Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuixidar
Kód ATC klasifikácieB01AX05
Látkafondaparinux sodium
VýrobcaGlaxo Group Ltd.

Quixidar obsahuje účinnú látku fondaparinux sodný (1,5; 2,5; 5; 7,5 alebo 10 mg v jednej injekčnej striekačke).

Na čo sa Quixidar používa?

Quixidar (v silách 1,5 a 2,5 mg) sa používa na prevenciu venóznych tromboembolických príhod (VTE,

Ako saLiekliek Quixidar užíva?

Na prevenciu venóznych tromboembolických príhod je odporúčaná dávka Quixidaru 2,5 mg podávaná raz denne subkutánnou injekciou (pod kožu). Pre pacientov s chirurgickým zákrokom by sa počiatočná dávka mala podať šesť hodín po ukončení operácie. Liečba by mala pokračovať až dovtedy, kým sa riziko venóznych tromboembolických príhod nezníži, zvyčajne najmenej päť až

deväť dní po chirurgickom zákroku. V prípade pacientov, ktorí majú problémy s obličkami, môže byť použitie lieku Quixidar nevhodné alebo sa smie použiť znížená dávka v sile 1,5 mg.

Pri liečbe DVT alebo PE je odporúčaná dávka 7,5 mg podávaná raz denne subkutánnou injekciou, zvyčajne počas siedmych dní. Táto dávka sa môže upraviť v závislosti od hmotnosti tela.

V prípade pacientov s nestabilnou angínou pectoris alebo s infarktom myokardu je odporúčaná dávka 2,5 mg raz denne formou subkutánnej injekcie, v prípade pacientov so zvýšenýmregistrácieúsekom ST sa však prvá dávka podáva intravenózne (do žily) prostredníctvom už zavedenej ihly alebo ako infúzia

(kvapkaním do žily). Liečba by sa mala začať čo najskôr po stanovení diagnózy a mala by pokračovať až so ôsmich dní alebo kým nie je pacient prepustený z nemocnice. Použitie lieku Quixidar sa neodporúča v prípade pacientov, ktorí sa chystajú podstúpiť určité druhy perkutánneho koronárneho zákroku (PCI).

Ďalšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku (súčasť správy EPAR).

Akým spôsobom liek Quixidar účinkuje?

Zrážanie krvi môže byť problém, ak sa prietok krvi nejakým spôsobom naruší. Quixidar je antikoagulant, zabraňuje koagulácii (zrážaniu) krvi. Účinná látka lieku Quixidar, fondaparinux sodný, zastavuje činnosť jednej z látok (faktorov), ktoré sa podieľajú na zrážaní krvi, faktoru Xa. Ak sa tento zablokuje, nemôže vznikať trombín (iný faktor), a tak nemôže dochádzať ku vzniku zrazeniny. Použitím lieku Quixidar po chirurgickom zákroku sa riziko vzniku krvnej zrazeniny značne zníži. Znížením výskytu krvných zrazenín môže Quixidar prispieť k udržaniu prietoku krvi do srdca

Účinnosť lieku Quixidar bola skúmaná pri prevencii VTE a pri liečbe VTE. V rámci týchto štúdií zameraných na prevenciu bol Quixidar porovnávaný s inými antikoagulantmi: enoxaparínom (chirurgický zákrok v oblasti bedrového kĺbu alebo kolena u viac ako 8 000 pacientov) alebo

s dalteparínom (chirurgický zákrok v oblasti brucha 2 927 pacientov). Porovnávala sa aj s placebom (liečba zdanlivým liekom) pri sledovaní pacientov s akútnym ochorením (839 pacientov) a pacientov liečených ďalších 24 dní po chirurgickom zákroku nasledujúcom po zlomenine bedrového kĺbu (656 pacientov). Pri liečbe VTE sa Quixidar porovnával s enoxaparínom (DVT: 2 192 pacientov) alebo

s nefrakcionovaným heparínom (PE: 2 184 pacientov). Vo všetkých štúdiách bola hlavným meradlom účinnosti celková miera výskytu trombotických príhod (problémov spôsobených krvnými zrazeninami).

Liek Quixidar bol takisto skúmaný v dvoch hlavných štúdiách s pacientmi s nestabilnou angínou pectoris alebo s infarktom myokardu. Prvá porovnávala účinky lieku Quixidar s enoxaparínom u viac než 20 000 pacientov s nestabilnou angínou pectoris alebo s infarktom myokardu bez zvýšeného úseku ST, druhá porovnávala liek Quixidar so štandardnou liečbou (nefrakcionovaným heparínom v prípade pacientov, pre ktorých bol tento druh liečby vhodný, alebo placebom) u viac ako 12 000 pacientov

Aký prínos preukázal liek Quixidar v týchto štúdiách?

Pri prevencii úmrtia alebo výskyte ischematickej príhody v prípade pacientov s nestabilnou angínou pectoris alebo s infarktom myokardu bez zvýšeného úseku ST bol liek Quixidar prinajmenšom taký účinný, ako enoxaparín, pričom v obidvoch skupinách došlo k úmrtiu alebo výskytu ischematickej príhody po deviatich dňoch v prípade 5 % pacientov. V štúdii zameranej na infarkt myokardu

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "B01AX05"

 • Arixtra - B01AX05

so zvýšeným úsekom ST liek Quixidar znížil riziko úmrtia alebo ďalšieho srdcového záchvatu po 30 dňoch o 14 % v porovnaní so štandardnou liečbou. Tieto výsledky však neboli dostatočné na preukázanie, či bol liek Quixidar účinnejší ako nefrakcionovaný heparín alebo nie.

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Quixidar?

krvácanie. Úplný zoznam všetkých vedľajších účinkov hlásených pri používaní lieku Quixidar sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Quixidar by sa nemal používať u ľudí, ktorí môžu byť precitlivení (alergickí) na fondaparinux sodný alebo na akúkoľvek zo zložiek lieku, u ľudí, ktorí už môžu krvácať, ľudí, ktorí majú akútnu infekčnú endokartitídu (infekcia srdca) alebo majú vážne problémy s obličkami. Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Prečo bol liek Quixidar schválený?

Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) rozhodol, že prínos lieku Quixidar je väčší ako riziká spojené s jeho používaním tak pri prevencii, ako aj pri liečbe venóznych tromboembolických príhod, nestabilnej angíny pectoris a infarktu myokardu. Výbor odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Quixidar na trh.

Podobne, ako pri iných antitrombotických liekoch je najbežnejším vedľajším účinkom lieku Quixidar registrácie

Európska komisia 21. marca 2002 udelila povolenie na uvedenie lieku Quixidar na trh platné v celej

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis