamnéza dedičných svalových p rúch,

 

 

ť

 

svalová toxicita so statínom alebo fibrátom v minulosti,

 

 

závislosť od alkoholu.

platnos

 

 

 

 

 

Ak sa počas užívania lieku Pelzont so statínom vysky ne u pacienta svalová bolesť, slabosť alebo

kŕče, majú sa zmerať hladiny CK. Ak sa u pacienta zistia významne zvýšené hladiny (> 5 x HHN) bez toho, aby vykonával namáhavé cvičenie, liečba sa má ukončiť.

V predbežnej analýze prebiehajúcej štúdieenouzameranej na klinické výsledky identifikoval nezávislý výbor monitorujúci bezpečnosť vyššič incidenciu myopatie u čínskych pacientov užívajúcich Pelzont a simvastatín 40 mg, ako saukončakávalo. Preto je pri liečbe čínskych pacientov liekom Pelzont

Rasa

podávaným spolu so simvastatínom alebo ezetimibom/simvastatínom (obzvlášť dávkami simvastatínu

40 mg alebo vyššími) potrebná opatrnosť. Pretože riziko myopatie so statínmi súvisí s dávkou, u čínskych pacientov sa neodporúča použitie lieku Pelzont so simvastatínom 80 mg alebo ezetimibom/simvastatínomLiek 10 mg/80 mg. Nie je známe, či je zvýšené riziko myopatie u iných ázijských pacientov liečených liekom Pelzont podávaným spolu so simvastatínom alebo ezetimibom/simvastatínom.

Porucha funkcie obličiek

Pretože kyselina nikotínová a jej metabolity sa vylučujú obličkami, Pelzont sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Účinok na glukózu

Lieky obsahujúce kyselinu nikotínovú boli spojené so zvýšením hladín glukózy v krvi nalačno (pozri časť 4.8). Diabetici alebo potenciálni diabetici majú byť dôkladne sledovaní. Môže byť potrebná úprava diéty a/alebo hypoglykemickej liečby.

Akútny koronárny syndróm

Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú, u pacientov s nestabilnou anginou pectoris alebo v akútnej fáze IM je pri použití lieku Pelzont potrebná opatrnosť, obzvlášť keď títo pacienti dostávajú tiež vazoaktívne lieky, ako sú nitráty, blokátory kalciového kanála alebo adrenergné blokátory.

Hematologické účinky

Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú, Pelzont (2 000 mg/40 mg) bol spojený s malými zníženiami počtu trombocytov (pozri časť 4.8). Pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok treba preto starostlivo posúdiť.

Účinok na kyselinu močovú

Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú, Pelzont (2 000 mg/40 mg) bol spojený s malými zvýšeniami hladín kyseliny močovej (pozri časť 4.8). Pelzont sa má preto používať

s opatrnosťou u pacientov s dnou alebo s predispozíciou k dne.

Hypofosfatémia

Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú, Pelzont bol spojený s malými zníženiami hladín fosforu. Pacienti s rizikom hypofosfatémie majú byť preto starostlivo sledovaní.

Ďalšie informácie

Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú, pacientiregistrácieanamnézou žltačky, hepatobiliárnej poruchy alebo peptického vredu majú byť starostlivo sledovaní (pozri časti 4.2 a 4.3).

Pomocná látka

Pelzont obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami alaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie n smú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

 

 

 

 

ou

 

 

 

ť

 

 

 

platnos

 

Pitie alkoholu alebo horúcich nápojov alebo konzumácia k renených jedál môže zvýšiť návaly a má

sa im preto v čase užitia lieku Pelzont vyhnúť.

 

 

Kyselina nikotínová

 

 

 

 

Účinky kyseliny nikotínovej na iné lieky

 

 

 

 

enou

 

 

Antihypertenzívna liečba: Kyselina nikotín vá môže zosilniť účinky gangliových blokátorov

a vazoaktívnych liekov, ako sú nitráty, bl

kátory kalciového kanála a blokátory adrenergných

receptorov, čo vedie k posturálnej hypot

nzii.

 

 

č

 

 

 

ukon

 

 

 

 

Inhibítory HMG-CoA reduktázy: Pri kombinácii simvastatínu s kyselinou nikotínovou sa pozorovalo

mierne zvýšenie AUC a Cmax yseliny simvastatínovej (účinnej formy simvastatínu), čo nemusí mať

žiaden klinický význam. Farmakokinetická interakcia lieku Pelzont so statínmi sa študovala len

 

s

so simvastatínom (pozri časť 4.4).

Liek

 

Účinky iných l kov na kyselinu nikotínovú

Sekvestranty žlčových kyselín: Pretože súbežné podávanie sekvestrantov žlčových kyselín môže znížiť biologickú dostupnosť kyslých liekov, ako je kyselina nikotínová, odporúča sa Pelzont podávať

> 1 hodinu pred alebo > 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčových kyselín.

Doplnky obsahujúce kyselinu nikotínovú: Vitamíny alebo iné výživové doplnky obsahujúce (≥50 mg/deň) kyselinu nikotínovú (alebo nikotínamid) sa s liekom Pelzont neštudovali. Pri predpisovaní lieku Pelzont má lekár brať do úvahy príjem kyseliny nikotínovej z vitamínov a výživových doplnkov.

Liekové interakcie s laboratórnymi testami: Pri testoch na glukózu v moči môže kyselina nikotínová tiež viesť k falošne pozitívnym reakciám s roztokom síranu meďnatého (Benedictovo činidlo).

Laropiprant

Účinky laropiprantu na iné lieky

Midazolam: Viacnásobné dávky 40 mg laropiprantu neovplyvnili farmakokinetiku midazolamu, citlivého substrátu CYP3A4. Laropiprant teda nie je induktorom ani inhibítorom CYP3A4. Pri

viacnásobných dávkach laropiprantu sa však približne 2-násobne zvýšila plazmatická koncentrácia metabolitu midazolamu, 1'-hydroxymidazolamu. Pretože 1'-hydroxymidazolam je aktívny metabolit, sedatívny účinok midazolamu sa môže zvýšiť, a preto je pri súbežnom podávaní laropiprantu

s midazolamom potrebná opatrnosť.

Iné lieky: Súbežné podanie 40 mg laropiprantu s midazolamom zvýšilo AUC0-∞ 1'-hydroxymidazolamu, metabolitu midazolamu, o 98 % a Cmax o 59 %. 1'-hydroxymidazolam je metabolizovaný predovšetkým uridíndifosfátglukuronozyltransferázami (UGT) 2B4 a 2B7. Klinické štúdie a štúdie in vitro podporujú záver, že laropiprant je mierny až stredne silný inhibítor UGT2B4/UGT2B7. Je veľmi málo liekov, o ktorých je známe, že sú prevažne metabolizované UGT2B4 alebo UGT2B7. Pri súbežnom podávaní lieku Pelzont s liekmi prevažne metabolizovanými

UGT2B4 alebo UGT2B7, napríklad zidovudínom, je potrebná opatrnosť.

V interakčných štúdiách nemal laropiprant klinicky významné účinky na farmakokinetiku nasledovných liečiv: simvastatínu, warfarínu, perorálnych kontraceptív, rosiglitazónu a digoxínu. Na základe týchto údajov sa nepredpokladá, že laropiprant vyvolá interakcie so substrátmi CYP izoenzýmov 3A4, 2C9, 2C8 a ľudským P-glykoproteínom (P-gp). V štúdiách in vitro laropiprant neinhiboval reakcie sprostredkované CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP2E1.

Klopidogrel: V klinickej štúdii nedošlo k významnému účinku laropiprantu na inhibíciu ADP indukovanej agregácie trombocytov klopidogrelom, ale došlo k miernemu zosilneniu inhibície

kolagénom indukovanej agregácie trombocytov klopidogrelom. Je n p avdepodobné, že tento účinok

bude klinicky dôležitý, keďže laropiprant nepredĺžil čas krvácania, keď sa podával súbežne

s klopidogrelom v celom dávkovacom intervale.

ou

registrácie

 

 

 

 

ť

 

Kyselina acetylsalicylová: V klinickej štúdii nemalplatnossúbežné podávanie laropiprantu s kyselinou

acetylsalicylovou v porovnaní s liečbou samotnou kyseli u acetylsalicylovou účinok na kolagénom indukovanú agregáciu trombocytov alebo na čas krvácania (pozri časť 5.1).

Kyselina acetylsalicylová a klopidogrel: V klinickej štúdii u pacientov s dyslipidémiou, ktorí dostávali

aj kyselinu acetylsalicylovú (81 mg) aj kl pidogrel (75 mg), laropiprant vyvolal prechodnú (4 hodiny po dávke) inhibíciu funkcie trombocytov in vivo (tak ako to bolo zhodnotené v štúdiách času

krvácania a agregácie trombocytov), enouale v celom dávkovacom intervale mal malý účinok. Pacienti užívajúci Pelzont súbežne s kyseličou acetylsalicylovou a klopidogrelom majú byť starostlivo sledovaní, ako sa to odporúča v súhrne charakteristických vlastností týchto liekov a majú byť poučení,

že zastavenie krvácania môže trvať dlhšie ako zvyčajne a že akékoľvek nezvyčajné krvácanie (miesto

alebo dĺžku trvania) majú hlásiť svojmu lekárovi.

 

ukon

 

s

Účinky iných liekov na laropiprant

Liek

 

Inhibítor CYP3A4: Klaritromycín (silný inhibítor CYP3A4 a P-gp) nemal klinicky významný účinok na farmakokinetiku laropiprantu. Laropiprant nie je substrátom ľudského P-gp, a preto sa nepredpokladá, že iné inhibítory CYP3A4 a/alebo P-gp budú mať klinicky významný účinok

na farmakokinetiku laropiprantu.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Pelzont

O kombinovanom použití kyseliny nikotínovej a laropiprantu u gravidných žien nie sú k dispozícii žiadne údaje. Táto kombinácia sa neskúmala v štúdiách reprodukčnej toxicity. Potenciálne riziko

u ľudí nie je známe. Pelzont sa preto nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.

Kyselina nikotínová

O použití vysokých dávok kyseliny nikotínovej u gravidných žien nie sú k dispozícii dostatočné údaje. Štúdie na zvieratách preukázali pri vysokých dávkach kyseliny nikotínovej toxicitu na fetálny vývoj

(pozri časť 5.3).

Laropiprant

O použití laropiprantu u gravidných žien nie sú k dispozícii žiadne údaje. Štúdie na zvieratách preukázali pri vysokých dávkach laropiprantu toxicitu na fetálny vývoj (pozri časť 5.3).

Laktácia

Pelzont

S liekom Pelzont sa nevykonali žiadne štúdie na dojčiacich zvieratách. Pri rozhodovaní, či pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v liečbe/vysadiť liečbu sa má zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos lieku Pelzont pre ženu.

Kyselina nikotínová

Kyselina nikotínová sa vylučuje do materského mlieka u ľudí.

Laropiprant

Nie je známe, či sa laropiprant vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie na zvieratách zistili

vylučovanie laropiprantu do mlieka.

registrácie

 

Fertilita

Štúdie na zvieratách neposkytujú dostatok údajov o narušení fertility (pozri ča ť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri vedení vozidla alebo obsluhovaní strojov treba zobrať do úvahy, že bol hlásený závrat (pozri

časť 4.8).

 

ou

 

 

 

ť

4.8 Nežiaduce účinky

 

 

V klinických štúdiách dostalo Pelzont samotný

ebo spolu s inhibítorom HMG-CoA reduktázy viac

ako 5 700 pacientov.

platnos

 

Súhrn bezpečnostného profilu enou

Nával je najčastejšou nežiaducou r akciou lieku Pelzont. Nával je najmarkantnejší v hlave, krku a hornej časti trupu. V združenej analýzeč štyroch aktívnym komparátorom alebo placebom

kontrolovaných klinických skúš (N = 4 747; n = 2 548 užívajúcich Pelzont) sa nával hlásil u 12,3 % pacientov užívajúcich Pelzont. V týchto štúdiách bolo percento pacientov užívajúcich Pelzont, ktorí

prerušili štúdiu v dôsledku akýchkoľvek symptómov súvisiacich s návalmi (sčervenanie, teplo,

 

 

ukon

svrbenie a pichanie), 7,2 %, kyselinu nikotínovú (rôzne liekové formy s predĺženým uvoľňovaním)

 

s

 

16,6 % a kombináciu placebo/simvastatín 0,4 %.

Liek

 

 

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Počas klinických štúdií a/alebo používania lieku Pelzont po jeho uvedení na trh (so statínom alebo bez neho) sa hlásili nasledujúce nežiaduce reakcie.

Frekvencie nežiaducich reakcií sú usporiadané nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), menej časté (≥1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné stanoviť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy

Zriedkavé: rinitída

Poruchy imunitného systému

Menej časté: reakcia z precitlivenosti (pozri nižšie)

 

Zriedkavé: angioedém; precitlivenosť I. typu

 

Neznáme: anafylaktický šok

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: dna

 

Zriedkavé: porucha znášanlivosti glukózy

 

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

 

Psychické poruchy

Menej časté: nespavosť

 

 

Zriedkavé: úzkosť

 

Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy; parestézia

 

 

Menej časté: závrat

 

 

Zriedkavé: migréna; synkopa

 

Poruchy srdca a srdcovej

Menej časté: palpitácie

 

činnosti

Zriedkavé: atriálna fibrilácia a iné srdcové arytmie; tachykardia

Poruchy ciev

Veľmi časté: nával

 

 

Menej časté: hypotenzia

 

 

Zriedkavé: ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy,

Menej časté: dyspnoe

 

hrudníka a mediastína

 

 

 

Poruchy gastrointestinálneho

Časté: bolesť brucha; hnačka; dyspepsia; nevoľnosť; vracanie

traktu

Zriedkavé: opuch úst; eruktácia; peptický vred

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: žltačka

 

Poruchy kože a podkožného

Časté: erytém; pruritus; vyrážka; urtikária

tkaniva

Menej časté: suchá koža; makulárna vyrážka

 

Zriedkavé: acanthosis nigricans; hyperpigmentácia; potenie (nočné

 

potenie alebo studený pot)

 

 

Neznáme: vezikulárna alebo vezikulobulózna vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej

Menej časté: myalgia

registrácie

sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: svalová slabosť

Celkové poruchy a reakcie

Časté: pocit horúčavy

 

v mieste podania

Menej časté: zimnica; boleťou; periférny edém

 

Zriedkavé: asténia; puch tváre; generalizovaný edém

Laboratórne a funkčné

Časté: zvýšenia hladi y ALT a/alebo AST (konzekutívne,

vyšetrenia

3 x HHN), h diny glukózy na lačno (pozri nižšie)

 

Menej časté: zvýšenia hladiny CK (10 x HHN), LDH, kyseliny

 

 

platnos

 

 

močovej (pozri nižšie)

 

 

Zriedkavé: zvýšenia hladín celkového bilirubínu, amylázy; zníženia

 

hladi y fosforu a počtu trombocytov (pozri nižšie)

 

enou

 

 

Reakcie z precitlivenosti

č

 

 

Bola hlásená zjavná reakciaukonz precitlivenosti (< 1 %). Vyznačuje sa rôznymi príznakmi, ktoré môžu zahŕňať: angioedém, prurit s, erytém, parestéziu, bezvedomie, vracanie, urtikáriu, nával, dyspnoe, nauzeu, inkontinenciusmoču a stolice, studený pot, zimnicu, triašku, zvýšenie krvného tlaku, opuch pery, pocit pálenia,Lieklie ovú vyrážku, artralgiu, opuch dolnej končatiny a tachykardiu.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavo boli hlásené výrazné a pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz (pozri časť 4.4). V kontrolovaných klinických štúdiách bola incidencia klinicky významných zvýšení sérových

transamináz (ALT a/alebo AST 3-násobok HHN, konsekutívne) 1,0 % u pacientov liečených liekom Pelzont so statínom alebo bez statínu. Tieto zvýšenia boli spravidla asymptomatické a po prerušení terapie alebo pri pokračovaní v liečbe sa vrátili na východiskovú hodnotu.

U 0,3 % pacientov liečených liekom Pelzont so statínom alebo bez statínu sa pozorovali klinicky významné zvýšenia CK (10-násobok HHN) (pozri časť 4.4).

Ďalšie hlásené abnormálne laboratórne hodnoty boli zvýšenia LDH, glukózy nalačno, kyseliny močovej, celkového bilirubínu a amylázy a pokles fosforu a počtu trombocytov (pozri časť 4.4).

Tak ako pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú, v kontrolovaných klinických štúdiách s liekom Pelzont (2 000 mg/40 mg) boli hlásené zvýšenia glukózy nalačno (medián vzostupu

o približne 4 mg/dl) a kyseliny močovej (priemerná zmena oproti východiskovej hodnote +14,7 %)

a zníženia počtu trombocytov (priemerná zmena oproti východiskovej hodnote -14,0 %) (pozri

časť 4.4). U diabetických pacientov sa pozoroval medián vzostupu HbA1c o 0,2 % (tam, kde bola povolená úprava hypoglykemickej liečby).

Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú

Ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré sa hlásili pri iných liekoch obsahujúcich kyselinu nikotínovú (so statínom alebo bez statínu) pri používaní po ich uvedení na trh alebo v klinických skúškach, zahŕňajú nasledujúce:

Poruchy oka: cystoidný makulárny edém, toxická amblyopia.

4.9 Predávkovanie

Pelzont

V prípade predávkovania sa odporúča vykonať zvyčajné symptomatické a podporné opatrenia. Boli

hlásené prípady predávkovania, pričom maximálna užitá dávka lieku Pelzont bola 5 000 mg/100 mg. Všetci pacienti sa zotavili bez následkov. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie u j d ncov, ktorí užili túto vyššiu dávku, zodpovedali reakciám pri vysokej dávke kyseliny nikotínovej a zahŕňali: nával, bolesť hlavy, pruritus, nauzeu, závrat, vracanie, hnačku, bolesť/ťažkos v epigastriu a bruchu a bolesť chrbta. Laboratórne abnormality zahŕňali zvýšenú amylázu a lipázu, znížený hematokrit

Kyselina nikotínová

 

 

registrácie

V prípade predávkovania kyselinou nikotínovou sa majú vyk

nať podporné opatrenia.

 

 

ou

 

Laropiprant

ť

 

platnos

 

 

a okultné krvácanie v stolici.

Počas kontrolovaných klinických skúšok u zdravých osôb boli jednotlivé dávky laropiprantu až do 900 mg a opakované dávky až do 450 mg raz denne po dobu 10 dní vo všeobecnosti dobre tolerované. U ľudí nie je skúsenosť s dávkami laropiprantu resahujúcimi 900 mg. U jedincov užívajúcich opakované dávky 300 mg alebo vyššie sa pozorovalo predĺženie kolagénom indukovanej agregácie trombocytov (pozri časť 5.1).

 

 

 

č

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTIenou

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

 

 

s

ukon

Farmakoterapeutická kupina: liečivá znižujúce cholesterol a triacylglyceroly, kyselina nikotínová

 

Liek

 

 

a deriváty, ATC kód: C10AD52.

Pelzont obsahuje kyselinu nikotínovú, látku, ktorá v terapeutických dávkach upravuje lipidy

a laropiprant, čo je silný selektívny antagonista receptora prostaglandínu D2 (PGD2) podtyp 1 (DP1). Kyselina nikotínová znižuje hladiny cholesterolu nízkodenzitných lipoproteínov (LDL-C), celkového cholesterolu (TC), cholesterolu veľmi nízkodenzitných lipoproteínov (VLDL-C), apolipoproteínu B (apo B, hlavný LDL proteín), triglyceridov (TG) a lipoproteínu (a) (Lp(a), upravenej častice LDL)

a zvyšuje hladiny cholesterolu vysokodenzitných lipoproteínov (HDL-C) a apolipoproteínu A-I (apo A-I, hlavnej bielkovinovej zložky HDL). Laropiprant potláča návaly sprostredkované PGD2 spojené s podávaním kyseliny nikotínovej. Laropiprant nemá žiadny účinok na hladiny lipidov a ani neinterferuje s účinkami kyseliny nikotínovej na lipidy.

Kyselina nikotínová

Spôsob účinku

Mechanizmy, ktorými kyselina nikotínová upravuje plazmatický profil lipidov, nie sú úplne známe.

Kyselina nikotínová inhibuje uvoľňovanie voľných mastných kyselín (FFA) z tukového tkaniva, čo môže prispievať k zníženým plazmatickým hladinám LDL-C, TC, VLDL-C, apo B, TG, a Lp(a), ako aj zvýšeným hladinám HDL-C a apo A-I, čo je spojené s nižším kardiovaskulárnym rizikom. Ďalšie

vysvetlenia, ktoré sa neopierajú o zníženie plazmatických FFA ako hlavného mechanizmu úpravy lipidového profilu, zahŕňajú kyselinou nikotínovou sprostredkovanú inhibíciu lipogenézy de novo alebo esterifikáciu mastných kyselín na TG v pečeni.

Farmakodynamické účinky

Kyselina nikotínová spôsobuje relatívny posun v distribúcii podtried LDL od malých, hustých

(najaterogénnejších) LDL častíc k väčším LDL časticiam. Kyselina nikotínová tiež zvyšuje subfrakciu

HDL2 viac ako subfrakciu HDL3, dôsledkom čoho sa zvyšuje pomer HDL2:HDL3, ktorý sa spája so zníženým kardiovaskulárnym rizikom. Predpokladá sa, že HDL sa zúčastňuje na transporte

cholesterolu z tkanív späť do pečene, potláča cievny zápal spojený s aterosklerózou a má antioxidačné a antitrombotické účinky.

Podobne ako LDL, cholesterolom obohatené na triglyceridy bohaté lipoproteíny vrátane VLDL, lipoproteínov so strednou hustotou (IDL) a zvyškov môžu tiež podporovať aterosklerózu. Zvýšené plazmatické hladiny TG sa často zistia v triáde s nízkymi hladinami HDL-C a malými LDL časticami,

ako aj v súvislosti s nelipidovými metabolickými rizikovými faktormi pre koronárnu chorobu srdca

(KCHS).

registrácie

 

Liečba kyselinou nikotínovou znižuje riziko smrti a kardiovaskulárnych príhod a spomaľuje progresiu alebo podporuje regresiu aterosklerotických lézií. Päťročná štúdia „Coronary Drug Project“ ukončená v roku 1975 preukázala, že kyselina nikotínová mala štatisticky signifikantný prínos v znižovaní nefatálneho rekurentného infarktu myokardu (IM) u mužov vo veku 30 až 64 rokov IM v anamnéze.

Hoci celková mortalita bola po piatich rokoch v oboch skupinách podobná, počas pätnásťročného

 

 

ou

kumulatívneho sledovania bolo o 11 % úmrtí menej v skupine s kyselinou nikotínovou v porovnaní

s placebovou kohortou.

ť

platnos

 

Laropiprant

 

 

 

Spôsob účinku

 

 

Návaly vyvolané kyselinou nikotínovou sú primárne sprostredkované uvoľňovaním prostaglandínu D2

(PGD2) v koži. Genetické a farmakologické štúdie na zvieracích modeloch dokázali, že PGD2,

účinkujúci prostredníctvom DP1, jedného z dvoch receptorov pre PGD2, hrá kľúčovú úlohu pri

návaloch vyvolaných kyselinou nikotí ov . Laropiprant je silný a selektívny antagonista DP1.

Nepredpokladá sa, že laropiprant inhibuje tvorbu prostaglandínov.

 

 

 

enou

 

 

č

Farmakodynamické účinky

 

 

 

ukon

 

Preukázalo sa, že laropiprant je účinný v zmierňovaní príznakov návalov vyvolaných kyselinou

nikotínovou. Zmiernenie príznakov návalov (hodnotené pacientskými dotazníkmi) korelovalo

 

s

 

 

so znížením vazodilatácie vyvolanej kyselinou nikotínovou (hodnotenej meraniami prietoku krvi

Liek

 

 

 

v koži). U zdravých jedincov dostávajúcich Pelzont nemala predliečba kyselinou acetylsalicylovou v dávke 325 mg prídavný pozitívny vplyv na znižovanie príznakov návalov vyvolaných kyselinou nikotínovou v porovnaní so samotným liekom Pelzont (pozri časť 4.8).

Laropiprant má tiež afinitu k receptoru tromboxanu A2 (TP) (hoci je na TP v porovnaní s DP1 výrazne menej účinný). TP zohráva úlohu vo funkcii trombocytov; terapeutické dávky laropiprantu však nemali žiadny klinicky relevantný vplyv na čas krvácania a kolagénom indukovanú agregáciu trombocytov (pozri časť 4.5).

Klinické štúdie

Účinok na lipidy

Pelzont bol trvale účinný u všetkých vopred vymedzených subpopulácií pacientov definovaných podľa rasy, pohlavia, východiskových hladín LDL-C, HDL-C a TG, veku a stavu diabetu.

V multicentrickej dvojito zaslepenej 24-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii mali pacienti užívajúci Pelzont (2 000 mg/40 mg) so statínom alebo bez statínu v porovnaní s placebom signifikantne znížený LDL-C (-18,9 % oproti –0,5 %), TG (-21,7 % oproti 3,6 %), LDL-C:HDL-C (-28,9 % oproti 2,3 %), non-HDL-C (-19,0 % oproti 0,8 %), apo B (-16,4 % oproti 2,5 %), TC (-9,2 %

oproti –0,6 %), Lp(a) (-17,6 % oproti 1,1 %) a TC:HDL-C (-21,2 % oproti 1,9 %) a mali tiež signifikantne zvýšený HDL-C (18,8 % oproti –1,2 %) a apo A-I (11,2 % oproti 4,3 %) merané percentuálnou zmenou oproti východiskovej hodnote. Celkovo sa medziskupinové účinky liečby na všetky lipidové parametre zhodovali vo všetkých skúmaných podskupinách pacientov. Pacienti dostávajúci Pelzont, kyselinu nikotínovú (liekovú formu s predĺženým uvoľňovaním) alebo placebo užívali tiež statíny (29 % atorvastatín [5-80 mg], 54 % simvastatín [10-80 mg], 17 % iné statíny [2,5-180 mg] (pravastatín, fluvastatín, rosuvastatín, lovastatín)) a 9 % z nich užívalo aj ezetimib [10 mg]. Účinok na lipidy bol podobný, či sa Pelzont podával v monoterapii alebo sa pridal k už prebiehajúcej liečbe statínom s ezetimibom alebo bez ezetimibu.

Placebom korigované odpovede LDL-C, HDL-C a TG sa zdali byť väčšie u žien v porovnaní s mužmi a zdali sa byť väčšie u starších pacientov (≥65 rokov) v porovnaní s mladšími pacientami

(< 65 rokov).

V multicentrickej dvojito zaslepenej 12-týždňovej faktoriálovej štúdii Pelzont 1 000 mg/20 mg

podávaný súbežne so simvastatínom v porovnaní so simvastatínom samotným alebo so samotným

oproti -24,9 % a -9,1 %), ako aj LDL-C:HDL-C (-57,1 % oproti -39,8registrácie% a -31,2 %), non-HDL-C (-45,8 % oproti -33,4 % a -18,1 %) a TC:HDL-C (-43,0 % opr ti -28,0 % a -24,9 %) a signifikantne

liekom Pelzont 1 000 mg/20 mg počas 4 týždňov signifikantne znížil LDL-C (-44,2 %, oproti -37,4 % a -8,2 %), TG (-25,8 % oproti –15,7 % a –18,7 %), TC (-27,9 % oproti –25,8 % a -4,9 %)

a signifikantne zvýšil HDL-C (19,2% oproti 4,2% a 12,5 %). Pelzont (2 000 mg/40 mg) podávaný

súbežne so simvastatínom v porovnaní so samotným simvastatínom alebo amotným liekom Pelzont

(2 000 mg/40 mg) počas 12 týždňov signifikantne znížil LDL-C (-47,9 % oproti -37,0 % a -17,0 %),

TG (-33,3 % oproti -14,7 % a -21,6 %), apo B (-41,0 % oproti -28,8 % a -17,1 %) a TC (-29,6 %

zvýšil HDL-C (27,5 % oproti 6,0 % a 23,4 %). Ďalšia analýza ukázala, že Pelzont (2 000 mg/40 mg)

 

 

 

ou

 

 

ť

podávaný súbežne so simvastatínom v porovnaní so sam tným simvastatínom signifikantne zvýšil

apo A-I (8,6 % oproti 2,3 %) a signifikantne znížil Lp(a) (-19,8 % oproti 0,0 %). Účinnosť

a bezpečnosť lieku Pelzont v kombinácii so simv

ínom >40 mg nebola do tejto štúdie zahrnutá.

Nával

platnos

 

V troch veľkých klinických skúškach hodn

tiacich symptómy návalov hlásené pacientmi sa

kyselinu nikotínovú (liekové formy senoupr dĺženým uvoľňovaním). U pacientov pokračujúcich v prvej štúdii (24 týždňov) frekvencia mierčeho alebo silnejšieho návalu u pacientov liečených liekom

u pacientov užívajúcich Pelzont vyskytlo menej prípadov návalov ako u pacientov užívajúcich

Pelzont klesala a priblížila sa frekvencii u pacientov dostávajúcich placebo (pozri obrázok 1), kým

u pacientov liečených kyselinou nikotínovou (lieková forma s predĺženým uvoľňovaním) zostala

frekvencia návalov konštantná (po 6. týždni).

 

ukon

Liek

s

 

Obrázok 1. Priemerný počet dní v týždni s miernymi alebo silnejšími* príznakmi návalu v priebehu týždňov 1 - 24

týždniv 1 dníPočet

Pelzont (1 000 mg/20 mg, od 5. týždňa 2 000 mg/40 mg) registrácie

Kyselina nikotínová (lieková forma s predĺženým uvoľňovaním, 1 000 m , od 5. týždňa 2 000 mg)

užívajúcich Pelzont vyskytlo signifikantne menej dní v ýždni s miernym alebo silnejším návalom

Zvýšenie dávky v 5. týždni.

 

ou

 

 

 

ť

V druhej štúdii (16 týždňov), kde bolo povolené podávanie ky eliny acetylsalicylovej, sa u pacientov

 

platnos

 

v porovnaní s pacientami užívajúcimi kyselinu niko ínovú (lieková forma s predĺženým uvoľňovaním užívaná ako 12-týždňová viackroková titrácia z 500 mg na 2 000 mg) (p< 0,001).

Multicentrická randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, 32-týždňová štúdia na

posúdenie účinkov vysadenia laropipra tu preukázala, že u pacientov s dyslipidémiou, u ktorých sa

laropiprant vysadil po 20 týždňoch li čby liekom Pelzont, sa vyskytlo signifikantne viac prípadov

 

 

 

enou

návalu, pokiaľ ide o počet dní v týždnič s miernym alebo silnejším návalom, ako u pacientov, ktorí

pokračovali v užívaní lieku Pelz nt, p< 0,001, obrázok 2. Výskyt a frekvencia mierneho alebo

silnejšieho návalu u pacientov liečených liekom Pelzont sa počas trvania štúdie znížili.

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Obrázok 2

Percento pacientov s miernymi alebo silnejšími príznakmi návalu v priebehu týždňov 1 – 32

Percento pacientov

Vysadenie laropiprantu

Týždne liečby

 

 

● Pelzont

 

 

▲ Pelzont kyselina nikotínová (vysadenie laropiprantu v 21. týždni)

Placebo

registrácie

Deti a dospievajúci

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predl

žiť výsledky štúdií pre liek Pelzont

vo všetkých vekových podskupinách detí a dospievajúcich ťhomozygotnouou

familiárnou

hypercholesterolémiou (informácie o použití u detí a d spievajúcich, pozri v časti 4.2).

Európska lieková agentúra udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre liek Pelzont

 

platnos

u detských a dospievajúcich pacientov vo veku 7 – 18 rokov heterozygotnou familiárnou

 

enou

hypercholesterolémiou (informácie použití detí a dospievajúcich, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

ukon

Absorpcia

č

Kyselina nikotínová

 

Po perorálnom podaní 2 000 mg dávky kyseliny nikotínovej vo forme dvoch tabliet kyseliny nikotínovej/laropiprantus riadeným uvoľňovaním s jedlom sa kyselina nikotínová absorbovala

s mediánom času do maximálnej plazmatickej koncentrácie (T ) 4 hodiny, priemernou plochou pod

Liekmax

krivkou plazmatic á oncentrácia v čase (AUC0-last) približne 58,0 μM·h a priemernou maximálnou plazmatickou konc ntráciou (Cmax) približne 20,2 μM. Biologická dostupnosť s jedlom alebo bez jedla je na základe vylúčenia dávky kyseliny nikotínovej v moči minimálne 72 %. Perorálna biologická dostupnosť kyseliny nikotínovej sa nemení, keď sa užije s jedlom s vysokým obsahom tukov.

Laropiprant

Po perorálnom podaní 40-mg dávky laropiprantu vo forme dvoch tabliet kyseliny nikotínovej/laropiprantu s riadeným uvoľňovaním s jedlom sa laropiprant rýchlo absorbuje

s mediánom Tmax 1 hodina, priemernou AUC0-∞ približne 13 μM·h a priemernou Cmax približne 1,6 μM. Miera a rozsah absorpcie sa jedlom s vysokým obsahom tukov nemenia. Farmakokinetika laropiprantu je lineárna, vykazujúca približne od dávky závislé zvýšenia AUC a Cmax a bez dôkazu

časovo závislého klírensu.

Priemerná absolútna biologická dostupnosť laropiprantu je približne 71 % po 40-mg dávke podanej vo forme dvoch tabliet kyseliny nikotínovej/laropiprantu s riadeným uvoľňovaním po celonočnom pôste.

Distribúcia

Kyselina nikotínová

Kyselina nikotínová sa viaže menej ako 20 % na sérové proteíny.

Laropiprant

Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave po jednorazovej 40-mg intravenóznej dávke laropiprantu zdravým osobám je približne 70 litrov. Laropiprant sa do veľkej miery viaže (> 99 %) na plazmatické proteíny a jeho väzba nezávisí od koncentrácie. U potkanov a králikov laropiprant prechádza placentou.

Biotransformácia

Kyselina nikotínová

Kyselina nikotínová prechádza rozsiahlym metabolizmom prvého prechodu prostredníctvom dvoch dráh, ktoré sú závislé od dávky a od rýchlosti absorpcie dávky. Prvá dráha má za následok tvorbu nikotínamidadeníndinukleotitu (NAD) a nikotínamidu. U ľudí sa nikotínamid ďalej metabolizuje

najmä na N-metylnikotínamid (MNA) a na N-metyl-2-pyridón-5-karboxamid (2PY). V druhej dráhe sa glycín konjuguje s kyselinou nikotínovou a vytvára kyselinu nikotinúrovú (NUA). Pri nízkych

dostáva do krvného obehu nezmenená, ako kyselina nikotínová. Na základeregistráciedávkovo proporčného zvýšenia plazmatických koncentrácií NUA pri prechode z 1 000 mg na 2 000 mg nie je dráha

dávkach kyseliny nikotínovej alebo nižšej miere absorpcie prevažuje prvá dráha. Pri vyšších dávkach

alebo pri vyššej miere absorpcie je NAD dráha saturovateľná a väčšia frakcia pe or lnej dávky sa

konjugácie s glycínom v rámci klinicky relevantného rozpätia dávok saturovaná.

V štúdiách in vitro kyselina nikotínová a jej metabolity neinhib vali reakcie sprostredkované

Laropiprant

Laropiprant sa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom acyl-glukuronidácie, s menšou zložkou oxidačného metabolizmu, s následným vylúčením glukuronidu do stolice (žlčou) a do moču.

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 alebo CYP3A4 alebo 3-glukuronidáciu

 

 

ou

estradiolu sprostredkovanú UGT1A1.

ť

platnos

 

 

 

Laropiprant a jeho acyl-glukuronidový k

nj gát sú hlavné zložky cirkulujúce v ľudskej plazme.

Štúdie in vitro preukázali, že acyl-glukur

idový konjugát laropiprantu mal minimálne 65-násobne

zníženú afinitu k DP1 v porovnaní s laropiprantom; preto sa nepredpokladá, že by prispieval

č

 

ukon

 

k celkovej DP1 aktivite laropipra tu. enouHlavnou zložkou (73 % rádioaktivity) v stolici je laropiprant (zahŕňajúci neabsorbované liečivo a/alebo hydrolyzovaný konjugát s kyselinou glukurónovou).

V moči je hlavnou zložkou acyl-glukuronidový konjugát (64 % rádioaktivity) s menším prispením

materskej látky (5 %). Oxidačný metabolizmus laropiprantu je katalyzovaný najmä CYP3A4, zatiaľ čo

 

s

acyl-glukuronidáciu katalyzovalo niekoľko UGT izoforiem (1A1, 1A3, 1A9 a 2B7).

Liek

 

Eliminácia

Kyselina nikotínová

Kyselina nikotínová sa prednostne vylučuje v moči vo forme metabolitov.

Laropiprant

Laropiprant sa primárne eliminuje acyl-glukuronidáciou, s následným vylúčením glukuronidu do stolice (žlčou) a do moču. Po perorálnom podaní 14C-laropiprantu u ľudí sa približne 68 % dávky vylúčilo v stolici (najmä ako materská látka zložená z neabsorbovaného liečiva a/alebo hydrolyzovaného konjugátu s kyselinou glukurónovou) a 22 % sa vylúčilo v moči (najmä vo forme metabolitov). Väčšina dávky sa vylúčila v priebehu 96 hodín. Zdanlivý terminálny polčas (t1/2) po podaní 40-mg dávky laropiprantu vo forme dvoch tabliet kyseliny nikotínovej/laropiprantu s riadeným uvoľňovaním s jedlom bol približne 17 hodín. Farmakokinetický rovnovážny stav sa dosiahne do

2 dní pri dávkovaní laropiprantu raz denne s minimálnou kumuláciou v AUC (približne 1,3-násobok) a Cmax (približne 1,1-násobok).

Charakteristiky u pacientov

Renálna insuficiencia

Pelzont: Použitie u pacientov s renálnou insuficienciou sa neštudovalo.

Kyselina nikotínová: pozri časť 4.4.

Laropiprant: Podanie 40 mg laropiprantu nedialyzovaným pacientom s ťažkou renálnou insuficienciou nemalo za následok klinicky významnú zmenu v AUC a Cmax laropiprantu v porovnaní so zdravými kontrolnými osobami. Vzhľadom na to, že sa nepozoroval žiaden účinok pri ťažkej renálnej insuficiencii, neočakáva sa žiaden účinok u pacientov s miernou a stredne ťažkou renálnou insuficienciou; účinky terminálneho štádia renálneho zlyhania a dialýzy na farmakokinetiku laropiprantu však nie je možné z tejto štúdie vyvodiť.

Hepatálna insuficiencia

Pelzont: Použitie u pacientov s hepatálnou insuficienciou sa neštudovalo.

Kyselina nikotínová: pozri časti 4.3 a 4.4.

Pohlavie

 

 

 

 

 

registrácie

Kyselina nikotínová: V závislosti od pohlavia nie je potrebná úprava dávkovania. Pohlavie nemá

klinicky významný vplyv na farmakokinetiku kyseliny nikotínovej (lieková forma s predĺženým

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

uvoľňovaním). V perorálnej biologickej dostupnosti kyseliny nikotínovej nie je u mužov a žien

dostávajúcich Pelzont žiadny rozdiel. Ženy majú v por

v aní s mužmi mierne zvýšené plazmatické

koncentrácie kyseliny nikotinúrovej a kyseliny niko ínovej.

 

 

Laropiprant: V závislosti od pohlavia nie je potrebná úprava dávky. Pohlavie nemalo klinicky

 

 

platnos

 

 

významný vplyv na farmakokinetiku lar piprantu.

 

 

 

 

Starší pacienti

 

č

údaje u starších pacientov (≥65 rokov).

Kyselina nikotínová: Neexistujú farmakokinetickéenou

 

 

ukon

 

 

 

 

Vychádzajúc z kompozitnej analýzy osôb vo veku 18-65 rokov, vek nemá klinicky významný vplyv na

farmakokinetiku kyseliny ni otínovej (lieková forma s predĺženým uvoľňovaním). Perorálna

biologická dostupnosť kyseliny nikotínovej sa v závislosti od veku nemení.

Liek

s

 

 

 

 

 

Laropiprant: V súlade s charakteristikou lieku, ktorý sa primárne odstraňuje me abolizmom, stredne ťažké hepatálne ochorenie má významný účinok na farmakokinetiku larop prantu, približne 2,8-násobným zvýšením AUC a 2,2-násobným zvýšením Cmax.

Laropiprant: U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky. Vek nemal klinicky významný vplyv na farmakokinet ku laropiprantu.

Deti a dospievajúci

Pelzont: Neuskutočnili sa žiadne štúdie u detských a dospievajúcich pacientov.

Rasa

Kyselina nikotínová: V závislosti od rasy nie je potrebná úprava dávkovania. Rasa nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku kyseliny nikotínovej (lieková forma s predĺženým uvoľňovaním) vychádzajúc z farmakokinetických údajov zahŕňajúcich osoby hispánskej, bielej, čiernej a indiánskej rasovej skupiny. Ak sa pacienti čínskeho pôvodu liečia liekom Pelzont, ktorý sa podáva súbežne so simvastatínom alebo ezetimibom/simvastatínom (najmä dávky simvastatínu 40 mg alebo vyššie), je potrebná opatrnosť. (Pozri časť 4.4)

Laropiprant: V závislosti od rasy nie je potrebná úprava dávky. Vychádzajúc z kompozitnej analýzy farmakokinetických údajov zahŕňajúcich osoby bielej, hispánskej, čiernej, ázijskej a indiánskej rasovej skupiny nemala rasa klinicky významný vplyv na farmakokinetiku laropiprantu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pelzont

V predklinických štúdiách sa účinky pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne prevyšujúce maximálne expozície u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre použitie u ľudí.

Bezpečnosť súčasného podávania kyseliny nikotínovej a laropiprantu sa hodnotila u psov a potkanov. Toxikologické nálezy v týchto štúdiách súčasného podávania sa zhodovali s nálezmi, ktoré sa pozorovali pri podávaní kyseliny nikotínovej a laropiprantu samostatne.

Kyselina nikotínová

Po 6-mesačnom podávaní pri systémových expozíciách minimálne 179-krát vyšších ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí, sa u potkanov pozorovala degenerácia žalúdka a vakuolizácia hepatocytov. Po 6-mesačnom dávkovaní pri systémových expozíciách

minimálne 240-násobne vyšších ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky

u ľudí, sa u psov pozorovala retinopatia a/alebo lézie rohovky.

registrácie

 

Kyselina nikotínová nebola karcinogénna u myší, keď sa podávala počas celého ich života. Myši

v tejto štúdii dostávali približne 9- až 13-násobok ľudskej dávky kyseliny n kotínovej 2 000 mg/deň na základe prepočtu na mg/m2. V in vitro stanoveniach sa nezistili žiadne mutagénne účinky kyseliny nikotínovej.

 

 

ou

U samcov a samíc potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu súvisiace s kyselinou

 

ť

nikotínovou až do expozície hladinám približne 391-krát vyšším, ako je AUC kyseliny nikotínovej

platnos

 

vychádzajúca z AUC pri odporúčanej dennej dávke u ľudí.

 

 

Kyselina nikotínová nebola teratogénna u potkanov ž do expozície hladinám približne 253-krát vyšším a u králikov 104-krát vyšším, ako je AUC kyseliny nikotínovej pri odporúčanej dennej dávke

u ľudí. Pri absencii akýchkoľvek príznakov toxicity u matky sa u potkanov zaznamenali fetotoxické

odporúčanej dennej dávke ľudí. Nazvýšenouplodoch králikov sa pozorovali podobné zmeny súvisiace

účinky (signifikantne znížená telesná hm tn

sť plodu spojená so zníženým počtom osifikovaných

krížových a kostrčových stavcov a so

incidenciou plodov s miestami nekompletnej

osifikácie) pri expozíciách hladinám približne 959-krát vyšším, ako je AUC kyseliny nikotínovej pri

 

 

 

č

s liečbou, ale s prítomnosťou t xicity u matky pri expozíciách hladinám približne 629-krát vyšším ako

je AUC kyseliny nikotínovej pri odporúčanej dennej dávke u ľudí.

Laropiprant

Liek

s

ukon

 

V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní až po dobu 6 mesiacov podávania sa u potkanov pozorovala ketonúria a hepatocelulárna centrilobulárna hypertrofia. Hepatocelulárna centrilobulárna hypertrofia bola v súlade so špecifickou indukciou enzýmov u hlodavcov. Hladina, pri ktorej nebol pozorovaný nežiaduci účinok (no observed adverse effect level, NOAEL), bola minimálne 118-krát vyššia, ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí.

Vo všetkých štúdiách na psoch pri systémových expozíciách minimálne 14-krát vyšších ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí, sa pozorovali zvýšenia hladín alanínaminotransferázy (ALT) v sére. V štúdiách na psoch sa pri expozíciách minimálne 100-krát vyšších ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí, nepozorovali žiadne iné účinky.

V dvojročných štúdiách na myšiach a potkanoch pri najvyšších testovaných dávkach, ktoré predstavujú minimálne 218- až 289-násobok expozície u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí, nebol laropiprant karcinogénny.

Laropiprant nebol mutagénny alebo klastogénny v rade štúdií genetickej toxikológie.

Hliník/hliníkový blister prekrytý pretláčacou fóliou obsahujúci 7 tabliet s riadeným uvoľňovaním. Veľkosti balenia po 14, 28, 56, 168 tabliet s riadeným uvoľňovaním a 32 x 1 tableta s riadeným uvoľňovaním v blistri s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.
17
PVC/Aclar blistre: 2 roky. enou
Hliník/hliníkové blistre: 18 mesiacov. č

6.4 Špeciálne upozornenia

ukona uchovávanie
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Uchovávajte v pôvodnoms obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
6.5 Druh obaluLieka obsah balenia
Nepriehľadný PVC/Aclar blister prekrytý pretláčacou hliníkovou fóliou obsahujúci 14 tabliet s riadeným uvoľňovaním. Veľkosti balenia po 14, 28, 56, 84, 98, 168, 196 tabliet s riadeným
uvoľňovaním, viacnásobné balenia obsahujúce 196 (2 balenia po 98) tabliet s riadeným uvoľňovaním a 49 x 1 tableta s riadeným uvoľňovaním v blistri s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky.

6.3 Čas použiteľnosti

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.
ťou platnos
hypromelóza (E464)
koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551) nátrium-stearylfumarát hydroxypropylcelulóza (E463) mikrokryštalická celulóza (E460)
sodná soľ kroskarmelózy monohydrát laktózy magnéziumstearát
registrácie
U samcov alebo samíc potkanov, ktorým sa laropiprant podal pred a počas párenia, sa pri hladinách systémovej expozície minimálne 289-krát vyšších ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí, nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu.
U potkanov alebo králikov pri úrovniach systémovej expozície minimálne 153- a 438-krát vyšších ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí nebol laropiprant teratogénny. Štúdie reprodukčnej toxicity pri systémových expozíciách minimálne 513-krát vyšších ako je expozícia u ľudí na základe AUC odporúčanej dennej dávky u ľudí preukázali u potkanov v súvislosti s liečbou mierne zníženia priemerného prírastku hmotnosti matky a tela plodu, mierne zvýšenia úmrtnosti mláďat a zvýšenú incidenciu nadpočetných rebier a neúplnej osifikácie sternebrae plodu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

EU/1/08/460/001

 

 

 

 

EU/1/08/460/002

 

 

 

 

EU/1/08/460/003

 

 

 

 

EU/1/08/460/004

 

 

 

registrácie

EU/1/08/460/005

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/460/006

 

 

 

 

EU/1/08/460/007

 

 

 

 

EU/1/08/460/008

 

 

 

 

EU/1/08/460/009

 

 

 

 

EU/1/08/460/010

 

 

 

 

EU/1/08/460/011

 

 

ou

 

EU/1/08/460/012

 

 

 

 

ť

 

EU/1/08/460/013

 

 

 

platnos

 

 

EU/1/08/460/014

 

 

 

 

 

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 3. júl 2008

enou

 

 

 

 

 

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

č

 

 

ukon

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

Liek

s

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis