Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Označenie obalu - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuintanrix
Kód ATC klasifikácieJ07CA10
Látkadiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
VýrobcaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE pre jednodávkové obaly

1. NÁZOV LIEKU

Quintanrix prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis (celobunková), hepatitíde B (rDNA) a konjugovanej Haemophilus influenzae typ b (adsorbovaná)

2.

LIEČIVÁ

 

 

 

 

Jedna dávka (0,5 ml) po rekonštitúcii obsahuje:

 

 

 

Diftériový toxoid1

 

 

 

≥ 30 IU

Tetanový toxoid1

 

 

 

≥ 60 IU

Inaktivovanú Bordetella pertussis 2

 

 

 

≥ 4registrácieIU

Povrchový vírus hepatitídy B (rDNA) 2, 3

 

 

 

10 µg

Polysacharid Haemophilus influenzae typ b

 

 

 

 

(polyribozylribitolový kapsulárny polysacharid) 2

 

 

2,5 µg

konjugovaný na tetanový toxoid ako nosič

 

 

ť

ou5-10 µg

 

 

 

 

 

1 adsorbovaný na hydroxid hlinitý

 

Celkovo: 0,26 mg Al3+

2adsorbovaný na fosforečnan hlinitý

 

Celkovo: 0,40 mg Al3+

 

 

platnos

 

 

3 vyrábaný na bunkách Saccharomyces cerevisiae technológiou rekombinantnej DNA

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

Laktóza

 

 

 

 

 

Tiomerzal

 

 

 

 

 

Chlorid sodný

 

 

 

 

 

Voda na injekciu

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

enou

 

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

 

1 Injekčná liekovka: Prášok

č

 

 

 

 

 

1 Injekčná liekovka: Suspenzia

 

 

1 dávka (0,5 ml)

 

 

 

 

100 x 1 dávka (0,5 ml)

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

na vnútrosvalové použitie Pred použitím pretrepať

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

registrácie

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH

ou LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA

platnos O REGISTRÁCII

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

enou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14. ZATRIEDENIE

ukonLIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJAs

15. LiekPOKYNY NA POUŽITIE

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PRE VIACDÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU

Quintanrix prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu, viacdávkováregistrácie Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis (celobunková), hepatitíde B (rDNA) a konjugovanej

Haemophilus influenzae typ b (adsorbovaná)

2. LIEČIVÁ

Jedna dávka (0,5 ml) po rekonštitúcii obsahuje:

 

 

 

 

Diftériový toxoid1

 

 

 

ou

≥ 30 IU

Tetanový toxoid1

 

 

 

≥ 60 IU

Inaktivovanú Bordetella pertussis 2

 

 

ť

≥ 4 IU

Povrchový vírus hepatitídy B (rDNA) 2, 3

 

 

10 µg

 

 

 

Polysacharid Haemophilus influenzae typ b

platnos

 

2,5 µg

(polyribozylribitolový kapsulárny polysacharid) 2

 

 

konjugovaný na tetanový toxoid ako nosič

 

 

 

 

5-10 µg

1 adsorbovaný na hydroxid hlinitý

 

Celkovo: 0,26 mg Al3+

2adsorbovaný na fosforečnan hlinitý

 

Celkovo: 0,40 mg Al3+

3 vyrábaný na bunkách Saccharomyces cerevisiae technológiou rekombinantnej DNA

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Laktóza

 

 

 

Tiomerzal

 

 

 

Chlorid sodný

 

 

 

Voda na injekciu

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

č

enou

 

 

 

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

ukon

 

 

 

1 Injekčná liekovka: Prášok

1 Injekčná liekovka: Suspenzia

2 dávky (1 ml)

100 x 2 dávky (1 ml)

 

s

 

 

 

Liek

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

na vnútrosvalové použitie Pred použitím pretrepať

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIEregistrácie

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCHou LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉť

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIAplatnos O REGISTRÁCII

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO enou

13. ČÍSLO VÝROBNEJukon ŠARŽE

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJAs

15. LiekPOKYNY NA POUŽITIE

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PRE VIACDÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU

Quintanrix prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu, viacdávkováregistrácie Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis (celobunková), hepatitíde B (rDNA) a konjugovanej

Haemophilus influenzae typ b (adsorbovaná)

2. LIEČIVÁ

Jedna dávka (0,5 ml) po rekonštitúcii obsahuje:

 

 

 

 

Diftériový toxoid1

 

 

 

ou

≥ 30 IU

Tetanový toxoid1

 

 

 

≥ 60 IU

Inaktivovanú Bordetella pertussis 2

 

 

ť

≥ 4 IU

Povrchový vírus hepatitídy B (rDNA) 2, 3

 

 

10 µg

 

 

 

Polysacharid Haemophilus influenzae typ b

platnos

 

2,5 µg

(polyribozylribitolový kapsulárny polysacharid) 2

 

 

konjugovaný na tetanový toxoid ako nosič

 

 

 

 

5-10 µg

1 adsorbovaný na hydroxid hlinitý

 

Celkovo: 0,26 mg Al3+

2adsorbovaný na fosforečnan hlinitý

 

Celkovo: 0,40 mg Al3+

3 vyrábaný na bunkách Saccharomyces cerevisiae technológiou rekombinantnej DNA

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Laktóza

 

 

 

Tiomerzal

 

 

 

Chlorid sodný

 

 

 

Voda na injekciu

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

č

enou

 

 

 

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

ukon

 

 

 

1 Injekčná liekovka: Prášok

1 Injekčná liekovka: Suspenzia

50 x 10 dávok (5 ml)

 

5.

 

s

 

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

Liek

 

 

na vnútrosvalové použitie

 

Pred použitím pretrepať

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIEregistrácie

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCHou LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIAplatnos O REGISTRÁCII

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO enou

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

14. ZATRIEDENIEukonLIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJAs

15. POKYNY NA POUŽITIE

Liek

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PRE JEDNODÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

DTPw HBV pre Quintanrix i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

ou

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

 

1 dávka (0,5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

V KUSOVÝCH

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PRE VIACDÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

HIB pre Quintanrix i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

ou

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

 

1 dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

V KUSOVÝCH

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PRE VIACDÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

DTPw HBV pre Quintanrix i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

ou

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

 

2 dávky (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

V KUSOVÝCH

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PRE VIACDÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

HIB pre Quintanrix i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

ou

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

 

2 dávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

V KUSOVÝCH

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PRE VIACDÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

DTPw HBV pre Quintanrix i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

ou

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

 

10 dávok (5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

V KUSOVÝCH

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE PRE VIACDÁVKOVÉ OBALY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

HIB pre Quintanrix i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

ou

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ť

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

 

10 dávok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

č

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

V KUSOVÝCH

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis