Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Označenie obalu - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuadramet
Kód ATC klasifikácieV10BX02
Látkasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
VýrobcaCIS bio international

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BY Ť UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

{ PLECHOVKA / OLOVENÝ KONTAJNER }

1.NÁZOV LIEKU

Quadramet 1,3 GBq/mL, injekčný roztok

Samarium (153Sm) lexidronam pentasodium

2.

LIEČIVO

 

 

 

lexidronát sodno samaritý (153Sm):

1,3 GBq/ml k dátumu referencie

(zodpovedá 20–80 µg/ml samária)

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

Celkové EDTMP (ako EDTMP.H2O)

Vápenato-sodná soľ EDTMP (ako Ca)

Celkový sodík (ako Na)

Voda na injekciu

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre injekciu v jednodávkovej injekčnej liekovke

ml

GBq/liek.

 

(12 hod. SEČ)

5.SPÔSOB A CESTY PODANIA

Pred použitím si pre čítajte písomnú informáciu pre používateľov

Na vnútrožilové použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVA Ť MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu adosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP : DD/MM/RRRR

 

(12 hod. SEČ)

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v mrazničke pri –10 °C až –20 °C v pôvodnom obale

Použite do 6 hodín od rozmrazenia

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH

LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

 

 

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa mus í zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITE ĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CIS bio international, Boîte Postale 32,

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex, FRANCE

12. REGISTRAČČÍSLO

EU/1/97/057/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže :

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

<Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.>

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BY Ť UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

SKLENÁ INJEK ČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTY PODANIA

Quadramet 1,3 GBq/mL injekčný roztok lexidronát sodno samaritý (153Sm)

Na vnútrožilové použitie

2. SPÔSOB PODAVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP : DD/MM/RRRR

 

(12 hod. SEČ)

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže :

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝC H JEDNOTKÁCH

ml

 

GBq/liek.

(12 hod. SEČ)

6.INÉ

Výrobca: CIS bio international.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis