Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPlenadren
Kód ATC klasifikácieH02AB09
Látkahydrocortisone
VýrobcaShire Services BVBA

1.NÁZOV LIEKU

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 5 mg hydrokortizónu.

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 20 mg hydrokortizónu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Tableta s riadeným uvoľňovaním.

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Tablety sú okrúhle (s priemerom 8 mm), vypuklé a ružové.

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Tablety sú okrúhle (s priemerom 8 mm), vypuklé a biele.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Liečba adrenálnej insuficiencie u dospelých.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Plenadren sa podáva ako udržiavacia liečba. Perorálne substitučné dávky musia byť stanovené individuálne na základe klinickej odpovede. Bežná udržiavacia dávka je 20 – 30 mg denne, pričom sa podáva raz denne ráno. Pacientom, u ktorých sa ešte tvorí endogénny kortizol, môže stačiť aj nižšia dávka. Najvyššia skúmaná udržiavacia dávka je 40 mg. Má sa používať najnižšia možná udržiavacia dávka. V situáciách, keď je telo vystavené nadmernej fyzickej a/alebo psychickej záťaži, môžu pacienti potrebovať ďalšiu náhradu tabliet hydrokortizónu s okamžitým uvoľňovaním, najmä

v popoludňajších/večerných hodinách, pozri tiež časť Užívanie v prípade interkurentného ochorenia, kde sú opísané iné spôsoby, ako dočasne zvýšiť dávku hydrokortizónu.

Prechod z konvenčnej perorálnej liečby glukokortikoidmi na Plenadren

Pri prechode pacientov z konvenčnej perorálnej substitučnej liečby hydrokortizónom, ktorý sa podáva trikrát denne, na Plenadren, sa môže podávať totožná celková denná dávka. Vzhľadom na nižšiu biologickú dostupnosť dennej dávky Plenadrenu v porovnaní s dávkou konvenčných tabliet hydrokortizónu podávanými trikrát denne (pozri časť 5.2) je potrebné sledovať klinickú odpoveď, pričom môže byť potrebné stanoviť ďalšie individuálne stanovenie dávky. Prechod pacientov z tabliet hydrokortizónu, ktoré užívali dvakrát denne, kortizón acetátu alebo syntetických glukokortikoidov na Plenadren nebol skúmaný, ale prechod na hydrokortizón ekvivalentný dennej dávke Plenadrenu sa

v týchto prípadoch odporúča, pričom môže byť potrebné individuálne stanovenie dávky.

Užívanie v prípade interkurentného ochorenia

V prípade interkurentného ochorenia je potrebné mať dôsledne na pamäti riziko vzniku akútnej adrenálnej insuficiencie.

V závažných prípadoch je potrebné okamžite zvýšiť dávkovanie a perorálne podávanie hydrokortizónu sa musí nahradiť parenterálnou, prednostne intravenóznou liečbou. Intravenózne podávanie hydrokortizónu je zaručené počas prechodných epizód choroby, ako sú napríklad závažné infekcie, najmä gastroenteritída spojená s vracaním a/alebo hnačkou, vysoká horúčka akejkoľvek etiológie alebo rozsiahla fyzická záťaž, ako napríklad vážne nehody a operácia v celkovej anestézii, pozri časť 4.4.

V menej závažných prípadoch, keď sa intravenózne podávanie hydrokortizónu nevyžaduje, napríklad pri infekciách nízkeho stupňa, horúčke akejkoľvek etiológie a stresových situáciách, ako sú drobné chirurgické zákroky, sa bežná denná perorálna substitučná dávka musí dočasne zvýšiť; celková denná dávka sa má zvýšiť podávaním udržiavacej dávky dvakrát alebo trikrát denne v intervaloch 8 ± 2 hod. (zvýšenie počtu podaní, nie zvýšenie rannej dávky). Tento režim bol zdokumentovaný pri viac ako 300 epizódach interkurentných ochorení v rámci programu klinických štúdií. Na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára sa môžu tablety hydrokortizónu s okamžitým uvoľňovaním podávať namiesto Plenadrenu alebo sa k liečbe môžu pridať. Zvýšenie dávky hydrokortizónu v rámci jednej dávky zvyšuje celkovú plazmatickú expozíciu kortizolu v menšej miere než proporcionálne, pozri časť 5.2.

Po odznení epizódy interkurentného ochorenia sa pacienti môžu vrátiť k bežnej udržiavacej dávke.

Osobitné skupiny pacientov

Staršie osoby

V prípade nízkej telesnej hmotnosti súvisiacej s vekom sa odporúča sledovať klinickú odpoveď a môže byť potrebné upraviť dávkovanie na nižšiu dávku, pozri časť 5.2.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek sa odporúča sledovať klinickú odpoveď a môže byť potrebné upraviť dávku, pozri časť 5.2.

Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky.

V prípade závažnej poruchy funkcie pečene sa znižuje hmotnosť funkčnej pečene a tým aj schopnosť metabolizácie hydrokortizónu. Odporúča sa preto sledovať klinickú odpoveď a môže byť potrebné upraviť dávku, pozri časť 5.2.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Plenadrenu u detí/dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Pacienti majú byť poučení o perorálnom užívaní Plenadrenu, ktorý by mali zapiť vodou po prebudení, a to najmenej 30 minút pred príjmom potravy, najlepšie vo vzpriamenej polohe a medzi 6. a 8. hod ráno. Liek sa má prehltnúť celý, tablety sa nemajú lámať, žuť alebo drviť. Ak je potrebné liek podať viac ako jedenkrát denne, ranná dávka sa má užívať podľa návodu a ďalšie dávky neskôr počas dňa sa môžu podať s jedlom alebo bez jedla.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Akútna adrenálna insuficiencia

Akútna adrenálna insuficiencia sa môže vyvinúť u pacientov so známou adrenálnou insuficienciou, ktorí užívajú neadekvátne denné dávky alebo v situáciách so zvýšenou potrebou kortizolu. Boli hlásené prípady u pacientov liečených Plenadrenom. Adrenálna kríza sa môže vyvinúť u pacientov s akútnou adrenálnou insuficienciou. Preto by pacienti mali byť poučení o prejavoch a príznakoch akútnej adrenálnej insuficiencie a adrenálnej krízy a nutnosti okamžite vyhľadať lekársku starostlivosť.

Pri adrenálnej kríze sa má podávať hydrokortizón vo vysokých dávkach parenterálne, prednostne intravenózne, spolu s 9 mg/ml (0,9 %) roztoku chloridu sodného, podľa aktuálnych liečebných predpisov.

Súbežné infekcie

Počas prechodných ochorení, ako sú napríklad infekcie nízkeho stupňa, horúčka akejkoľvek etiológie, stresové situácie, ako napríklad menšie chirurgické zákroky, sa denná substitučná dávka musí dočasne zvýšiť, pozri časť 4.2, Užívanie v prípade interkurentného ochorenia. Pacient musí byť podrobne informovaný o tom, ako sa zachovať v takýchto situáciách, a že v prípade akútneho zhoršenia stavu má okamžite vyhľadať lekársku pomoc, najmä v prípadoch gastroenteritídy, vracania a/alebo hnačky vedúcim k strate tekutín a soli, ako aj pri nedostatočnom vstrebávaní perorálnej dávky hydrokortizónu.

U pacientov s adrenálnou insuficienciou a súbežnou retrovírusovou infekciou, ako je napríklad HIV, je potrebné dôsledne upraviť dávku z dôvodu potenciálnej interakcie s antiretrovírusovými liekmi

a zvýšenou dávkou hydrokortizónu v dôsledku tejto infekcie.

Vedecké správy nepodporujú predpoklad o imunosupresívnych účinkoch hydrokortizónu v dávkach, ktoré boli použité na substitučnú liečbu pacientov s adrenálnou insuficienciou. Neexistuje preto dôvod domnievať sa, že substitučné dávky hydrokortizónu povedú k zhoršeniu akýchkoľvek systémových infekcií alebo k zhoršeniu ústupu takejto infekcie. Navyše neexistuje dôvod domnievať sa, že dávky hydrokortizónu používané na substitučnú liečbu adrenálnej insuficiencie môžu znížiť odpoveď na vakcíny a zvýšiť riziko generalizovanej infekcie živými vakcínami.

Vyprázdňovanie žalúdka a porucha motility

Tablety s riadeným uvoľňovaním sa neodporúčajú pacientom so zvýšenou peristaltikou gastrointestinálneho traktu, t. j. chronickou hnačkou, z dôvodu rizika narušenia expozície kortizolu. Nie sú k dispozícii údaje o pacientoch s potvrdeným spomalením vyprázdňovania žalúdka alebo ochorením/poruchou zníženia motility. U pacientov s týmito charakteristikami sa má sledovať klinická reakcia.

Užívanie vyšších dávok hydrokortizónu ako bežné dávky

Vysoké (suprafyziologické) dávky hydrokortizónu môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, zadržiavanie soli a vody a zvýšené vylučovanie draslíka. Dlhodobá liečba vyššou dávkou, než sú fyziologické dávky hydrokortizónu, môže viesť ku klinickým príznakom podobným Cushingovmu syndrómu so zvýšenou mierou adipozity, abdominálnej obezity, vysokého krvného tlaku a diabetu, čo môže viesť k zvýšenému riziku kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Staroba a nízky index telesnej hmotnosti sú známe rizikové faktory pre časté nežiaduce účinky farmakologických dávok glukokortikoidov, ako napríklad osteoporóza, rednutie kože, diabetes mellitus, vysoký krvný tlak a zvýšená náchylnosť voči infekciám.

Všetky glukokortikoidy vedú k zvýšeniu vylučovania vápnika a zníženiu miery remodelácie kostí.

U pacientov s adrenálnou insuficienciou s dlhodobou substitučnou liečbou glukokortikoidmi sa zistilo zníženie minerálnej hustoty kostí.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok glukokortikoidov môže vyvolať posteriórne subkapsulárne katarakty a glaukóm s možným poškodením optických nervov. Takéto účinky neboli hlásené u pacientov, ktorí dostávali substitučnú liečbu glukokortikoidmi v dávkach užívaných pri adrenálnej insuficiencii.

Pri systémových glukokortikoidoch sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky. Môže k tomu dôjsť na začiatku liečby a počas úpravy dávkovania. Riziko môže byť vyššie v prípade, že sú podávané vysoké dávky. Väčšina reakcií ustúpi po znížení dávky, hoci môže byť nevyhnutná špecifická liečba.

Funkcia štítnej žľazy

U pacientov s adrenálnou insuficienciou je potrebné sledovať disfunkciu štítnej žľazy, pretože hypotyreóza a hypertyreóza môžu výrazne ovplyvniť expozíciu podávanému hydrokortizónu.

Liečba primárnej adrenálnej insuficiencie si často vyžaduje pridanie mineralokortikoidov.

4.5Liekové a iné interakcie

Hydrokortizónové interakcie uvedené nižšie boli hlásené po terapeutických dávkach glukokortikoidov.

Účinné induktory CYP 3A4, ako fenytoín, rifabutín, karbamazepín, barbituráty, rifampicín, ľubovník bodkovaný a menej účinné induktory, ako sú antiretrovírusové lieky efavirenz a nevirapín, môžu zlepšiť metabolický klírens kortizolu, znížiť terminálny polčas a znížiť tým hladinu kortizolu

v krvnom obehu a zvýšiť jeho fluktuáciu (v dôsledku kratšieho terminálneho polčasu). Na tento účel môže byť potrebné upraviť dávku hydrokortizónu.

Účinné inhibítory CYP 3A4, ako ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol erytromycín, telitromycín, klaritromycín, ritonavir a grapefruitový džús môžu inhibovať metabolizáciu hydrokortizónu a zvýšiť tak hladinu v krvi. Počas dlhodobej profylaktickej liečby akýmikoľvek antibiotikami sa má zvážiť úprava dávky hydrokortizónu.

Účinok kortikosteroidov môže byť po liečbe mifepristonom počas 3 až 4 dní znížený.

U pacientov užívajúcich lieky, ktoré ovplyvňujú vyprázdňovanie žalúdka a motilitu, je potrebné sledovať klinickú odpoveď, pozri časť 4.4.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Plenadren sa môže užívať počas gravidity. Nič nenasvedčuje tomu, že substitučná liečba gravidných žien s adrenálnou insuficienciou hydrokortizónom by mohla mať nepriaznivý vplyv na matku a/alebo plod. Neliečená adrenálna insuficiencia počas gravidity je spojená so zlými výsledkami pre matku aj plod, preto je dôležité pokračovať v liečbe aj počas gravidity.

Reprodukčné štúdie na zvieratách preukázali, že glukokortikoidy môžu spôsobiť poruchy plodu a reprodukčnú toxicitu, pozri časť 5.3.

Dávka hydrokortizónu sa má starostlivo sledovať počas gravidity žien trpiacich adrenálnou insuficienciou. Odporúča sa dávkovanie podľa individuálnej klinickej odpovede.

Laktácia

Hydrokortizón sa vylučuje do materského mlieka. Plenadren sa môže užívať počas dojčenia. Je nepravdepodobné, že dávky hydrokortizónu používané na substitučnú liečbu budú mať klinicky významný vplyv na dieťa. U detí matiek užívajúcich vysoké dávky systémových glukokortikoidov počas dlhého obdobia môže vzniknúť riziko adrenálnej supresie.

Fertilita

U pacientov s adrenálnou insuficienciou bola preukázaná nižšia plodnosť, čo je pravdepodobne dôsledkom tohto ochorenia; nič však nenasvedčuje tomu, že hydrokortizón v dávkach na substitučnú liečbu ovplyvňuje plodnosť.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Plenadren nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bola hlásená únava a epizódy krátkodobého vertiga.

Neliečená a nedostatočne liečená adrenálna insuficiencia môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Hydrokortizón sa podáva ako substitučná liečba zameraná na obnovenie normálnej hladiny kortizolu. Profil nežiaducich účinkov pri liečbe adrenálnej insuficiencie preto nie je porovnateľný s inými stavmi, ktoré vyžadujú omnoho vyššie dávky perorálnych alebo parenterálnych glukokortikoidov.

Celkovo boli v 12-týždňovej štúdii frekvencia a typ nežiaducich účinkov podobné pri Plenadrene podávanom raz denne v tabletách s riadeným uvoľňovaním a pri tabletách hydrokortizónu podávaných trikrát denne. Výskyt nežiaducich účinkov bol spočiatku vyšší, a to približne u jedného z piatich pacientov, pričom bol spozorovaný do ôsmich týždňov po prvom prechode z konvenčných tabliet hydrokortizónu podávaných trikrát denne na tablety s riadeným uvoľňovaním podávané raz denne. Tieto nežiaduce účinky (bolesti brucha, hnačka, nevoľnosť a únava) sú však mierne alebo stredne závažné, prechodné a majú krátke trvanie, ale môžu si vyžadovať úpravu dávky alebo doplňujúce súbežne podávané lieky, pozri časť 4.2. Únava bola hlásená ako veľmi častý nežiaduci účinok.

Tabuľkové zhrnutie nežiaducich reakcií

Hydrokortizónom s riadeným uvoľňovaním bolo v klinických štúdiách liečených spolu 80 pacientov (173 pacientorokov v rámci údajov). Nežiaduce účinky z týchto štúdií a zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10).

Trieda orgánového systému

Frekvencia nežiaducich reakcií

podľa systému MedDRA

Veľmi časté

Časté

Poruchy nervového systému

Vertigo

 

 

Bolesť hlavy

 

Poruchy

Hnačka

Bolesti hornej časti brušnej dutiny

gastrointestinálneho traktu

 

Nauzea

 

 

 

Poruchy kože a podkožného

 

Svrbenie

tkaniva

 

Vyrážka

Poruchy kostrovej

 

Artralgia

a svalovej sústavy

 

 

a spojivového tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie

Únava

 

v mieste podania

 

 

Pri ostatných liekoch obsahujúcich hydrokortizón pre indikáciu inú ako je substitučná liečba adrenálnej insuficiencie vo vyšších dávkach boli navyše hlásené tieto nežiaduce účinky (frekvencia nie je známa).

Poruchy imunitného systému

Aktivácia infekcie (tuberkulóza, hubové a vírusové infekcie vrátane herpesu).

Poruchy endokrinného systému

Navodenie intolerancie glukózy alebo diabetes mellitus.

Poruchy metabolizmu a výživy

Zadržiavanie sodíka a vody a sklon k tvorbe edémov, vysoký krvný tlak, hypokaliémia.

Psychické poruchy

Eufória a psychóza, nespavosť.

Poruchy oka

Zvýšený intraokulárny tlak a katarakta.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Dyspepsia a zhoršenie existujúceho žalúdočného vredu.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Príznaky ako v prípade Cushingovho ochorenia, strie, ekchymóza, akné a ochlpenie, porucha hojenia rán.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Osteoporóza so spontánnymi fraktúrami.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Správy o akútnej toxicite a/alebo úmrtí v dôsledku predávkovania hydrokortizónom sú zriedkavé. Neexistuje žiadne antidotum. Príznaky môžu kolísať od nadšenia/vzrušenia až po mániu alebo psychózu. Medzi prejavy patrí vysoký krvný tlak, zvýšená hladina glukózy v plazme a hypokaliémia.

Liečba pravdepodobne nie je indikovaná na účinky spôsobené v dôsledku chronickej otravy, pokiaľ pacient nemá ochorenie, na základe ktorého by bol nezvyčajne citlivý na škodlivé účinky hydrokortizónu. V takomto prípade sa má v prípade potreby začať symptomatická liečba.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy na systémové použitie, glukokortikoidy. ATC kód: H02AB09.

Farmakodynamický účinok

Hydrokortizón je glukokortikoid a syntetická forma endogénne produkovaného kortizolu. Glukokortikoidy sú dôležité steroidy pre látkovú výmenu, imunitnú funkciu, muskuloskeletálne a spojivové tkanivo a mozog. Kortizol je hlavný glukokortikoid vylučovaný z kôry nadobličiek.

Prirodzene sa vyskytujúce glukokortikoidy (hydrokortizón a kortizol), ktoré majú vlastnosť zadržiavania soli, sa používajú ako substitučná liečba v prípade adrenálnej insuficiencie. Používajú sa

aj pre svoje silné protizápalové účinky pri poruchách mnohých orgánových systémov. Glukokortikoidy majú silné a rôznorodé metabolické účinky. Okrem toho upravujú imunitnú reakciu tela na rôznorodé podnety.

Klinická účinnosť

Úvodná štúdia bola randomizovaná, dvojfázová 12-týždenná skrížená multicentrická štúdia a zahŕňala

64 pacientov s primárnou adrenálnou insuficienciou, pričom 11 z nich malo súčasne diabetes mellitus a 11 hypertenziu. Štúdia porovnávala tablety s riadeným uvoľňovaním podávané raz denne s bežnými tabletami podávanými trikrát denne, za použitia rovnakej dávky hydrokortizónu (20 až 40 mg).

V porovnaní s bežnými tabletami podávanými trikrát denne sa pri tabletách s riadeným uvoľňovaním podávaných raz denne preukázala zvýšená expozícia kortizolu počas prvých štyroch hodín po ich podaní ráno, ale znížená expozícia po ich podaní v popoludňajších/večerných hodinách a po

24 hodinách (obrázok č. 1).

Obrázok č. 1. Pozorovaná priemerná koncentrácia séra kortizolu v porovnaní s uvedeným časom po jednorazovom a opakovanom podaní pri pacientoch s primárnou adrenálnou insuficienciou (n=62) po perorálnom podaní Plenadrenu raz denne a hydrokortizónu podávaného trikrát denne.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa hydrokortizón rýchlo a dobre vstrebáva zo zažívacieho traktu, pričom toto vstrebávanie bolo hlásené v miere viac ako 95 % pri perorálnej dávke 20 mg (tablety). Hydrokortizón je podľa biofarmaceutického klasifikačného systému (BCS) účinná látka triedy II s vysokou črevnou priepustnosťou a nízkou mierou rozpustnosti, najmä pri vyšších dávkach. Tablety s riadeným uvoľňovaním sú obalené vo vonkajšej vrstve, ktorá umožňuje okamžité uvoľnenie lieku a predĺžené uvoľňovanie jadra tablety. Okamžité uvoľňovanie zabezpečuje rýchlu absorpciu a predĺžené uvoľňovanie zabezpečuje širší plazmatický profil kortizolu. Biologická dostupnosť (AUC0-24h) je

s tabletami s riadeným uvoľňovaním o 20 % nižšia v porovnaní s rovnakou dávkou hydrokortizónu podávaného ako konvenčné tablety trikrát denne. Keď sa zvýši perorálna dávka, celková plazmatická expozícia kortizolu sa zvýši v menšej miere než proporcionálne. Expozícia sa zvýšila trojnásobne po zvýšení dávky tabliet hydrokortizónu s riadeným uvoľňovaním z 5 mg na 20 mg.

Miera absorpcie hydrokortizónu sa znížila po požití potravy, čo viedlo k oddialeniu maximálnej koncentrácie v plazme z priemeru menej ako 1 hodinu na viac ako 2,5 hodiny. Na druhej strane,

rozsah absorpcie a biologickej dostupnosti bol približne o 30 % vyšší v prípade tabliet 20 mg po požití potravy v porovnaní s podaním nalačno a nedošlo k zlyhaniu vstrebania alebo hromadeniu dávky.

Distribúcia

V plazme sa kortizol viaže na globulín, ktorý viaže kortikosteroidy (CBG, nazývaný aj transkortín), a albumín. Táto väzba dosahuje asi 90 %.

Eliminácia

Terminálny polčas je podľa hlásenia asi 1,5 hodiny po intravenóznom alebo perorálnom podaní tabliet hydrokortizónu. Terminálny polčas kortizolu po podaní Plenadrenu bol asi 3 hodiny s kontrolovaným riadeným uvoľňovaním. Tento terminálny polčas je podobný ako pri farmakokinetikách endogénneho kortizolu, ktorého vylučovanie je takisto kontrolované.

Hydrokortizón (kortizol) je lipofilný liek, ktorý sa kompletne vylučuje vo forme metabolizácie s nízkym klírensom a súvisiacou nízkou mierou črevnej a pečeňovej extrakcie.

Hydrokortizón sa kompletne vylučuje metabolizáciou prostredníctvom enzýmov 11ßHSD typu 1 a typu 2 a CYP 3A4 v pečeni a periférnych tkanivách. CYP 3A4 sa podieľa na klírense kortizolu

tvorbou 6β-hydroxykortizolu, ktorý sa vylučuje močom. Prenos kortizolu cez membrány by mala byť sprostredkovaná prevažne pasívne pomocou difúzie, a preto je renálny a biliárny klírens zanedbateľný.

Osobitné skupiny pacientov

Porucha funkcie obličiek

Malé množstvo kortizolu sa vylučuje v moči v nezmenenej podobe (<0,5 % dennej produkcie), čo znamená, že kortizol sa kompletne vylučuje metabolizáciou. Vzhľadom na to, že ťažká porucha funkcie obličiek môže mať vplyv na lieky, ktoré sú kompletne vylučované prostredníctvom metabolizácie, môže byť potrebná úprava dávky.

Porucha funkcie pečene

V prípade pacientov s poruchou funkcie pečene nebola vykonaná nijaká štúdia, avšak údaje

v literatúre pre hydrokortizón potvrdzujú, že v prípade miernej až stredne závažnej poruchy funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku. V prípade závažnej poruchy funkcie pečene sa znižuje hmotnosť funkčnej pečene, a tým aj schopnosť metabolizácie hydrokortizónu. Môže si to vyžadovať individuálnu úpravu dávky.

Pediatrická populácia

Farmakokinetické údaje týkajúce sa detí a dospievajúcich nie sú k dispozícii.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Pokusy na zvieratách ukázali, že prenatálne vystavenie veľmi vysokým dávkam glukokortikoidov môže vyvolať malformácie (rázštep podnebia, kostrové malformácie). Štúdie na zvieratách takisto ukázali, že prenatálne vystavenie vysokým dávkam glukokortikoidov (ktoré sú však nižšie ako teratogénne dávky) môže byť spojené so zvýšeným rizikom vnútromaternicovej rastovej retardácie, kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti a trvalých zmien v hustote receptorov glukokortikoidov, zmene neurotransmiterov a správania.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

Hypromelóza

Mikrokryštalická celulóza

Predželatínovaný škrob (kukuričný)

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnéziumstearát

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Obal tablety

Makrogol (3350)

Polyvinylalkohol Mastenec

Oxid titaničitý (E171) Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Obal tablety

Makrogol (3350)

Polyvinylalkohol

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Fľaštičky z HDPE s uzáverom so závitom z PP obsahujúce 50 tabliet s riadeným uvoľňovaním. Škatuľka obsahujúca 1 fľaštičku s 50 tabletami s riadeným uvoľňovaním.

Multibalenia obsahujúce 100 (2x50), 150 (3x50) a 300 (6x50) tabliet s riadeným uvoľňovaním.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgicko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

EU/1/11/715/001

EU/1/11/715/003

EU/1/11/715/004

EU/1/11/715/005

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

EU/1/11/715/002

EU/1/11/715/006

EU/1/11/715/007

EU/1/11/715/008

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 3. novembra 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 8. augusta 2016

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis