Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) – Označenie obalu - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRegranex
Kód ATC klasifikácieD03AX06
Látkabecaplermin
VýrobcaJanssen-Cilag International NV
Jeden gram gélu obsahuje 100 μg bekaplermínu.
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A NA VNÚTORNOM OBALE
PAPIEROVÁ ŠKATUĽA/TUBA

1. NÁZOV LIEKU

REGRANEX 0,01% gél bekaplermín

2. LIEČIVO

registrácie

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sodnú soľ karmelózy (E466), chlorid sodný, octan sodný, kyselinu octovú (E260),

 

 

 

 

 

ou

metylparahydroxybenzoát (metylparabén) (E218), propylparahydr xybenzoát (propylparabén) (E216),

metakrezol, lyzíniumchlorid a vodu na injekciu.

ť

 

 

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľ v.

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

Gél vo viacdávkovej tube (15 gramov).

platnos

 

 

 

 

1 tuba v balení.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

Len na dermálne použitie.

 

 

 

 

 

sukon

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnúč informáciu pre používateľov.

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení nepoužívajte dlhšie ako 6 týždňov.

Dátum otvorenia:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2°C - 8°C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Udržiavajte dôkladne uzatvorené po každom použití.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý gél má byť po ukončení liečby zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

registrácie

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

 

ou

EU/1/99/101/001

ť

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

Č. šarže

platnos

 

 

 

 

 

 

 

14.

enou

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

č

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

s

 

 

INFORMÁCIEukonV BRAILLOVOM PÍSME (IBA PAPIEROVÁ ŠKATUĽA)

 

Liek

 

 

REGRANEX

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis