Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPreotact
Kód ATC klasifikácieH05AA03
Látkaparathyroid hormone (rDNA)
VýrobcaNPS Pharma Holdings Limited
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

1. NÁZOV LIEKU

Preotact 100 mikrogramov prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v predplnenom pere

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé pero obsahuje je 1,61 mg parathormónu, čo zodpovedá 14 dávkam.
Po príprave každá 71,4 mikrolitrová dávka obsahuje 100 mikrogramov parathormónu, ktorý je pripravený z Escherichie coli technológiou rekombinantnej DNA.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Biely až bielo-šedý prášok a číre, bezfarebné rozpúšťadlo.

registrácie

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1

Terapeutické indikácie

ťou

 

 

 

Preotact je indikovaný na liečbu osteoporózy u postmenopauzálnych žien s vysokým rizikom vzniku

zlomenín (pozri časť 5.1).

platnos

 

 

 

 

Dokázalo sa významné zníženie výskytu vertebrá nych zlomenín, ale nie zlomenín v bedrovej oblasti.

 

 

 

 

 

enou

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

 

 

 

č

doplnok.

 

 

 

ukon

 

Doporučená dávka je 100 mikrogramov jedenkrát denne.

Pokiaľ pacient nemá dostač

júci príjem kalcia a vitamínu D potravou, mal by ich dostávať ako

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

Odporúča sa nepretrž té podávanie Preotactu po dobu 24 mesiacov (pozri časť 4.4).

Po liečbe Preotactom môžu pacienti pokračovať užívaním bisfosfonátov na dosiahnutie ďalšieho zvýšenia kostnej denzity (pozri časť 5.1).

Osobitné skupiny pacientov Renálna insuficiencia

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu 30 až 80 ml/min) nie je potrebná redukcia dávky. Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou. Preotact by sa preto nemal používať u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (pozri časť 4.3).

Hepatálna insuficiencia

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou (Child-Pugh skóre 7 až 9) nie je potrebná redukcia dávky. Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou. Preotact by sa preto nemal používať u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (pozri časť 4.3).

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Preotactu u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. Použitie Preotactu na liečbu osteoporózy s vysokým rizikom vzniku zlomenín sa netýka detí a dospievajúcich .

Starší pacienti

Úprava dávky v závislosti na veku nie je nutná (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

Dávka sa podáva subkutánne do brucha.

Pacienti musia byť vyškolení ohľadom správneho spôsobu aplikácie injekcie (pozri časť 6.6). Návod na použitie je pribalený v krabici s pokynmi pre správne použitie pera.

Opatrenie pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Preotact je kontraindikovaný u pacientov:

s precitlivenosťou na parathormón alebo na ktorúkoľvek z pomocný h látok (pozri časť

6.1),

ktorí podstupujú alebo podstúpili ožarovanie skeletu,

s nádorovým ochorením kostí alebo s kostnými metastázami,

s preexistujúcou hyperkalcémiou a inými poruchami m tabolizmu vápniku a fosforu,

hyperparatyreoidizmu a Pagetovej choroby kostí),ťou

registrácie

s metabolickým ochorením kostí iným než primárna osteoporóza (vrátane

s nevysvetliteľným vzostupom osteošpecifickejplatnosalkalickej fosfatázy,

s ťažkou renálnou insuficienciou,

s ťažkou hepatálnou insuficienciou.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Monitorovanie pacientov počas liečby

Pacienti by mali mať v 1., 3. a 6. mesiaci po začatí terapie Preotactom kontrolu hladiny kalcia v sére

 

 

 

enou

 

 

č

a/alebo v moči. U pacientov, ktorí majú do 6. mesiaca hladinu kalcia v rámci normy, sa ďalšie

kontroly neodporúčajú.

 

ukon

 

 

 

 

Počas terapie Preotactom a pozorovala vyššia sérová hladina kalcia. Sérová koncentrácia kalcia

 

s

 

 

dosahuje maximálnych hodnôt za 6 až 8 hodín a vracia sa k normálu za 20 až 24 hodín po aplikácii

Liek

 

 

 

parathormónu. Preto by sa akékoľvek odbery krvi na stanovenie kalcia mali robiť najskôr po 20 hodinách po poslednej aplikácii liečiva.

Postup pri zvýšenej hladine kalcia v sére

U pacientov s trvale vyššou hladinou kalcia v sére by sa mala uvážiť prítomnosť iného ochorenia (napr. hyperparatyreoidizmus). Pokiaľ sa nezistí vyvolávajúca príčina, malo by sa postupovať nasledovne:

suplementácia kalcia a vitamínu D by mala byť ukončená,

frekvencia podávania Preotactu by sa mala zredukovať na 100 mikrogramov každý druhý deň,

pokiaľ ešte stále pretrváva zvýšená hladina kalcia, mala by sa terapia Preotactom ukončiť a pacient by mal byť sledovaný až do poklesu hladiny kalcia k normálnym hodnotám.

Zvýšená opatrnosť je potrebná:

U pacientov s už existujúcou hyperkalciúriou

Preotact sa študoval u pacientov s už existujúcou hyperkalciúriou. U týchto pacientov je pravdepodobnejšie, že pri liečbe Preotactom dôjde k exacerbácii latentnej hyperkalciúrie.

U pacientov s urolitiázou

Neuskutočnili sa žiadne štúdie vplyvu Preotactu na pacientov s aktívnou urolitiázou. U pacientov s aktívnou alebo anamnestickou urolitiázou by mal byť Preotact používaný s opatrnosťou.

U pacientov, ktorí užívajú srdcové glykozidy

Opatrnosť nesmie chýbať ani u pacientov, ktorí užívajú glykozidy, vzhľadom na riziko digitalisovej toxicity v prípade rozvinutej hyperkalcémie(pozri časť 4.5).

Dĺžka liečby

Štúdie na potkanoch dokázali výskyt osteosarkómu pri dlhodobom používaní Preotactu (pozri časť

5.3). Výskyt osteosarkómu sa pozoroval iba pri expozícii 27-krát vyššej ako je expozícia pri štandardnom dávkovaní (100 mikrogramov denne). Liečba Preotactom by nemala presiahnuť doporučených 24 mesiacov, pokiaľ nebudú získané ďalšie klinické výsledky.

4.5Liekové a iné interakcie

Parathormón je prirodzený peptid a nie je metabolizovaný pečeňovými mikrozomálnymi enzýmami

(napr. izoenzýmy cytochrómu P450), ani nespôsobuje ich inhibíciu. Parathormón navyše nie je ani

viazaný na bielkoviny a má malý distribučný objem. Vďaka tomu nedochádza k interakciám s inými registrácie

liečivami a neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. V klinickej časti štúdie n bola zaznamenaná žiadna interakcia s inými liečivami.

Na základe znalostí mechanizmu účinku môže súbežné podávanie Preotactu a glykozidov zvýšiť pravdepodobnosť hyperdigitalizácie, pokiaľ sa vyvinie hyperkalcémia (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

ou

 

 

ť

 

platnos

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití parath rmónu u žien vo fertilnom veku, u

gravidných a dojčiacich žien. Štúdie na zvieratách sú

edostatočné z hľadiska reprodukčnej toxicity

(pozri časť 5.3).

 

 

enou

 

 

Parathormón sa neodporúča používať u žien vo fertilnom veku, počas gravidity alebo dojčenia.

č

 

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdieukonúčinkoch Preotactu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pokiaľ sa pri liečbe Preotactom vyskytli epizódy závratov, pacient by sa mal zdržať vedenia vozidiel a obsluhy strojov až do ú stupu symptómov.

4.8 Nežiaduce úč nky Liek Nasledujúce údaje o nežiaducich účinkoch (ADR - adverse reaction data) sú podložené dvomi

placebom kontrolovanými štúdiami u 2 642 postmenopauzálnych osteoporotických žien, z ktorých

1 341 dostávalo parathormón. Približne u 71,4 % žien zo skupiny s parathormónom sa vyskytol aspoň jeden z ADR.

Hyperkalcémia a/alebo hyperkalciúria sa objavila ako dôsledok známeho farmakodynamického

účinku parathormónu v gastrointestinálom trakte, obličkách a kostiach. Hyperkalcémia bola hlásená u 25,3 % a hyperkalciúria u 39.3 % pacientok liečených Preotactom. Hyperkalcémia bola prechodná a najčastejšie bola hlásená v priebehu prvých troch mesiacov liečby. Bola zvládnutá v priebehu klinického programu dodržaním dopredu špecifikovaných algoritmov liečby za súčasného monitorovania laboratórnych hodnôt (pozri časť 4.3, 4.4 a 5.1).

Jediným ďalším veľmi častým ADR bola nauzea.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad nežiaducich účinkov, ktorých výskyt bol v skupine

s parathormónom aspoň o 0,5 % vyšší ako v skupine s placebom. Nasledujúce kategórie slúžia na

rozdelenie nežiaducich účinkov podľa frekvencie ich výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); a veľmi zriedkavé (<1/10 000), zahrňujúce jednotlivé hlásenia.

Triedy orgánových systémov

Infekcie a nákazy

Menej časté

Chrípka

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

Hyperkalcémia

Časté

Zvýšená hladina kalcia v sére

Menej časté

Zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v sére

Anorexia

Zvýšená hladina kyseliny močovej v sére

Poruchy nervového systému

 

Časté

 

 

 

 

Bolesti hlavy

 

 

 

 

Závrate

 

 

 

 

Menej časté

 

 

 

 

Dysgeusia

 

 

 

 

Parosmia

 

 

 

enou

Časté

 

 

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 

 

 

 

č

Palpitácie

 

 

ukon

 

 

 

 

 

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Liek

s

 

 

Nauzea

Časté

Vracanie

Obstipácia

Dyspepsia

Hnačka

Menej časté

Bolesti brucha

Parathormón

N=1 341

(%)

0,5

25,3

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "H05AA03"

 • Natpar - H05AA03

3,1

0,8

0,6

0,6

ťou platnos9,3

3,9

0,8

0,7

1,0

13,5

2,5

1,8

1,3

1,0

0,8

registrácie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Svalové kŕče

1,1

Bolesti končatín

1,1

Bolesti chrbta

1,0

Poruchy obličiek a močových ciest

 

Veľmi časté

 

Hyperkalciúria

39,3

 

Protilátky proti parathormónu
v sére pri liečbe Preotactom.

Časté

 

Zvýšený pomer kalcia a kreatinínu

 

v moči

2,9

Zvýšená hladina kalcia v moči

2,2

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

Časté

 

Erytém v mieste injekčnej aplikácie

2,6

Únava

1,8

Asténia

1,2

Menej časté

 

Podráždenie v mieste injekčnej

 

aplikácie

0,9

Preotact zvyšuje koncentráciu kyseliny močovej v sére. Zo všetkých pacientok, ktoré dostali 100 mikrogramov parathormónu, bolo hlásených 8 prípadov (0,6 %) so zvýšenou hladinou kyseliny

močovej v sére a 5 prípadov (0,4 %) s hyperurikémiou. Aj napriek tomu, že artralgia a nefrolitiáza boli hlásené ako ADR, nie je zrejmá súvislosť medzi nimi a zvýšenouregistráciehladinou kys liny močovej Vo veľkej III. fáze klinickej štúdie boli u 3 % žien liečených Preotactom detekované protilátky proti

parathormónu, v porovnaní s 0,2 % žien liečených placebom. U týchto žien pozitívnym titrom sa nezaznamenala žiadna precitlivenosť, alergická reakcia, nebol dokázaný žiaden vplyv na odpoveď kostnej minerálovej denzity na liečbu, ani vplyv na sérovúťhladinuou kalcia.

4.9 Predávkovanie

 

 

 

platnos

Príznaky a symptómy

 

 

 

 

 

 

 

V klinickom programe Preotactu sa vyskytlo náhodné predávkovanie..

 

 

 

enou

 

Preotact sa podával v jednotlivých dávkach po 5 mikrogramoch/kg a v opakovaných dávkach po 3

 

 

č

 

mikrogramoch/kg po dobu 3 dní až do dávky 2,5 mikrogramov/kg/deň po dobu 7 dní. Pri

 

 

ukon

 

 

predávkovaní sa dá očakávať hyperkalcémia, nauzea, vracanie, závrate a bolesti hlavy.

Postup pri predávkovaní

s

 

 

 

Neexistuje špecifické antidótum proti Preotactu. Pri podozrení na predávkovanie je potrebné prerušiť

Liek

 

 

 

 

liečbu Preotactom, monitorovať hladinu kalcia v sére a zaviesť ďalšie podporné opatrenia, ako je napr. hydratácia. Vzhľadom ku krátkodobému účinku Preotactu nie sú potrebné ďalšie vyšetrenia.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: liečivá ovplyvňujúce homeostázu vápnika, hormóny paratyreoidálnych teliesok a analógy, ATC kód: H05AA03

Mechanizmus účinku

Preotact obsahuje rekombinantný ľudský parathormón identický s prirodzeným 84-aminokyselinovým polypeptidom.

Medzi fyziologické funkcie parathormónu patrí stimulácia tvorby kostného tkaniva jednak priamo, pôsobením na osteoblasty a jednak nepriamo, pôsobením na vstrebávanie kalcia v čreve a zvýšením tubulárnej reabsorpcie kalcia a exkrécie fosfátov v obličkách.

Farmakodynamické účinky

Účinky parathormónu na skelet závisia na spôsobe systémovej expozície. Prechodné zvýšenie hladiny parathormónu po subkutánnej aplikácii Preotactu stimuluje novotvorbu kostného tkaniva na povrchu trabekulárneho a kortikálneho (periostálneho a/alebo endoostálneho) kostného tkaniva preferenčnou stimuláciou osteoblastickej aktivity pred osteoklastickou aktivitou.

Vplyv na sérovú koncentráciu kalcia

Parathormón je hlavným regulátorom homeostázy kalcia. Po subkutánnej aplikácii Preotactu (100 mikrogramov parathormónu) sa hladina celkového kalcia v sére zvýši (vzostup u 129 pacientok o 0,15 mmol/l) a maximum dosiahne medzi 6 až 8 hodinami od podania liečiva. Hladina kalcia v sére sa vráti k normálnym hodnotám asi za 24 hodín po podaní liečiva.

Podľa dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdií u 2 642 postmenopauzálnych osteoporotických žien bola hyperkalcémia hlásená u 25, 3% pacientok v porovnaní s 4,3 % v skupine, ktorá dostávala placebo. Hyperkalcémia bola prechodná a najčastejšie bola hlásená v priebehu prvých troch mesiacov liečby. Bola zvládnutá v priebehu klinického programu pri monitorovaní laboratórnych hodnôt pri dodržaní dopredu špecifikovaných algoritmov liečby (pozri časť 4.3 a 4.4).

Klinický efekt

registrácie

suplementáciou kalcia (700 mg) a vitamínu D (400 IU).

Vplyv na incidenciu fraktúr

 

Hlavná štúdia bola 18-mesačná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná, fáza III štúdie (TOP) efektu liečby Preotactom na incidenciu fraktúr u žien s postmenopauzálnou osteopo ózou.

Celkovo 2 532 pacientok (1 286 Preotact a 1 246 placebo) vo veku 45-94 rokov (8,1 % 45-54 rokov

a 11,4 % > 75 rokov) bolo randomizovaných k aplikácii 100 mik og amov/deň alebo placeba s dennou

 

ťou

vyskytla aspoň jedna nová vertebrálna fraktúra, platnosplacebo 42 (3,37 %) – Preotact 17 (1,32 %), p=0,001.

Celkovo malo asi 19 % prípadov v každej liečebnej skupine anamnesticky aspoň jednu vertebrálnu

zlomeninu. Vstupné lumbálne T-skóre bolo asi -3,0 v každej liečebnej skupine.

Z 2 532 randomizovaných pacientok so zámerom iečby (ITT – intention to treat) sa u 59 z nich

 

enou

Pacientky, ktoré dostávali Preotact, mali asi 61 % nižšie relatívne riziko novej vertebrálej zlomeniny

v 18. mesiaci v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala placebo.

č

ukon

 

K prevencii novej vertebrálnej zlome iny bolo 48 žien z celého súboru liečených v mediáne

18 mesiacov. U pacientiek s preexistujúcimi zlomeninami je NNT (number needed to treat – počet

vyžadujúci liečbu) 21 pacientok.

Liek

s

Medzi liečebnými skupinami nebol žiaden významný rozdiel vo výskytenevertebrálnej klinickej fraktúry 5,52 % u Preotactu v porovnaní s 5,86 % u placeba.

Najvýraznejšie zníženie výskytu zlomenín sa pozorovalo u pacientok s vysokým rizikom zlomeniny v porovnaní napr. s tými, ktoré už zlomeninu mali alebo ktoré mali lumbálne T-skóre < - 3.

Do III. fáze štúdie bolo zahrnutých pomerne málo (2-3 %) žien, ktoré boli menej ako 5 rokov po menopauze a boli medzi 45 - 54 rokom. Výsledky v tejto skupine neboli odlišné od výsledkov celej štúdie.

Vplyv na kostnú minerálnu denzitu (BMD)

Podľa hlavnej štúdie, Preotact zvýšil BMD v lumbánej časti chrbtice po 18 mesiacoch liečby o 6,5 %

v porovnaní s -0,3 % u placeba (p<0,001). Signifikantný nárast BMD v bedrách (celkový, krčok femuru, trochanter) sa pozoroval na konci štúdie: 1,0, 1,8 a 1,0 %, respektíve pre Preotact verzus

-1,1, -0,7 and -0,6 % pre placebo (p<0,001).

Pri pokračovaní terapie do 24 mesiacov v otvorenom predĺžení štúdie sa ďalej zvyšovala BMD.

Zvýšenie BMD v lumbálnej časti chrbtice a krčku femuru bolo 6,8 % a 2,2 % u pacientok liečených

Preotactom.

Vplyv Preotactu na stavbu kosti sa hodnotil pomocou kvantitatívnej počítačovej tomografie (QCT) a periférnej QCT. Objemová trabekulárna BMD v lumbálnej časti chrbtice sa zvýšila o 38 % za 18

mesiacov. Podobne sa zvýšila aj objemová trabekulárna BMD v bedrách o 4,7 %. Podobný nárast bol v krčku femuru, trochantere a intertrochanteriálne. Pri liečbe Preotactom sa znížil objemový BMD kortikálnej kosti (merané na distálnom rádiu a v strede tibie), zatiaľ čo periostálny obvod alebo indikátory pevnosti kortikálnej kosti boli zachované.

Taktiež sa meral efekt Preotactu na kostnú stavbu pomocou QCT pri kombinovanej terapii

s alendornátom (PaTH). Objemová trabekulárna BMD v lumbálnej chrbtici sa zvýšila o 26, 13 a 11 % (Preotact, Preotact a aledronát a samotný aledronát) v priebehu 12 mesiacov. Podobne sa zvýšila objemová trabekulárna BMD v celom bedre o 9, 6 a 2 % v troch skupinách.

Kombinovaná a následná liečba osteoporózy

PaTH štúdia bola sponzorovaná NIH (National Institute of Health) a šlo o randomizovanú placebom kontrolovanú a multicentrickú dvojito slepú štúdiu monoterapie a kombinovanej terapie Preotactom a alendronátom u postmenopauzálnej osteoporózy. Do štúdie boli zahrnuté ženy medzi 55 a 85 rokom s T-skóre menším ako -2.5 alebo -2 spolu s aspoň jedným ďalším rizikovým faktorom pre zlomeninu.

Všetky ženy boli suplementované kalciom (400-500 mg) a vitamínom D (400 IU).

238 postmenopauzálnych žien bolo randomizovaných do nasledujúcichregistrácieterapeutických skupín: Preotact (100 mikrogramov parathormónu), aledronát (10 mg) a kombinácia oboch na dobu 12 mesiacov. V druhom roku štúdie boli ženy z pôvodnej Preotactovej skup ny randomizované a dostali

ďalej buď aledronát alebo placebo a ďalšie dve skupiny dostali ďalej aledronát.

Na začiatku malo zo 165 žien (69 %) T-skóre pod –2,5 a 112 (47 %) nahlásilo aspoň jednu zlomeninu

po menopauze.

ťou

 

Po ročnej terapii sa získali nasledujúce výsledky: Nárast BMD lumbálnej chrbtice zo vstupnej

všetkých troch skupinách.

platnos

hodnoty bol podobný v skupine s Preotactom ako v skupine s kombinovanou terapiou (6,3 a 6,1 %), ale bol o niečo menší v skupine s aledronátom (4,6 %). Nárast BMD v bedre bol 1,9, 0,3 a 3,0 % vo

 

enou

Na konci druhého roku (12 mesiacov po prerušení liečby Preotactom) sa zaznamenala stredná hodnota

č

zvýšenia 12,1 % pri röntgenovom vyš tr ní kostnej denzity (DXA) BMD chrbtice u pacientiek, ktoré

ukon

 

dostávali aledronát už druhý rok. U pacientiek, ktoré dostávali v druhom roku placebo, bola stredná

hodnota zvýšenia 4,1 %, avšak v p rovnaní s hodnotou na konci 12. mesiaca po liečbe Preotactom

bola o niečo nižšia. Stredná hodnota BMD v bedrách bola o 4,5 % vyššia po jednom roku liečby

 

s

aledronátom v porovnaní 0,1 % poklesom po roku liečby placebom.

Liek

 

Preotact v kombinác s hormonálnou substitúciou (HRT) u 180 žien po menopauze signifikantne

zvýšil BMD lumbálnej chrbtice v porovnaní so samotnou hormonálnou liečbou (7,1 % verzus 1,1 %, p<0,001). Kombinácia bola efektívna bez ohľadu na vek, na vstupný kostný obrat a vstupnú BMD.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Vstrebávanie

Po subkutánnom podaní 100 mikrogramov parathormónu do brucha dôjde k rýchlemu nárastu plazmatickej hladiny parathormónu a maximum dosiahne za 1 až 2 hodiny po podaní. Polčas rozpadu je asi 1,5 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť 100 mikrogramov parathormónu po subkutánnom podaní do brucha je 55 %.

Distribúcia

Distribučný objem po intravenóznej aplikácii je približne 5,4 litra. Interindividuálne môže distribučný objem parathormónu kolísať až v rozmedzí 40 %.

Biotransformácia

Parathormón sa vychytá pomocou špecifických receptorov v pečeni, kde je rozštiepený na menšie peptidové fragmenty. Aminoterminálne fragmenty sú ďalej intracelulárne odbúravané, zatiaľ čo karboxyterminálne fragmenty sú vylúčené do krvného obehu a vychytávané obličkami. Tieto karboxyterminálne fragmenty hrajú dôležitú úlohu v regulácii paratyreoidnej aktivity. Za fyziologických podmienok tvorí celý parathormón (1-84) iba 5-30 % zo všetkých cirkulujúcich foriem, ostatných 70-95 % tvoria karboxyterminálne fragmenty. Po subkutánnom podaní Preotactu tvoria karboxyterminálne fragmenty približne 60-90 % cirkulujúcich foriem.

Systémový klírens parathormónu (45,3 l/hod) po intravenóznej aplikácii je podobná normálnemu prietoku plazmy pečeňou a je zviazaná s metabolizmom aktívnej látky v pečeni. Interindividuálna variabilita v systémovej klírens je okolo 15 %.

Eliminácia

Parathormón sa rýchlo metabolizuje primárne v pečeni, v menšom množstve aj v obličkách. Parathormón sa nevylučuje z tela v nezmenenej forme. Cirkulujúce karboxyterminálne fragmenty sú filtrované v obličkách a počas tubulárnej reabsorpcie sú štiepené na ešte menšie časti.

Hepatálna insuficiencia

Podľa štúdie, ktorá zahŕňala 6 mužov a 6 žien so stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou,

Pozorovalo sa mierne zvýšenie (22 % a 56 %) celkovej expozície registráciea Cmax parathormónu v skupine 8

dochádzalo k miernemu zvýšeniu (asi o 20 %) základnej korigovanej expozície (AUC) parathormónu v porovnaní so skupinou 12 pacientov s normálnou hepatálnou funkciou.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie u pacientov s ťažkou hepatálnou insuf enciou.

Renálna insuficiencia

žien a 8 mužov s ľahkou až stredne ťažkou renálnou insuficienciouťou (klírens kreatinínu 30 až 80 ml/min) v porovnaní so skupinou 16 pacientov s normálnou renálnou funkciou.

Nebola prevedená žiadna štúdia farmakokinetiky para hormónu u pacientov s ťažkou renálnou

insuficienciou (klírens kreatinínu menej ako 30 m /min).

Starší pacienti

platnos

Nepozorovala sa žiadna závislosť farmakokinetikyenou Preotactu na veku (rozmedzie 47-88 rokov).

Úprava dávky vzhľadom k veku nie čje potrebná.

Pohlavie

Štúdia lieku bola uskutočnená iba postmenopauzálnych žien.

 

s

ukon

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Liek

 

 

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

U opíc, ktoré dostávali po dobu 6 mesiacov denne subkutánnu dávku, nebol zistený výskyt mineralizácie obličkových kanálikov pri hladine expozície nižšej ako sú klinické hladiny.

Potkany, ktoré dostávali skoro celý život denne injekčné dávky liečiva, mali zvýšenú tvorbu kostí a zvýšené riziko vzniku kostných nádorov (vrátane osteosarkómu), k čomu došlo najpravdepodobnejšie epigenetickým mechanizmom. Vzhľadom k rozdielnej kostnej fyziológii potkanov a ľudí je klinický význam týchto zistení zrejme veľmi malý. V klinických štúdiách sa nepozoroval výskyt osteosarkómov.

Neexistujú štúdie škodlivého vplyvu na prenatálny, perinatálny ani postnatálny vývoj. Nie je známe,

či sa rekombinantný ľudský parathormón vylučuje u cicavcov mliekom.

Zátka (stredová a koncová): Brómbutylová sivá guma.
Zasúvací kryt (s tesným gumovým uzáverom). Zasúvací kryt je vyrobený z hliníka a gumový uzáver je vyrobený z brómbutylovej gumy.
Každá náplň pera Preotact obsahuje 1,61 mg parathormónu a 1,13 ml rozpúšťadla (14 dávok).
Preotact je dodávaný v baleniach po 2 predplnené perá

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

10

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

30 mesiacov

6.3 Čas použiteľnosti

Pripravený roztok: chemická a fyzikálna stabilita bola dokázaná doregistrácie28 dní pri teplote uchovávania 2-8
°C. Počas týchto 28 dní sa môže už pripravený roztok uchovávaťou do 7 dní pri teplote do 25 °C. ť
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Neuchovávajteplatnos v mrazničke. Preotact pero chráňte pred svetlom.
Pripravený roztok: Uchovávajte v chladničkeenou(pri teplote 2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.
Keď je pero pripravené, môže byť uchovávané mimo chladničky pri teplote do 25 °C celkovo do 7 dní počas 28-dňovej doby používania (pozrič časť 6.3).
6.5 Druh obalu a obsah baleniaukon
Liek sa dodáva ako predplnenés pero obsahujúce dvojkomorovú náplň.
Uzáverový systém obaluLiekpozostáva z dvojkomorovej náplne, stredovej zátky, zasúvacieho krytu (s tesným gumovým uzáverom) uzatvárajúcim prvú komoru s lyofilizovaným práškom a koncovej zátky uzatvárajúcej druhú komoru obsahujúcu rozpúšťadlo.
Náplň: Sklo typu I.
Neaplikovateľné.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok
Manitol
Monohydrát kyseliny citrónovej Chlorid sodný
Kyselina chlorovodíková, riedená (na úpravu pH) Hydroxid sodný (na úpravu pH)
Rozpúšťadlo
Metakrezol Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Preotact sa aplikuje injekčne pomocou predplneného pera Preotact. Každé pero môže používať iba jeden pacient. Na každú injekciu je potrebné použiť vždy novú sterilnú ihlu. Do pera môžete použiť

štandardné ihly do pera. Obsah náplne sa pripraví v pere. Po príprave má byť roztok číry a bezfarebný.

NEPRETREPÁVAJTE, môže to spôsobiť denaturáciu aktívnych zložiek.

Preotact nepoužívajte v prípade, pokiaľ je pripravený roztok zakalený, sfarbený alebo sú v ňom viditeľné drobné častice.

Prosím naštudujte si, ako pero používať v Návode na použitie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

 

NPS Pharma Holdings Limited

 

 

 

 

Grand Canal House

 

 

 

 

 

1 Grand Canal Street Upper

 

 

 

registrácie

 

Dublin 4

 

 

 

 

Írsko

 

 

 

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

ťou

EU/1/06/339/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie : 24.04.2006

 

platnos

 

Dátum posledného predĺženia: 24.04.2011

 

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

Podrobné informácie o tomto lie sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry

 

s

ukon

http://www.ema.europa.eu.

Liek

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis