Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Písomná informácia pre používateľa - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuinsair
Kód ATC klasifikácieJ01MA12
Látkalevofloxacin
VýrobcaHorizon Pharma Europe BV

Písomná informácia pre používateľa

Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač

Levofloxacín

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Quinsair a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Quinsair

3.Ako používať Quinsair

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Quinsair

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Quinsair a na čo sa používa

Quinsair obsahuje antibiotikum nazývané levofloxacín. To patrí do skupiny antibiotík nazývaných fluorochinolóny.

Quinsair sa používa na liečbu pľúcnych infekcií spôsobených baktériami Pseudomonas aeruginosa u dospelých s cystickou fibrózou. Ak sa infekcia príslušne nelieči, pokračuje v poškodzovaní pľúc a spôsobuje ďalšie problémy s dýchaním.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Quinsair

Nepoužívajte Quinsair:

-ak ste alergický na levofloxacín, na akékoľvek chinolónové antibiotikum, ako je moxifloxacín, ciprofloxacín alebo ofloxacín, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-ak máte alebo ste niekedy mali problémy so šľachami (zápal šliach alebo pretrhnutie šľachy) počas liečby iným chinolónovým antibiotikom,

-ak trpíte epilepsiou,

-ak ste tehotná alebo dojčíte.

Upozornenia a opatrenia

Pred použitím Quinsairu povedzte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste mali niektorý z nasledujúcich problémov:

-Problémy s obličkami.

-Ťažkú alergickú reakciu. Príznaky sú uvedené v časti 4.

-Ťažké kožné reakcie

Ak sa liečite Quinsairom, môžu sa u vás vyskytnúť ťažké kožné reakcie ako sú pľuzgiere alebo lézie. Ak po použití Quinsairu zaznamenáte akékoľvek kožné reakcie, oznámte to svojmu lekárovi.

-Problémy s pečeňou. Príznaky sú uvedené v časti 4,

-Abnormality srdcového rytmu

Quinsair môže spôsobiť zmeny srdcového rytmu, najmä ak užívate akékoľvek lieky na liečbu problémov so srdcom alebo na nízke hladiny draslíka alebo horčíka v krvi. Tento účinok je pravdepodobnejší u žien, ktoré užívajú tento druh liekov. Ak počas používania Quinsairu zaznamenáte palpitácie alebo nepravidelný tlkot srdca, okamžite to oznámte vášmu lekárovi.

-Epileptické záchvaty a kŕče

Chinolónové antibiotiká, vrátane Quinsairu, môžu spôsobiť epileptické záchvaty alebo kŕče

(záchvaty). Ak k tomu dôjde, prerušte používanie Quinsairu a okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom.

-Depresiu alebo mentálne zdravotné problémy

-Poškodenie nervov

Quinsair môže spôsobiť periférnu neuropatiu (poškodenie nervov). Ak zaznamenáte bolesť, pálivý pocit, brnenie, stŕpnutie alebo slabosť v končatinách, prerušte používanie Quinsairu a okamžite to oznámte vášmu lekárovi.

-Ochorenie spôsobujúce slabosť svalov a únavu nazývané myasténia gravis.

-Zápal šliach spôsobujúci bolesť, stuhnutosť a/alebo opuch kĺbov (tendonitída).

-Problémy s dýchaním, ktoré môžu byť v rozsahu od miernych až po ťažké (bronchospasmus).

-Vykašliavanie krvi alebo hlien z dýchacích ciest zafarbený krvou.

-Nedostatok glukózo-6-fosfát dehydrogenázy

Chinolónové antibiotiká ako je Quinsair môžu spôsobiť u pacientov s nedostatkom glukózo-6- fosfát dehydrogenázy (vzácne dedičné ochorenie) náchylnosť na krvné komplikácie vedúce

k náhlemu zvýšeniu telesnej teploty, zožltnutiu kože a slizníc, tmavo sfarbenej moči, bledosti, únave, ťažkému, rýchlemu dýchaniu a slabému, rýchlemu pulzu. Ak máte ohľadne toho akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

-Cukrovka

Chinolónové antibiotiká vrátane Quinsairu môžu spôsobiť príliš vysoké alebo príliš nízke hladiny cukru v krvi. Ak ste diabetik, pozorne sledujte hladiny cukru vo vašej krvi.

-Hnačka

Počas alebo po použití Quinsairu sa u vás môže vyvinúť hnačka. Ak sa hnačka stane závažnou alebo dlhotrvajúcou, alebo ak zaznamenáte krv v stolici, okamžite prerušte používanie Quinsairu a oznámte to svojmu lekárovi. Neužívajte žiadne lieky na liečbu hnačky bez predošlej konzultácie s vašim lekárom.

-Rezistencia voči antibiotikám

Baktérie sa môžu časom stať rezistentnými voči liečbe antibiotikami. To znamená, že Quinsair sa nemá používať na prevenciu pľúcnych infekcií. Má sa používať len na liečbu pľúcnych infekcií spôsobených baktériami Pseudomonas aeruginosa. Ak máte ohľadne toho akékoľvek pochybnosti alebo otázky, obráťte sa na svojho lekára.

-Superinfekcie

Dlhodobá liečba antibiotikami môže niekedy znamenať, že dostanete inú infekciu spôsobenú inými baktériami, na ktoré antibiotikum nemá žiadny účinok (superinfekcia). Ak máte ohľadne toho a používania Quinsairu akékoľvek pochybnosti alebo otázky, obráťte sa na svojho lekára.

-Problémy so zrakom

Ak počas používania Quinsairu zaznamenáte akékoľvek zmeny vo vašom videní alebo akékoľvek iné problémy s vašimi očami, okamžite sa spojte s očným lekárom.

-Fotosenzitivita

Quinsair môže spôsobiť vyššiu citlivosť vašej kože na slnečné žiarenie. Počas používania Quinsairu a 48 hodín po ukončení liečby sa vyhnite dlhšiemu vystavovaniu sa slnečnému žiareniu alebo silnému slnečnému žiareniu a nepoužívajte solárium alebo iné UV lampy.

-Falošné výsledky testov

Výsledky niektorých testov (napr. na určenie tuberkulózy alebo na testovanie silných liekov proti bolesti) môžu byť počas liečby Quinsairom nesprávne.

Deti a dospievajúci

Quinsair sa nemá podávať deťom ani dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pretože neexistuje dostatok informácií o používaní lieku v tejto vekovej skupine.

Iné lieky a Quinsair

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tieto lieky môžu narušiť účinky Quinsairu.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

-Antagonisti vitamínu K ako je warfarín (používaný na prevenciu krvných zrazenín). Užívanie týchto liekov s Quinsairom môže viesť k zvýšenému krvácaniu. Váš lekár u vás môže prevádzať pravidelné krvné testy na kontrolu zrážanlivosti krvi.

-Teofylín (používaný na liečbu problémov s dýchaním) alebo nesteroidové antiflogistiká (NSAID) ako je fenbufén, kyselina acetylsalicylová (látka prítomná v mnohých liekoch používaných na zmiernenie bolesti a zníženie horúčky, ako aj na prevenciu krvných zrazenín) alebo ibuprofén. Používanie Quinsairu súčasne s týmito liekmi môže zvýšiť riziko záchvatu

(epileptického záchvatu).

-Lieky ako je probenecid (na prevenciu dny) alebo cimetidín (na liečbu vredov). Používanie Quinsairu súčasne s týmito liekmi môže ovplyvniť spracovávanie liekov obličkami, čo je dôležité, najmä ak trpíte problémami s obličkami.

-Cyklosporín (používaný po transplantácii orgánov) alebo lieky ktoré ovplyvňujú tlkot srdca (ako sú antiarytmiká, tricyklické antidepresíva, makrolidové antibiotiká alebo antipsychotiká).

Quinsair môže ovplyvniť účinok týchto liekov. Váš lekár vám vysvetlí podrobnosti.

Tehotenstvo a dojčenie

Quinsair sa nesmie používať počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Quinsair môže spôsobiť závraty, únavu alebo slabosť, alebo problémy s vašim videním. Ak k tomu dôjde, neveďte vozidlá ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.

3.Ako používať Quinsair

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Koľko lieku mám použiť?

Inhalujte obsah jednej ampulky (240 mg) dvakrát denne použitím systému rozprašovača Zirela. Inhalácia lieku použitím rozprašovača trvá približne 5 minút.

Kedy mám liek používať?

Inhalovanie Quinsairu v rovnakom čase každý deň vám pomôže zapamätať si čas, kedy máte užiť liek.

Inhalujte liek nasledovným spôsobom:

-1 ampulku ráno pomocou rozprašovača Zirela

-1 ampulku večer pomocou rozprašovača Zirela Najvhodnejší je odstup 12 hodín medzi dávkami.

Ako dlho mám liek používať?

Používajte Quinsair každý deň po dobu 28 dní, potom nasleduje 28-dňová prestávka, počas ktorej Quinsair neinhalujte. Potom začnite ďalší cyklus liečby.

Je dôležité, aby ste dodržiavali používanie lieku dvakrát denne počas 28 dní vašej liečby a aby ste dodržali 28-dňový cyklus liečby a 28-dňový cyklus bez liečby tak dlho, ako vám to odporučí váš lekár.

Opakovanie cyklu

S Quinsairom

Používajte liek dvakrát denne po dobu 28 dní

BEZ Quinsairu

Nepoužívajte liek počas nasledujúcich 28 dní.

Aké lieky vám váš lekár môže predpísať, ak počas používania Quinsairu zaznamenáte ťažkosti s dýchaním?

Ak sa u vás po použití Quinsairu vyskytnú ťažkosti s dýchaním, váš lekár vám môže predpísať inhalátor obsahujúci bronchodilatačný liek (napr. salbutamol). Inhalujte tento liek aspoň 15 minút alebo až 4 hodiny pred vašou ďalšou dávkou Quinsairu.

Čo ak používam niekoľko iných inhalátorov a iných terapií na cystickú fibrózu?

Ak používate niekoľko iných inhalačných terapií a iné terapie na cystickú fibrózu, odporúča sa, aby ste používali vaše lieky v nasledujúcom poradí:

1.bronchodilatátory,

2.dornáza alfa,

3.metódy na vyčistenie dýchacích ciest,

4.Quinsair,

5.inhalačné steroidy.

Ako ho použiť

Quinsair sa má používať inhalačne použitím rozprašovacej súpravy Zirela (spolu s aerosólovou hlavicou Zirela). Súprava sa má pripojiť ku kontrolnej jednotke eBase Controller alebo eFlow rapid.

Dôležité informácie, o ktorých by ste mali vedieť predtým, ako začnete.

-Každá ampulka je len na jednorazové použitie. Po otvorení ampulky sa má jej obsah použiť okamžite.

-Nepoužite Quinsair v prípade, že si všimnete poškodenie uzatvoreného vrecka alebo ampulky.

-Nepoužite Quinsair ak si všimnete, že je zakalený alebo že sa v ňom nachádzajú častice.

-Quinsair nemiešajte so žiadnymi inými liekmi v rozprašovacej súprave Zirela.

-Do rozprašovacej súpravy Zirela nedávajte žiadne iné lieky okrem Quinsairu.

-Nepokúšajte sa inhalovať Quinsair žiadnym iným typom rozprašovacej súpravy.

-Predtým, než začnete liečbu, skontrolujte, či systém rozprašovača Zirela správne funguje.

-Tekutinu v ampulke nepožívajte.

Pozorne si prečítajte návod na použitie od výrobcu dodaný spolu s rozprašovacou súpravou Zirela.

Ako si pripravím systém rozprašovača na inhalovanie lieku?

Odložte si návod na použitie na bezpečné miesto, pretože sú v ňom uvedené všetky podrobnosti o zostavení pomôcky.

1)Zaistite, aby bola rozprašovacia súprava Zirela na vodorovnom, pevnom povrchu.

2)Vytlačte celý obsah jednej ampulky do nádržky na liek rozprašovacej súpravy Zirela (obrázok 1). Uistite sa, že ste vyprázdnili celý obsah ampulky, v prípade potreby jemným poklepaním ampulky o stenu nádržky.

Nádržka na liek

Obrázok 1

3)Zatvorte nádržku na liek nastavením západiek viečka lieku na drážky nádržky (a). Zatlačte smerom dole a otočte viečko v smere hodinových ručičiek, pokiaľ je to možné (b, obrázok 2).

Západka

Drážka

Obrázok 2

Ako použijem systém rozprašovača Zirela?

1)Pri začatí liečby sa usaďte do uvoľnenej, vzpriamenej polohy.

2)Držte súpravu vo vodorovnej polohe, stlačte a držte niekoľko sekúnd tlačidlo on/off (zapnúť/vypnúť) na ovládacom zariadení. Budete počuť jedno pípnutie a svetlo ukazujúce stav zasvieti na zelenú.

3)Po niekoľkých sekundách začne aerosólová hmla prúdiť do aerosólovej komory rozprašovacej súpravy Zirela. Ak aerosólová hmla nezačne prúdiť, na pomoc prosím pozrite návod na použitie rozprašovača Zirela od výrobcu.

4)Držte súpravu vo vodorovnej polohe a umiestnite náustok do vašich úst, pričom uzavriete pery okolo neho (obrázok 3).

Obrázok 3

5)Dýchajte normálne (vdychujte a vydychujte) cez náustok. Skúste nedýchať nosom. Pokračujte pohodlne v nadychovaní a vydychovaní, kým sa liečba neukončí. Inhalácia lieku pomocou rozprašovača trvá približne 5 minút.

6)Po dodaní všetkého lieku budete počuť dve pípnutia, čo znamená, že liečba je ukončená.

7)Po ukončení otvorte viečko liekovej nádržky a uistite sa, že všetok liek bol spotrebovaný. Po ukončení liečby môže na spodku nádržky zostať pár kvapiek lieku. To je v poriadku. Ak tam však zostalo viac ako pár kvapiek, vráťte viečko liekovej nádržky a začnite liečbu odznova.

8)Po ukončení liečby odpojte kontrolné zariadenie a rozoberte rozprašovaciu súpravu Zirela na vyčistenie a dezinfekciu. Návod na použitie od výrobcu vám poskytne úplné informácie

o čistení a dezinfekcii.

Čo ak musím prerušiť liečbu pred jej ukončením?

Ak musíte z akéhokoľvek dôvodu prerušiť liečbu pred jej ukončením, stlačte a držte jednu sekundu tlačidlo on/off. Po úplnom vypnutí a keď ste pripravený znovu začať liečbu, znovu stlačte a jednu sekundu držte tlačidlo on/off. Liečba sa znovu začne. Musíte vdychovať a vydychovať cez náustok ako predtým.

Ako a kedy mám vymeniť rozprašovaciu súpravu Zirela?

Jedna súprava rozprašovača sa má používať na jeden cyklus 28-dňovej liečby. Pre informácie o čistení a uskladňovaní pomôcky pozrite návod na použitie od výrobcu.

Ak použijete viac Quinsairu, ako máte

Ak ste použili viac Quinsairu ako ste mali, oznámte to svojmu lekárovi čo najskôr, ako je to možné. Ak požijete obsah ampulky, nerobte si starosti, informujte o tom však svojho lekára čo najskôr, ako je to možné.

Ak zabudnete použiť Quinsair

Ak zabudnete na dávku, použite ju ihneď, ako si na to spomeniete, pod podmienkou, že pred inhaláciou nasledujúcej dávky zostáva interval aspoň 8 hodín. Ak je však skoro čas na vašu ďalšiu dávku, zabudnutú dávku vynechajte.

Neinhalujte množstvá vyššie ako jedna ampulka na nahradenie vynechanej dávky.

Ak prestanete používať Quinsair

Neprestávajte používať Quinsair bez predošlej konzultácie s vaším lekárom, pretože sa vaša pľúcna infekcia môže zhoršiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.

Vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc okamžite, ak po inhalácii Quinsairu zaznamenáte ťažkú alergickú reakciu. Príznaky zahŕňajú:

-celkové svrbenie a pocit horúčavy - najmä na pokožke hlavy, v ústach, hrdle, na rukách a na spodnej strane chodidiel,

-ťažké sipenie alebo hlasné alebo namáhavé dýchanie,

-závažná žihľavka,

-opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka,

-bledá alebo sivastá farba pokožky,

-rýchly tlkot srdca,

-slabosť alebo omdlievanie.

Okamžite prerušte používanie Quinsairu a informujte svojho lekára:

-ak zaznamenáte bolesť, stuhnutosť a/alebo opuch kĺbov,

-ak sa u vás vyvinú problémy s pečeňou, príznaky zahŕňajú:

-stratu chuti do jedla,

-zožltnutie pokožky a očí (žltačka),

-tmavo sfarbený moč,

-svrbenie,

-citlivosť (bolesť) v oblasti žalúdka (brucha).

Iné vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Veľmi časté: môžu sa vyskytnúť u viac než 1 z 10 osôb

-kašeľ,

-neobvyklý pocit chuti,

-únava, slabosť a znížená schopnosť námahy,

-strata chuti do jedla a strata telesnej hmotnosti,

-dýchavičnosť,

-zmeny v množstve a hrúbke slizu/hlienov,

-vykašliavanie krvi,

-znížené množstvo vzduchu, ktorý môže byť vydýchnutý za 1 sekundu (znížený test FEV1).

Časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 osôb

-plesňové infekcie v okolí pošvy,

-nespavosť alebo problémy zo spaním,

-bolesť hlavy,

-závrat,

-zvonenie alebo zvuk v ušiach (tinitus),

-zmena hlasu,

-pocit na vracanie a vracanie,

-bolesť brucha,

-hnačka,

-zápcha,

-vyrážka,

-bolesť kĺbov alebo svalov,

-horúčka,

-neobvyklé výsledky krvných testov (zvýšené hladiny niektorých pečeňových enzýmov alebo bilirubínu v krvi a znížené hodnoty testu funkcie obličiek)

-znížené hodnoty testu pľúcnej funkcie,

-zvýšené alebo znížené hladiny cukru (glukózy) v krvi,

-neobvyklé zvuky pri dýchaní.

Menej časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 osôb

-plesňové infekcie v ústach,

-nízky počet červených krviniek v krvi (anémia) alebo buniek v krvi podporujúcich jej zrážanie

(krvných doštičiek),

-nízky alebo vysoký počet bielych krviniek v krvi,

-pocit úzkosti, nepokoj alebo vzrušenie a/alebo depresia,

-znížené čuchové vnímanie,

-pocit ospalosti,

-zmeny videnia,

-strata sluchu,

-zvýšený tlkot srdca,

-problémy s dýchaním,

-grganie,

-zažívacie ťažkosti,

-vetry,

-žihľavka a svrbenie,

-bolesť hrudnej steny,

-zlyhanie obličiek,

-zmeny srdcového rytmu.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli tiež hlásené po užití tabliet alebo intravenóznej injekcie obsahujúcich levofloxacín, takže sa môžu tiež vyskytnúť po použití Quinsairu:

Menej časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 osôb

-pocit zmätenosti alebo nervozity,

-trasenie,

-pocit závratu, točenie hlavy alebo padanie (vertigo),

-nadmerné potenie.

Zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 osôb

-halucinácie a/alebo pocit paranoje,

-pocit vzrušenia,

-neobvyklé sny alebo nočné mory,

-kŕče (záchvaty),

-pocit brnenia (mravčenie) a/alebo stŕpnutie,

-palpitácie,

-nízky krvný tlak,

-svalová slabosť.

Neznáme: ich frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

-nízke počty všetkých typov krvných buniek,

-diabetická kóma,

-závažné mentálne problémy (ktoré môžu v zriedkavých príadoch viesť k sebapoškodzovaniu)

-bolesť, pocit pálenia, brnenie, stŕpnutie a/alebo slabosť v končatinách (neuropatia)

-mimovoľné pohyby svalov, zášklby alebo kŕče,

-omdlievanie,

-silné bolesti hlavy spojené s tepotom a stratami zraku,

-dočasná strata videnia,

-rýchly alebo neobvyklý tlkot srdca,

-zápal pľúc,

-závažné kožné reakcie ako sú bolestivé pľuzgiere alebo rany, s možným výskytom v ústach, nose alebo pošve,

-zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie alebo UV svetlo (soláriá alebo iné UV lampy),

-zápal krvných ciev,

-zápaly v ústach alebo na perách,

-rýchly úpadok svalovej hmoty,

-zápal šliach alebo pretrhnutie šliach,

-bolesť vrátane bolesti chrbta, hrude, rúk a nôh.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Quinsair

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ampulke, fóliovom vrecku a na škatuliach po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Každá ampulka je len na jednorazové použitie. Po otvorení ampulky sa má jej obsah použiť okamžite.

Všetok nepoužitý liek sa musí zlikvidovať. Vráťte všetky nepoužité, neotvorené ampulky z balenia späť do vrecka na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Quinsair obsahuje

-Liečivo je levofloxacín. Jedna ampulka obsahuje hemihydrát levofloxacínu zodpovedajúci 240 mg levofloxacínu.

-Ďalšie zložky sú hexahydrát chloridu horečnatého a voda na injekcie.

Ako vyzerá Quinsair a obsah balenia

Quinsair je číry, svetložltý roztok pre rozprašovač

Tento liek sa dodáva v malých plastových 3 ml ampulkách. Štyri ampulky sú uzavreté vo fóliovom vrecku a každá škatuľa obsahuje 14 vreciek.

Každé 28-dňové balenie Quinsairu obsahuje jednu škatuľu s 56 (14 vreciek po 4 ampulky) ampulkamia jednu škatuľu obsahujúcu rozprašovaciu súpravu Zirela s návodom na použitie od výrobcu.

Ampulka je označená iba v angličtine. Informácie nachádzajúce sa na ampulke sú:

Na prednej strane spodku ampulky

Quinsair 240 mg

Roztok pre rozprašovač

 

Levofloxacín

 

Inhalačné použitie

2,4 ml

Na „stlačenej časti“ každej strany spodku ampulky

Lot

EXP

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holandsko

Výrobca

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu. Nájdete tam aj odkazy na ďalšie webové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis