Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuadramet
Kód ATC klasifikácieV10BX02
Látkasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
VýrobcaCIS bio international

1.NÁZOV LIEKU

Quadramet 1,3 GBq/mL injekčný roztok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý ml roztoku obsahuje 1,3 GBq lexidronátu sodno samaritého ( Sm) k dátumu referencie (zodpovedá 20–80 µg/ml samária na 1 injekčnú liekovku)

Špecifická aktivita samária je asi 16–65 MBq/µg samária.

Každá injekčná liekovka obsahuje 2–4 GBq k dátumu referencie.

Samárium-153 vysielačastice beta so strednou energiou, ako aj zobraziteľný fotón gama, a má polčas rozpadu 46,3 hodín (1,93 dňa). Primárne emisie žiarenia samária-153 sú uvedenéTabuľke 1.

TABUĽKA 1 : ÚDAJE O PRIMÁRNEJ EMISII ŽIARENIA U SAMÁRIA- 153

Žiarenie

Energia (keV)*

Zastúpenie

Beta

30 %

Beta

50 %

Beta

20 %

Gama

29 %

 

 

 

*V emisiách beta sú uvedené maximálne energie,emernápri energiačastíc beta je 233 keV.

Pomocná látka so známymčinkom:ú sodík 8,1°mg/mL.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Číry bezfarebný až slabojantárový roztok s pH v rozp ätí medzi 7,0 až 8,5.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Quadramet je určený na zmiernenie bolesti v kostiach u pacientov s mnohopočetnými bolestivými

99m

osteoblastovými metastázami skeletu, ktoré pri skenovaní kostí vychytávajú technéciom ( Tc) označené bisfosfonáty.

Pred liečbou sa má potvrdiť prítomnosť osteoblastových metastáz, ktoré vychytávajú technéciom (99mTc) označené bisfosfonáty,.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Quadramet smie podávať iba lekár so skúsenosťami s používaním rádiofarmák a po kompletnom onkologickom vyšetrení pacienta kvalifikovanými lek ármi.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka lieku Quadramet je 37 MBq na kg telesnejhmotnosti.

Deti a dospievajúci

Užívanie lieku Quadramet sa neodporúča používa ť u detí mladších ako 18 rokov vzh ľadom na chýbajúce údaje o bezpečnosti a účinnosti.

Spôsob podania

Quadramet sa podáva pomaly intravenózne pomocou intravenózneho katétra po dobu jednej minúty. Quadramet sa pred použitím nesmie riedi ť.

Pacienti, ktorí na Quadramet reagujú, zvyčajne pociťujú počiatok zmiernenia bolesti 1 týžde ň po liečbe. Zmiernenie bolesti môže pretrvávať 4 týždne až 4 mesiace. Pacientom, ktorí poci ťujú zmiernenie bolesti, možno odporu čiť, aby obmedzili používanie ópioidných analgetík.

Opakované podávanie lieku Quadramet by malo vychádzať z odpovede jednotlivých pacientov na predchádzajúcu liečbu a z klinických príznakov. Treba dodržova ť minimálny interval 8 týždňov pod podmienkou obnovy primeraného fungovania kostnej drene.

Údaje o bezpe čnosti opakovaného dávkovania sú obmedzené a zakladajú sa na citlivom používaní prípravku.

Pokyny k príprave lieku pred podaním, pozri časť 12.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenost’ na liečivo (etyléndiamíntetrametylénfosfonát (EDTMP) alebopodobné

fosfonáty) alebo na niektorú z pomocných látok, ktorých zoznam je uvedený v časti 6.1.

U tehotných žien (pozri časť 4.6).

U pacientov, ktorí v predchádzajúcom období 6 týždňov absolvovali chemoterapiu alebo externú radiačnú terapiu na polovici tela.

Quadramet sa používa iba ako paliatívny liek a nesm ie sa používa ť súbežne s myelotoxickou chemoterapiou, pretože sa tým môže zvýši ť myelotoxicita.

Súbežne s inými bisfosfonátmi sa nesmie používať v prípade, že sa pri skenovaní kostí bisfosfonátmi označenými technéciom (99mTc) zobrazuje interferencia.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri nedostatku klinických údajov je potrebné injektovanú aktivitu prispôsobiť funkcii obličiek.

Použitie lieku Quadramet u pacientov s dokázaným znížením zásob kostnej drene z predchádzajúcej terapie alebo výskytu choroby sa neodporúča, pokiaľ potenciálny prínos terapie neprevyšuje jej riziká.

Vzhľadom na možnú supresiu kostnej drene po podaní je potrebné týždenne sledova ť krvný obraz po dobu najmenej 8 týžd ňov, počínajúc 2 týždne po podaní lieku Quadramet, alebo do obnovy primeraného fungovania kostnej drene.

Pacientovi treba odporučiť, aby pred injekciou požil (alebo prijal vnútrožilo vým podaním) minimálne 500 ml tekutín, a aby po injekcii močil čo najčastejšie, aby sa znížila radia čná záťaž mo čového mechúra.

Klírens lieku Quadramet je rýchly, po 6-12 hodináchod podania nie je potrebné prijímať opatrenia týkajúce sa rádioaktivity vylučovanej močom.

Zvláštne opatrenie, ako je cievkovanie močového mechúra, je potrebné po podaní inkontinentným pacientom urobiť v priebehu šiestich hodín, aby sa minimalizovalo r iziko rádioaktívneho zamorenia odevu, posteľnej bielizne a pacientovho prostredia. Ostatným pac ientov treba zhromaž ďovať moč najmenej šes ť (6) hodín.

Cievkovanie močového mechúra treba urobiť u pacientov s obštrukciami mo čenia.

Rádiofarmaká môžu prijímať, používa ť a podávať iba oprávnené osoby v určených klinických zariadeniach. Ich príjem, uchovávanie, preprava a ikvidácial podlieha predpisom a príslušným povoleniam od miestnych kompetentných oficiálnych orgánov.

Rádiofarmaká musí používateľ pripravovať spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám na radia čnú bezpečnosť a na farmaceutickú kvalitu. V súlade s požiadavkam správnej výrobnej praxe pre lieky je nevyhnutné prijať príslušné aseptické opatrenia na zabezpečenie asepsy.

4.5Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na potenciálne aditívne účinky na kostnú dreň liečba nesmie prebiehať súbežne

s chemoterapiou alebo radiačnou terapiou z externého žiariča. Quadramet možno podávať následne po ktoromkoľvek z týchto druhov lie čby, keď sa umožní primeraná obnova drene.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Quadramet je kontraindikovaný (pozri 4.3) po čas gravidity. Možnos ť tehotenstva treba striktne vylúčiť. Ženy vo fertilnom veku musia používa ť účinnú antikoncepciu počas liečby, a ešte v celom období sledovania.

Dojčenie

Neexistujú žiadne dostupné údaje týkajúce sa vylučovania lieku Quadramet do ľudského mlieka. Ak je teda podávanie lieku Quadramet považované za nevyhnutné, treba dojčenie nahradiť umelou výživou

a odstrekované mlieko odstrániť.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

U pacientov, ktorí dostávajú Quadramet, sa pozoroval pokles počtu bielych krviniek a došti čiek, a anémia.

Pri klinických skúškach po 3 až 5 týžd ňoch od podania dávky klesol počet bielych krviniek a došti čiek na spodnú hranicu asi 40 až 50 % pôvodnej hodnoty, a zvyčajne sa do 8 týžd ňov po liečbe vrátil na úroveň pred liečbou.

Niekoľko pacientov, u ktorých sa prejavila hematopoetickátoxicita 3. alebo 4. stupňa, buď nedávno absolvovalo radiačnú terapiu z externého žiariča alebo chemoterapiu, alebo mali rýchle postupujúcu chorobu s možným postihnutím kostnej drene.

Správy o trombocytopénii po uvedení lieku na trh zahŕňali ojedinelé hlásenia o vnútrolebečnom krvácaní a prípady, ktorých dôsledky boli fatálne.

Malý po čet pacientov hlásil prechodné zhoršenie bolesti v ostiachk krátko po injekcii (recidíva). Táto bolesť je zvyčajne mierna a spontánne ustupuje, a vyskytuje sa do72 hodín po injekcii. Takéto prejavy zvyčajne odpovedajú na analgetiká.

Boli hlásené nežiaduce čúinky ako nevoľnosť, vracanie, hnačka a potenie.

Po podaní preparátu Quadramet boli zaznamenané hypersenzitívne reakcie vrátane zriedkavých prípadov anafylaktických reakcií.

U niekoľkých pacientov došlo k stla čeniu miechy/nervových kore ňov, rozptýlenej intravazálnej koagulácii a cerebrovaskulárnym príhodám. Výskytchtotý príhod možno spájať s vývojom pacientovej choroby. Pri miechových metastázach nacervikodorzálnej úrovni sa nedá vylúčiť zvýšené riziko stlačenia miechy.

Dávka ožiarenia vyplývajúca z terapeutického pôsobenia môže vies ť k vyššiemu výskytu rakoviny a mutácií. Vo všetkých prípadoch je nevyhnutné zabezpečiť, aby riziká z ožiarenia boli nižšie než zo samotnej choroby.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umož ňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Prípravok môže podávať iba kvalifikovaný personál v poverených zariadeniach. Možnos ť farmakologického predávkovania je teda veľmi malá.

Riziká, ktoré sa dajúčoakávať, sa spájajú s neúmyselným podaním nadmernej rádioaktivity. Dávku ožiarenia tela možno obmedzi ť podporou diurézy ačastým mo čením.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: rôzne rádiofarmaká napliatívnu liečbu bolesti.

ATC kód: V10BX02

Spôsob účinku

Quadramet má afinitu ku kostnému tkanivu a koncentruje sa v oblastiach kostného obratu v úzkom spojení s hydroxyapatitom.

Farmakodynamické účinky

Štúdie na potkanoch preukázali, že sa Quadramet rýchlo stráca z krvi a lokalizuje sa v rastových oblastiach mriežky kosti, najmä na vrstve osteoidu podliehajúceho mineralizácii.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pri klinických štúdiách používajúcich planárne zobrazovacie postupy sa Quadramet hromadí

s pomerom lézie voči normálnej kosti asi 5 a pomerom lézie voči mäkkému tkanivu asi 6. Preto oblasti metastatického postihnutia môžu hromadi ť značne vä čšie množstvo lieku Quadramet než okolitá normálna kosť.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Celková kostná absorpcia lieku Quadramet v štúdiáchna 453 pacientoch s rôznymi primárnymi malignitami bola 65,5 ± 15,5 % podanej aktivity. Zistila sa pozitívna korelácia medzi kostnou absorpciou a počtom metastatických miest. Naproti tomu kostná absorpcia po 30 minútach bola nepriamo úmerná rádioaktivite v plazme.

Eliminácia

Quadramet sa pacientom rýchlo stráca z krvi. Po tridsiatich minútach od podania injekcie tohto lieku 22 pacientom zostalo v plazme iba 9,6 ± 2,8 % podanej aktivity. Po 4 a 24 hodinách sa rádioaktivita plazmy znížila z 1,3 ± 0,7 % na 0,05 ± 0,03 %.

Vylučovanie močom prebiehalo prevažne po čas prvých 4 hodín (30,3 ± 13,5 %). Po 12 hodinách sa 35,3 ± 13,6 % podanej aktivity vylúčilo do moču. Nižšie vylu čovanie močom sa vyskytovalo

u pacientov, ktorí mali rozsiahle kostné metastázy,bez ohľadu na na množstvo podaného rádiofarmaka.

Biotransformácia

Rozborom vzoriek moču sa zistilo, že rádioaktivita je prítomná ako intaktný komplex.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Produkty rádiolýzy Sm-EDTMP vykazovali renálnu toxicitu u potkanov a psov s hladinou nulového účinku 2,5 mg/kg.

Opakované podávanie dávok samáriaSm)( -EDTMP psom ukázalo mierne dlhšiu dobu obnovy utlmenej kostnej drene a periférnych hematologických parametrov v porovnaní s podaním iba jedinej dávky.

Rádioaktívny Sm-EDTMP nebol testovaný na mutagenitu/karcinogenitu, ale vzhľadom na dávku ožiarenia vyplývajúcu z terapeutickej expozície tre ba predpokladať, že predstavuje genotoxicko- karcinogénne riziko.

Nerádioaktívny Sm-EDTMP neprejavoval žiadny mutagény potenciál v sérii testovin vivo a in vitro. Rovnaké výsledky boli pozorované u Sm-EDTMP obohateného degradačnými produktmi rádiolýzy.

V štúdii karcinogénneho potenciálu EDTMP sa u potkanov pri vysokých dávkach objavili osteosarkómy. Vzh ľadom na neprítomnosť genotoxických vlastností možno tieto ú činky pripísať chelatačným vlastnostiam EDTMP, ktoré vedú k poruchám kostného metabolizmu.

Nevykonali sa žiadne štúdie na zhodnotenie účinku lieku Quadramet na rozmnožovanie.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Celkové EDTMP (ako EDTMP.H2O)

Vápenato-sodná soľ EDTMP (ako Ca)

Celkový sodík (ako Na)

Voda na injekciu

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie mieša ť s inými liekmi.

6.3Čas použite ľnosti

1 deň od časového údaju o aktivite, uvedeného na štítku.

Použite do 6 hodín od rozmrazenia. Po rozmrazení ne dávajte znovu zmraziť.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Quadramet sa dodáva zmrazený v suchomľade.

Uchovávajte ho v pôvodnom obale v mrazničke pri teplote –10°C–20°C

Postupy pre uchovávanie musia byť v súlade s miestnymi predpismi pre rádioaktívne látky.

6.5Druh obalu a obsah balenia

15 ml sklenená injekčná liekovka z bezfarebnéhoťahaného skla typu I uzavretá zátkou chlórbutylkau čuk/prírodný kau čuk potiahnutá teflónom a s hliníkovou obrubou s odlupovacím viečkom..

Každá injekčná liekovka obsahuje 1,5 ml (2 GBq pri kalibrácii)až 3,1 ml (4 GBq pri kalibrácii) injekčného roztoku.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Podávanie rádiofarmák vytváraďprealšie osoby riziko z externej radiácie alebo zamorenia

z rozliateho moču, zvratkov atď. Preto sa musia prijať opatrenia na ochranu proti žiareniu v súlade s národnými požiadavkami.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

(Pozri časť 12 s podrobnými pokynmi o príprave produktu)

7.DRŽITE Ľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANCE

8.REGISTRAČČÍSLO

EU/1/97/057/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PRED ĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 5.februára 1998

Dátum predĺženia registrácie: 5.decembra 2003

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11.DOZIMETRIA

Odhadované absorbované radiačné dávky u priemerného dospelého pacienta z intravenóznej injekcie lieku Quadramet sú uvedené v Tabuľke 2. Dozimetrické odhady vychádzali z klinických biodistribučných štúdií s použitím metód, ktoré pre výpo čty dávok ožiarenia vypracoval Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee of the Society of Nuclear Medicine.

Keďže sa Quadramet vylu čuje do moču, radiačná expozícia bola založené na intervale močenia 4,8 hodiny. Odhady dávok ožiarenia pre kosť a dreň predpokladajú, že sa rádioaktivita ukladá na povrchu kostí v súlade s autorádiogramami vzoriek kostí odobratých pacientom, ktorí dostávali Quadramet.

Dávky ožiarenia jednotlivých orgánov, ktoré nemusiabyť cieľovými orgánmi terapie, môžu by ť významne ovplyvnené patofyziologickými zmenami, vyv olanými priebehom choroby. Toto je potrebné vziať do úvahy keď sa používajú nasledovné informácie:

TABUĽKA 2 : ABSORBOVANÉ DÁVKY ŽIARENIA

Orgán

Absorbovaná dávka na injektovanúčinnosúť

 

(mGy/MBq)

 

 

Červená kostná dreň

1,54

Hrudník

0,003

Koža

0,004

 

 

Maternica

0,011

 

 

Mozog

0,011

Nadobličky

0,009

 

 

Obličky

0,018

 

 

Pankreas

0,005

 

 

Pečeň

0,005

Pľúca

0,008

Povrch kostí

6,76

 

 

Semenníky

0,005

 

 

Slezina

0,004

 

 

Stena močového mechúra

0,973

Stena myokardu

0,005

 

 

Stena vzostupnej časti hrubéhočreva

0,005

 

 

Stena zostupnej časti hrubéhočreva

0,010

 

 

Štítná žľaza

0,007

 

 

Svaly

0,007

Týmus

0,004

Vaječníky

0,008

 

 

Tenkéčrevo

0,006

 

 

Žalúdok

0,004

Žl čník

0,004

Ú činná dávka

0,307

(mSv/MBq)

 

 

 

Ú činná dávka vyplývajúca z injektovanej aktivity 2 590 MBq je pre tento prípravok 796 mSv.

Pri podávanej aktivite 2 590 MBq je typická dávkažiareniao cie ľového orgánu, kostných metastáz, 86,5 Gy a typické dávky ožiarenia kritických orgánov sú: normálny povrch kosti 17,5 Gy,červená kostná dreň 4,0 Gy, stena močového mechúra 2,5 Gy, obličky 0,047 Gy a vaječníky 0,021 Gy.

12.POKYNY NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK

Pred podaním nechajte prípravok rozmraziť pri izbovej teplote.

Injekčný roztok sa má pred použitím vizuálne skontrolovať. Musí byť číry, bez častíc. Operátor si musí pri kontrole čírosti roztoku chrániť zrak.

Aktivita sa má tesne pred podaním zmerať zariadením pre kalibráciu dávok. Pred podaním lieku Quadramet je nevyhnutné overenie dávky, ktorá sa mápodať, a identifikácia pacienta.

Z dôvodov radia čnej bezpečnosti musí byť pacient liečený v zariadení s patri čným povolením

na terapeutické používanie otvorených žiari čov. Bude prepustený, ak bude miera expozície vyhovo vať medziam predpísaným platnými predpismi.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné naternetovejin stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis