Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuinsair
Kód ATC klasifikácieJ01MA12
Látkalevofloxacin
VýrobcaHorizon Pharma Europe BV

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml roztoku pre rozprašovač obsahuje hemihydrát levofloxacínu zodpovedajúci 100 mg levofloxacínu. Jedna ampulka obsahuje 240 mg levofloxacínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Roztok pre rozprašovač.

Číry, svetložltý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Quinsair je indikovaný na liečbu chronických pľúcnych infekcií spôsobených baktériami Pseudomonas aeruginosa u dospelých s cystickou fibrózou (CF, pozri časť 5.1).

Treba zohľadniť oficiálny postup pre vhodné použitie antibakteriálnych látok.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 240 mg (jedna ampulka) podávaná inhalačne dvakrát denne (pozri časť 5.2).

Quinsair sa užíva v striedavých cykloch trvajúcich 28 dní liečby, po ktorých nasleduje 28 dní bez liečby. Cyklická liečba môže pokračovať po dobu, počas ktorej lekár považuje liečbu za klinický prínosnú pre pacienta.

Dávky sa majú inhalovať s odstupom 12 hodín tak presne, ako je to možné.

Ak sa vynechá dávka, má sa užiť čo najskôr, ako si na to pacient spomenie, pod podmienkou, že interval pred inhaláciou ďalšej dávky je aspoň 8 hodín. Pacienti nemajú inhalovať množstvá vyššie ako je obsah jednej ampulky na nahradenie vynechanej dávky.

Ak sa po podaní Quinsairu vyskytne akútny, symptomatický bronchospasmus, pre pacientov môže mať prínos použitie krátkodobo účinkujúceho, inhalačného bronchodilatátora najmenej 15 minút až 4 hodiny pred ďalšou dávkou (pozri časti 4.4 a 4.8).

Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Quinsairu u starších pacientov s CF nebola stanovená.

Porucha funkcie obličiek

Dávky sa nemusia upravovať u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu ≥ 20 ml/min pri použití vzorca podľa Cockcrofta-Gaulta). Quinsair sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu

˂ 20 ml/min).

Porucha funkcie pečene

Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Quinsairu u detí vo veku < 18 rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Spôsob podávania

Inhalačné použitie.

Po otvorení ampulky sa má jej obsah použiť okamžite (pozri časť 6.6).

Pre pacientov užívajúcich viacero inhalačných terapií je odporučené poradie podania nasledujúce:

1.bronchodilatátory,

2.dornáza alfa,

3.metódy na vyčistenie dýchacích ciest,

4.Quinsair,

5.inhalačné steroidy.

Quinsair sa má používať len s rozprašovacou súpravou Zirela (vrátane aerosólovej hlavice Zirela) dodávanou v balení, pripojenými ku kontrolnej jednotke eBase Controller alebo eFlow rapid (pozri

časť 6.6). Pred prvým použitím Quinsairu si treba prečítať návod výrobcu na použitie systému rozprašovača Zirela.

Štúdie in vitro, v ktorých sa používal systém rozprašovača Zirela s Quinsairom, preukázali nasledujúce charakteristiky dodávky lieku: medián aerodynamického priemeru hmoty (distribúcia veľkosti kvapiek): 3,56 mikrometrov (geometrická štandardná odchýlka 1,51), rýchlosť dodania lieku

24,86 mg/minúta (štandardná odchýlka, SD 4,05) a celkové množstvo dodaného lieku 236,1 mg (SD 7,1). Systém rozprašovača Zirela bol použitý na podanie Quinsairu v klinických štúdiách opísaných v časti 5.1.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, na iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Poruchy šliach spojené s podávaním fluorochinolónu.

Epilepsia.

Gravidita.

Dojčiace ženy.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Reakcie z precitlivenosti

Levofloxacín môže spôsobiť závažné, potenciálne smrteľné reakcie z precitlivenosti (napr. vrátane angioedému a anafylaktického šoku).

Ťažké bulózne reakcie

Prípady ťažkých kožných bulóznych reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza boli hlásené pri systémovom podávaní levofloxacínu (pozri časť 4.8).

Poruchy pečene a žlčových ciest

Prípady nekrózy pečene až po smrteľné zlyhanie pečene boli hlásené pri systémovom podávaní levofloxacínu, a to hlavne u pacientov so závažným existujúcim ochorením (napr. sepsa, pozri

časť 4.8). Pacientov treba poučiť aby ukončili liečbu a skontaktovali sa so svojim lekárom, ak sa u nich vyvinú prejavy a príznaky ochorenia pečene, ako sú anorexia, žltačka, tmavá moč, pruritus alebo bolesti brucha.

Predĺženie intervalu QT

Treba postupovať opatrne pri používaní fluorochinolónov, vrátane levofloxacínu, u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre predĺženie intervalu QT (pozri časti 4.5, 4.8 a 4.9), ako sú napríklad:

vrodený syndróm dlhého intervalu QT,

súbežné používanie liečiv, pre ktoré je známe, že predlžujú interval QT (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká),

neliečená nerovnováha elektrolytov (napr. hypokaliémia, hypomagnezémia),

ochorenie srdca (napr. zlyhanie srdca, infarkt myokardu, bradykardia).

Starší pacienti a ženy môžu byť citlivejší na lieky predlžujúce QTc. Preto sa má pri používaní fluorochinolónov, vrátane levofloxacínu, u týchto populácií postupovať opatrne.

Pacienti náchylní na epileptický záchvat

Chinolóny môžu znížiť prah epileptického záchvatu a môžu spustiť epileptický záchvat (pozri časť 4.8). Levofloxacín je kontraindikovaný u pacientov s epilepsiou v anamnéze (pozri časť 4.3) a ako aj pri iných chinolónoch, má sa používať s vysokou opatrnosťou u pacientov náchylných na

epileptické záchvaty alebo u pacientov so súbežnou liečbou liečivami, ktoré znižujú prah mozgových záchvatov, ako je teofylín (pozri časť 4.5).

Psychotické reakcie

U pacientov dostávajúcich chinolóny, vrátane levofloxacínu, boli hlásené psychotické reakcie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch tieto reakcie pokročili na samovražedné myšlienky a seba ohrozujúce správanie, a to niekedy už po jednej dávke levofloxacínu (pozri časť 4.8). Odporúča sa opatrnosť pri podávaní levofloxacínu psychotickým pacientom alebo pacientom s psychickým ochorením

v anamnéze.

Periférna neuropatia

Periférna senzorická neuropatia a periférna senzomotorická neuropatia, ktoré môžu mať rýchly nástup, boli hlásené u pacientov dostávajúcich fluorochinolóny, vrátane levofloxacínu (pozri časť 4.8).

Podávanie levofloxacínu sa má prerušiť, ak sa u pacienta vyskytnú príznaky neuropatie, aby sa predišlo vývoju nezvratnej poruchy.

Exacerbácia myasténie gravis

Fluorochinolóny, vrátane levofloxacínu, majú neuromuskulárnu blokujúcu aktivitu a môžu zhoršiť svalovú slabosť u pacientov s myasténiou gravis. Závažné nežiaduce reakcie po uvedení na trh, vrátane smrti a potreby podpory dýchania, sa spájali s používaním fluorochinolónov u pacientov s myasténiou gravis. Používanie levofloxacínu sa neodporúča u pacientov s myasténiou gravis

v anamnéze.

Tendinitída

Tendinitída a ruptúra šľachy, niekedy bilaterálne, sa môžu vyskytnúť do 48 hodín od začatia liečby levofloxacínom a boli hlásené až po dobu niekoľkých mesiacov po ukončení liečby. Riziko tendinitídy a ruptúry šľachy je zvýšené u pacientov vo veku viac ako 60 rokov, u pacientov dostávajúcich denné dávky 1000 mg a u pacientov používajúcich kortikosteroidy.

Tendinitída bola hlásená u pacientov s CF dostávajúcich Quinsair počas klinických štúdií ako menej častá nežiaduca reakcia (pozri časť 4.8).

Bronchospasmus

Bronchospasmus je komplikácia spojená s inhalačnými terapiami vrátane Quinsairu (pozri časť 4.8). Ak sa po podaní liečby vyskytne akútny, symptomatický bronchospasmus, pre pacientov môže mať prínos použitie krátkodobo účinkujúceho, inhalačného bronchodilatátora pred ďalšími dávkami (pozri časť 4.2).

Hemoptýza

Používanie inhalačných liekov môže vyvolať reflex kašľa. Podávanie Quinsairu pacientom s klinicky významnou hemoptýzou sa má uskutočniť iba v prípade, ak sa prínosy liečby považujú za prevyšujúce jej riziká vyvolania ďalšieho krvácania.

Pacienti s nedostatkom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy

Pacienti s latentnou alebo aktívnou poruchou aktivity glukózo-6-fosfát dehydrogenázy môžu byť náchylní na hemolytické reakcie, ak sa liečia chinolónovými antibakteriálnymi látkami. Ak sa levofloxacín musí použiť u týchto pacientov, má sa preto sledovať možný výskyt hemolýzy.

Pacienti liečení antagonistami vitamínu K

Kvôli možným zvýšeniam v testoch koagulácie (PT/INR) a/alebo výskytu krvácania u pacientov liečených levofloxacínom v kombinácii s antagonistami vitamín K (napr. warfarín), sa majú v prípade súbežného podávania týchto liečiv sledovať koagulačné testy (pozri časť 4.5).

Dysglykémia

Ako pri všetkých chinolónoch, boli hlásené poruchy glukózy v krvi, vrátane hypoglykémie

a hyperglykémie, a to zvyčajne u diabetických pacientov dostávajúcich súbežnú liečbu perorálnymi hypoglykemickými látkami (napr. glibenklamid) alebo inzulínom. U diabetických pacientov sa odporúča starostlivé sledovanie glukózy v krvi (pozri časť 4.8).

Ochorenia spojené s infekciou Clostridium difficile

Počas alebo po liečbe levofloxacínom (vrátane niekoľkých týždňov po liečbe) môže byť hnačka, najmä v závažných prípadoch, neustupujúca a/alebo krvavá, symptomatická pre ochorenie spojené

s infekciou Clostridium difficile (Clostridium difficile associated disease, CDAD). CDAD môže mať rozsah závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu, z ktorých najťažšou formou je pseudomembranózna kolitída.

Rezistencia voči levofloxacínu, iným antibakteriálnym látkam a mikroorganizmom vznikajúcim počas liečby

Vývin baktérií P. aeruginosa rezistentných voči fluorochinolónu a superinfekcia mikroorganizmov necitlivých na fluorochinolón predstavuje potenciálne riziko spojené s používaním Quinsairu. Ak sa počas liečby vyskytne superinfekcia, treba zaviesť vhodné opatrenia.

Poruchy zraku

Ak sa vyskytne porucha zraku, alebo ak pacient zaznamená akékoľvek účinky na oči, je potrebné okamžite konzultovať očného lekára (pozri časti 4.7 a 4.8).

Prevencia fotosenzitivity

V spojení s levofloxacínom bola hlásená fotosenzitivita (pozri časť 4.8). Odporúča sa, aby sa pacienti počas liečby a 48 hodín po ukončení liečby zbytočne nevystavovali silnému slnečnému žiareniu alebo umelým UV lúčom (napr. slnečná lampa, solárium), aby sa predišlo fotosenzitivite.

Ovplyvňovanie výsledkov laboratórnych testov

U pacientov liečených levofloxacínom môže mať test opiátov v moči falošné pozitívne výsledky. Môže byť potrebné potvrdenie pozitívneho výsledku opiátového testu špecifickejšími metódami.

Levofloxacín môže inhibovať rast baktérií Mycobacterium tuberculosis, a preto môže mať bakteriologický diagnostický test pre tuberkulózu falošné negatívne výsledky.

4.5Liekové a iné interakcie

Účinky iných liekov na levofloxacín

Levofloxacín sa primárne vylučuje nezmenený v moči a jeho metabolizmus je minimálny (pozri časť 5.2). Interakcie s inhibítormi alebo induktormi CYP sa preto neočakávajú.

Teofylín, fenbufén alebo podobné nesteroidové antiflogistiká

V klinickej štúdii sa nezistili žiadne farmakokinetické interakcie levofloxacínu s teofylínom. Pri podávaní chinolónov podávajú súbežne s teofylínom, nesteroidovými antiflogistikami alebo inými látkami, ktoré znižujú prah epileptického záchvatu však môže dôjsť k výraznému zníženiu prahu mozgového záchvatu. Koncentrácie levofloxacínu boli približne o 13 % vyššie v prítomnosti fenbufénu, v porovnaní s podávaním samostatne.

Probenecid a cimetidín

Renálny klírens levofloxacínu sa znížil pôsobením cimetidínu (24 %) a probenecidu (34 %). Je to z dôvodu kapacity oboch liečiv blokovať renálne tubulárne vylučovanie levofloxacínu. Avšak pri

testovaných dávkach v štúdii nie je pravdepodobné, aby štatisticky významné kinetické rozdiely mali klinicky význam. Treba postupovať opatrne, ak sa levofloxacín podáva súbežne s liečivami, ktoré majú účinok na renálne tubulárne vylučovanie, ako sú probenecid a cimetidín, a to najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Ďalšie relevantné informácie

Štúdie klinickej farmakológie ukázali, že farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu neboli ovplyvnené v žiadnom klinicky významnom rozsahu, ak sa levofloxacín podával spolu s nasledujúcimi liečivami: uhličitan vápenatý, digoxín, glibenklamid a ranitidín.

Účinky levofloxacínu na iné lieky

Substráty CYP1A2

Vo farmakokinetických interakčných štúdiách nemal levofloxacín žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti teofylínu (ktorý je skúškovým substrátom pre CYP1A), čo naznačuje, že levofloxacín nie je inhibítorom CYP1A2.

Substráty CYP2C9

In vitro štúdia naznačovala nízky interakčný potenciál medzi levofloxacínom a substrátmi CYP2C9.

Interakcie sprostredkované účinkami na transportéry

In vitro štúdie preukázali, že inhibícia kľúčových transportérov spojená s dispozíciou lieku v obličkách

(polypeptid transportujúci organické anióny-1B1) (OATP1B1), OATP1B3, transportér organických aniónov-1 (OAT1), OAT3 a transportér organických katiónov-2 (OCT2)) pri expozíciách po inhalácii 240 mg levofloxacínu dvakrát denne je nízka.

Okrem toho klinické údaje nenaznačujú interakciu so substrátmi P-glykoproteínu (P-gp), ako je digoxín.

Cyklosporín

Pri súbežnom podávaní s levofloxacínom bol polčas cyklosporínu zvýšený o 33 %.

Antagonisti vitamínu K

Zvýšené testy koagulácie (PT/INR) a/alebo výskyt krvácania, ktoré môže byť závažné, boli hlásené u pacientov liečených levofloxacínom v kombinácii s antagonistami vitamínu K (napr. warfarín). U pacientov liečených antagonistami vitamínu K sa majú preto sledovať koagulačné testy (pozri časť 4.4).

Liečivá so známym účinkom predlžujúcim interval QT

Levofloxacín sa má používať opatrne u pacientov dostávajúcich liečivá so známym účinkom predlžujúcim interval QT (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká).

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Je iba obmedzené množstvo údajov o použití levofloxacínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách s levofloxacínom nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3).

Avšak v neprítomnosti ľudských údajov a na základe nálezov v predklinických štúdiách naznačujúcich riziko poškodenia zaťažovaných chrupaviek rastúceho organizmu spôsobeného fluorochinolónmi, je

Quinsair kontraindikovaný počas gravidity (pozri časti 4.3 a 5.3).

Laktácia

Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní levofloxacínu do ľudského mlieka, avšak iné fluorochinolóny sa vylučujú do materského mlieka.

V neprítomnosti údajov u ľudí a na základe nálezov v predklinických štúdiách naznačujúcich riziko poškodenia zaťažovaných chrupaviek rastúceho organizmu spôsobeného fluorochinolónmi, je Quinsair kontraindikovaný u dojčiacich žien (pozri časti 4.3 a 5.3).

Fertilita

Levofloxacín nespôsobil žiadne poruchy fertility alebo reprodukčného výkonu u potkanov (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré nežiaduce reakcie (napr. únava, asténia, poruchy videnia, závrat) môžu zhoršiť pacientovu schopnosť koncentrácie a reakcie. Pacienti, u ktorých sa vyskytnú takéto príznaky, majú byť poučení, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnosť odporúčanej dávky Quinsairu bol hodnotená u 472 pacientov s CF v dvoch dvojito zaslepených, jednocyklových štúdiách kontrolovaných placebom a v jednej štúdii s aktívnym komparátorom s možnosťou nekontrolovaného predĺženia.

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli kašeľ/produktívny kašeľ (54 %), dysgeúzia (30 %) a únava/asténia (25 %).

Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií hlásených s Quinsairom

Nežiaduce reakcie s aspoň odôvodnenou možnosťou kauzálneho vzťahu s Quinsairom sú uvedené podľa klasifikácie tried orgánových systémov MedDRA. Nežiaduce liekové reakcie sú zoradené podľa frekvencie s najčastejšie sa vyskytujúcimi reakciami uvedenými na prvom mieste. Kategórie frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté

(≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté

Menej časté

systémov

 

(≥ 1/100 až < 1/10)

(≥ 1/1 000 až

 

 

 

< 1/100)

Infekcie a nákazy

 

Vulvovaginálne

Orálne plesňové

 

 

mykotické infekcie

infekcie

Poruchy krvi

 

 

Anémia*,

a lymfatického

 

 

Neutropénia*

systému

 

 

 

Poruchy imunitného

 

 

Precitlivenosť*

systému

 

 

 

Poruchy

Anorexia*

 

 

metabolizmu a výživy

 

 

 

Psychické poruchy

 

Nespavosť*

Úzkosť*,

 

 

 

Depresia*

Poruchy nervového

Dysgeúzia

Bolesť hlavy,

Hyposmia*,

systému

 

Závrat*

Spavosť*

Poruchy oka

 

 

Poruchy videnia*

Poruchy ucha

 

Tinitus*

Strata sluchu*

a labyrintu

 

 

 

Poruchy srdca

 

 

Tachykardia*

a srdcovej činnosti

 

 

 

Poruchy dýchacej

Kašeľ/produktívny

Dysfónia

Bronchospasmus**,

sústavy, hrudníka a

kašeľ,

 

Priedušková

mediastína

Dýchavičnosť,

 

hyperreaktivita,

 

Zmeny prieduškovej

 

Obštruktívne

 

sekrécie (objem

 

ochorenie dýchacích

 

a viskozita)*,

 

ciest

 

Hemoptýza*

 

 

Poruchy

 

Nevoľnosť,

Grganie,

gastrointestinálneho

 

Vracanie,

Dyspepsia*,

traktu

 

Bolesť brucha*,

Nadúvanie*

 

 

Hnačka*

 

 

 

Zápcha*

 

Poruchy pečene

 

 

Hepatitída*,

a žlčových ciest

 

 

Hyperbilirubinémia*

Poruchy kože

 

Vyrážka

Urtikária*,

a podkožného

 

 

Pruritus*

tkaniva

 

 

 

Poruchy kostrovej

 

Artralgia,

Tendinitída,

a svalovej sústavy

 

Myalgia*

Bolesť hrudnej steny,

a spojivového tkaniva

 

 

Stuhnutosť kĺbov

Poruchy obličiek

 

 

Zlyhanie obličiek*

a močových ciest

 

 

 

Celkové poruchy

Únava/asténia,

Horúčka

 

a reakcie v mieste

Znížený výkon pri

 

 

podania

námahe

 

 

Laboratórne

Znížená telesná

Zvýšená hladina

Abnormálne

a funkčné vyšetrenia

hmotnosť**,

alanínamino-

výsledky testov

 

Znížený nútený

transferázy,

funkcie pečene,

 

expiračný objem*

Zvýšená hladina

Zvýšená hladina

 

 

aspartátamino-

alkalickej fosfatázy

 

 

transferázy,

v krvi*,

 

 

Znížené hodnoty testu

Predĺžený interval

 

 

pľúcnej funkcie*,

QT na

 

 

Zvýšené a znížené

elektrokardiograme*,

 

 

hladiny glukózy

Zvýšený počet

 

 

v krvi*,

eozinofilov*,

 

 

Zvýšený krvný

Znížený počet

 

 

kreatinín*,

krvných doštičiek*

 

 

Abnormálny zvuk pri

 

 

 

dýchaní*

 

* Nežiaduce udalosti s neistým vzťahom ku Quinsairu, o ktorých je však známe, že súvisia so systémovým podávaním levofloxacínu a/alebo ktoré sú vierohodne spojené s Quinsairom a hlásené častejšie ako

s placebom v klinických štúdiách.

** Pozri odsek nižšie pre ďalšie informácie.

Tabuľkový súhrn ďalších nežiaducich reakcií hlásených po systémovom podaní levofloxacínu

Nežiaduce reakcie s aspoň odôvodnenou možnosťou kauzálneho vzťahu s levofloxacínom sú uvedené podľa klasifikácie tried orgánových systémov MedDRA. Nežiaduce liekové reakcie sú zoradené podľa frekvencie s najzávažnejšími reakciami uvedenými na prvom mieste. Kategórie frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

systémov

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

(≥ 1/10 000 až

(z dostupných

 

 

< 1/1 000)

údajov)

Poruchy krvi

 

 

Pancytopénia*,

a lymfatického

 

 

Agranulocytóza*,

systému

 

 

Hemolytická

 

 

 

anémia*

Poruchy

 

Angioedém

Anafylaktický šok,

imunitného systému

 

 

Anafylaktoidný šok

Poruchy

 

 

Hypoglykemická

metabolizmu

 

 

kóma

a výživy

 

 

 

Psychické poruchy

Stav zmätenosti,

Psychotické reakcie

Psychotické poruchy

 

Nervozita

(napr. halucinácie,

so seba

 

 

paranoja),

poškodzujúcim

 

 

Vzrušenie,

správaním vrátane

 

 

Abnormálne sny,

samovražedných

 

 

Nočné mory

myšlienok a pokusov

Poruchy nervového

Tras

Kŕče,

Periférna senzorická

systému

 

Parestézia

neuropatia,

 

 

 

Periférna

 

 

 

senzomotorická

 

 

 

neuropatia,

 

 

 

Dyskinézia,

 

 

 

Extrapyramidálna

 

 

 

porucha,

 

 

 

Synkopa,

 

 

 

Benígna

 

 

 

vnútrolebečná

 

 

 

hypertenzia

Poruchy oka

 

 

Dočasná strata zraku

Poruchy ucha

Vertigo

 

 

a labyrintu

 

 

 

Poruchy srdca

 

Palpitácie

Ventrikulárna

a srdcovej činnosti

 

 

tachykardia,

 

 

 

Ventrikulárna

 

 

 

arytmia a torsade de

 

 

 

pointes

Poruchy ciev

 

Hypotenzia

 

Poruchy dýchacej

 

 

Alergická

sústavy, hrudníka

 

 

pneumonitída

a mediastína

 

 

 

Poruchy pečene

 

 

Žltačka a ťažké

a žlčových ciest

 

 

poškodenie pečene,

 

 

 

vrátane prípadov so

 

 

 

smrteľným akútnym

 

 

 

zlyhaním pečene

Poruchy kože

Hyperhidróza

 

Toxická epidermálna

a podkožného

 

 

nekrolýza,

tkaniva

 

 

Stevensov-Johnsonov

 

 

 

syndróm,

 

 

 

Erythema

 

 

 

multiforme,

 

 

 

Fotosenzitívne

 

 

 

reakcie,

 

 

 

Leukocytoklastická

 

 

 

vaskulitída,

 

 

 

Stomatitída

Poruchy kostrovej

 

Svalová slabosť

Rabdomyolýza,

a svalovej sústavy

 

 

Ruptúra šľachy,

a spojivového

 

 

Ruptúra väzu,

tkaniva

 

 

Ruptúra svalu,

 

 

 

Artritída

Celkové poruchy

 

 

Bolesť (vrátane

a reakcie v mieste

 

 

bolesti chrbta,

podania

 

 

hrudníka a končatín)

* Pozri odsek nižšie pre ďalšie informácie

Opis vybraných nežiaducich účinkov

Ak sa po podaní liečby vyskytne akútna, symptomatická bronchokonštrikcia, pre pacientov môže mať prínos použitie krátkodobo účinkujúceho, inhalačného bronchodilatátora pred ďalšími dávkami (pozri

časti 4.2 a 4.4).

Znížená telesná hmotnosť bola hlásená ako nežiaduci účinok počas klinických štúdií, považovala sa však primárne za ochorenie než za účinok súvisiaci s liekom.

Závažné hematologické nežiaduce reakcie ako je pancytopénia, agranulocytóza a hemolytická anémia boli hlásené po systémovom podaní levofloxacínu. Ich frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov.

Pediatrická populácia

V klinických štúdiách dostávalo 51 dospievajúcich s CF (≥ 12 až < 18 rokov) Quinsair 240 mg dvakrát denne a 6 dospievajúcich s CF dostávalo Quinsair 120 mg (n = 3) alebo 240 mg (n = 3) jedenkrát denne. Okrem toho dostávalo 14 detí s CF (≥ 6 až < 12 rokov) a 13 dospievajúcich s CF

(≥ 12 až < 17 rokov) Quinsair 180 mg alebo 240 mg jedenkrát denne po dobu 14 dní. Na základe týchto obmedzených údajov sa nezdá, že by existoval klinicky významný rozdiel medzi bezpečnostnými profilmi Quinsairu u týchto podskupín pediatrickej populácie a bezpečnostným profilom u dospelých. V klinických štúdiách s Quinsairom však boli pozorované dva prípady artralgie u detí a zároveň nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti, a to hlavne údaje o účinkoch na chrupavkové tkanivo pozorovaných u zvierat (pozri časti 4.2 a 5.3).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

V prípade predávkovania sa má použiť symptomatická liečba. Pacient sa má sledovať a má sa pokračovať vo vhodnej hydratácii. Je potrebné sledovanie EKG z dôvodu možnosti predĺženia intervalu QT. Hemodialýza, vrátane peritoneálnej dialýzy a nepretržitej ambulantnej peritoneálnej dialýzy (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, CAPD) nie sú účinné pri odstraňovaní levofloxacínu z tela. Neexistuje žiadna špecifická protilátka.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotiká na systémové použitie, fluorochinolóny. ATC kód: J01MA12

Levofloxacín je antibakteriálna látka triedy fluorochinolónov a je S (-) enanciomérom racemického liečiva ofloxacínu.

Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku levofloxacínu a iných fluorochinolónovývh antibiotík zahrňuje inhibíciu bakteriálnych enzýmov DNA gyrázy a topoizomerázy IV.

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Parametre súvisiace s antibakteriálnymi účinkami levofloxacínu sú pomery Cmax/MIC a AUC/MIC (Cmax = maximálna koncentrácia v mieste infekcie, AUC = plocha pod krivkou a MIC = minimálna inhibičná koncentrácia).

Rezistencia

Rezistencia voči levofloxacínu sa najčastejšie získava postupným procesom mutácií cieľových pozícií

DNA gyrázy a topoizomerázy IV. Znížená citlivosť voči levofloxacínu môže byť tiež výsledkom nadobudnutia plazmidov kódujúcich pre proteíny, ktoré ochraňujú tieto ciele od inhibície. Znížená bakteriálna permeabilita (častá pri P. aeruginosa) a efluxný mechanizmus môžu tiež byť pôvodom alebo prispievať k rezistencii.

Pozorovala sa skrížená rezistencia medzi levofloxacínom a inými fluorochinolónmi.

Hraničné hodnoty

Stanovené hraničné hodnoty citlivosti pre systémové podávanie (perorálne alebo intravenózne) levofloxacínu nie sú použiteľné pre inhalačné podanie.

Klinická účinnosť

Klinická účinnosť bola preukázaná v dvoch štúdiách kontrolovaných placebom a v jednej štúdii

s aktívnym komparátorom u 448 pacientov randomizovaných na užívanie Quinsairu 240 mg dvakrát denne.

Uskutočnili sa dve randomizované, dvojito zaslepené, jednocyklové klinické štúdie kontrolované placebom (štúdie 204 a 207) u pacientov s CF s chronickou infekciou baktériami P. aeruginosa. Do štúdie boli zahrnutí dospelí a dospievajúci (≥ 12 až < 18 rokov a s telesnou hmotnosťou ≥ 30 kg) pacienti, ktorí mali percento predpokladaného núteného expiračného objemu (Forced Expiratory Volume, FEV1) medzi 25 % a 85 %. Všetci pacienti tiež dostávali minimálne 3 cykly inhalačnej antipseudomonálnej liečby antibiotikami 12 mesiacov (štúdia 204) alebo 18 mesiacov (štúdia 207) pred vstupom do štúdie, ale nie 28 dní hneď pred vstupom do štúdie. Dodatočne k študovanému lieku ostali pacienti aj na štandardnej liečbe chronickej pľúcnej infekcie. Spolu 259 pacientov bolo randomizovaných na Quinsair 240 mg dvakrát denne po dobu 28 dní (≥ 18 rokov, n = 226;

12 až < 18 rokov, n = 33) a 147 pacientov bolo randomizovaných na placebo (≥ 18 rokov, n = 127;

12 až < 18 rokov, n = 20). Tieto dve placebom kontrolované štúdie ukázali, že 28 dní liečby Quinsairom 240 mg dvakrát denne malo za výsledok významné zlepšenie relatívnej zmeny od počiatočnej hodnoty percenta predpokladaného FEV1 v porovnaní s placebom (pozri tabuľku 1).

Tabuľka 1: Relatívna zmena predpokladaného percenta FEV1 od počiatočnej hodnoty do

28. dňa v placebom kontrolovaných štúdiách účinnosti a bezpečnosti s Quinsairom u pacientov s CF

 

 

Podporné štúdie

 

Percento

Štúdia 207 (ITT)

Štúdia 204 (ITT) a

 

Quinsair

 

Quinsair

predpokladaného FEV1

Placebo

Placebo

240 mg BID

240 mg BID

 

 

 

 

N = 110

N = 220

N = 37

N = 39

≥ 12 až < 18 rokov, n (%)

16 (14,5)

30 (13,6)

4 (10,8)

3 (7,7)

≥ 18 rokov, n (%)

94 (85,5)

190 (86,4)

33 (89,2)

36 (92,3)

Priemer počiatočnej

56,32 (15,906)

56,53 (15,748)

52,4 (13,42)

48,8 (15,15)

hodnoty (SD)

 

 

 

 

Relatívna zmena od

 

 

 

 

počiatočnej hodnoty do

1,24 (1,041)

3,66 (0,866)

-3,46 (2,828)

6,11 (2,929)

28. dňa

 

 

 

 

Priemer LS (SE)

 

 

 

 

Rozdiel medzi liečbami

2,42 [0,53, 4,31];

9,57 [3,39, 15,75];

v deň 28 [95% IS] b

P = 0,012 c

P = 0,0026 c

IS = interval spoľahlivosti, FEV1 = nútený expiračný objem (Forced Expiratory Volume) za 1 sekundu, ITT = intent to treat (všetci randomizovaní pacienti), P = hodnota P, SD = štandardná odchýlka (Standard Deviation), SE = štandardná chyba (Standard Error), ANCOVA = kovariančná analýza (Analysis of

Covariance)

a ANCOVA s hodnotami pre liečbu, región, vek (16 až 18 rokov, > 18 rokov) a počiatočnú hodnotu percenta predpokladaného FEV1 v kvartiloch. (Poznámka: V štúdii 204 bolo okrem toho 38 ďalších pacientov randomizovaných na používanie Quinsairu 120 mg jedenkrát denne (≥ 18 rokov, n = 35; ≥ 16 až < 18 rokov, n = 3) a 37 ďalších pacientov bolo randomizovaných na používanie Quinsairu 240 mg jedenkrát denne

(≥ 18 rokov, n = 34; ≥ 16 až < 18 rokov old, n = 3).)

bLS priemerný rozdiel pre Quinsair mínus placebo

cTestovanie použitím alfa 0,05

Štúdia 209 (hlavná fáza) bola randomizovaná, otvorená štúdia porovnateľnosti s paralelnými skupinami, kontrolovaná aktívnym liečivom, porovnávajúca Quinsair s inhalačným roztokom tobramycínu (Tobramycin Inhalation Solution, TIS) počas 3 cyklov liečby. Každý cyklus liečby zahŕňal 28 dní liečby Quinsairom 240 mg dvakrát denne alebo TIS 300 mg dvakrát denne, po čom nasledovalo 28 dní bez liečby inhalačnými antibiotikami. Do štúdie boli zahrnutí dospelí

a dospievajúci (≥ 12 až < 18 rokov a s telesnou hmotnosťou ≥ 30 kg) pacienti, ktorí mali percento predpokladaného FEV1 medzi 25 % a 85 %. Všetci pacienti tiež dostávali minimálne 3 cykly TIS 12 mesiacov pred vstupom do štúdie, ale nie 28 dní hneď pred vstupom do štúdie. Dodatočne

k študovanému lieku pacienti ostali na štandardnej liečbe chronickej pľúcnej infekcie. Celkovo 189 pacientov bolo randomizovaných na používanie Quinsairu 240 mg dvakrát denne (≥ 18 rokov, n = 170; ≥ 12 to < 18 rokov, n = 19) a 93 pacientov bolo randomizovaných na TIS (≥ 18 rokov,

n = 84; ≥ 12 až < 18 rokov, n = 9). Získané výsledky pre primárny koncový bod a kľúčové sekundárne koncové body sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Výsledky pre primárny koncový bod a kľúčové sekundárne koncové body v štúdii

účinnosti a bezpečnosti s Quinsairom kontrolovanej aktívnym liečivom u pacientov s CF

 

 

Pivotná štúdia – Štúdia 209 (hlavná fáza, ITT)

Parameter

 

TIS

Quinsair

 

 

300 mg BID

240 mg BID

Rozdiel medzi liečbami a

 

 

 

 

N = 93

N = 189

 

≥ 12 až < 18 rokov, n (%)

9 (9,7)

19 (10,1)*

 

≥ 18 rokov, n (%)

 

84 (90,3)

170 (89,9)

 

Percento predpokladaného FEV1

 

 

 

Priemer počiatočnej hodnoty

53,20 (15,70)

54,78 (17,022)

 

(SD)

 

 

 

 

Primárny koncový bod:

 

 

 

Relatívna zmena FEV1

od

N = 93

N = 189

Priemer LS [95% IS]:

počiatočnej hodnoty do 28. dňa

0,38 (1,262) b

2,24 (1,019) b

1,86 [-0,66; 4,39] c

cyklu 1

 

 

 

 

 

Sekundárne koncové body:

 

 

 

Relatívna zmena FEV1

od

N = 84

N = 170

Priemer LS [95% IS]:

počiatočnej hodnoty do 28. dňa

-0,62 (1,352) b

2,35 (1,025) b

2,96 [-0,03; 5,95]

cyklu 2

 

 

 

 

 

Relatívna zmena FEV1

od

N = 83

N = 166

Priemer LS [95% IS]:

počiatočnej hodnoty do 28. dňa

-0,09 (1,385) b

1,98 (1,049) b

2,07 [-1,01; 5,15]

cyklu 3

 

 

 

 

 

Oblasť dýchania v dotazníku

 

 

 

cystickej fibrózy - revidovanom

 

 

Priemer LS [95% IS]:

(Cystic Fibrosis Questionnaire -

N = 91

N = 186

Revised, CFQ-R)

3,19 [0,05, 6,32]

-1,31 (1,576) b

1.88 (1.278) b

Zmena od

P = 0,046 e

 

 

počiatočnej hodnoty do 28. dňa

 

 

 

cyklu 1

 

 

 

Medián času do podania

N = 93

N = 189

Pomer rizík [95% IS] d:

0,73 [0,53; 1,01]

antipseudomonálneho antibiotika

110 dní

141 dní

P = 0,040 e

 

 

 

Medián času do pľúcnej

N = 93

N = 189

Pomer rizík [95% IS] d:

0,78 [0,57; 1,07]

exacerbácie

90,5 dní

131 dní

P = 0,154 e

 

 

 

IS = interval spoľahlivosti, FEV1 = nútený expiračný objem (Forced Expiratory Volume) za 1 sekundu, ITT = intent to treat (všetci randomizovaní pacienti), P = hodnota P, SD = štandardná odchýlka, SE = štandardná chyba, TIS = inhalačný roztok tobramycínu.

* Poznámka: Jeden dospievajúci pacient randomizovaný na používanie Quinsairu 240 mg dvakrát denne nedostal skúmaný liek.

a Rozdiel v liečbe Quinsairom mínus TIS, alebo pomer rizík pre Quinsair/TIS. b Priemer LS (SE)

c Porovnateľnosť bola testovaná použitím predurčenej, pevnej hranice porovnateľnosti 4% v 28. dni cyklu 1. d Odhady boli získané z modelu regresie rizík podľa Coxa.

e Hodnota P určená použitím log-rank testu.

Pacienti, ktorí dokončili štúdiu 209 (hlavnú fázu), mohli pokračovať vo voliteľnej rozšírenej fáze ďalšie 3 cykly (t.j. 28 dní liečby Quinsairom 240 mg dvakrát denne, po ktorých nasledovalo 28 dní bez liečby). Celkovo 88 pacientov dostalo aspoň 1 dávku Quinsairu v štúdii 209 (rozšírená fáza), v hlavnej fáze dostávalo 32 z týchto pacientov TIS a 56 dostávalo Quinsair. Počas rozšírenej fázy bola priemerná zmena LS percenta predpokladaného FEV1 v rozsahu 4,83 % až 1,46 % vo všetkých

3 dodatočných cykloch liečby. Pre podskupinu pacientov, ktorí dostávali TIS počas hlavnej fázy a prešli na liečbu Quinsairom v rozšírenej fáze, bolo zlepšenie percenta predpokladaného FEV1

výraznejšie pre Quinsair v porovnaní s TIS (priemerná zmena LS percenta predpokladaného FEV1 pre TIS bola v rozsahu 0,97 % až 3,60 % v cykloch 1 až 3 a medzi 4,00 % až 6,91 % v cykloch 4 až 6

s Quinsairom). Pre podskupinu pacientov, ktorí dostávali Quinsair počas hlavnej a rozšírenej fázy (t.j. v cykloch 1 až 6), bola priemerná zmena LS percenta predpokladaného FEV1 v rozsahu medzi 3,6 % až 4,6 %, okrem v cykle 6, kedy bola táto hodnota blízko k počiatočnej hodnote (-0,15 %). Podiel pacientov, ktorí dostávali Quinsair počas hlavnej a rozšírenej fázy štúdie 209 (s najvyššou hodnotou MIC izolátov P. aeruginosa pre levofloxacín presahujúcou 1 µg/ml), bol podobný na konci liečby počas cyklov 1 až 3 v hlavnej fáze (76,6 % až 83,3 %) a na konci liečby počas cyklov 4 až 6

v rozšírenej fáze (77,8 % až 87,5 %).

Pediatrická populácia

V štúdiách 204, 207 a 209 bola relatívna zmena percenta predpokladaného FEV1 od začiatku po koniec liečby v cykle 1 v podobnom rozmedzí u dospievajúcich s CF (≥ 12 až < 18 rokov a s telesnou hmotnosťou ≥ 30 kg) dostávajúcich Quinsair 240 mg dvakrát denne ako u dospelých. Účinnosť sa nevyhodnocovala u 14 detí s CF (vo veku ≥ 6 až < 12 rokov) a 13 dospievajúcich s CF

(≥ 12 až < 17 rokov) ktorí sa zúčastnili na štúdii 206.

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Quinsairom v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie u pacientov s cystickou fibrózou s pľúcnou infekciou/kolonizáciou baktériami P. aeruginosa (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) levofloxacínu po inhalačnom podaní nastala približne

0,5-1 hodinu po dávke.

Viacnásobné inhalačné podanie dávky Quinsairu 240 mg dvakrát denne viedlo k približne 50 % nižšej systémovej expozícii levofloxacínu v porovnaní s hodnotami pozorovanými po systémovom podaní porovnateľných dávok (pozri tabuľku 3). Existuje však určitá variabilita v pozorovaných systémových expozíciách, čo znamená, že sérové hladiny levofloxacínu po inhalačnom podaní Quinsairu môžu byť niekedy v rozsahu hladín pozorovaných po systémovom podaní porovnateľných dávok.

Tabuľka 3: Porovnanie priemerných (SD) farmakokinetických parametrov viacnásobnej dávky levofloxacínu po inhalačnom podaní Quinsairu pacientom s CF a po perorálnom a intravenóznom podaní levofloxacínu zdravým dospelým dobrovoľníkom

Farmakokinetický

Quinsair

Systémový levofloxacín

 

 

 

 

 

parameter

240 mg inhalačne

500 mg perorálne

500 mg IV

 

BID

QD*

QD*

Cmax (μg/ml)

2,4

(1,0)

5,7 (1,4)

6,4

(0,8)

AUC(0-24) (µg•h/ml)

20,9

(12,5)

47,5 (6,7)

54,6

(11,1)

IV = intravenózne, QD = quaque die (jedenkrát denne), BID = bis in die (dvakrát denne)

* Predpokladaná hodnota z populačnej farmakokinetickej analýzy u pacientov s CF ** Dospelí muži 18-53 rokov

Po podaní dávky Quinsairu 240 mg dvakrát denne pacientom s CF boli pozorované vysoké koncentrácie levofloxacínu v spúte. Priemerné koncentrácie v spúte po podaní dávky boli približne 500-1 900 µg/ml a približne 400-1 700 násobne vyššie, ako koncentrácie pozorované v sére.

Distribúcia

Približne 30 až 40 % levofloxacínu sa viaže na sérové proteíny. Priemerný zjavný objem distribúcie levofloxacínu v sére je približne 250 l po inhalačnom podaní Quinsairu 240 mg dvakrát denne.

Biotransformácia

Levofloxacín sa metabolizuje vo veľmi nízkej miere, s metabolitmi dezmetyl-levofloxacín

a levofloxacín N-oxid. Tieto metabolity tvoria < 5 % dávky po systémovom podaní a vylučujú sa v moči. Levofloxacín je stereochemicky stabilný a nepodlieha chirálnej inverzii.

Eliminácia

Levofloxacín sa po inhalačnom podaní Quinsairu systémovo absorbuje a eliminuje sa podobne ako levofloxacín podávaný systémovo. Po perorálnom a intravenóznom podaní sa levofloxacín eliminuje z plazmy pomerne pomaly (t1/2: 6 až 8 hodín). Polčas levofloxacínu po inhalačnom podaní Quinsairu je približne 5 až 7 hodín. Eliminácia prebieha primárne renálnou cestou (> 85 % dávky po perorálnom alebo intravenóznom podaní). Priemerný zjavný celkový telový klírens levofloxacínu po systémovom podaní jednorazovej 500 mg dávky bol 175 +/- 29, ml/min. Zjavný klírens (CL/F) levofloxacínu po inhalačnom podaní Quinsairu 240 mg dvakrát denne je 31,8 +/- 22,4 l/hodina.

Linearita

Po systémovom podaní podlieha levofloxacín lineárnej farmakokinetike v rozsahu 50 to 1 000 mg

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Účinky poruchy funkcie obličiek na farmakokinetické vlastnosti levofloxacín podávanom inhalačne sa neštudovali. V klinických štúdiách sa však nepoužívali žiadne úpravy dávky Quinsairu, čo dovoľovalo zahrnutie pacientov s miernym až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu ≥ 20 ml/min použitím vzorca podľa Cockcroft-Gaulta pre dospelých pacientov

a ≥ 20 ml/min/1,73 m2 použitím vzorca podľa Bedsidea Schwartza pre pacientov < 18 rokov). Štúdie, v ktorých sa používalo systémové podávanie levofloxacínu ukázali, že porucha funkcie obličiek ovplyvňuje farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu; so zníženou funkciou obličiek (odhadovaný klírens kreatinínu < 50 ml/min) sa znižujú renálna eliminácia a klírens, a zvyšuje sa polčas eliminácie.

Dávky Quinsairu sa preto nemusia upravovať u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením obličiek. Quinsair sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ˂ 20 ml/min, pozri časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Neuskutočnili sa farmakokinetické štúdie s Quinsairom u pacientov s poruchou funkcie pečene. Kvôli obmedzenému rozsahu metabolizmu levofloxacínu v pečeni sa neočakáva, aby porucha funkcie pečene ovplyvnila farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Quinsairu u detí vo veku < 18 rokov nebola doteraz stanovená (pozri časť 4.2).

Farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu po inhalačnom podaní Quinsairu 240 mg dvakrát denne boli skúmané u pediatrických pacientov s CF vo veku 12 rokov a starších s telesnou

hmotnosťou ≥ 30 kg. Populačným farmakokinetickým modelom založeným na nízkom počte vzoriek sa stanovilo, že sérové koncentrácie levofloxacínu boli po 28 dňoch liečby porovnateľné medzi pediatrickými pacientmi a dospelými pacientmi. V štúdii 207 boli u dospelých pacientov pozorované vyššie koncentrácie v spúte v porovnaní s pediatrickými pacientmi; v štúdii 209 boli pozorované podobné koncentrácie v spúte u dospelých a pediatrických pacientov.

V štúdii 206 boli dodatočne vyhodnotené farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu podávaného inhalačne, jedenkrát denne, v dávkach zakladajúcich sa na telesnej hmotnosti, po dobu 14 dní pediatrickým pacientom s CF (≥ 6 až < 12 rokov, n = 14 a ≥ 12 až < 17 rokov, n = 13). Pacienti s telesnou hmotnosťou 22 až 30 kg dostávali 180 mg levofloxacínu/deň a pacienti s telesnou

hmotnosťou ˃ 30 kg dostávali 240 mg levofloxacínu/deň. Schéma dávkovania zakladajúceho sa na telesnej hmotnosti viedla ku konzistentnej farmakokinetickej expozícii v sére a v spúte v celom rozmedzí vekových skupín (7 až 16 rokov) a telesných hmotností (22 až 61 kg) pozorovaných v štúdii. Sérové farmakokinetické expozície boli podobné u detí dostávajúcich dávky zakladajúce sa na ich telesnej hmotnosti a u dospelých, dostávajúcich Quinsair 240 mg jedenkrát denne. Farmakokinetické expozície v spúte u detí vo veku 7 až 16 rokov mali hodnotu približne jednej tretiny expozície

u dospelých.

Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu podávaného inhalačne sa u starších pacientov neskúmali. Po systémovom podaní sa nevyskytli žiadne významné rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach levofloxacínu medzi mladými a staršími pacientmi okrem tých, ktoré sa spájali so znížením klírensu kreatinínu súvisiacim s vekom.

Pohlavie

Výsledky populačnej farmakokinetickej analýzy neukázali žiadne rozdiely v systémovej expozícii levofloxacínu po podaní Quinsairu spôsobené príslušnosťou k určitému pohlaviu.

Etnikum

Účinky etnickej príslušnosti na farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu podaného inhalačne sa neskúmali. Po systémovom podaní bol účinok etnickej príslušnosti na farmakokinetické vlastnosti levofloxacínu skúmaný kovariančnou analýzou prevedenou na údajoch od 72 jedincov: 48 belochov

a 24 jedincov s inou etnickou príslušnosťou. Zjavný celkový telový klírens a zjavný distribučný objem neboli ovplyvnené etnickou príslušnosťou týchto jedincov.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovom podaní, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Bolo preukázané, že fluorochinolóny spôsobujú artropatiu zaťažovaných kĺbov nedospelých zvierat. Ako spoločnú vlastnosť s inými fluorochinolónmi, levofloxacín vykazoval účinky na chrupavky (pľuzgiere a erózie) u potkanov a psov. Tieto nálezy boli výraznejšie u mladých zvierat.

Levofloxacín nespôsoboval genetické mutácie v bunkách baktérií ani cicavcov, avšak in vitro spôsoboval chromozómové aberácie v pľúcnych bunkách čínskych škrečkov. Tieto účinky možno pripísať inhibícii topoizomerázy II. In vivo testy (mikrojadrá, výmena sesterských chromatíd, neplánovaná syntéza DNA, testy dominantnej smrteľnej mutácie) nepreukázali žiadny genotoxický potenciál. Štúdie s myšami ukázali, že levofloxacín má fototoxickú aktivitu len vo veľmi vysokých dávkach. Levofloxacín nepreukázal žiadny genotoxický potenciál v teste fotomutagenity. Levofloxacín znižoval rozvoj tumorov v štúdii fotokarcinogenity.

Levofloxacín nespôsoboval žiadne poruchy fertility alebo reprodukčného výkonu u potkanov a jeho jediný účinok na plody bolo oneskorené dozrievanie v dôsledku materskej toxicity.

Predklinické štúdie prevádzané s levofloxacínom použitím inhalačnej cesty neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti (respiračné), toxicity po jednorazovom podaní a toxicity po opakovanom podávaní.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Hexahydrát chloridu horečnatého

Voda na injekcie

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Ampulka

3 ml, ampulka z polyetylénu s nízkou hustotou.

Vrecko

Uzavreté laminované fóliové vrecko obsahujúce 4 ampulky.

Vnútorná škatuľa

56 (14 vreciek po 4 ampulky) ampuliek.

Vonkajšia škatuľa

Quinsair sa dodáva ako 28-dňové balenie. To pozostáva z vnútornej škatule obsahujúcej 56 ampuliek a písomnú informáciu pre používateľa. Vonkajšia škatuľa tiež obsahuje rozprašovaciu súpravu Zirela zabalenú vo vlastnej škatuli s návodom na použitie od výrobcu.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Len na jednorazové použitie. Po otvorení ampulky sa má jej obsah použiť okamžite. Všetok nepoužitý liek sa musí zlikvidovať.

Quinsair sa podáva inhalačne po dobu 5 minút použitím špeciálnej rozprašovacej súpravy Zirela a aerosólovej hlavice Zirela pripojenej ku kontrolnej jednotke eBase Controller alebo eFlow rapid

(pozri časť 4.2). Quinsair sa nemá používať s akýmkoľvek iným typom súpravy alebo aerosólovej hlavice.

Základné inštrukcie na použitie sú uvedené nižšie. Podrobnejšie inštrukcie sú dostupné v písomnej informácii pre používateľa a v návode na použitie pomôcky od výrobcu.

Vytlačte celý obsah jednej ampulky do nádržky na liek rozprašovacej súpravy Zirela. Zatvorte nádržku na liek nastavením ušiek viečka lieku k drážkam nádržky. Zatlačte smerom dole a otočte viečko

v smere hodinových ručičiek, kým je to možné. Usaďte pacienta do uvoľnenej, vzpriamenej polohy. Držte súpravu vo vodorovnej polohe, stlačte a držte niekoľko sekúnd tlačidlo on/off (zapnúť/vypnúť) na kontrolnom zariadení. Kontrolka zapípne jedenkrát a svetlo ukazujúce stav zasvieti na zelenú. Po niekoľkých sekundách začne aerosólová hmla prúdiť do aerosólovej komory rozprašovacej súpravy Zirela. Držte súpravu vo vodorovnej polohe a umiestnite náustok do pacientových úst, pričom zaistite, aby sa pery uzavreli okolo náustku. Požiadajte pacienta aby sa nadychoval a vydychoval cez náustok až do ukončenia liečby. Keď sa liečba dokončí, kontrolka zapípa dvakrát. Odpojte kontrolné zariadenie a rozoberte rozprašovaciu súpravu Zirela na vyčistenie a dezinfekciu.

Do rozprašovacej súpravy Zirela nedávajte žiadne iné lieky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/14/973/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 26/03/2015

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis