Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Označenie obalu - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRapilysin
Kód ATC klasifikácieB01AD08
Látkareteplase
VýrobcaActavis Group PTC ehf

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Rapilysin 10 U prášok

Voda na injekciu na roztok na intravenózne použitie Rapilysinu 10 U

2.LIEČIVO

Retepláza 10 U (rekombinantný aktivátor plazminogénu, trombolytikum)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Prášok:

Kyselina tranexámová

Hydrogenfosforečnan draselný

Kyselina fosforečná

Sacharóza

Polysorbát 80

Rozpúšťadlo:

Voda na injekciu

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekciu (obsahuje 2x [0,56 g prášku v injekčnej liekovke a 10 ml rozpúšťadla v naplnenej injekčnej striekačke s bodcom na rekonštitúciu a ihlou)

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútrožilové použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Roztok po rekonštitúcii okamžite použite

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Iceland

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/018/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Rapilysin 10 U prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Retepláza

Na vnútrožilové použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Roztok po rekonštitúcii použite okamžite

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

10 U reteplázy

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE INJEKČNEJ STRIEKAČKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Voda na injekciu

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

10 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis