Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Potactasol (topotecan) – Označenie obalu - L01XX17

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPotactasol
Kód ATC klasifikácieL01XX17
Látkatopotecan
VýrobcaActavis Group PTC ehf

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Škatuľka pre injekčnú liekovku

1.NÁZOV LIEKU

Potactasol 1 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok topotekán

2.LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 1 mg topotekánu (vo forme hydrochloridu). Po rekonštitúcii, 1 ml koncentrátu obsahuje 1 mg topotekánu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje manitol (E421), kyselinu vínnu (E334), kyselinu chlorovodíkovú (E507), hydroxid sodný. Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na koncentrát na infúzny roztok 1 x 1 mg injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (A), AK JE TO POTREBNÉ

Cytotoxická látka, špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom (pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa).

Cytotoxická látka

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/10/660/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE Injekčná liekovka

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Potactasol 1 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok topotekán

i.v.

2.SPÔSOB PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 mg

6.INÉ

Cytotoxická látka

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Škatuľka pre injekčnú liekovku

1. NÁZOV LIEKU

Potactasol 4 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok topotekán

2. LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 4 mg topotekánu (vo forme hydrochloridu). Po rekonštitúcii, 1 ml koncentrátu obsahuje 1 mg topotekánu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje manitol (E421), kyselinu vínnu (E334), kyselinu chlorovodíkovú (E507), hydroxid sodný. Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na koncentrát na infúzny roztok 1 x 4 mg injekčná liekovka

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení.

6. OSOBITNÉ UPOZORNENIE, ŽE LIEK MUSÍ BYŤ UCHOVÁVANÝ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ZVLÁŠTNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Cytotoxická látka, špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom (pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa).

Cytotoxická látka

8.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/10/660/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE Injekčná liekovka

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Potactasol 4 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok topotekán

i.v.

2. SPÔSOB PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

4 mg

6. INÉ

Cytotoxická látka

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis