Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRapilysin
Kód ATC klasifikácieB01AD08
Látkareteplase
VýrobcaActavis Group PTC ehf

A. VÝROBCA(VÝROBCOVIA) BIOLOGICKÉHO LIEČIVA(BIOLOGICKÝCH LIEČIV) A VÝROBCA ZODPOVEDNÝ(ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcov biologického liečiva

Wacker Biotech GmbH

Heinrich-Damerow-Str. 4

06120 Halle

Nemecko

Názov a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže

Actavis Italy S.p.A.

Nerviano Plant

Via Pasteur 10

20014 Nerviano (Miláno)

Taliansko

Cenexi

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay-Sous-Bois Francúzsko

Tlačená písomná informácia pre používateľa lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Liek na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú stanovené v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c ods. 7 smernice 2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom internetovom portáli pre lieky.

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

Neaplikovateľné.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis