Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Procysbi (mercaptamine bitartrate) – Označenie obalu - A16AA04

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuProcysbi
Kód ATC klasifikácieA16AA04
Látkamercaptamine bitartrate
VýrobcaHorizon Pharma Europe BV

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

PROCYSBI 25 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cysteamín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 25 mg cysteamínu (ako merkaptamíniumbitartarát).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tvrdá gastrorezistentná kapsula

60 kapsúl

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Perorálne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte 30 dní po otvorení tesniacej fólie.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Nezmrazujte. Po otvorení uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/861/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

PROCYSBI 25 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

PROCYSBI 75 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cysteamín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 75 mg cysteamínu (ako merkaptamíniumbitartarát).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tvrdá gastrorezistentná kapsula

250 kapsúl

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Perorálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte 30 dní po otvorení tesniacej fólie.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Nezmrazujte. Po otvorení uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/861/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

PROCYSBI 75 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU

PROCYSBI 25 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cysteamín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 25 mg cysteamínu (ako merkaptamíniumbitartarát).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tvrdá gastrorezistentná kapsula

60 kapsúl

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Perorálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte 30 dní po otvorení tesniacej fólie.

Dátum otvorenia:

Dátum spotreby:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Nezmrazujte. Po otvorení uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/861/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU

PROCYSBI 75 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cysteamín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna kapsula obsahuje 75 mg cysteamínu (ako merkaptamíniumbitartarát).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tvrdá gastrorezistentná kapsula

250 kapsúl

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Perorálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A

DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte 30 dní po otvorení tesniacej fólie.

Dátum otvorenia:

Dátum spotreby:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred otvorením uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Nezmrazujte. Po otvorení uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/861/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis