Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Označenie obalu - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRanexa (Latixa)
Kód ATC klasifikácieC01EB18
Látkaranolazine
VýrobcaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM

OBALE

Kartón obsahujúci pretlačovacie pásiky alebo fľašu z HDPE a etiketu fľaše.

1.NÁZOV LIEKU

Ranexa 375 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ranolazín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta s predlženým uvoľňovaním obsahuje 375 mg ranolazínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

60 tabliet s predlženým uvoľňovaním

100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Perorálne použitie.

Prehltnúť vcelku. Nerozžuvať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembursko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/462/001 60 tabliet v pretlačovacom balení

EU/1/08/462/002 60 tabliet vo fľaši

EU/1/08/462/007 30 tabliet v pretlačovacom balení

EU/1/08/462/008 100 tabliet v pretlačovacom balení

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

Tu otvorte.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ranexa 375 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYT UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

PVC/PVDC/hliníkové pretlačovacie balenia

1. NÁZOV LIEKU

Ranexa 375 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ranolazín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S.A.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM

OBALE

Kartón obsahujúci pretlačovacie pásiky alebo fľašu z HDPE a etiketu fľaše.

1. NÁZOV LIEKU

Ranexa 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ranolazín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta s predlženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg ranolazínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

60 tabliet s predlženým uvoľňovaním

100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Perorálne použitie.

Prehltnúť vcelku. Nerozžuvať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembursko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/462/003 60 tabliet v pretlačovacom balení

EU/1/08/462/004 60 tabliet vo fľaši

EU/1/08/462/009 30 tabliet v pretlačovacom balení

EU/1/08/462/010 100 tabliet v pretlačovacom balení

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Tu otvorte.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ranexa 500 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYT UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

PVC/PVDC/hliníkové pretlačovacie balenia

1. NÁZOV LIEKU

Ranexa 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ranolazín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S.A.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM

OBALE

Kartón obsahujúci pretlačovacie pásiky alebo fľašu z HDPE a etiketu fľaše.

1. NÁZOV LIEKU

Ranexa 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ranolazín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta s predlženým uvoľňovaním obsahuje 750 mg ranolazínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje farbivo E102 a laktózu; pozri písomná informácia pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

60 tabliet s predlženým uvoľňovaním

100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Perorálne použitie.

Prehltnúť vcelku. Nerozžuvať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembursko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/462/005 60 tabliet v pretlačovacom balení

EU/1/08/462/006 60 tabliet vo fľaši

EU/1/08/462/011 30 tabliet v pretlačovacom balení

EU/1/08/462/012 100 tabliet v pretlačovacom balení

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Tu otvorte.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ranexa 750 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYT UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

PVC/PVDC/hliníkové pretlačovacie balenia

1. NÁZOV LIEKU

Ranexa 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ranolazín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International O. L. S.A.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ODTRHNITE

Ranexa® pohotovostná karta pacienta

Počas liečby Ranexou

 

(Túto kartu noste vždy pri sebe)

Nepite grapefruitovú šťavu.

 

Informujte svojho lekára, ak po začatí

Informácia pre pacienta

liečby Ranexou pociťujete závrat alebo

 

nevoľnosť, vraciate alebo pociťujete

Táto karta obsahuje dôležité bezpečnostné

neočakávané príznaky.

údaje, o ktorých máte byť informovaný

 

pred začatím a počas liečby Ranexou.

 

Ukážte túto kartu každému lekárovi,

Termíny liečby Ranexou:

 

ktorý sa podieľa na Vašej liečbe.

Začiatok………………………

 

Pred liečbou Ranexou

 

Pred liečbou Ranexou informujte Vášho lekára

 

ak:

Pre ďalšie informácie si prečítajte

máte problémy s obličkami

máte problémy s pečeňou

písomnú informáciu pre používateľa

ste niekedy mali abnormálny

Ranexy.

elektrokardiogram (EKG)

Pri návšteve lekára majte vždy so

užívate lieky na liečbu epilepsie,

sebou zoznam všetkých ďalších liekov,

bakteriálnych alebo plesňových

ktoré užívate.

 

infekcií, infekcie HIV, depresie alebo

 

porúch srdcového rytmu

 

užívate bylinný liek s obsahom

 

ľubovníka bodkovaného

Meno pacienta…………………………..

užívate lieky na alergiu

 

užívate lieky na zníženie cholesterolu

 

užívate lieky na zníženie rizika rejekcie

Meno lekára…………………………..

transplantovaného orgánu

 

 

Telefónne číslo

 

lekára………………………….

 

 

ODTRHNITE

Ranexa® Pohotovostná karta pacienta

(Informácie pre zdravotníckych pracovníkov)

Majiteľ tejto karty je pacient liečený Ranexou pre príznaky anginy pectoris.

Pred predpísaním akýchkoľvek liekov pacientovi, oboznámte sa, prosím, so Súhrnom charakteristických vlastností lieku Ranexa, pretože existujú možné liekové interakcie, ktoré treba brať do úvahy.

Ranexa je kontraindikovaná u pacientov, ktorí užívajú:

Silné inhibítory CYP3A4 (napr. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol, inhibítory proteázy HIV, klaritromycín, telitromycín, nefazodon)

Antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín) alebo triedy III (napr. dofetilid, sotalol) iné ako amiodarón

Zníženie dávkovania Ranexy môže byť potrebné v kombinácii s:

Miernymi inhibítormi CYP3A4 (napr. diltiazem, erytromycín, flukonazol)

Inhibítormi P-gp (napr. cyklosporín, verapamil)

Obozretne treba postupovať pri predpisovaní

Ranexy pacientom:

Ktorí užívajú niektoré iné lieky uvedené v informácii o lieku.

Pri určitých iných rizikových faktoroch uvedených v informácii

o lieku.

Informujte pacienta o možnej interakcii s inými predpísanými liekmi a o potrebe vyhľadať lekársku pomoc v prípade závratu, nevoľnosti alebo vracania.

Prosím, oboznámte sa so Súhrnom charakteristických vlastností lieku Ranexa pre ďalšie odporúčania.

Medicínske informácie:Bezplatné telefónne číslo:

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis