Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raloxifene Teva (raloxifene hydrochloride) – Označenie obalu - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRaloxifene Teva
Kód ATC klasifikácieG03XC01
Látkaraloxifene hydrochloride
VýrobcaTeva B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Raloxifene Teva 60 mg filmom obalené tablety raloxiféniumchlorid

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 60 mg raloxiféniumchloridu, čo zodpovedá 56 mg raloxifénu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalené tablety

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Prehltnite celú tabletu.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C . Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/10/627/001 14 filmom obalené tablety

EU/1/10/627/002 28 filmom obalené tablety

EU/1/10/627/003 84 filmom obalené tablety

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE, KÓDY ODBERU A LIEKOV

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Raloxifene Teva 60 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Raloxifene Teva 60 mg filmom obalené tablety raloxifen hydrochlorid

2.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis