Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Označenie obalu - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPlenadren
Kód ATC klasifikácieH02AB09
Látkahydrocortisone
VýrobcaShire Services BVBA

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA PRE JEDNO BALENIE

1.NÁZOV LIEKU

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním hydrokortizón

2.LIEČIVO

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 5 mg hydrokortizónu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tableta s riadeným uvoľňovaním

50 tabliet s riadeným uvoľňovaním.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Prehltnite celú tabletu. Tablety nerozdeľujte, nedrvte ani nežuvajte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/11/715/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Plenadren 5 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK MULTIBALENIA (S BLUE BOXOM)

1. NÁZOV LIEKU

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním hydrokortizón

2. LIEČIVO

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 5 mg hydrokortizónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 100 (2 fľaštičky po 50) tabliet s riadeným uvoľňovaním

Multibalenie: 150 (3 fľaštičky po 50) tabliet s riadeným uvoľňovaním

Multibalenie: 300 (6 fľaštičiek po 50) tabliet s riadeným uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Prehltnite celú tabletu. Tablety nerozdeľujte, nedrvte ani nežuvajte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/11/715/003 100 tabliet s riadeným uvoľňovaním (2 fľaštičky po 50)

EU/1/11/715/004 150 tabliet s riadeným uvoľňovaním (3 fľaštičky po 50)

EU/1/11/715/005 300 tabliet s riadeným uvoľňovaním (6 fľaštičiek po 50)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Plenadren 5 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠTIČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA/CESTY PODANIA

Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním hydrokortizón

Perorálne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

50 tabliet s riadeným uvoľňovaním

6.INÉ

Shire Services BVBA

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE JEDNO BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním hydrokortizón

2. LIEČIVO

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 20 mg hydrokortizónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tableta s riadeným uvoľňovaním

50 tabliet s riadeným uvoľňovaním.

5.SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

Prehltnite celú tabletu. Tablety nerozdeľujte, nedrvte ani nežuvajte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/11/715/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Plenadren 20 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK MULTIBALENIA (S BLUE BOXOM)

1. NÁZOV LIEKU

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním hydrokortizón

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 20 mg hydrokortizónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 100 (2 fľaštičky po 50) tabliet s riadeným uvoľňovaním

Multibalenie: 150 (3 fľaštičky po 50) tabliet s riadeným uvoľňovaním

Multibalenie: 300 (6 fľaštičiek po 50) tabliet s riadeným uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Prehltnite celú tabletu. Tablety nerozdeľujte, nedrvte ani nežuvajte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/11/715/006 100 tabliet s riadeným uvoľňovaním (2 fľaštičky po 50)

EU/1/11/715/007 150 tabliet s riadeným uvoľňovaním (3 fľaštičky po 50)

EU/1/11/715/008 300 tabliet s riadeným uvoľňovaním (6 fľaštičiek po 50)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Plenadren 20 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

FĽAŠTIČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA/CESTY PODANIA

Plenadren 20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním hydrokortizón

Perorálne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

50 tabliet s riadeným uvoľňovaním

6. INÉ

Shire Services BVBA

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis