Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Označenie obalu - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuinsair
Kód ATC klasifikácieJ01MA12
Látkalevofloxacin
VýrobcaHorizon Pharma Europe BV

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA VNÚTORNÚ ŠKATUĽU S 56 (14 VRECIEK PO 4 AMPULKY) AMPULKAMI PLUS JEDNA ROZPRAŠOVACIA SÚPRAVA ZIRELA”

1.NÁZOV LIEKU

Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač

levofloxacín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku pre rozprašovač obsahuje hemihydrát levofloxacínu zodpovedajúci 100 mg levofloxacínu. Jedna ampulka obsahuje 240 mg levofloxacínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Hexahydrát chloridu horečnatého a voda na injekcie.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač

56 (14 vreciek po 4 ampulky) ampuliek

Toto balenie tiež obsahuje jednu rozprašovaciu súpravu Zirela.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie. Po otvorení okamžite použite.

Inhalačné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/973/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Quinsair

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VNÚTORNÁ ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 56 (14 VRECIEK PO 4 AMPULKY) AMPULIEK

1. NÁZOV LIEKU

Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač

levofloxacín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku pre rozprašovač obsahuje hemihydrát levofloxacínu zodpovedajúci 100 mg levofloxacínu. Jedna ampulka obsahuje 240 mg levofloxacínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Hexahydrát chloridu horečnatého a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač

56 (14 vreciek po 4 ampulky) ampuliek

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie. Po otvorení okamžite použite.

Inhalačné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/973/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Quinsair

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

LAMINOVANÉ FÓLIOVÉ VRECKO OBSAHUJÚCE 4 AMPULKY

1. NÁZOV LIEKU

Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač

levofloxacín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku pre rozprašovač obsahuje hemihydrát levofloxacínu zodpovedajúci 100 mg levofloxacínu. Jedna ampulka obsahuje 240 mg levofloxacínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Hexahydrát chloridu horečnatého a voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač

4 ampulky

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie. Po otvorení okamžite použite.

Inhalačné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/973/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

AMPULKA Z POLYETYLÉNU S NÍZKOU HUSTOTOU

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač

levofloxacín

Inhalačné použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2,4 ml

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis