Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prepandrix (A/Indonesia/05/2005 (H5N1) like strain...) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J07BB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuPrepandrix
Kód ATC klasifikácieJ07BB02
LátkaA/Indonesia/05/2005 (H5N1) like strain used (PR8-IBCDC-RG2)
VýrobcaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.NÁZOV LIEKU

Prepandrix suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu.

Prepandemická očkovacia látka proti chrípke (H5N1) (štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Po zmiešaní 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Inaktivovaný, štiepený vírus chrípky obsahujúci antigén* zodpovedajúci:

A/Indonesia/05/2005 (H5N1), použitý variant (PR8-IBCDC-RG2)

3,75 mikrogramu**

*pomnožený na vajciach

**hemaglutinín

Adjuvant AS03 obsahujúci skvalén (10,69 miligramu), DL-α-tokoferol (11,86 miligramu) a polysorbát 80 (4,86 miligramu)

Po zmiešaní obsahu injekčnej liekovky so suspenziou a obsahu injekčnej liekovky s emulziou vznikne viacdávkové balenie. Počet dávok v jednej injekčnej liekovke, pozri časť 6.5.

Pomocná látka so známym účinkom:

Očkovacia látka obsahuje 5 mikrogramov tiomersalu (pozri časť 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu.

Suspenzia je bezfarebná, mierne opaleskujúca tekutina.

Emulzia je belavá až žltkastá, homogénna mliečna tekutina.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Aktívna imunizácia proti vírusu chrípky A podtypu H5N1.

Táto indikácia ja založená na údajoch o imunogenite získaných od zdravých jedincov vo veku

od 18 rokov po podaní dvoch dávok očkovacej látky pripravenej z kmeňov podtypu H5N1 (pozri časť

5.1).

Prepandrix sa má použiť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

4.2Dávkovanie a spôsob podania

Dávkovanie

Dospelí vo veku od 18 rokov:

Jedna dávka o objeme 0,5 ml sa podá vo zvolenom termíne.

Druhá 0,5 ml dávka sa má podať po uplynutí najmenej troch týždňov a najviac dvanástich mesiacov po prvej dávke, aby sa dosiahla maximálna účinnosť.

Osobitné skupiny pacientov:

Na základe veľmi obmedzených údajov sa zistilo, že u dospelých vo veku > 80 rokov môže byť na dosiahnutie imunitnej odpovede potrebné podanie dvojnásobnej dávky Prepandrixu vo zvolenom termíne a jej opätovné podanie po uplynutí najmenej troch týždňov (pozri časť 5.1).

Úplná očkovacia schéma Prepandrixu pozostáva z dvoch dávok. V prípade oficiálne vyhlásenej pandémie chrípky sa však osobám v minulosti očkovaným jednou alebo dvoma dávkami Prepandrixu, ktorý obsahoval antigén HA odvodený z odlišnej genetickej skupiny („clade“) rovnakého vírusového podtypu chrípky ako kmeň pandemickej chrípky, môže podať jedna dávka Adjupanrixu namiesto dvoch dávok, ktoré sú potrebné u jedincov, ktorí v minulosti zaočkovaní neboli.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Prepandrixu u detí mladších ako 3 roky a u detí a dospievajúcich vo veku od 10 do 17 rokov neboli stanovené. Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Dostupné údaje o bezpečnosti a imunogenite pri podávaní očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) a pri podávaní polovičnej dávky rovnakej očkovacej látky (t.j. 1,875 µg HA a polovičné množstvo adjuvantu AS03) v deň 0 a 21 u detí vo veku 3 až 9 rokov sú veľmi obmedzené. Pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1.

Spôsob podania

Imunizácia sa má uskutočniť intramuskulárnou injekciou prednostne do deltového svalu alebo anterolaterálnej oblasti stehna (v závislosti od svalovej hmoty).

Pri podávaní dvojnásobnej dávky sa injekcie majú podať osobitne, každá do inej končatiny.

Pokyny na zmiešanie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Anamnéza anafylaktickej (t.j. život ohrozujúcej) reakcie na ktorúkoľvek zo zložiek alebo stopových množstiev reziduí (na vajce a kuraciu bielkovinu, ovalbumín, formaldehyd, gentamicíniumsulfát

a deoxycholát sodný) tejto očkovacej látky. Pozri časti 4.4, 4.8 a 6.1.

Imunizácia sa má odložiť u jedincov so závažným horúčkovým ochorením alebo s akútnou infekciou.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrnosť je potrebná pri podávaní tejto očkovacej látky jedincom so známou precitlivenosťou (inou ako anafylaktická reakcia) na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

na tiomersal a na reziduá (na vajce a kuraciu bielkovinu, ovalbumín, formaldehyd, gentamicíniumsulfát a deoxycholát sodný).

Tak ako u všetkých očkovacích látok podávaných injekčne má byť pre prípad anafylaktickej reakcie, zriedkavo sa vyskytujúcej po podaní očkovacej látky, vždy k okamžitej dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad.

Prepandrix sa nemá za žiadnych okolností podať intravenózne. Nie sú k dispozícii údaje o použití Prepandrixu subkutánne. Preto zdravotnícki pracovníci majú zhodnotiť prínosy a možné riziká podania očkovacej látky jedincom s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek formou krvácavosti, ktoré by mohli byť kontraindikáciou pre intramuskulárne podanie, pokiaľ možný prínos preváži riziko krvácania.

Nie sú k dispozícii údaje o podaní očkovacích látok s adjuvantom AS03 pred alebo po podaní iných typov očkovacích látok proti chrípke určených na prepandemické alebo pandemické použitie.

Tvorba protilátok u pacientov s endogénnou alebo iatrogénnou imunosupresiou nemusí byť dostatočná.

Ochranná imunitná odpoveď sa nemusí dosiahnuť u všetkých očkovaných (pozri časť 5.1).

Synkopa (strata vedomia) sa môže vyskytnúť po, alebo dokonca pred akýmkoľvek očkovaním ako psychogénna odpoveď na vpich ihlou. Môže to byť sprevádzané viacerými neurologickými symptómami ako je prechodná vizuálna porucha, parestézia a tonicko-klonické pohyby končatín počas zotavovania. Je dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zranenia zo straty vedomia.

Epidemiologické štúdie týkajúce sa inej očkovacej látky s adjuvantom AS03 (Pandemrix H1N1, ktorý je tiež vyrábaný v rovnakej prevádzke ako Prepandrix) vykonané v niekoľkých európskych krajinách poukázali na zvýšené riziko narkolepsie s kataplexiou alebo bez nej u očkovaných v porovnaní

s nezaočkovanými osobami. U detí/dospievajúcich (vo veku do 20 rokov) tieto štúdie preukázali

ďalších 1,4 až 8 prípadov na 100 000 očkovaných jedincov. Dostupné epidemiologické údaje u dospelých starších ako 20 rokov preukázali približne 1 ďalší prípad na 100 000 očkovaných

jedincov. Tieto údaje naznačujú, že zvýšené riziko má tendenciu klesať so zvyšujúcim sa vekom v čase očkovania. V súčasnosti nie sú žiadne dôkazy preukazujúce, že Prepandrix sa môže spájať s rizikom narkolepsie.

Pediatrická populácia

Klinické údaje u detí mladších ako 6 rokov, ktoré dostali dve dávky očkovacej látky proti pandemickej chrípke H5N1, naznačujú zvýšený výskyt teploty (axilárna ≥ 38 °C) po podaní druhej dávky. Z toho dôvodu sa u malých detí (t.j. približne až do 6 rokov) po očkovaní odporúča sledovanie teploty

a opatrenia na zníženie horúčky (ako je liečba antipyretikami, ak sa to považuje za klinicky nevyhnutné).

4.5Liekové a iné interakcie

Nie sú k dispozícií údaje o súbežnom podaní Prepandrixu s inými očkovacími látkami. Ak sa zváži súbežné podanie inej očkovacej látky, očkovanie sa má vykonať do rôznych končatín. Má sa vziať do úvahy, že nežiaduce reakcie môžu byť zosilnené.

Imunologická odpoveď môže byť znížená, ak sa pacient podrobuje imunosupresívnej liečbe.

Po očkovaní proti chrípke sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky sérologických vyšetrení využívajúcich metódu ELISA na detekciu protilátok proti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti-1 (HIV-1), proti vírusu hepatitídy C a hlavne proti HTLV-1. V takýchto prípadoch je test Western blot negatívny. Tieto prechodne falošne pozitívne výsledky môžu byť dôsledkom tvorby IgM vyvolanej očkovacou látkou.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

V súčasnosti nie sú dostupné údaje o použití Prepandrixu v tehotenstve.

Očkovacia látka s adjuvantom AS03 obsahujúca HA z kmeňa H1N1v sa podávala ženám v každom trimestri tehotenstva. Informácie o výsledkoch u odhadovaných viac ako 200 000 žien, ktoré boli očkované počas tehotenstva, sú v súčasnosti obmedzené. Nepreukázalo sa, že by sa zvýšilo riziko nežiaducich účinkov u viac ako 100 tehotenstiev, ktoré boli sledované v prospektívnej klinickej štúdii.

Štúdie na zvieratách s očkovacou látkou Prepandrix obsahujúcou kmeň A/Vietnam/1194/2004 nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Údaje od tehotných žien očkovaných rôznymi inaktivovanými sezónnymi očkovacími látkami bez adjuvantu nenaznačujú malformácie ani fetálnu alebo neonatálnu toxicitu.

Použitie Prepandrixu možno zvážiť počas tehotenstva, ak sa to považuje za nevyhnutné, a vezmú sa do

úvahy oficiálne odporúčania.

Laktácia

Prepandrix možno použiť u dojčiacich žien.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o fertilite.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré z účinkov, ktoré sú uvedené v časti 4.8 „Nežiaduce účinky“, môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Klinické štúdie hodnotili výskyt nežiaducich reakcií u približne 5 000 jedincov vo veku 18 a viac rokov, ktorí dostali Prepandrix obsahujúci kmeň A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) s najmenej

3,75 µg HA.

U dospelých vo veku od 18 do 60 rokov boli najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami

po očkovaní bolesť v mieste vpichu (76,6 %), bolesť svalov (46,8 %), únava (43,6 %), bolesť hlavy (25,3 %) a bolesť kĺbov (13,5 %).

U jedincov vo veku > 60 rokov bola najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou po očkovaní bolesť v mieste vpichu (32,6 %).

V klinických štúdiách, v ktorých jedinci (N=201) dostali Prepandrix obsahujúci 3,75 mikrogramu HA/AS03 z kmeňa A/Indonesia/05/2005 (H5N1), boli typy a frekvencia výskytu nežiaducich reakcií porovnateľné s nižšie uvedenými.

Zoznam nežiaducich reakcií

Hlásené nežiaduce reakcie sú uvedené podľa nasledujúcej frekvencie:

Frekvencie sú hlásené ako: Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy krvi a lymfatického systému Časté: lymfadenopatia

Psychické poruchy

Menej časté: insomnia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Menej časté: parestézia, somnolencia, závraty

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: gastrointestinálne príznaky (ako sú hnačka, dávenie, bolesť brucha, nauzea)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: ekchymóza v mieste vpichu, zvýšené potenie Menej časté: pruritus, vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: artralgia, myalgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: indurácia, opuch, bolesť a začervenanie v mieste vpichu, horúčka, únava

Časté: triaška, ochorenie podobné chrípke, reakcie v mieste vpichu (ako je pocit tepla, pruritus) Menej časté: malátnosť

Nie sú k dispozícii údaje z postmarketingového pozorovania získané po podaní Prepandrixu.

Z postmarketingových skúseností s očkovacími látkami s adjuvantom AS03 obsahujúcimi 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/California/7/2009 (H1N1) sa hlásili nasledujúce nežiaduce reakcie:

Poruchy imunitného systému

Anafylaxia, alergické reakcie

Poruchy nervového systému

Febrilné kŕče

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Angioedém, generalizované kožné reakcie, urtikária

Okrem toho boli pri postmarketingovom pozorovaní zameranom na trivalentné očkovacie látky používané v medzipandemickom období hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:

Zriedkavé:

Neuralgia, prechodná trombocytopénia.

Veľmi zriedkavé:

Vaskulitída s prechodným postihnutím obličiek.

Neurologické poruchy ako sú encefalomyelitída, neuritída a Guillainov-Barrého syndróm.

Pediatrická populácia

Klinická štúdia (D-H5N1-009) hodnotila reaktogenitu u detí vo veku 3 až 5 rokov a 6 až 9 rokov, ktoré dostali buď dve dávky pre dospelého (0,5 ml) alebo dve polovičné dávky pre dospelého

(t.j. 0,25 ml) (s odstupom 21 dní) inej očkovacej látky proti pandemickej chrípke (H5N1 A/Vietnam/1194/2004 vyrobenej v Drážďanoch, Nemecko).

Rozdielnosť frekvencie lokálnych a celkových sledovaných nežiaducich reakcií medzi polovičnými dávkami pre dospelého a celými dávkami pre dospelého sa pozorovala po každej dávke. Podanie druhej polovičnej dávky pre dospelého alebo druhej dávky pre dospelého nezvýšilo reaktogenitu,

s výnimkou celkových príznakov, ktorých výskyt bol vyšší po druhej dávke, najmä výskyt horúčky u detí vo veku < 6 rokov. Frekvencia nežiaducich reakcií na dávku bola nasledujúca:

Nežiaduce reakcie

3 - 5 rokov

6 - 9 rokov

 

Polovičná dávka

Celá dávka

Polovičná dávka

Celá dávka

Indurácia

9,9 %

18,6 %

12,0 %

12,2 %

Bolesť

48,5 %

62,9 %

68,0 %

73,5 %

Začervenanie

10,9 %

19,6 %

13,0 %

6,1 %

Opuch

11,9 %

24,7 %

14,0 %

20,4 %

Horúčka (>38 °C)

4,0 %

11,3 %

2,0 %

17,3 %

Horúčka (>39 °C)

 

 

 

 

- Frekvencia na

2,0 %

5,2 %

0 %

7,1 %

dávku

3,9 %

10,2 %

0 %

14,3 %

- Frekvencia na

jedinca

 

 

 

 

Ospanlivosť

7,9 %

13,4 %

NA

NA

Podráždenosť

7,9 %

18,6 %

NA

NA

Nechutenstvo

6,9 %

16,5 %

NA

NA

Triaška

1,0 %

12,4 %

4,0 %

14,3 %

NA=nie je k dispozícii

V iných klinických skúšaniach, kde deti vo veku 6 mesiacov až 17 rokov dostali Prepandrix, sa pozorovalo zvýšenie frekvencie niektorých vedľajších účinkov (vrátane bolesti v mieste vpichu injekcie, začervenanie a horúčka) po druhej dávke u detí mladších ako 6 rokov.

Tento liek obsahuje tiomersal (organickú zlúčeninu ortuti) ako konzervačnú látku a preto je možné, že sa vyskytnú alergické reakcie (pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Očkovacie látky proti chrípke, ATC kód J07BB02.

Farmakodynamické účinky

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

V klinickej štúdii (Q-Pan-H5N1-001), v ktorej sa dve dávky očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Indonesia/05/2005 podali v 0. a 21. deň

140 jedincom vo veku 18 - 60 rokov, bola tvorba protilátok proti HA (anti-HA protilátok) nasledujúca:

anti-HA protilátky

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Indonesia/05/2005

 

21. deň

42. deň

180. deň

 

N=140

N=140

N=138

Miera séroprotekcie1

45,7 %

96,4 %

49,3 %

Miera sérokonverzie2

45,7 %

96,4 %

48,6 %

Faktor sérokonverzie3

4,7

95,3

5,2

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40;

2miera sérokonverzie: podiel jedincov, ktorí boli pred očkovaním séronegatívni a po očkovaní mali

titer ochranných protilátok ≥ 1:40, alebo ktorí boli pred očkovaním séropozitívni a po očkovaní mali titer 4-násobne zvýšený;

3faktor sérokonverzie: pomer priemerného geometrického titru (GMT) po očkovaní a GMT pred očkovaním.

Štvornásobne zvýšený titer sérových neutralizačných protilátok sa zistil u 79,2 % jedincov dvadsaťjeden dní po prvej dávke, u 95,8 % dvadsaťjeden dní po druhej dávke a u 87,5 % šesť mesiacov po druhej dávke.

V druhej štúdii sa 49 jedincom vo veku 18 - 60 rokov podali dve dávky očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Indonesia/05/2005 v 0. a 21. deň. Na 42. deň bola miera sérokonverzie pre anti-HA protilátky 98 %, séroprotekcia sa dosiahla u všetkých jedincov a faktor sérokonverzie bol 88,6. Okrem toho mali všetci jedinci titer neutralizačných protilátok aspoň

1:80.

Podanie očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Deti

V klinickej štúdii (D-Pan-H5N1-009), dostali deti vo veku 3 až 5 rokov a 6 až 9 rokov buď dve celé dávky (0,5 ml) alebo dve polovičné dávky (0,25 ml) očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) v deň 0 a 21. Na 42. deň boli odpovede anti-HA protilátok nasledujúce:

anti-HA

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

protilátky

 

 

 

 

 

 

3 až 5 rokov

 

6 až 9 rokov

 

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Celá dávka

 

dávka

N=44

dávka

N=43

 

N=49

 

N=43

 

Miera

95,9 %

100 %

100 %

100 %

séroprotekcie1

 

 

 

 

Miera

95,9 %

100 %

100 %

100 %

sérokonverzie2

 

 

 

 

Faktor

78,5

191,3

108,1

176,7

sérokonverzie3

 

 

 

 

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40;

2miera sérokonverzie: podiel jedincov, ktorí boli pred očkovaním séronegatívni a po očkovaní mali

titer ochranných protilátok ≥ 1:40, alebo ktorí boli pred očkovaním séropozitívni a po očkovaní mali titer 4-násobne zvýšený;

3faktor sérokonverzie: pomer priemerného geometrického titru (GMT) po očkovaní a GMT pred očkovaním.

Klinická významnosť titra hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥1:40 u detí je neznáma.

V štúdii D-Pan-H5N1-009 sa u jedincov sledovala perzistencia imunitnej odpovede. Miera séroprotekcie bola 6, 12 a 24 mesiacov po očkovaní nasledujúca:

anti-HA protilátky

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 rokov

 

 

 

6 mesiacov po očkovaní

12 mesiacov

24 mesiacov po

 

 

 

po očkovaní

očkovaní

 

Polovičná

Celá

Polovičná

Celá

Polovičná

Celá

 

dávka

dávka

dávka

dávka

dávka

dávka

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

(N=26)

Miera séroprotekcie1

56,0 %

82,8 %

38,3 %

48,1 %

38,3 %

73,1 %

1miera séroprotekcie:

podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40

 

 

 

 

anti-HA protilátky

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 rokov

 

 

 

6 mesiacov po očkovaní

12 mesiacov

24 mesiacov

 

 

 

po očkovaní

po očkovaní

 

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Celá

Polovičná

Celá

 

dávka

(N=41)

dávka

dávka

dávka

dávka

 

(N=44)

 

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Miera séroprotekcie1

63,6 %

78,0 %

24,3 %

62,9 %

24,3 %

67,6 %

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40

Na 42. deň a po 6., 12. a 24. mesiacoch boli odpovede neutralizačných protilátok nasledujúce:

Sérum neutralizačné

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 rokov

 

 

 

21 dní po 2. dávke

6 mesiacov

12 mesiacov

24 mesiacov

 

 

 

po očkovaní

po očkovaní

po očkovaní

 

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Polovičná

Polovičná

 

dávka

N = 42

dávka

dávka

dávka

 

N = 47

 

N = 49

N = 47

N = 47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Miera sérokonverzie2

95,6 %

97,4 %

87,2 %

82,2 %

80,0 %

≥1:803

100 %

100 %

100 %

93,6 %

95,7 %

1Priemerný geometrický titer (Geometric Mean Titre; GMT)

24-násobné zvýšenie titra sérum neutralizačných protilátok

3% jedincov dosahujúcich titer sérum neutralizačných protilátok najmenej 1:80

Sérum

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

neutralizačné

 

 

 

 

 

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 rokov

 

 

21 dní po 2. dávke

6 mesiacov

12 mesiacov

24 mesiacov

 

 

 

po očkovaní

po očkovaní

po očkovaní

 

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Polovičná dávka

Polovičná dávka

 

dávka

N=42

dávka

N=36

N=38

 

N=42

 

N=40

 

 

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Miera

100 %

100 %

95,0 %

67,6 %

63,9 %

sérokonverzie2

 

 

 

 

 

≥1:803

100 %

100 %

100 %

86,1 %

97,4 %

1Priemerný geometrický titer (Geometric Mean Titre; GMT)

24-násobné zvýšenie titra sérum neutralizačných protilátok

3% jedincov dosahujúcich titer sérum neutralizačných protilátok najmenej 1:80

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Prepandrix v jednej alebo vo viacerých vekových podskupinách detí a dospievajúcich infikovaných chrípkou spôsobenou chrípkovým kmeňom obsiahnutým v očkovacej látke alebo príbuzným kmeňom obsiahnutým v očkovacej látke (pre informácie o použití u detí a dospievajúcich, pozri časť 4.2).

Skrížená imunitná odpoveď vyvolaná očkovacou látkou s adjuvantom AS03 obsahujúcou 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

Po dvoch dávkach očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Indonesia/05/2005 podaných v 0. a 21. deň 140 jedincom vo veku 18 - 60 rokov bola tvorba anti-HA protilátok proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004 nasledujúca:

anti-HA protilátky

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

 

21. deň

42. deň

 

N=140

N=140

Miera séroprotekcie1

15 %

59,3 %

Miera sérokonverzie2

12,1 %

56,4 %

Faktor sérokonverzie3

1,7

6,1

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40;

2miera sérokonverzie: podiel jedincov, ktorí boli pred očkovaním séronegatívni a po očkovaní mali

titer ochranných protilátok ≥ 1:40, alebo ktorí boli pred očkovaním séropozitívni a po očkovaní mali titer 4-násobne zvýšený;

3faktor sérokonverzie: pomer priemerného geometrického titru (GMT) po očkovaní a GMT pred očkovaním.

Na 180. deň bola miera séroprotekcie 13 %.

Štvornásobne zvýšený titer sérových neutralizačných protilátok proti kmeňu A/Vietnam sa dosiahol u 49 % jedincov dvadsaťjeden dní po prvej dávke, u 67,3 % dvadsaťjeden dní po druhej dávke a

u 44,9 % šesť mesiacov po druhej dávke.

Skrížená imunitná odpoveď vyvolaná očkovacou látkou s adjuvantom AS03 obsahujúcou 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

U jedincov vo veku 3 až 5 rokov a 6 až 9 rokov, ktorí dostali buď dve celé alebo dve polovičné dávky očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) boli odpovede anti-HA protilátok proti kmeňu A/Indonesia/5/2005 na 42. deň nasledujúce:

anti-HA

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Indonesia/5/2005

protilátky

 

 

 

 

 

3 až 5 rokov

6 až 9 rokov

 

Polovičná dávka

Celá dávka

Polovičná dávka

Celá dávka

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Miera

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

séroprotekcie1

 

 

 

 

Miera

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

sérokonverzie2

 

 

 

 

Faktor

10,7

33,6

12,2

18,5

sérokonverzie3

 

 

 

 

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40;

2miera sérokonverzie: podiel jedincov, ktorí boli pred očkovaním séronegatívni a po očkovaní mali

titer ochranných protilátok ≥ 1:40, alebo ktorí boli pred očkovaním séropozitívni a po očkovaní mali titer 4-násobne zvýšený;

3faktor sérokonverzie: pomer priemerného geometrického titru (GMT) po očkovaní a GMT pred očkovaním.

V štúdii D-Pan-H5N1-009 sa u jedincov sledovala perzistencia imunitnej odpovede. Miera séroprotekcie na 6., 12. a 24. mesiac po očkovaní bola nasledujúca:

anti-HA

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Indonesia/5/2005

 

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 až 5 rokov

 

 

 

6. mesiac

12. mesiac

24. mesiac

 

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Celá dávka

 

dávka

N=27

dávka

N=27

dávka

N=26

 

N=49

 

N=47

 

N=47

 

Miera

6,1 %

70,4 %

36,2 %

44,4 %

10,6 %

53,8 %

séroprotekcie1

 

 

 

 

 

 

1miera séroprotekcie:

podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40

 

 

 

 

anti-HA

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Indonesia/5/2005

 

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 až 9 rokov

 

 

 

6. mesiac

12. mesiac

24. mesiac

 

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Celá dávka

Polovičná

Celá dávka

 

dávka

N=34

dávka

N=35

dávka

N=34

 

N=42

 

N=36

 

N=37

 

Miera

4,8 %

64,7 %

19,4 %

42,9 %

10,8 %

29,4 %

séroprotekcie1

 

 

 

 

 

 

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40

Navyše, v skupine detí, ktoré dostali polovičnú dávku očkovacej látky zostal veľký pomer jedincov s titrom neutralizačných protilátok nad 1:80 až 24 mesiacov po prvej dávke. Odpovede neutralizačných protilátok bola nasledujúca:

Sérum

 

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Indonesia/5/2005

 

 

neutraliza

 

 

 

 

 

 

 

 

čných

 

 

 

 

 

 

 

 

protilátok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 až 5 rokov

 

 

6 až 9 rokov

 

 

42. deň

6. mesiac

12. mesiac

24. mesiac

42. deň

6. mesiac

12. mesiac

24. mesi

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

ac

 

 

 

 

 

 

 

 

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Miera

95,6 %

93,0 %

97,9 %

97,9 %

97,2 %

97,3 %

94,4 %

97,4 %

séropoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

vity2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6 %

72,1 %

85,1 %

80,9 %

88,9 %

70,3 %

86,1%

81,6 %

1Priemerný geometrický titer (Geometric Mean Titre; GMT)

2% jedincov s titrami ≥1:28

3% jedincov dosahujúcich titer sérum neutralizačných protilátok najmenej 1:80

Alternatívne schémy

Predĺžený dávkovací interval sa skúmal v štúdii D-H5N1-012, v ktorej skupina jedincov vo veku 18 - 60 rokov dostala dve dávky Prepandrixu, obsahujúcim kmeň A/Vietnam/1194/2004,

so 6-mesačným alebo 12-mesačným odstupom. U jedincov, ktorí dostali očkovaciu látku so 6-mesačným odstupom, bola dvadsaťjeden dní po druhej dávke miera séroprotekcie a miera odpovede vyvolaná očkovacou látkou proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004 89,6 % a 95,7 %, v uvedenom poradí. U jedincov, ktorí dostali očkovaciu látku s 12-mesačným odstupom, bola dvadsaťjeden dní po druhej

dávke miera séroprotekcie a miera odpovede vyvolaná očkovacou látkou proti kmeňu

A/Vietnam/1194/2004 92,0 % a 100 %, v uvedenom poradí.

V tejto štúdii sa tiež pozorovali skrížené imunitné odpovede proti kmeňu A/Indonesia/5/2005.

U jedincov, ktorí dostali očkovaciu látku so 6-mesačným odstupom, bola dvadsaťjeden dní po druhej dávke miera séroprotekcie 83,3 % a miera odpovede vyvolaná očkovacou látkou bola 100 %.

U jedincov, ktorí dostali očkovaciu látku s 12-mesačným odstupom, bola dvadsaťjeden dní po druhej dávke miera séroprotekcie 84,0 % a miera odpovede vyvolaná očkovacou látkou bola 100 %.

Jedna dávka očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Indonesia/05/2005 podaná po jednej alebo dvoch dávkach očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004.

V klinickej štúdii (D-Pan-H5N1-012), sa jedincom vo veku 18 - 60 rokov podala dávka očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného buď z kmeňa A/Vietnam/1194/2004, alebo z kmeňa Indonesia/5/2005 šesť mesiacov po základnom očkovaní jednou alebo dvoma dávkami očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 v 0. deň alebo v 0. a 21. deň. Tvorba anti-HA protilátok bola nasledujúca:

anti-HA protilátky

Proti kmeňu A/Vietnam 21 dní po

Proti kmeňu A/Indonesia 21 dní po

 

posilňovacej dávke očkovacej látky

posilňovacej dávke očkovacej látky

 

obsahujúcej kmeň A/Vietnam

obsahujúcej kmeň A/Indonesia

 

 

N=46

N=49

 

Po základnom

Po základnom

Po základnom

Po základnom

 

očkovaní

očkovaní dvoma

očkovaní jednou

očkovaní dvoma

 

jednou dávkou

dávkami

dávkou

dávkami

Miera séroprotekcie1

89,6 %

91,3 %

98,1 %

93,9 %

Miera sérokonverzie

87,5 %

82,6 %

98,1 %

91,8 %

po posilňovacej

 

 

 

 

dávke2

 

 

 

 

Faktor po

29,2

11,5

55,3

45,6

posilňovacej dávke3

 

 

 

 

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40;

2miera sérokonverzie po posilňovacej dávke: podiel jedincov, ktorí boli pred podaním posilňovacej dávky séronegatívni a po očkovaní mali titer ochranných protilátok ≥ 1:40, alebo ktorí boli pred podaním posilňovacej dávky séropozitívni a po očkovaní mali titer 4-násobne zvýšený;

3faktor po posilňovacej dávke: pomer priemerného geometrického titru (GMT) po podaní posilňovacej dávky a GMT pred podaním posilňovacej dávky.

Bez ohľadu na to, či sa pred 6 mesiacmi podala v rámci základného očkovania jedna alebo dve dávky očkovacej látky, miera séroprotekcie proti kmeňu A/Indonesia bola > 80% po dávke očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 a miera séroprotekcie proti kmeňu A/Vietnam bola > 90% po dávke očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Indonesia/05/2005. U všetkých jedincov sa dosiahol titer neutralizačných protilátok aspoň 1:80 proti jednotlivým kmeňom, a to bez ohľadu na typ HA obsiahnutého v očkovacej látke a na počet predchádzajúcich dávok.

V ďalšej klinickej štúdii (D-Pan-H5N1-015) sa 39 jedincom vo veku 18 - 60 rokov podala dávka očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Indonesia/5/2005 štrnásť mesiacov po podaní dvoch dávok očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 v 0. deň a v 21. deň. Miera séroprotekcie proti kmeňu A/Indonesia 21 dní po podaní posilňovacej dávky bola 92 % a na 180. deň bola 69,2 %.

V ďalšej klinickej štúdii (D-Pan-H5N1-038) bola 387 jedincom vo veku 18 – 60 rokov podaná 1 dávka očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa

A/Indonesia/05/2005 po 36 mesiacoch od podania dvoch dávok očkovacej látky obsahujúcej kmeň

A/Vietnam/1194/2004. Dvadsaťjeden dní po podaní posilňovacej dávky bola miera séroprotekcie proti kmeňu A/Indonesia/5/2005 100 %, miera sérokonverzie po posilňovacej dávke bola 99,7 % a faktor po posilňovacej dávke bol 123,8.

Ďalšie informácie

Preukázalo sa, že tvorba anti-HA protilátok a tvorba neutralizačných protilátok proti kmeňu A/Indonesia/05/2005 vyvolaná očkovacou látkou s adjuvantom AS03 obsahujúcou 3,75 µg HA odvodeného z toho istého kmeňa bola porovnateľná s imunitnou odpoveďou proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004 vyvolanou očkovacou látkou s adjuvantom AS03 obsahujúcou 3,75 µg HA odvodeného z toho istého kmeňa. Preto sa údaje získané pri očkovacej látke s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 považujú za relevantné pre použitie očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa

A/Indonesia/05/2005.

V klinických štúdiách, ktoré hodnotili imunogenitu očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej

3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) u jedincov vo veku 18 - 60 rokov, bola tvorba protilátok proti hemaglutinínu (anti-HA protilátok) nasledujúca:

anti-HA protilátky

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

 

Schéma 0, 21 dní

Schéma 0, 6 mesiacov

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

21 dní po

21 dní po

21 dní po

7 dní po

21 dní po

 

1. dávke

2. dávke

1. dávke

2. dávke

2. dávke

 

N=925

N=924

N=55

N=47

N=48

Miera séroprotekcie1

44,5 %

94,3 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

Miera sérokonverzie2

42,5 %

93,7 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

Faktor sérokonverzie3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40; 2miera sérokonverzie: podiel jedincov, ktorí boli pred očkovaním séronegatívni a po očkovaní mali

titer ochranných protilátok ≥ 1:40, alebo ktorí boli pred očkovaním séropozitívni a po očkovaní mali titer 4-násobne zvýšený;

3faktor sérokonverzie: pomer priemerného geometrického titru (GMT) po očkovaní a GMT pred očkovaním.

Po dvoch dávkach podaných s 21-dňovým alebo 6-mesačným odstupom malo 96,0 % jedincov 4-násobne zvýšený titer sérových neutralizačných protilátok a 98 - 100 % malo titer aspoň 1:80.

V štúdii D-Pan-H5N1-002 sa u jedincov sledovala perzistencia imunitnej odpovede. Miera séroprotekcie bola 6, 12, 24 a 36 mesiacov po očkovaní nasledujúca:

anti-HA protilátky

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

 

6 mesiacov po

12 mesiacov

24 mesiacov

36 mesiacov

 

1. dávke

po 1. dávke

po 1. dávke

po 1. dávke

 

N=256

N=559

N=411

N=387

Miera séroprotekcie1

40,2 %

23,4 %

16,3 %

16,3 %

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40

V ďalšej klinickej štúdii (D-Pan-H5N1-010) sa 297 jedincom vo veku > 60 rokov (stratifikovaných podľa vekového rozmedzia od 61 do 70 rokov, od 71 do 80 rokov a > 80 rokov) podala buď jednotlivá, alebo dvojnásobná dávka očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) v 0. a 21. deň. Na 42. deň bola tvorba anti-HA protilátok nasledujúca:

anti-HA protilátky

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

61- až 70-roční

71- až 80-roční

> 80-roční

 

Jednotlivá

Dvojná-

Jednotlivá

Dvojná-

Jednotlivá

Dvojná-

 

dávka

sobná

dávka

sobná

dávka

sobná

 

N=91

dávka

N=48

dávka

N=13

dávka

 

 

N=92

 

N=43

 

N=10

Miera séroprotekcie1

84,6 %

97,8 %

87,5 %

93,0 %

61,5 %

90,0 %

Miera

74,7 %

90,2 %

77,1 %

93,0 %

38,5 %

50,0 %

sérokonverzie2

 

 

 

 

 

 

Faktor

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

sérokonverzie3

 

 

 

 

 

 

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40;

2miera sérokonverzie: podiel jedincov, ktorí boli pred očkovaním séronegatívni a po očkovaní mali

titer ochranných protilátok ≥ 1:40, alebo ktorí boli pred očkovaním séropozitívni a po očkovaní mali titer 4-násobne zvýšený;

3faktor sérokonverzie: pomer priemerného geometrického titru (GMT) po očkovaní a GMT pred očkovaním.

Hoci sa dosiahla dostatočná imunitná odpoveď na 42. deň po dvoch podaniach jednotlivej dávky očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), vyššia odpoveď sa pozorovala po dvoch podaniach dvojnásobnej dávky očkovacej látky.

Veľmi obmedzené údaje získané u séronegatívnych jedincov vo veku > 80 rokov (N=5) ukázali, že

u žiadneho jedinca sa nedosiahla séroprotekcia po dvoch podaniach jednotlivej dávky očkovacej látky s adjuvantom AS03 obsahujúcej 3,75 µg HA odvodeného z kmeňa A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Po dvoch podaniach dvojnásobnej dávky očkovacej látky však bola miera séroprotekcie na 42. deň

75 %.

V štúdii D-Pan-H5N1-010 sa u jedincov sledovala perzistencia imunitnej odpovede. Miera séroprotekcie bola 6, 12 a 24 mesiacov po očkovaní nasledujúca:

anti-HA

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

 

protilátky

 

 

 

 

 

 

 

6 mesiacov po očkovaní

12 mesiacov po očkovaní

24 mesiacov po očkovaní

 

Jednotlivá

Dvojnásobná Jednotlivá Dvojnásobná Jednotlivá Dvojnásobná

 

dávka

dávka

dávka

dávka

dávka

dávka

 

(N=140)

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Miera

52,9 %

69,5 %

45,3 %

44,4 %

37,2 %

30,9 %

séroprotekcie1

 

 

 

 

 

 

1miera séroprotekcie: podiel jedincov s titrom hemaglutináciu-inhibujúcich (HI) protilátok ≥ 1:40

Okrem toho, u 44,8 % a 56,1 % jedincov z horeuvedených dávkovacích skupín došlo k 4-násobnému zvýšeniu titra sérových neutralizačných protilátok od 0. dňa do 42. dňa a 96,6 % a 100 % jedincov malo titer aspoň 1:80 na 42. deň.

Dvanásť a dvadsaťštyri mesiacov po očkovaní boli titre neutralizačných protilátok nasledovné:

Sérum

 

Imunitná odpoveď proti kmeňu A/Vietnam/1194/2004

neutralizačných

 

 

 

 

 

protilátok

 

 

 

 

 

 

12 mesiacov po očkovaní

24 mesiacov po očkovaní

 

Jednotlivá dávka

Dvojnásobná

Jednotlivá dávka

Dvojnásobná

 

N=51

 

dávka

N=49

dávka

 

 

 

N=54

 

N=54

GMT1

274,8

 

272,0

391,0

382,8

Miera

27,5 %

27,8 %

36,7 %

40,7 %

sérokonverzie2

 

 

 

 

≥1:803

82,4 %

90,7 %

91,8 %

100 %

1Priemerný geometrický titer (Geometric Mean Titre; GMT)

24-násobné zvýšenie titra sérum neutralizačných protilátok

3% jedincov dosahujúcich titer sérum neutralizačných protilátok najmenej 1:80

Informácie z predklinických štúdií:

Schopnosť navodiť ochranu pred homológnym a heterológnym vakcinačným kmeňom vírusu bola hodnotená v predklinických štúdiách využívajúcich provokačné testy na fretkách.

V každom experimente boli štyri skupiny po šiestich fretkách imunizované intramuskulárne očkovacou látkou s adjuvantom AS03, ktorá obsahovala HA odvodený z kmeňa H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Dávky 15; 5; 1,7 alebo 0,6 mikrogramu HA boli skúšané v provokačnom experimente s homológnym kmeňom vírusu a dávky 15; 7,5; 3,8 alebo

1,75 mikrogramu HA boli skúšané v provokačnom experimente s heterológnym kmeňom vírusu. Kontrolné skupiny zahŕňali fretky imunizované samotným adjuvantom, očkovacou látkou bez adjuvantu (15 mikrogramov HA) alebo fosforečnanovým tlmivým roztokom. Fretky boli očkované v 0. a 21. deň a v 49. deň im bola intratracheálnou cestou podaná letálna provokačná dávka buď kmeňa H5N1/A/Vietnam/1194/04, alebo heterológneho kmeňa H5N1/A/Indonesia/5/05. V skupine zvierat, ktoré dostali očkovaciu látku s adjuvantom, sa ochrana pred letálnou provokačnou dávkou homológneho kmeňa vírusu vytvorila u 87 % a pred letálnou provokačnou dávkou heterológneho kmeňa vírusu u 96 %. U očkovaných zvierat sa oproti kontrolným zvieratám znížilo aj vylučovanie

vírusu do horných dýchacích ciest, čo svedčí o zníženom riziku prenosu vírusu. V kontrolnej skupine, ktorá dostala očkovaciu látku bez adjuvantu ako aj v kontrolnej skupine, ktorá dostala samotný adjuvant, všetky zvieratá uhynuli alebo museli byť utratené, pretože skonávali, a to po troch až štyroch dňoch po začatí provokačného testu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, akútnej toxicity a toxicity po opakovanom podávaní, lokálnej tolerancie, samičej fertility, embryofetálnej a postnatálnej toxicity (až do konca obdobia laktácie) neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity sa uskutočnili s použitím Prepandrixu obsahujúceho kmeň

A/Vietnam/1194/2004.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Injekčná liekovka so suspenziou:

Polysorbát 80

Oktoxinol 10

Tiomersal

Chlorid sodný (NaCl)

Hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4)

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4)

Chlorid draselný (KCl)

Chlorid horečnatý (MgCl2)

Voda na injekciu

Injekčná liekovka s emulziou:

Chlorid sodný (NaCl)

Hydrogénfosforečnan sodný (Na2HPO4)

Dihydrogénfosforečnan draselný (KH2PO4)

Chlorid draselný (KCl)

Voda na injekciu

Adjuvanty, pozri časť 2.

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

5 rokov

Po zmiešaní sa má očkovacia látka použiť do 24 hodín. Chemická a fyzikálna stabilita počas používania je preukázaná na 24 hodín pri 25 °C.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po zmiešaní lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Jedno balenie obsahuje:

-jedno balenie s 50 injekčnými liekovkami (sklo typu I) so zátkou (butylkaučuk) obsahujúcimi

2,5 ml suspenzie.

-dve balenia po 25 injekčných liekovkách (sklo typu I) so zátkou (butylkaučuk) obsahujúcich 2,5 ml emulzie.

Objem po zmiešaní obsahu 1 injekčnej liekovky so suspenziou (2,5 ml) s obsahom 1 injekčnej liekovke s emulziou (2,5 ml) zodpovedá 10 dávkam očkovacej látky (5 ml).

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prepandrix sa skladá z dvoch obalov:

Suspenzia: viacdávková injekčná liekovka obsahujúca antigén,

Emulzia: viacdávková injekčná liekovka obsahujúca adjuvant.

Pred podaním sa tieto dve zložky majú zmiešať.

Pokyny na zmiešanie a podanie očkovacej látky:

1.Skôr ako sa obe zložky zmiešajú, emulzia (adjuvant) a suspenzia (antigén) sa majú nechať vytemperovať na izbovú teplotu (počas minimálne 15 minút); každá injekčná liekovka sa má pretrepať a vizuálne skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu (vrátane gumových častíc z uzáveru) sa má očkovacia látka zlikvidovať.

2.Očkovacia látka sa zmieša tak, že sa celý obsah injekčnej liekovky obsahujúcej adjuvant natiahne do 5 ml injekčnej striekačky a pridá do injekčnej liekovky obsahujúcej antigén. Odporúča sa použiť injekčnú striekačku s ihlou 23-G. Avšak v prípade, že táto veľkosť ihly

nebude k dispozícii, môže byť použitá ihla 21-G. Injekčná liekovka obsahujúca adjuvant má byť uchovávaná v obrátenej polohe na uľahčenie natiahnutia celého obsahu.

3.Po pridaní adjuvantu k antigénu sa má zmes dôkladne pretrepať. Zmiešaná očkovacia látka má vzhľad belavej až žltkastej, homogénnej, mliečnej tekutej emulzie. V prípade iného vzhľadu sa má očkovacia látka zlikvidovať.

4.Objem injekčnej liekovky s Prepandrixom je po zmiešaní najmenej 5 ml. Očkovacia látka sa má podať v súlade s odporúčaným dávkovaním (pozri časť 4.2).

5.Pred každým podaním sa má injekčná liekovka pretrepať a vizuálne skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu (vrátane gumových častíc z uzáveru) sa má očkovacia látka zlikvidovať.

6.Do 1 ml injekčnej striekačky sa natiahne jedna dávka očkovacej látky o objeme 0,5 ml a podá sa intramuskulárne. Odporúča sa použiť injekčnú striekačku s ihlou, ktorej rozmery nie sú väčšie ako 23-G.

7.Po zmiešaní použite očkovaciu látku v priebehu 24 hodín. Zmiešaná očkovacia látka môže byť uchovávaná buď v chladničke (2 °C - 8 °C) alebo pri izbovej teplote neprevyšujúcej 25 °C. Ak je zmiešaná očkovacia látka uchovávaná v chladničke, pred každým použitím sa má nechať vytemperovať na izbovú teplotu (počas minimálne 15 minút.)

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgicko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/08/453/002

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 16. máj 2008

Dátum posledného predĺženia: 14. január 2013

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis